Êîðíåé & Zebra Band (Àëüáîì "Abbey Road" ïîëíîñòüþ è âæèâóþ) - Doctor Diamond (50-ëåòèå King Crimson) - Ñåðãåé Ãóöàí & Wizard Lizards (50-ëåòèå Black Sabbath) - Nash Albert - The Stone Shades (Rolling Stones Tribute) - The Absolute Beginners Band (Bowie Tribute) - Rawcats '88 (Elvis Tribute) - Simple Riff (Creedence Clearwater Revival Tribute) - Quorum (Procol Harum Programme) - Duck Tales (50-ëåòèå "Áðåìåíñêèõ ìóçûêàíòîâ") - The Singles - Ïàâåë Êîçëîâ
Êîðíåé & Zebra Band (Àëüáîì "Abbey Road" ïîëíîñòüþ è âæèâóþ) - Doctor Diamond (50-ëåòèå King Crimson) - Ñåðãåé Ãóöàí & Wizard Lizards (50-ëåòèå Black Sabbath) è äðóãèå!
Êîðíåé & Zebra Band (Àëüáîì "Abbey Road" ïîëíîñòüþ è âæèâóþ) è äðóãèå!
"Abbey Road" ïîëíîñòüþ è âæèâóþ!
Ïîäðîáíåå
Beatles.ru
Âîéòè íà ñàéò 
Ðåãèñòðàöèÿ | Âûñëàòü ïàðîëü 
Íîâîñòè Êíèãè Ìð.Ïîóñòìàí Áàðàõîëêà Îôôëàéí Ññûëêè Ñïåöïðîåêòû
Ãëàâíàÿ / Áàðàõîëêà / Àóäèî / CD - ôèðìåííûå - Rock - Pop - Disco - Blues - Jazz - A - J

Ïîèñê
Èñêàòü:  
ÑîâåòûVox populi  

Áàðàõîëêà

Ñòóäèÿ ðåñòàâðàöèè ôîíîãðàìì Free Top

Âíèìàíèå, ïåðåä ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î ïîêóïêå íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì ïðîñìîòðåòü òåìó ôîðóìà "Áàðàõîëêà - ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå îòçûâû".

   

CD - ôèðìåííûå - Rock - Pop - Disco - Blues - Jazz - A - J

¹:  467341
Êàòåãîðèÿ:  Àóäèî
Òèï:  Ïðåäëîæåíèå
Ðàçìåñòèë:  Gregry
Ãîðîä:  Stuttgart
Äàòà:  14.07.19 15:05:18
Ñòîèìîñòü:  îò 350 Ðóá
Ïðîñìîòðû:  167
Îáúÿâëåíèå
óäàëåíî

	CD - ôèðìåííûå - Rock - Pop - Disco - Blues - Jazz - A - J

Îïëàòà - â Åâðî ïî PayPal
Èëè â Ðóáëÿõ íà Ñ÷¸ò â Ñáåðáàíêå
Îïëàòà íà Êàðòó Ñáåðáàíêà ïî Íîìåðó Òåëåôîíà
 Öåëÿõ áåçîïàñòíîñòè Íîìåð Êàðòû íèêîìó íå äà¸òñÿ

Åñòåñòâåííî Öåíû óêàçàíû - Ïðèìåðíî
Ïîñëå òîãî êàê Âû ïðîÿâèòå çàèíòåðåñîâàííîñòü â êàêîé íè áóäü Ïîçèöèè
CD áóäåò åù¸ ðàç ïðîâåðåíî è îñìîòðåíî, òîëüêî ïîñëå ýòîãî áóäåò îïðåäåëåíà îêîí÷àòåëüíàÿ Öåíà,
òàê-æå ñ ó÷¸òîì îïòîâîé çàêóïêè áóäåò îïðåäåëåíà Ñêèäêà
Ðàñ÷¸ò â Ðóáëÿõ ïðåäïîëàãàåò ïðîäàæíûé Êóðñ Ðóáëÿ â Ñáåðáàíêå èëè ÷óòü âûøå (80)

Îòñûëêà 4 CD - äî 2 Êã - 15 ˆ èëè (1200 ðóá)
Ðàçìåð Ïîñûëêè - 35 õ 25 õ 3 Ñì
Îòñûëêà 18 & 20 CD = äî 2 Êã - 20 ˆ èëè (1700 ðóá)
Ðàçìåð Ïîñûëêè - 60 õ 30 õ 15 Ñì
Ïåðåñûëêà ñ DHL èç Ãåðìàíèè

9½ Weeks - Original Motion Picture Soundtrack - 1986 - Capitol Records - CDP 7 46722 2 - Holland - 5 ˆ
94 East Feat. Prince - 2000 - Falcon Neue Medien ‎- 3700 - FNM - EAN: 4013659037002 - Germany - 10 ˆ
The 5th Dimension - In The House - 1995 - Columbia ‎- CK 64375 - Sony Music - EAN: 074646437520 - USA - VG+, - 8 ˆ
10 CC - 10CC - 1973/1990 - Castle Classics - CLACD 185 - Castle Communications - EAN: 5013428781852 - France - 12 ˆ
10 CC - How Dare You! - 1997 - Mercury - 534 975-2 - PolyGram - EAN: 731453497528 - Germany PMDC - 10 ˆ
10 CC - The Original Soundtrack - 1975 - Mercury - PHCR-6032 - Nippon Phonogram Co.,Ltd. - PolyGram Company - Jaspac Japan - 24 ˆ
10 CC - Bloody Tourists - 1978 - Mercury - 826 921-2 - Phonogram - EAN: 042282692122 - PolyGram - West Germany PMDC - 10 ˆ
10 CC -.... Meanwhile - 1992 - Polydor - 513279-2 - Polydor Ltd - EAN: 0731451327926 - UK - 10 ˆ
10 CC - Sheet Music - 1974/1990 - Castle Communications - CLACD 186 - Strawberry - EAN: 5013428781869 - France - 15 ˆ
10 CC - 20 Greatest Hits - 1989 - Green Line S.l.r. - CDGLP 446 - SUISA - E.E.C. - VG+, - 7 ˆ
(10 CC) - Godley & Creme - Goodbye Blue Sky - 1988 - Polydor - 835-348-2 - Warner - EAN: 042283534827 - West Germany - 11 ˆ
(10 CC) - Godley & Creme - Images - 1993 - Spectrum Music - 5500072 - Karussell - EAN: 731455000726 - Germany - 9 ˆ
10 CC - 10cc In Concert - 1993 - Tring - SJP020 - Tring International PLC - EAN: 5020214906924 - UK - 10 ˆ
AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap - 1976/2003 - Columbia - EAN: 88875036592 7 - Sony - Albert - Germany - 7 ˆ
AC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap - 1976 - Atlantic - 7567-81481-2 - Albert&Son - 16033-2 - Warner - EAN: 075678148125 - Germany - EX - 5 ˆ
AC/DC - High Voltage - 1976 - Atco - 7567-90410-2 - Atlantic - 36-142-2 - Warner - 250 257 - Germany - 7 ˆ
AC/DC - High Voltage - 1976 - Atco - 7567-92413-2 - Warner - EAN: 075679241320 - Germany - 7 ˆ
AC/DC - Ballbreaker - 1995 - Eastwest - 7559-61780-2 - Warner Music - EAN: 0075596178020 - Germany - 6 ˆ
AC/DC - Blow Up Your Video - 1988 - Atlantic - 7 81828-2 -ADD - EAN: 075678182822 - USA - 8 ˆ
AC/DC - For Those About To Rock - 1981/1994 - Atco - EAN: 7567-92412-2 - Germany - 11 ˆ
AC/DC ‎- For Those About To Rock We Salute You - 1981 - Atlantic - 7567-81463-2 - Warner - EAN: 075678146329 - Germany - 11 ˆ
AC/DC - Stiff Upper Lip - 2000 - EastWest - 7559-62494-2 - Elektra - EAN: 075596249423 - Germany - 6 ˆ
AC/DC - Livewire Perform The Best Of AC/DC - 2002 - APWCD1251 - Musicbank - EAN: 5029248152123 - MCPS - EC - 6 ˆ
AC/DC - Black Ice - 2008 - Columbia - 88697392382 - Sony Music - EAN: 886973923825 - BMG Music Entertainment - 7 ˆ
AC/DC - Back In Black - 1980/2003 - Columbia - 88875036642 - Albert Productions - EAN: ‎888750366429 - Sony Music - Germany - 9 ˆ
AC/DC - Back In Black - 1980 - Atlantic - 7567-81472-2 - Atlantic ‎- 16018-2 - Warner - EAN: 075678147227 - Germany - VG+, - 6 ˆ
AC/DC - Rock Or Bust - 2014 - Columbia - EAN: 88875034862 - Sony Music - Digipack - EU - 11 ˆ
AC/DC ‎- Highway To Hell - 1979 - Atlantic ‎- 7567-81560-2 - J. Albert & Son Pty. Ltd. - 19244-2 - EAN: 075678156021 - Germany - VG+, - 6 ˆ
AC/DC ‎- The Razors Edge - 1990 - ATCO - 7567-91413-2 YS - Albert Productions ‎- Warner - EAN: 7567914132 - Germany - VG - 5 ˆ
Aqua - Aquarius - 2000 - Universal - 153 810-2 - HDCD - 601215381023 - EU - 5 ˆ
Aqua - Aquarium - 1997 - Universal - UMD 85020 - BMG - 602488502023 - Danmark - EU - 5 ˆ
Aerosmith - Pump - 1989 - Geffen - GED 24254 - Ariola - GEFD 24254 - BMG - 720642425428 - Germany - 5 ˆ
Aerosmith - Get A Grip - 1993 - Geffen - GED 24444 - MCA - 720642444429 - Germany - 5 ˆ
Aerosmith ‎- Done With Mirrors - 1985 - Geffen Records ‎- GED 24091 - Diogenes - 424 091-2 - GEFD 24091 - Germany - 8 ˆ
Aerosmith - Big Ones - 1994 - Geffen - GED 24546 - MCA - BMG - EAN: 720642454626 - UK x 2 - 5 ˆ
Aerosmith - Nine Lives - 1997 - Columbia - COL 485020 3 - Sony Music - 5099748502032 - Austria - 6 ˆ
Aerosmith - Nine Lives - 1997 - Columbia - COL 485020 3 - ANT 009033 - Sony - 01-485020-15 - BIEM - 5099748502032 - Austria - 5 ˆ
Aerosmith - Nine Lives - 1997 - Columbia - COL 485020 6 - Sony Music - EAN: 5099748502063 - Austria - 6 ˆ
Aerosmith - Permanent Vacation - 1987 - Geffen - 424 162-2 - GED 24162 - GEFD 24162 - MCA - EAN: 720642416228 - Germany - 6 ˆ
Amanda Lear - Tendance - 2001 - Neo - 50997 - Marais Prod - 510499 2-0 - Sony - 5099751049920 - New - 8 ˆ
Amanda Lear - Sweet Revenge - 1978 - BMG - 262 819 - Ariola - 4007192628193 - Germany - New - 11 ˆ
Amanda Lear ‎- The ★ Collection - 1991 - Ariola ‎- 261720 - BMG ‎- EAN: 4007192617203 - Germany - 5 ˆ
Amanda Lear ‎- Greatesr Hits - Eurotrend - CD 142.431 - Austro Mechana - 9002986424314 - Austria - VG - 5 ˆ
Amanda Lear ‎- Greatesr Hits - Eurotrend - CD 142.431 - Austro Mechana - 9002986424314 - Austria - 8 ˆ
Al Jarreau - Heart's Horizon - 1988 - WEA - 255 975-2 - PRA Records - 022925597526 - Germany - 5 ˆ
Al Jarreau - L Is For Lover - 1986 - WEA ‎- 2 53080-2 - Warner - 022925308023 - EU - 7 ˆ
Al Jarreau ‎- Tomorrow Today - 1999 - GRP ‎- 547 884-2 - The Verve Music Group - 731454788427 - Germany x 2 - 6 ˆ
Al Jarreau ‎- Heaven And Earth - 1992 - WEA International Inc. - 9031-77466-2 - Warner - 090317746623 - Germany - 6 ˆ
Al Jarreau ‎- All I Got - 2002 - GRP ‎- 589 777-2 - Universal - 731458977728 - UK - 6 ˆ
Al Jarreau ‎- High Crime - 1984 - WEA ‎- 2 50807-2 - Warner - (925 106-2) - PolyGram - EAN: 02292508072 - Target - West Germany x 2 - 6 ˆ
Al Jarreau ‎- Breakin' Away - 1981 - Warner Bros. Records ‎- 256 917 - Warner - 03576-2 - Target - EAN: 07599035762 - West Germany - 9 ˆ
Al Jarreau - My Favorite Things - 2005 - 3CD - Box Set - IMC Music - GSS 5398 - Slip Case - Golden Stars - Portugal - 25 ˆ
Annie Lennox - A Christmas Cornucopia - 2010 - Island Records - 2753309 - Universal - 602527533094 - Germany - 6 ˆ
Annie Lennox - Medusa - 1995 - RCA - 74321257172 - BMG - 743212571721 - EC - 5 ˆ
Annie Lennox - Bare - 2003 - RCA / BMG - 828765240529 - UK - 5 ˆ
Annie Lennox - Diva - 1992 - RCA - 78 4744 - Club Edition - BMG - Germany - 5 ˆ
(Annie Lennox) - Eurythmics - Peace - 1999 - RCA - 74321 695622 - BMG - 743216956227 - EU - 5 ˆ
(Annie Lennox) - Eurythmics - We Too Are One - 1989 - RCA - PD 74251 - BMG - 0035627425127 - West Germany - 5 ˆ
A-Ha - East Of The Sun, West Of The Moon - 1990 - WEA - 7599-26314-2 - Warner Bros. - 075992631426 - Germany - 5 ˆ
A-Ha - Stay On These Roads - 1988 - WEA - 7599-25733-2 - Warner Bros. - 075992573320 - Germany - 5 ˆ
A-Ha - Hunting High And Low - 1985 - WEA - 7599-25300-2 - Warner Bros. - 07599253002 - Germany - 5 ˆ
A-Ha - Minor Earth Major Sky - 2000 - WEA - 8573 82183-2 - Warner Music - 685738218325 - Germany - 5 ˆ
A-Ha - Foot Of The Mountain - 2009 - We Love Music - 0-06025-2708998-0 - Universal - 0602527089980 - Germany - 6 ˆ
A-Ha - Lifelines - 2002 - WEA - 0927 44849-2 - WEA Records - 809274484925 - Germany - 6 ˆ
A-Ha - Memorial Beach - 1993 - WEA - 9362-45229-2 - Warner Bros. - 093624522928 - Germany - 6 ˆ
A-Ha - Analogue - 2005 - Polydor - 98746998 - Universal - 0602498746998 - Germany - 6 ˆ
A-Ha - Ending On A High Note - 2011 - The Final Concert (Live At Oslo) - We love Music - 0602527648453 -Universal -Germany - 7 ˆ
Alice - Charade - 1995 - WEA - 063010417 2 - S.I.A.E. - 706301041727 - Germany - 12 ˆ
Alice - Il Sole Nella Pioggia - 1989 - EMI - 564-7 92520 2 - Electrola - 077779252022 - Italiana - S.I.A.E. - 9 ˆ
Alice - Azimut - 1982 ‎- CDP 7467942 - EMI - 5099974679423 - Switzerland - 26 ˆ
Alice - Park Hotel - 1986 - CDP 7466392 - EMI - 5099974663927 - Switzerland - 8 ˆ
Alice - Same - 1986 - EMI - CDP 7461612 - S.I.A.E. - 5099974616121 - Italy - 10 ˆ
Alice - Same - 1981 - EMI - CDP 7487032 - S.I.A.E. - 07777487032 - Switzerland - 12 ˆ
Alice - Elisir - 1987 - EMI - CDP 7487012 - Italy - 0077774870122 - Germany - 10 ˆ
Alice - Mezzogiorno Sulle Alpi - 1992 - EMI - 074 7 98944 2 - SPA - 0077779894420 - Italiana - 10 ˆ - New
Alice - Personal Juke Box - 2000 - WEA - 8573820062 - Warner - 0632427608929 - Germany - 5 ˆ
Alice - Gioielli Rubati - 1985 - EMI - CDP 7467952 - AB - 5099974679522 - Switzerland - 9 ˆ
Alice - Il Vento Caldo Dell Estate - 1994 - EMI - 724382916222 - Noise - Italy - 8 ˆ
Alice - Alice Canta Battiato - 1997 - EMI - 724385740824 - Italy - 8 ˆ
Alice - Exit - 1998 - WEA - 3984 24879 2 - S.I.A.E. - 639842487924 - Italy - 14 ˆ
Alice - I Grandi Successi Di - 2000 - Disky - SI 992332 - Netherlands - 0724389923322 - EU - 8 ˆ
Asia - Alpha - 1983 - Geffen - GED 04 008 - GEFD 4008 - MCA - 0720642400821 - Germany - 7 ˆ
Asia - Alpha - 1983 - Geffen - 904008-2 - Teldec - 07599040082 - Germany - 7 ˆ
Asia - Alpha - 1983 - Geffen - 424 008-2 - GED 04 008 - GEFD 4008 - MCA - EAN: 720642400821 - Germany - 8 ˆ
Asia - Then And Now - 1990 - Geffen - GED 24298 - GEFD 24298 - BMG - 0720642429822 - Germany - 6 ˆ
Asia - Aria - 1994 ‎- Intercord - IRS 986.988 - Bullet Proof Records - EAN: 4006759869888 - Warner - Germany - 6 ˆ
Asia - Arena - 1998 - Snapper Music ‎- SMMCD 522 -GAS 000522SMM -ARC 321 - Original Masters -EAN: 636551552226 - UK - 10 ˆ
Accept - I'm A Rebel & Breaker - 2 CD - 5013428270233 - Castle - France - 35 ˆ
(Accept) UDO - Mean Machine - 1989 - RCA - PD71994 - BMG - 0035627199424 - Germany - VG+, - 8 ˆ
(Accept) UDO - Time Bomb - 1991 - RCA - PD74953 - BMG - 0035627495328 - Germany - 8 ˆ
Al Di Meola - World Sinfonia - Heart Of The Immigrants - 4001617929421 - SPV
Al Di Meola / John McLaughlin / Paco De Lucía ‎- Friday Night In San Francisco - 1981 - Philips ‎- 800 047-2 - Phonogram - EAN: 042280004729 - CBS - Germany - UK x 2 - 6 ˆ
Al Di Meola/John McLaughlin/Paco De Lucía ‎- Friday Night In San Francisco -1981 - Philips ‎- 800 047-2 - Phonogram - EAN: 3259180004729 - Germany - 6 ˆ
The Al Di Meola Project - Kiss My Axe - 1991 - Tomato - 7700782 - DDD - Austria - US - 10 ˆ
Al Di Meola - Orange And Blue - 1994 - Verve - 523 724-2 - Tomato - 731452372420 - France - 7 ˆ
Amii Stewart - Desire - 1993 - Pilz - PILZ448231-2 - MCPS - 78055482312 - Germany - 7 ˆ
Amii Stewart - It's Fantasy - 1990 - Soundwings ‎- 110.1121-2 - SUISA - 7619929033827 - E.E.C. - 5 ˆ
Amii Stewart - Fantasy Of Love - 2 CD - Soundwings ‎- 110.2155-2B - SUISA - 7619929050824 - E.E.C. - Switzerland - 16 ˆ
Amii Stewart - Time For Fantasy - Universe - UN 3207 - Germany - Digitaly Mastered - 4013659032076 - UK - 10 ˆ
Amii Stewart - Pearls - 1993 - Success - 16150CD - PK 510 - Elap - MCPPS - 5708574361507 - EEC - 7 ˆ
Amii Stewart - Magic - 1992 - Ultrapop - ULT 9534-2 - Edel - 4009880953426 - Germany - 7 ˆ
Aztec Camera - Stray - 1990 - WEA - 9031-71694-2 - Warner - EAN: 090317169422 - Germany - 5 ˆ
Aztec Camera - Dreamland - 1993 - WEA - 4509-92492-2 - Warner - EAN: 745099249229 - Germany - 6 ˆ
Aztec Camera - Knife - 1984 - WEA - 2292-40483-2 - Warner - EAN: 022924048326 - Germany - 7 ˆ
Al Bano - Solo Album - 1978 / 2001 - BMG - 74321 82793 2 - Ariola - 743218279324 - VG+, - EU - 6 ˆ
Al Bano Carrisi - Amara E Bella - 2006 - Edel - 017262ERE - Alma - 4029758712627 - Germany - 6 ˆ
Al Bano Carrisi - Canto Al Sole - 2001 - BMG - 74321 82539 2 - Ariola - 743218253928 - EU - 12 ˆ
Al Bano Carrisi - Canta Caruso - 2002 - BMG - 74321 96094 2 - Ariola - 743219609427 - EU - 12 ˆ
Al Bano Carrisi - Concerto Classico - 1997 - WEA - 3984-20263-2 - Warner - 639842026321 - Germany - 5 ˆ
Al Bano Carrisi - La Mia Italia - 2004 - Edel Records - 0154772 ERE - EAN: 4029758547724 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Al Bano Carrisi - La Mia Italia - 2004 - Edel Records - 0154772 ERE - EAN: 4029758547724 - Germany - 7 ˆ
Al Bano Carrisi - Volare - (Die Schönsten Italienischen Sommerhits) - 1999 - WEA - 3984 27828-2 -Warner -EAN: 639842782821 -Germany - 7 ˆ
Al Bano & Romina Power - Fotografia Di Un Momento - 1990 - WEA - 9031-71208-2 - Warner - 090317120829 - Germany - 9 ˆ
Al Bano & Romina Power - Fotografia Di Un Momento - 1990 - WEA - 69 162 6 - A Warner Communications - Club Edition - Germany - 12 ˆ
Al Bano & Romina Power - Fragile - 1989 - WEA - 022924489228 - Warner - 244 892-2 - Germany - 8 ˆ
Al Bano & Romina Power - Ancora ... Zugabe - 1996 - Warner - 0630-17253-2 - WEA - 706301725320 - Germany - 6 ˆ
Al Bano & Romina Power - Notte E Giorno - 1993 - WEA - 79 301 8 - Warner - 4509-92157-2 - Germany x 2 - 5 ˆ
Al Bano & Romina Power ‎- Notte E Giorno - 1993 - WEA - 4509-92157-2 - Warner - Germany - 5 ˆ
Al Bano & Romina Power - Liberta! - 1987 - WEA - 242 200-2 - Warner - 022924220029 - Germany - 8 ˆ
Al Bano & Romina Power - Sharazan - 1994 - BMG - 74321 18709 2 - Ariola - 743211870924 - Germany - 7 ˆ
Al Bano & Romina Power - Emozionale - 1995 - WEA - 0630-10406-2 - Warner - 706301040621 - Germany x 2 - 7 ˆ
Al Bano & Romina Power ‎- Sentire Ti Amo - 1997 - Compass - CBU 67033 - WEA - EAN: 4001504670337 - Kiosk - Germany - 8 ˆ
Adriano Celentano - Arrivano Gli Uomini - 1996 - BMG - 743213811925 - Clan - EC - 6 ˆ
Adriano Celentano - Arrivano Gli Uomini + Bonus - 1996 - BMG - 743213811925 - Clan - EC - 7 ˆ
Adriano Celentano - Er Piu' (Storia D'Amore E Di Coltello) - 1971 / 1996 - Clan - SP 60832 - 8012842608322 - Italia - 120 ˆ
Adriano Celentano - CD 142.277 - Eurotrend - 9002986422778 - Austro Nechana - EU - 8 ˆ
Adriano Celentano - Le Origini Di Adriano Celentano. Vol.2 - 1999 - Clan Celentano - CLN 496155 2 - Sony - S4 ‎- 4961552000 - Holland - 6 ˆ
Adriano Celentano ‎- ``Buona Sera Signorina`` - 1993 - Legend - WZ 90009 - ADD - 4005092900098 - Germany - 6 ˆ
Adriano Celentano - Super Best - 1996 - Clan Celentano - CLCD 360042 - BMG - 74321360042 - ACC Group - 0743213600420 - Italy - 12 ˆ
Adriano Celentano ‎- Joan Lui Soundtrack - 1985 - TELDEC ‎- 8.26336 ZP - Clan - EAN: 4001408263369 - West Germany - EX - 20 ˆ
Angelo Branduardi ‎- Si Può Fare -1992 - EMI - 0777 7 81233 2 3 - Fimac International B.V. - 7 81233 2 - Sottosopra S.r.l. - Holland - 6 ˆ
Angelo Branduardi - Cercando L'Oro - 1992 - Musiza ‎- 0777 7 80101 2 8 - EMI - 090 7801012 - Sottosoprs Sri - 07778010128 - Holland - 10 ˆ
Angelo Branduardi ‎- Domenica E Lunedì - 1994 - EMI ‎- 7243 8 31579 2 1 - Fimac Inernational B.V. - 8 31579 2 - Italy - 6 ˆ
Angelo Branduardi ‎- Collezione - 1986 - Ariola - 258 048 - Musiza - 258 048-222 - RCA - 4007192580484 - Germany - 10 ˆ
Angelo Branduardi ‎- Ballerina - 2003 - Disky ‎- SI 905369 - EAN: 8711539053697 - Netherlands - VG - 5 ˆ
Angelo Branduardi ‎- La Pulce D'Acqua - 1977 - EMI Electrola ‎- 7243 8 35492 2 1 - Sottosopra S.r.l. - Netherlands - 6 ˆ
Angelo Branduardi ‎- Camminando Camminando - 1996 - EMI ‎- 8527502 9 - EMI Music Italy Spa - Holland - EAN: 724385275029 - Italy - 9 ˆ
Andreas Vollenweider - Dancing With The Lion - 1989 - CBS - 5099746333126 - Holland - 6 ˆ
Andreas Vollenweider - Kryptos - 5099748687821 - Columbia - COL - 4868782 - Germany - 10 ˆ
Andreas Vollenweider - Behind The Gardens - 1981 - MK 37793 - CBS - EAN: 07464377932 - USA - 6 ˆ
Andreas Vollenweider - Behind The Gardens - 1981 - CDCBS - 85545 - VeraBra Records - US-CK 37793 - Austria x 2 - 7 ˆ
Andreas Vollenweider - Book Of Roses... - 1991 - Columbia - 468827 2 - Sony - 5099746882723 - Austria x 2 - 6 ˆ
Andreas Vollenweider - White Winds (Seeker's Journey) - 1984 - Columbia - COL 485166 2 - Sony - 5099748516626 - Germany x 2 - 7 ˆ
Andreas Vollenweider - Eolian Minstrel - 1993 - Colomba - CD 893-01 - Switzerland - 7619949893012 - 7 ˆ
Andreas Vollenweider - Cosmopoly - 1999 - Columbia - COL 496311 2 - Sony - 5099749631120 - Digi Germany - 6 ˆ
Andreas Vollenweider - Down To The Moon - 1986 - Columbia - COL 485165 2 - Sony - 5099748516527 - Austria - 8 ˆ
Andreas Vollenweider - Caverna Magica(Under The Tree-In The Cave)1983 -Columbia -COL 485163 2 -Sony -5099748516329 -Austria x 2 -7 ˆ
Abba - Super Trouper - 1980 / 1997 - Polydor - 533 979-2 - Polar Music - EAN: 731453397927 - UK - 10 ˆ
Abba - Super Trouper - 1980 / 2001 - Polar Music - 549 956-2 - Universal - EAN: 731454995627 - EU - 10 ˆ
Abba - The Visitors - 2001 - Polar - 549 957-2 - Universal - EAN: 731454995726 - EU - 8 ˆ
Abba - The Visitors - 1997 - Polydor - 533 978-2 -Polar - EAN: 0731453397828 - UK By PMDC - 9 ˆ
Abba - Abba - 2001 - Polar - 549 952-2 - Universal - EAN: 731454995221 - EU - IFPI - 0113 - Germany by EDC - 9 ˆ
Abba - Abba - 1997 - Polydor - 533 983-2 - Polar - EAN: 731453398320 - Europe - 9 ˆ
Abba - Ring Ring - 1997 - Polydor - 533 984-2 - Polar - EAN: 731453398429 - UK - 8 ˆ
Abba - Ring Ring - 2001 - Polar - 549 950-2 - Universal - EAN: 731454995023 - EU - Germany - 8 ˆ
Abba - Waterloo - 1974/1993 - Spectrum Music - 550 0342 - Polydor - EAN: 731455003420 - France by Cinram x 2 - 7 ˆ
Abba - Waterloo - 1974/1997 - Polydor ‎- 533 985-2 - Polar - EAN: 731453398528 - The ABBA Remasters - UK x 2 - 6 ˆ
Abba - Waterloo - 1993 - Polydor - 550 0342 - Karussel - EAN: 731455003420 - Spectrum - Germany - 6 ˆ
Abba - Master Series - 1996 - Polydor - 529 853-2 - Polar - EAN: 731252985323 - EU - 5 ˆ
Abba - The Album - 1997 - Polydor - 533 9802 - Polar - EAN: 731453398023 - UK x 2 - 8 ˆ
Abba - Arrival - 1976 - Polydor - 821 319-2 - PolyGram - EAN: 042282131928 - Germany x 2 - 7 ˆ
Abba - Arrival - 1976/1997 - Polydor - 533 981-2 - Polar - EAN: 731453398122 - UK - 8 ˆ
Abba - Arrival - 1976/2001 - Polar - 549 953-2 - Polydor - EAN: 731454995320 - EC - New - 10 ˆ
Abba - Voulez-vous - 2001 - Polar - 51131818 - Universal - EAN: 731454995528 - EU - Germany - 8 ˆ
Abba - Voulez-vous - 1979/1997 - Polydor - 533 982-2 - Polar ‎- EAN: 731453398221 - The ABBA Remasters - UK - 7 ˆ
Abba - Live - 1986 - Polydor - 829 951-2 - Polar Music - EAN: 042282995124 - AAD - France - 10 ˆ
ABBA ‎- The Complete Singles Collection -2CD - 1999 - Polydor - 543 231-2 - Polar -731454323123 -Universal -Germany -Cover -VG+,CD -NM - 8 ˆ
Agnetha Fältskog - (Abba) - Wrap Your Arms Around Me - 2005 - Polar ‎- 0602498687697 - Universal - EAN: 602498687697 - Germany - 19 ˆ
Agnetha Fältskog - (Abba) - Eyes Of A Woman - 1985 - Polar ‎- 0602498687840 - Sonet Grammofon - EAN: 602498687840 - Germany - 19 ˆ
Agnetha Fältskog - (Abba) - A - 2013 - Universal Music Group International - 0602537321841 - BMG - EAN: 602537321841 - Germany - 9 ˆ
Agnetha & Frida - The Voice Of Abba 1994 - Spectrum Music - 550 212-2 - Polydor - EAN: 731455021226 - Karussel - Universal - UK - 6 ˆ
Agnetha & Frida - The Voice Of Abba 1994 - Spectrum Music - 550 212-2 - Polydor - EAN: 731455021226 - Karussel - Germany - VG+, - 4 ˆ
Alice Cooper - Trash - 1989 - Epic - EPC 465130 2 - Sony Music - Alive - 5099746513023 - Austria - 5 ˆ
Alice Cooper - Brutal Planet - 2000 - Eagle - EAGCD115 - GAS 0000115 EAG - EDL EAG 273-2 - Eagle Records - 5034504111523 - EC - 5 ˆ
Alice Cooper - The Eyes Of - 2003 - Spitfire - SPITCD090 - GAS0000090SPR - Alive - 5036369509026 - Active - Germany - 5 ˆ
Alice Cooper - Nobody Likes...Alice Cooper Live - Going For A Song - GFS071 - Cedar - 5033107107124 - MCPS - UK - 10 ˆ
Alice Cooper - Dirty Diamonds - 2005 - Spitfire - SPITCD257 - GAS0000257SPR - Alive - 5036369525729 - Germany - 5 ˆ
Alice Cooper - Constrictor - 1986 - MCA Records ‎- MCD 03341 - BMG - DMCF 3341 - Ariola - EAN: 008810334124 - Germany - 6 ˆ
Ace of Base - The Golden Ratio - 0602527513621 - Universal - 2751362 - EU - Germany - 8 ˆ
Ace Of Base - Bridge - 1995 - Metronome - 731452939722 - Mega Records - 529 397-2 - Germany - 5 ˆ
Ace Of Base - Bridge - 1995 - Metronome - (0359 372) Mega Records - 350937 2 - Germany - 5 ˆ
Ace of Base - The Sign - 1992 - Arista - 07822187402 - USA - 5 ˆ
Ace of Base - The Sign - 1993 - Metronome - 855 027-2 - Maxi-Single - Germany - 3 ˆ
Ace of Base - Flowers - 1998 - Polydor - 557 691-2 - Mega Records - 731455769128 - Germany x 2 - 7 ˆ
Ace of Base - Happy Nation - 2000 - Metronome - 731451774928 - Mega Records - 517 749-2 - Germany - 5 ˆ
Ace of Base - Happy Nation (U.S. Version) - 2000 - Metronome - 521 472-2 - Barclay - 731452147226 - Germany x 2 - 5 ˆ
Ace of Base - Cruel Summer - 1998 - Arista - 078221902120 - Mega Records - Canada - 7 ˆ
Ace of Base - The Golden Ratio - 2010 - We Love Music - 2751362 - Universal - EAN: 0602527513621 - Germany - 10 ˆ
Ace of Base - Da Capo - 2002 - Polydor ‎- 065 223-2 - Universal - 044006522326 - Edel-Mega Records - Germany - EX - 5 ˆ
The Alan Parsons Project - The Best Of - 1 - On Air - Studio Album /2 - Live - 1994 x 2 CD - 2005 - Artful Records - PLATBX 5901 - Prism Leisure - EAN: 5050824590121 - EU - 16 ˆ
The Alan Parsons Project -Tales Of Mystery And Imagination -1976 -Mercury -8431588035122 -PolyGram - Los Discos De Tu Vida - Spain - 7 ˆ
The Alan Parsons Project -Tales Of Mystery And Imagination -1976 - Mercury - 832 820-2 - PolyGram - EAN: 042283282025 - France - 6 ˆ
The Alan Parsons Project ‎-Tales Of Mystery And Imagination -1976 -Mercury ‎- 832 820-2 -PolygGram - EAN: 0042283282025 - Germany - EX, - 10 ˆ
The Alan Parsons Project ‎-Tales Of Mystery And Imagination -1976 -Mercury ‎- 832 820-2 -PolygGram - EAN: 0042283282025 - Germany PDO - 6 ˆ
The Alan Parsons Project - I Robot + 5 Bonus - 828768152423 - Arista/Legacy - Sony/BMG - 9 ˆ
The Alan Parsons Project - I Robot - 1977/1984 - Arista - 259 651 - BMG - 4007192596515 - Topac - Germany x 2 - 7 ˆ
The Alan Parsons Project - Eve - 1979 - Arista - 258 981 - BMG - EAN: 4007192589814 - Germany x 3 - 7 ˆ
The Alan Parsons Project ‎- Eve - 1979 / 2009 - Arista - 88697632612 - Legacy - 886976326128 - Sony - Slide-Pack - EU -
The Alan Parsons Project - Turn Of A Friendly Card - 1980/84 - Arista - 258 982 - BMG - 4007192589821 - Germany - Booklet - VG+, - 8 ˆ
The Alan Parsons Project - Turn Of A Friendly Card - 1980 - Arista - 258 982 - BMG/Ariola - 4007192589821 - France - 11 ˆ
The Alan Parsons Project ‎- The Turn Of A Friendly Card - 1980/2008 - Sony BMG Music Entertainment ‎- 82876815262 - Arista - EAN: 82876815262 - Legacy - EU - 6 ˆ
The Alan Parsons Project - Eye In The Sky - 2007 - Arista - 82876815272 - Sony / BMG -EAN: 828768152720 - Legacy ‎- EU - 8 ˆ
The Alan Parsons Project - Eye In The Sky - 1983 - Arista - 258 718 - BMG /Ariola - EAN: 4007192587186 - Germany - 8 ˆ
The Alan Parsons Project - Vulture Culture - 1984 - Arista - 258 884 - BMG - EAN: 4007192588848 -Topac - Germany x 3 - 7 ˆ
The Alan Project Parsons - Ammonia Avenue - 1984 - Arista - 258 885 - BMG - 4007192588855 - Germany x 2 - 8 ˆ
The Alan Parsons Project ‎- Ammonia Avenue - 1983/2008 - Arista ‎- 82876838622 - Legacy ‎- EAN: 828768386224 - Sony/BMG - EU - 14 ˆ
The Alan Parsons - Try Anything Once - 1993 - Arista - 74321167302 - BMG - 0743211673020 - Germany x 2 - 11
The Alan Parsons Project - Gaudi - 1987 - Arista - 258 084 - Ariola - 4007192580842 - Germany x 2 - 8 ˆ
The Alan Parsons Project - Pyramid - 1978/79 - Arista - 258 983 - BMG /Ariola - EAN: 4007192589838 - Sonopress - Germany - 7 ˆ
The Alan Parsons Project - Pyramid - 1979 - Arista - 258 983 - BMG /Ariola - EAN: 4007192589838 - Topac - Special Price - Germany PDO - 10 ˆ
The Alan Parsons Project - Pyramid - 1979 - Arista - 258 983 - BMG /Ariola - EAN: 4007192589838 - Topac - Special Price - Germany - 8 ˆ
The Alan Parsons Project - Stereotomy - 1984/85 - Arista - 610 581-222 - AE 880 - Ariola Eurodisc - EAN: 4007196105812 - Germany - 8 ˆ
The Alan Parsons Project - Stereotomy - 1985 - Arista - 259 050 - Ariola Eurodisc - 4007192590506 - Germany - 9 ˆ
The Alan Parsons Project - Gold Collection - 1997 - BMG ‎- 74321 54931 2 - Ariola x 2 CD - Germany - 9 ˆ
The Alan Parsons Project - The Best Of The Alan Parsons Project - 1983 - Arista ‎- 610 052-222 - Ariola - EAN: 4007196100527 - Germany - 5 ˆ
The Alan Parsons Project ‎- Limelight - The Best Of Vol.2 - 1987 - Arista ‎- 258.634 - BMG Records - EAN: 4007192586349 - Germany - 6 ˆ
(A. Parsons) Eric Woolfson - Gaudi - 1996 - WEA - 0630-10289-2 - Warner - 706301028926 - Germany - VG+, - 8 ˆ
(A. Parsons) Eric Woolfson - Gaudi - 1996 - WEA - 0630-10289-2 - Warner Bros. - 706301028926 - Germany x 2 - 12 ˆ
(A. Parsons) Eric Woolfson - Freudiana - 1990 - CDP 79 5415 2 - EMI ‎- UK-CDEN 5012 - EAN: 0077779541522 - Austria - 16 ˆ
ABC - Abracadabra - 1991 - Parlophone - 0077779682126 - CDPCS 7355 - PM 520 - UK - 6 ˆ
ABC - How To Be A Zillionaire - 1985 - Mercury - 824 904-2 - Polygram - 042282490421 - US - 6 ˆ
ABC - Lexicon Of Love - 1982 - Mercury Records - 538 250-2 - Newtron - 731453825024 - Germany - 6 ˆ
ABC - Lexicon Of Love - 1982/1996 - Mercury Records - 514942-2 - London - 731451494222 - Germany - 8 ˆ
ABC - ABC 1 - 1992 - Pickwick Music - PWKS 4111 P - AAD - Gold - 5020840411120 - England - EX+, - 7 ˆ
ABC ‎- Alphabet City - 1987 - Mercury ‎- 832 391-2 - Phonogram - 042283239128 - W. Germany - 6 ˆ
Apocalyptica - Inquisition Symphony - 1998 - Mercury - 558 300-2 - PolyGram - EAN: 0731455830026 - Germany - EX+, - 5 ˆ
Apocalyptica - Plays Metallica By Four Cellos - 1996 - Mercury - 532. 707-2 - Sony - EAN: 731453270725 - Germany - 6 ˆ
Apocalyptica - Plays Metallica By Four Cellos - 1996 - Mercury - 532. 707-2 - Sony - EAN: 731453270725 - Germany - EX - 5 ˆ
Apocalyptica - Reflection - 2003 - Mercury - 077 015-2 - Universal - EAN: 044007701522 - UK - 5 ˆ
Apocalyptica - Apocalyptica - 2005 - Vertigo - 986 983-1 - Universal - EAN: 602498698310 - Germany - 6 ˆ
Apocalyptica - Cult - 2000 - Mercury - 542 984-2 - Universal - EAN: 731454298421 - Germany - 6 ˆ
Andrea Bocelli - Sogno - 1999 - Polydor - 64 630 7 - Sugar - PY 811 - EU - 5 ˆ
Andrea Bocelli - Sogno - 1998 - Polydor - 547 221-2 - Sugar - 731454722124 - Germany - 6 ˆ
Andrea Bocelli - Bocelli - 1996 - Polydor - 537 059-2 - Sugar - 731453705920 - Germany - 5 ˆ
Andrea Bocelli - Bocelli - 1995 - Polydor - 35 970 3 - Sugar - 0 35 970 3 - Germany - 5 ˆ
Andrea Bocelli ‎- Romanza - 1996 - Polydor - 537 487-2 - Universal - 731453748729 - Germany x 2 - 6 ˆ
Andrea Bocelli ‎- Arie Sacre - 1999 - Philips - 462 600-2 - Universal - 028946260029 - Sugarmusic - Germany - 6 ˆ
Andrea Bocelli ‎- Cieli Di Toscana - 2001 - Polydor ‎- 589 244-2 - Sugar Music ‎-589 244-2 -Universal - 731458924425 - Germany - 5 ˆ
Andrea Bocelli - Sentimento - 2002 - Philips - 473 410-2 PH - Sugar Music - Special Edition - EAN: 028947341024 - UK - 6 ˆ
The Animals - Boom Boom - Best - 1994 - Zounds - CD 27200583B - EMI - Electrola - 4010427200583 - Germany - 5 ˆ
The Animals - Live At The Club A Go Go - ARC Records ‎- TOP 941037 - The Magic Collection - 8713051410378 - MCPS - Holland -
(The Animals) Eric Burdon - Greatest Animal Hits - CD 9001 - Galaxis - Germany - 7 ˆ
(The Animals) Eric Burdon & War - Love Is All Around - 1976 / 1993 - A R G Records - 74321 30743 2 - BMG - 743213074320 - EU - 20 ˆ
(The Animals) Eric Burdon & The Animals - Inside Out - 1993 - Spectrum - 550 119-2 - Karusell - 731455011920 - Germany - 8 ˆ
(The Animals) Eric Burdon - I Used To Be An Animal - Success - 22512CD - AAD - 5708574325127 - Succes - E.E.C. - 7 ˆ
(The Animals) Eric Burdon - Greatest Hits - Greatest Animal Hits - CD 9001 - Galaxis - W. Germany - 7 ˆ
(The Animals) Eric Burdon & The Animals - Good Times (The Best Of Eric Burdon & The Animals) - 1988 - Polystar - 835 677-2 - AAD - 042283567726 - West Germany - 5 ˆ
(The Animals) Eric Burdon Band ‎- The Comeback Soundtrack - 1982 / 1987 - Line Records ‎- LICD 9.00058 O - By P + O - Pallas - 4023290005865 - Germany - VG+, - 10 ˆ
(The Animals) Eric Burdon - The Animals' Greatest Hits - 1997 - Prism Leisure Corporation ‎- PLATCD 222 - MCPS -5014293622226 - UK - 10 ˆ
Anastacia - Not That Kind - 2000 - Epic - 497412 2 - Daylight - 5099749741225 - Sony - Austria - 5 ˆ
Anastacia - Freek Of Nature - 2001 - Epic - 504757 2 - Daylight - 5099750475720 - Sony - Austria - 5 ˆ
Anastacia - Anastacia - 2004 - Epic - 2 513471 - Daylight - EAN: 5099751347125 - Sony - Copy Protected - EU -
Aretha Franklin ‎- A Rose Is Still A Rose - 1998 - Arista ‎- 07822-18987-2 - BMG - 078221898720 - EU - 5 ˆ
Aretha Franklin ‎- Greatest Hits - 1980-1994 - Arista ‎- 74321 16202 2 - BMG - Germany - 5 ˆ
Aretha Franklin ‎- Respect & Other Hits - 1991 - Universe - UN 3 053 - Interpress - Germany - 5 ˆ
Aretha Franklin ‎- Aretha ‎- 1986 - Arista - 258 020 - RCA/Ariola - 4007192580200 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Aretha Franklin ‎- Who's Zoomin' Who? - 1985 - Arista ‎- 610 456-222 - RCA - 4007196104563 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Aretha Franklin ‎- The Best Of Aretha Franklin - 1984 - Atlantic ‎- 7567-81280-2 YG - Warner - 075678128028 - Germany - 5 ˆ
Aretha Franklin ‎- One Lord, One Faith, One Baptism - 1987 - Arista Records, Inc. - 353 178 - Topac - EAN: 4007193531782 - Germany - 7 ˆ
Avalon - The Sound Of Eternity - Vol 1 - 1991 - Ocean - CD 1606 - Dominion - 4008670000067 - Nashorn Music - Germany - 7 ˆ
Avalon - Celtic Dreams - 1998 - Gruppo Futura - CDAV 001/98 - Italy - 10 ˆ
Andrew Lloyd Webber ‎- Cats - 1998 - 2CD - Polydor ‎- 817810-2 - Really Useful Records ‎- EAN: 042281781025 - PolyGram - Germany - 9 ˆ
Andrew Lloyd Webber - Cats - 1981 - Deutsche Originalaufnahme - 1983 - Polydor ‎- 817 365-2 - PolyGram - 042281736520 - Germany - 5 ˆ
Andrew Lloyd Webber - Das Phantom Der Oper - 2004 - Sony Classical ‎- SK 93528 - Really Useful Records -EAN: 5099709352829 -Austria - 5 ˆ
Andrew Lloyd Webber ‎- Das Phantom Der Oper - 1990 - Polydor ‎- 847 514-2 - Peer Music - EAN: 0422847514421 - West Germany - 5 ˆ
Andrew Lloyd Webber And Tim Rice ‎- Evita (Music From The Motion Picture) - 1996 - Warner Bros. Records ‎- 9362-46450-2 - WEA - 5 ˆ 093624645023 - Cinergi - Germany - 5 ˆ
Amy Macdonald - This Is The Life - 2007 - Vertigo - 174 370-3 - Melodramatic Records Ltd - 602517437036 - Universal - S.J.C. - EU - 7 ˆ
Amy MacDonald ‎- This Is The Life + A Curious Thing - 2 CD - 2011 - Universal ‎- 0600753359297 - Polydor - Melodramatic - Germany - 8 ˆ
Alicia Keys ‎- As I Am - 2007 - CD + DVD - J Records ‎- 88697190512 - All Media - Limited Edition - EU - 7 ˆ Axel Rudi Pell ‎- Best Of Anniversary Edition - 2009 - Steamhammer ‎- SPV 307282 CD - SPV GmbH - 693723072821 - Germany - 6 ˆ
Alicia Keys ‎- Songs In A Minor - 2001 - J Records - 80813 20002 2 - BMG - 808132000222 - EU x 2 - 5 ˆ
Alicia Keys ‎- The Diary Of Alicia Keys - 2003 - J Records ‎- 82876 56990 2 - MBK Entertainment ‎- 828765699020 - BMG - EU - 5 ˆ
Andrew Gold - Andrew Gold - 1975 - Elektra ‎- 7559-60605-2 - Warner - WEA -EAN: 075596060523 - Germany - 7 ˆ
Andrew Gold ‎- What's Wrong With This Picture? - 1977 - Warner Music ‎- 7559-61166-2 - Elektra Entertainment - EAN: 075596116626 - WEA - Germany - 12 ˆ
Art Of Noise - Daft - 1986 - Island - 256 492/ZCID Q2 - ZTT - Topac - 4007192564927 - Germany - 7 ˆ
Art Of Noise - The Best Of The Art Of Noise - 1988 - China Records ‎- 837 367-2 [Y] - Polydor - 042283736726 - Germany - 6 ˆ
Art Of Noise - In Visible Silence - 1986 - Chrysalis ‎- 257 691-222 - China Records ‎- CCD 1528 - Ariola - EAN: 5013136152821 - Germany - 12 ˆ
Amy Grant - House Of Love - 1994 - A&M Records - 540 256-2 - Yellow Elephant Music - EAN: 731454025621 - Germany PMDC - 6 ˆ
Amy Grant - The Collection - 1986 - Myrrh ‎- 7-01-684327-0 - Word - EAN: 080688004224 - USA - EX+, - 10 ˆ
Amy Grant - Amy Grant - 1977 - Reunion - GED 24332 - REND 24332 - BMG/Ariola - EAN: 720642433225 - Germany - 11 ˆ
Amy Grant ‎- Straight Ahead - 1984 - A&M Records ‎- CD 5058 - Myrrh - 0 7502-15058-2 - CD - Made in Japan - Print - USA - 10 ˆ
Amy Grant - My Father's Eyes - 1979 - A&M Records - CD 5052 - DX 955 - Myrrh - 07502150522 - Print - USA - CD - Japan - VG+, - 10 ˆ
Amy Grant - Behind The Eyes - 1997 - A&M Records - CD-0760 - PolyGram - EAN: 02083122132066 - Club Edition - USA - 6 ˆ
Amy Grant - Heart In Motion - 1991 - A&M Records ‎- 395 321-2 - EAN: 082839532129 - Germany - VG+, x 2 - 5 ˆ
Amy Grant - Heart In Motion - 1991 - A&M Records ‎- 395 321-2 - EAN: 082839532129 - Germany - 6 ˆ
Amy Grant - Heart In Motion - 1991 - MYRCD 6907 - Word - EAN: 5014182469079 - Nimbus - UK - 8 ˆ
AIR - French Band - Moon Safari - EMI Uden - 724334497828 - Virgin - CDV 2848 - Source - EU - 5 ˆ
AIR ‎- Talkie Walkie - 2004 - Source ‎- 72435 966002 8 -Virgin Music ‎- EAN: 724359660028 - Copy Protected - EMI France - 5 ˆ
Avril Lavigne - The Best Damn Thing - 2007 - RCA - 88697091962 - Germany - 5 ˆ
Avril Lavigne - Let Go - 2002 - Arista - 74321962052 - Copy Protected - 743219620521 - BMG - EU - 5 ˆ
Avril Lavigne ‎- Under My Skin - 2004 - Arista ‎- 82876 60345 2 - RCA ‎- 828766034523 - BMG - Copy Protected - EU - 6 ˆ
Amy Winehouse - Frank - 2003 - Island Records - 9865980 - Universal Island Records Ltd. - EAN: 602498659809 - Germany - 5 ˆ
Amy Winehouse - Back To Black - 2006 - Universal Records ‎– 171 421 1 - Island Records Group - Germany - 5 ˆ
Atlanta Rhythm Section ‎- Outlaw Music - 1994 - Royal Sound Music ‎- RSM 022 SQ - Monado - 4015910280226 - Germany - EX - 6 ˆ
Atlanta Rhythm Section ‎- Partly Plugged - 1998 - Noble Price ‎- 221415-205 - Documents ‎- EAN: 4011222214157 - River North - Germany - 6 ˆ
Argent ‎- All Together Now - 1972/73 - 1997 - Koch International ‎- KOC-CD-7941 - Sony Music - A 26992 - EAN: 099923794127 - USA - 29 ˆ
Argent - Nexus - 1974 - Sony Music ‎- 489442 2 - Rewind - 01-489442-10 - Epic - EAN: 5099748944221 - 30 ˆ
Alphaville ‎- Forever Young - 1984 - WEA ‎- 2292-40481-2 - Warner - EAN: 022924048128 - Germany - x 3 - 6 ˆ
Alphaville ‎- Catching Rays On Giant - 2010 - Universal ‎- 06025 2750762 0 - We Love Music - EAN: 0602527507620 - Germany - 6 ˆ
Alphaville ‎- First Harvest - 1984-92 - WEA - 1992 - Warner Bros - 9031-76454-2 - EAN: 090317645421 - Germany - 5 ˆ
Anugama & Sebastiano - Exotic Dance - 1988 - Exotic Dance - Nightingale Records ‎- NGH - CD - 311 - EAN: 4006370003111 - Germany - 10 ˆ
Anugama - Open Sky - 1989 - Nightingale Records ‎- NGH-CD-309 - ADD - EAN: 4006370003098 - Germany - 20 ˆ
Alison Moyet ‎- Raindancing - 1986 - CBS ‎- CBS 450152 2 - MCPS - DIDP 10577 - CD - Japan - UK - 7 ˆ
Alison Moyet ‎- “Alf ” - 1984 - CBS ‎- CDCBS 26229 - Sony Inc. - On CD - Manufactured in Japan, On Back Cover - Printed in Holland - 10 ˆ
Allies - The River - 1990 - Dayspring ‎- DAY CD 4186 - Word Inc. - EAN: 5014182441860 - UK - 8 ˆ
Allies - Shoulder To Shoulder - 1987 - Dayspring ‎- 7-01-416462-7 - Word - EAN: 080688029227 - USA - VG+, - 12 ˆ
Adele - Adele 21 - 2011 - XL Recordings ‎- XLCD 520 - Arvato Digital Services - EAN: 634904052027 - EU - 6 ˆ
Adele - Adele 25 - 2015 - XL Recordings ‎- XLCD 740 - Optimal Media - EAN: 634904074029 - EU - 6 ˆ
Alannah Myles - RockingHorse - 1992 - Atlantic - 7567-82402-2 - Warner Bros. - EAN: 075678240225 - Germany - 5 ˆ
Alannah Myles - Alannah Myles - 1989 - Atlantic - 7567-81956-2 YS - Warner Bros. - EAN: 075678195624 - Germany - 6 ˆ
Al Stewart ‎- Russians & Americans - 1984 - RCA ‎- PD70307 - Ariola International - EAN: 0035627030727 - France - 20 ˆ
Al Stewart - Year Of The Cat - 1976 - Fame ‎- CD-FA 3253 - EMI ‎- CDM 7 95773 2 - E.E.C. - EAN: 0077779577323 - UK - 6 ˆ
Atlantic Starr ‎- As The Band Turns - 1985 - A&M Records ‎- CD 5019 - Audio Master Plus Series - EAN: 07502150192 - Made in Japan - USA - 20 ˆ
Atlantic Starr ‎- All In The Name Of Love - 1987 - Warner Bros. Records ‎- 9 25560-2 - WEA - EAN: 07599255602 - USA - 17 ˆ
Atlantic Starr ‎- Love Crazy - 1991 - Reprise Records - 7599-26545-2 - Warner - EAN: 075992654524 - Germany - 8 ˆ
A*Teens - Teen Spirit - 2000 - Stockholm Records - 013 401-2 - Universal Music Company - 044001340123 - Sweden - 5 ˆ
A*Teens - Floorfiller - 2002 - Stockholm Records - 019 109-2 - Universal Music Company - Maxi-Single - Sweden - 4 ˆ
Adiemus ‎- Adiemus 2: Cantata Mundi - 1997 - Sony Music Media - SMM 486729 2 - Austria - 5 ˆ
Adiemus ‎- Songs Of Sanctuary - 1995 - Power Brothers - 7243 8 33493 2 6 - EMI Electrola ‎- EAN: 724383349326 - Holland - 5 ˆ
Angel - Welcome To The Soul Asyum - Columbia - EAN: 509974711021 - 5 ˆ
Athena - Same - 2005 - Pasaj - 8697406640309 - Kamel - CDM9813 - 5 ˆ
Alanis Morissette - Original Album Series - 2012 - (Jagged Little Pill / Supposed Former Infatuation Junkie / Under Rug Swept / So-Called Chaos / Flavors Of Entanglement) - Maverick - 9362495232 - Box Set x 5 CD - EU - 14 ˆ
Alanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie - 1998 - Maverick - 9362-47094-2 - Reprise - 093624709428 - Warner - Germany - 5 ˆ
Aaron Carter - 1997 - Ultrapop - 0099572ULT - Edel - edel 0099572ULT - EAN: 4009880995723 - Germany - 5 ˆ
Army Of Lovers - Massive Luxury Overdose - Ton Son Ton - 4009880950227 - Ultrapop - W.Germany x 2 - 5 ˆ
The Asteroids Galaxy Tour - Fruit - 2009 - Small Giants - 5099968860226 - SGCD001 - Sony DADC - 5 ˆ
The Amber Light - Play - 2008 - Superball Music - 79772 CD - Play - 693723797724 - Digipack - Germany - 7 ˆ
Atomic Kitten - Feels So Good - 2002 - Innocent Virgin - 724381337721 - Sony - EU - 5 ˆ
Aura Dione - Before The Dinosaurs - 2011 - Island Records - 060252785619 - Koolmusic - Germany - 6 ˆ
Anthony Phillips - Slow Dance - 1990 - Virgin ‎- 5012981263829 - CDV 2638 - UK - 7 ˆ
American Pie - The Wedding - 2003 - Original Soundtrack - 0602498076798 - Universal M & L - UMG Soundtracks - Germany - 5 ˆ
Akio Dobashi - Fox - 1990 - Virgin - 261 308 - Japan - LC 3098 - Germany - 25 ˆ
Ancient Wargod ‎- When Darkness Rises... - 1997 - Brain Pain Records ‎- BP001 - Germany - 12 ˆ
Ahura - Whirling ‎- 1990 - Nightingale Records - NGH-CD-327 - Meistersinger Musik - 4006370003272 - W. Germany - 7 ˆ
Alan Baker - Wings Of Paradise - 1991 - Coconut ‎- 262 539 - BMG / Ariola - 4007192625390 - Germany - 6 ˆ
The Aberlour's - Save The Last Drop - 2010 - Magnetic Music - 4260170841971 - Germany - 10 ˆ
Axel Rudi Pell - Best Of Anniversary Edition - 2009 - Steamhammer ‎- SPV 307282 CD - 693723072821 - Germany - 6 ˆ
Acheron - Rebirth: Metamorphosing Into Godhood - 2003 - Black Lotus Records - BLR/CD055 + Slipcase - Greece - 10 ˆ
Afterworld ‎- Dark Side Of Mind - 1999 - T&T ‎- TT 0044-2 - Noise Records ‎- 4006030804423 - Germany - 6 ˆ
Angelo Badalamenti ‎- Music From Twin Peaks - 1990 - Warner Bros. Records ‎- 7599-26316-2 - Germany - 10 ˆ
Angelo Badalamenti ‎- Music From Twin Peaks - 1990 - Warner Bros. Records ‎- 7599-26316-2 - Germany - 6 ˆ
Axel Nagel - 360° - 2004 - Spion Music - 4042147060017 - Metal Box - Germany - 10 ˆ
Al Green ‎- Love Is Reality - 1992 - Word ‎- EK 48860 - Epic ‎- 07464488602 - Sony - DIDP 077160 - USA - 10 ˆ
Alvin Lee ‎- Zoom - 1992 - Castle Communications ‎- CSC 70 50 CY - IHH Records - 374 07050 - Warner - 4010946705026 - Germany - 6 ˆ
Albatros - Ursus - 2011 - Musea Parallele ‎- MP 3222 - Musea - 3426300032225 - France - VG - 14 ˆ
America - The Definitive America - 2001 - Warner Bros. - 812273552-2 - Rhino Records - 081227355227 - Germany - 6 ˆ
Ásgeir - In The Silence - 2014 - 3 CD - One Little Indian ‎- TPLP1255CD - The Deluxe Limited Edition - 5016958084615 - Digipack - EU - 11 ˆ
Artemiy Artemiev ‎- Forgotten Themes - 2000 - Electroshock Records ‎- ELCD 017 - Sweden - 7 ˆ
Albert Collins ‎- Iceman - 1991 - Virgin Records - VPBCD 3 - Pointblank ‎- 261 318 - EAN: 5012981399924 - EU - 9 ˆ
The Aloof ‎- Sinking - 1996 - EastWest ‎- 0630-14584-2 - Warner - EAN: 706301458426 - Germany - 5 ˆ
Art Blakey & The Jazz Messengers ‎- Not Yet - 1988 - Soul Note - 121 105-2 - IREC Milano - EAN: 02731211052 - Italy - 10 ˆ
Animotion ‎- Strange Behavior - 1986 - Casablanca ‎- 826 691-2 - PolyGram - 826 691-2 M-1 - EAN: 042282669124 - Germany - 8 ˆ
Animals As Leaders - The Madness Of Many - 2016 - Sumerian Records - SUM747 - EAN: 817424016476 - USA - 11 ˆ
Antares - Antares - 1997 - Antares Records - AR 0396-1 - CDAMN 539 - RTD GAS 870.3964.4 A7.293 - DDD - Germany - 15 ˆ
Alpha Wave Movement ‎- The Edge Of Infinity - 1999 - Groove Unlimited - GR 1125 - CUE 1125 - EAN: 8715164011251 - Netherlands - 20 ˆ
The Aga Kaan Project - Electric Avenue - 1992 - Timm-Music-Verlag ‎- AK 2323 - Germany - 10 ˆ
Abraham Laboriel - Guidum ‎- 1994 - 101 South Records ‎- 101 S 87 7056 2 - The Wigwam Group - BMG - EAN: 4007198770568 - Germany - 10 ˆ
Bob Dylan - Blonde On Blonde - 1966/2003 - Columbia ‎- COL 512352 2 - Columbia - 5123522000 - Sony - 5099751235224 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Nashville Skyline - 1963/2003 - Columbia ‎- COL 512346 2 - Columbia ‎- 5123462000 - Sony - 5099751234623 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Bringing It All Back Home - 1965/2003 - Columbia ‎- COL 512353 2 - Columbia ‎- 5123532000 - Sony - 5099751235323 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - The Freewheelin' Bob Dylan - 1965/2003 -Columbia ‎-COL 512348 2 -Columbia ‎- 5123482000 - Sony - 5099751234821 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Another Side Of Bob Dylan - 1964/2003 - Columbia ‎-COL 512354 2 -Columbia ‎- 5123542000 - Sony - 5099751235422 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Slow Train Coming - 1979/2003 - Columbia ‎- COL ‎512349 2 - Columbia ‎- 5123492000 - Sony - 5099751234920 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Street Legal - 1978/2003 - Columbia ‎- COL 512355 2 - Columbia ‎- 5123552000 - Sony - 5099751235521 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Desire - 1975/2003 - Columbia ‎- COL 512345 2 - Columbia ‎- 5123452000 - Sony - 5099751234524 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Planet Waves - 2003 - Columbia ‎- COL 512356 2 - Sony ‎- 5123562000 - EAN: 5099751235620 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Bob Dylan ‎- 1967 - Columbia ‎- CD 32001 - Sony - 5099703200126 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - The Times They Are A-Changin' ‎- 1967 - Columbia ‎- CD 32021 - Sony - 5099703202120 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Selfportait ‎- 1970 - Columbia ‎- 460112 2 - Sony - 5099746011222 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Good As I Been To You - 1992 - Columbia ‎- 472710 2 - Sony - 5099747271021- Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Shoot Of Love - 1981 - Columbia ‎- 474689 2 - Sony - 5099747468926 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Empire Burlesque - 1985 - Columbia ‎- 467840 2 - Sony - 5099746784027 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Infidels - 1983 - Columbia ‎- 460727 2 - Sony - 5099746072728 - Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Under The Red Sky - 1992 - Columbia ‎- 472710 2 - Sony - 5099747271021- Austria - 6 ˆ
Bob Dylan - Time Out Of Mind - 1997 - Columbia ‎- COL 486936 2 - Sony - 5099748693624 - Austria x 2 - 5 ˆ
Bob Dylan - Blues - 1965/2006 - Columbia - 8869700917 2 - Sony / Legacy - 886970091725 - BMG - EU - 9 ˆ
Bob Dylan - Tempest - 2012 - Columbia - 88725465412 - Sony - 887254654124 - EU - 9 ˆ
Bob Dylan - Christmas In The Heart - 2009 - Columbia ‎- 8869 7 57323-2 - Sony Music - 886975732326 - US - VG+, - 20 ˆ
Bob Dylan - Bob Dylan ‎- 2000 - Universe - UN 3720 - Falcon Neue Medien ‎- 4013659037200 - Germany - 5 ˆ
Bob Dylan - Bob Dylan ‎- Live 1961-2000 ~ Thirty-Nine Years Of Great Concert Performances - 2001 - SME Records ‎- SRCS 2438 - Sony - 4988009243818 - Japan - 10 ˆ
Bob Dylan - Tell Tale Signs - 2 CD - (Rare And Unreleased 1989-2006) - Columbia ‎- 88697 35795 2 - Legacy - 886973579527 - Sony BMG Music Entertainment - Cardboard Slip Case + Clour Book - EU - 15 ˆ
Bob Dylan - Live 1966 (The "Royal Albert Hall" Concert) - 2 CD - 1998 - Columbia ‎- COL 491485 2 - Legacy - 5099749148529 - Sony Music Entertainment - Cardboard Slip Case + Clour Book - Austria - 10 ˆ
Bob Dylan - Together Through Life - 2009 - 2 CD + DVD - Columbia ‎- 88697521902 - Sony - Cardboard Slip Case + Clour Book - EU - 11 ˆ
Bob Dylan ‎- Hard To Find - 1995 - (21 Rare Tracks Revisited) - Effective Mining Records ‎- 4-345388 - ASCAP - 4345388976651 - Germany - 6 ˆ
The Brothers & Sisters - Dylan's Gospel - 1990 - Sequel Records - SEQUEL NEXT CD 135 - AAD - 5017285512352 - England - 15 ˆ
Boney M. - Gold - 20 Super Hits - 1992 - MCI ‎- 74321 12577 2 - BMG - 43211257725 - Germany - 5 ˆ
Boney M. - Sunny - 1996 - Ariola Express ‎- 74321 24931 2 - BMG - 743212493122 - Germany - 6 ˆ
Boney M. - Christmas Time - 2008 - Sony - 88697 30173 2 - BMG - 886973017326 - Germany - VG - 5 ˆ
Boney M. - Christmas Album - 1981 - Hansa - 78 672 3 - Ariola / BMG - Club Edition - Germany - 15 ˆ
Boney M. - Christmas With Boney M. - 2013 - MCI - 88697 14032 2 - Sony Music ‎- 886971403220 - Germany - 8 ˆ
Boney M. ‎- Nightflight To Venus - MCI - 88697082622 - Sony BMG Music Entertainment ‎- EAN: 886970826228 - Germany - 8 ˆ
Barry White - Staying Power - 1999 - Verigo - 01005 82185 2 - Private Music - 010058218524 - BMG - EU - 5 ˆ
Barry White ‎- Let The Music Play - Falcon Neue Medien - 3308 - Euro Sound - 4013659033080 - Germany - 5 ˆ
Barry White - Your Heart And Soul - Tring ‎- JHD001 - Tring International PLC - 5020214600129 - EEC - VG - 5 ˆ
Barry White - Put Me In Your Mix - 1991 - A&M Records ‎- 397 170-2 - ADD - 0082839717021 - Germany - 8 ˆ
Barry White With Love Unlimited ‎- Satin & Soul Vol II - 2 CD - 1990 - Connoisseur Collection ‎- DVSOP CD 154 - PolyGram - 5015773911694 - Fat Box - UK - 9 ˆ
Barry White - Your Heart And Soul - 5020214600129 - Tring ‎- JHD001 - EEC - 6 ˆ
Birth Control - Operation - 1993 - Ohr - 3429020142991 - Spalax Music - CD 14299 - DigiPack - France - 15 ˆ
Birth Control - Count On Dracula/Deal Done At Night - 2014 - 2CD - MIG - MIG01152 - Digipack - 885513011527 - Collectors -Germany -New - 15 ˆ
Birth Control - Jungle Life / Getting There - 2013 - 2 CD - MIG - MIG 01132 - Digipack - EAN: 885513011329 - Collectors - Germany - New - 15 ˆ
Blondie - Blondie And Beyond - 1993 - Chrysalis - 0946 3 21990 2 7 - ERG - 094632199027 - Holland - 5 ˆ
Blondie - Panic Of Girls - Five Seven Music ‎- 2011 - Noble - nbl891 - EMI - 846070089121 - EU - 6 ˆ
Blondie - Parallel Lines - 1978 / 2001 - Capitol - 72435-33599-2-8 - Chrysalis - 724353359928 - EMI - EU - VG - 6 ˆ
Blondie - No Exit - 1999 - Beyond Music - 74321641142 - BMG - 743216411429 - EU - 6 ˆ
Blondie ‎- The Curse Of Blondie - 2003 - Epic ‎- EPC 511921 9 - Sony Musik - Cardboard Sleeve - EU - 6 ˆ
Barclay James Harvest - Time Honoured Ghosts - 1987 - Polydor - 831 543-2 - AAD - 042283154322 - W. Germany x 2 - 8 ˆ
Barclay James Harvest - Nexus - 1999 - Through The Eyes Of John Lees - EDL EAG 146-2 - Eagle Records - EAGCD052 - EAN: 5034504105225 - EC. - 10 ˆ
Barclay James Harvest - Nexus - 1999 - Through The Eyes Of John Lees - 2006 - Elap - 50486722 - Eagle Records - EAN: 5706238332573 - EU - 9 ˆ
Barclay James Harvest - Gone To Earth - 1977 - Polydor - 800 092-2 - Polydor UK - EAN: 042280009229 - France - 7 ˆ
Barclay James Harvest - Gone To Earth - 1977 - Polydor - 800 092-2 - Polydor UK - EAN: 042280009229 - W. Germany - 6 ˆ
Barclay James Harvest - Gone To Earth - 1977 - Polydor - 800 092-2 - PolyGram - EAN: 042280009229 - W. Germany - VG+, - 5 ˆ
Barclay James Harvest - Victims Of Circumstance - 1984 - Polydor - 817 950-2 - PolyGram - EAN: 042281795022 - Germany - 7 ˆ
Barclay James Harvest - Everyone Is Everybody Else - 1974 / 1987 - Polydor - 833 448-2 - AAD - EAN: 042283344822 - W. Germany - 7 ˆ
Barclay James Harvest - Alone We Fly - 1982 - Connoisseur Collection ‎- VSOP CD 140 - EAN: 5015773911748 - England x 2 - 6 ˆ
Barclay James Harvest - Welcome To The Show - 1990 - Polydor - CD 841 751-2 - AAD - EAN: 042284175128 - Germany - 7 ˆ
Barclay James Harvest - Turn Of The Tide - 1981 - Polydor - 800 013-2 - PolyGram - EAN: 042280001322 - W. Germany - 11 ˆ
Barclay James Harvest - Berlin - 1982 - Polydor - 800 026-2 - PolyGram - EAN: 042280002626 - France x 2 - 5 ˆ
Barclay James Harvest - Best Of - 1991 - Polystar - 46 259-8 - PolyGram - EAN: 731451143922 - Germany - 7 ˆ
Billy Joel - River Of Dreams - 1993 - Columbia - 473872 2 - Sony Music - 5099747387227 - Austria x 2 - 5 ˆ
Billy Joel - Storm Front - 1989 - Columbia - COL 465658 2 - Sony Music - 5099746565824 - Austria - 5 ˆ
Billy Joel - The Stranger - 1977 - CBS - 450914 2 - Sony Music - 5099745091423 - Austria - 5 ˆ
Billy Joel - Songs In The Attic - 1981 - CBS - CDCBS 32364 - CBS Inc. - 5099703236422 - Austria x 2 - 5 ˆ
Billy Joel - An Innocent Man - 1983 - CBS - 5099746632922 - Family Productions - 466329 2 - Austria - 8 ˆ
Billy Joel - An Innocent Man - 1983 - CBS - CDCBS 25554 - Family Productions - (DIDP-77) - (CK 38837) - Austria - 10 ˆ
Billy Joel - 52nd Street - 1978 / 1998 - Columbia - 491185 2 - Sony - 5099749118522 -Austria - 6 ˆ
Billy Joel - Piano Man - 1973 - Columbia - CK 32544 - Sony - 07464325442 - USA - VG+, - 6 ˆ
Billy Joel - Piano Man - 1975 - CBS - CDCBS 32002 - Sony - 5099703200225 - Holland - VG+, - 5 ˆ
Billy Joel - Streetlife & 52nd Street - 1975/1978 - 1988 - CBS 461019 2 - Holland - 5099746101923 - Austria - 14 ˆ
Billy Joel - Cold Spring Harbor - 1983 - Columbia - 468869 2 - Sony Music - 5099746886929 - Austria - 8 ˆ
Billy Joel - Night After Day - 1992 - Pulsar ‎- PULS 029 - Biem / Stemra - 8712155002908 - EEC - 7 ˆ
Billy Joel - The Nylon Curtain - 1982 - CBS - 460186 2 - Sony - 5099746018627 - Austria - 7 ˆ
Billy Joel - Turnstiles - 1976 - Columbia - 474681 2 - Sony - 5099747468124 - Austria - 7 ˆ
Billy Joel - Glass Houses - 1980 - CBS - 450087 2 - CDM - 5099745008728 - Austria - 7 ˆ
Billy Joel - The Bridge - 1986 - CBS Records - 465561 2 - CBS Inc. - 5099746556129 - Austria - 7 ˆ
Billy Squier - Enough Is Enough - 1986 - Capitol - CDP 7 46327 2 - AAD - 077774632720 - USA - 6 ˆ
Billy Squier - Hear & Now - 1989 - Capitol - CDP 7 48748 2 - Capitol Compact Disc - 077774874823 - USA - 7 ˆ
Billy Squier - Creatures Of Habit - 1991 - Capitol - CDP 7 94303 2 - EMI - 077779430321 - Holland - 8 ˆ
Billy Squier - Signs Of Life - 1990 - Capitol Records ‎- CDP 7 46481 2 - (DIDX 1080) - Capitol - EAN: 077774648127 - USA - 35 ˆ
Billy Ocean - Tear Down These Walls - 1988 - Jive - 8.26766 ZP - Zomba - EAN: 4001408267664 - Teldec - West Germany - 5 ˆ
Billy Ocean - Love Zone - 1986 - Jive - 8.26335 ZP - EAN: 4001408263352 - Teldec - Germany x 2 - 6 ˆ
Billy Ocean - Love Really Hurts Without You - 5703976100662 - Puk/PLAY Collection -Toccano - EU - 5 ˆ
Billy Ocean - Love Really Hurts Without You - 2000 - Original Artist - 5708574361316 - Elap - 16131CD - EU - 5 ˆ
Billy Ocean - Time To Move On - 1993 - Jive - 01241 41488 2 - BMG - 012414148827 - Germany - 5 ˆ
Billy Ocean - Suddenly - 1984 - JIVE - ND74281 - Zomba - 0035627428128 - Germany - 6 ˆ
Billy Ocean ‎- Billy Ocean Soul Vocal - 1998 - Hey Presto! ‎- KBCD 093 - Gold Seal - KBCD 093 - EAN: 5020941370937 - UK - 10 - New
Billy Ocean ‎- Gold - 1993 - Gold065 - San Juan Music Group - EAN: 8712155017650 - Holland - Germany - 5 ˆ
Bruce Dickinson - Skunkworks - 1996 - Raw Power ‎- RAW CD 106 - Castle - G.A.S. 0000106RAW - 5026389410624 - England - 6 ˆ
Bruce Dickinson ‎- Tattooed Millionaire - 1990 - EMI - CDP 79 4 273 2 - UK: CDEMC 3574 - EMI - EAN: 0077779427321 - UK - 10 ˆ
Bob Seger And The Silver Bullet Band - The Fire Inside - 1991 - Capitol Compact Disc - CDP 7 91134 2 - CDEST 2149 - Holland - VG+, - 6 ˆ
Bob Seger & Silver Bullet Band - Nine Tonight - 077774608626 - Capitol - USA - 7 ˆ
Bob Seger - Ramblin' Gamblin' Man - 1993 - Legend - WZ 90049 - AAD - 4005092900494 - EEC - Germany - 15 ˆ
Bob Seger And The Silver Bullet Band - It's A Mystery - 1995 - Capitol Records - 0777 7 99774 2 0 - EMI - EAN: 077779977420 - Holland - 7 ˆ
Bob Geldof - The Happy Club - 1992 - Vertigo - 512 896-2 - Phonogram - 731451289620 - Germany - 5 ˆ
Bob Geldof - Deep In The Heart Of Nowhere - 1986 - Nob - 830 607-2 - Mercury - 042283060722 - Phonogram - France - 6 ˆ
Bob Geldof - Deep In The Heart Of Nowhere - 1986 - Nob - 830 607-2 - Mercury - 042283060722 - Phonogram - W. Germany - 5 ˆ
Bob Geldof - The Vegetarians Of Love - 1990 - Mercury - 846 250-2 - Phonogram - 042284625029 - UK - 5 ˆ
Black Sabbath - Dehumanizer - 1992 - I.R.S. Records - 077771315527 - EMI - 0077771315527 - Holland - 8 ˆ
Black Sabbath - Paranoid - 1970/1996 - Essential - ESM CD 302 ‎- GAS 0000302ESM - Castle Communications - 5017615830224 - UK - 10 ˆ
Black Sabbath - Sabbath Bloody Sabbath - 1973/2004 - Sanctuary Records ‎- SMRCD035 - Sanctuary Midline - 5050749203526 - EU - 11 ˆ
Black Sabbath - Heaven And Hell - 1980 - Vertigo - 830 171-2 - Phonogram - 042283017122 - W. Germany - 44 ˆ
Black Sabbath - Sabotage - 1985/1991 - Castle ‎- CLC 5056 - Castle Legend - 374 05056 - PLC - 4010946505626 - Germany - 9 ˆ
Black Sabbath - 13 - Vertigo - 2013 - Universal - 602537349579 - Germany - 9 ˆ
Black Sabbath ‎- Tyr - 1990 - I.R.S. Records ‎- 24 1070 2 - EMI - 5099924107020 - UK - EX - 20 ˆ
Barbra Streisand - Barbra Joan Streisand - 2202940036943 - Columbia - 4766622 - 5 ˆ
Barbra Streisand - A Love Like Ours - 1999 - Sony - 5099749493421 - Columbia - 494934 2 - VG - 5 ˆ
Barbra Streisand - A Love Like Ours - 1999 - Sony - 5099749493421 - Columbia - 494934 2 - 7 ˆ
Barbra Streisand - The Movie Album - 2003 - Columbia - 5099751342120 - Austria - 5 ˆ
Barbra Streisand - Guilty - 1980 - Columbia - CD 86122 - Sony - 5099708612221 - Austria - 6 ˆ
Barbra Streisand - Till I Loved You - 1988 - CBS - EAN: 5099746294328 - Austria - 5 ˆ
Barbra Streisand - Till I Loved You - 1988 - CBS - 462943 2 - CDE - EAN: 5099746294328 - Austria - 5 ˆ
Barbra Streisand - Back to Broadway - 1993 - Columbia - 5099747388026 - Austria - 5 ˆ
Barbra Streisand - Butterfly - 1974 - Columbia - 471217 2 - Sony - 5099747121722 - Austria - 7 ˆ
Barbra Streisand - Love Is The Answer - 2009 - Columbia - 88697433542 - Sony - 5099747121722 - EU - 5 ˆ
Barbra Streisand - A Christmas Album - 1967 - Columbia - 460536 2 - Sony - 5099746053628 - Austria - 6 ˆ
Barbra Streisand - The Broadway Album - 1985 - Columbia - CD 86322 - Sony - 5099708632229 - Austria - 6 ˆ
Barbra Streisand - Songbird - 1978 - CBS Records - 5099708606022 - CDCBS - 86060 - Holland (Japan) - 8 ˆ
Barbra Streisand - Higher Ground - 1992 - Columbia - 488532 2 - Sony - 5099748853226 - Austria - 6 ˆ
Barbra Streisand - What Matters Most - 2011 - Columbia - 886978625724 - Sony - EU - 7 ˆ
Barbra Streisand - Guilty Pleasures - 2005 - Columbia - 82876728972 - Hybrid - DualDisc - 828767289724 - Germany - 10 ˆ
Barbra Streisand - People - 1964 - CBS 463361 2 - CBS Records - 5099746336127 - Austria - 6 ˆ
Barbra Streisand - Highlights From Barbra Streisand Just For The Record... - 1992 - Columbia ‎- COL 471640-2 - Sony Music - 5099747164026 - Austria x 2 - 6 ˆ
Barbra Streisand - Duets - 2002 - Columbia - 509812 2 - Sony Music - 5099750981221 - Austria - 6 ˆ
Barbra Streisand - Classical Barbra - 1976 - CBS Masterworks ‎- MK 33452 - Austria - 6 ˆ
Barbra Streisand - Timeless - Live In Concert - 2 CD - 2000 - Columbia - 49747352000 - COL 497435 2 - Sony - 5099749743526 - Austria - 7 ˆ
Barbra Streisand - The Concert Highlights - 1995 - Columbia - COL 480488 2 - Sony Music - EAN: 5099748048820 - Austria - 8 ˆ
Barbra Streisand ‎- Yentl (Original Motion Picture Soundtrack) - 1983 - Columbia ‎- COL CD 86302 - Sony - EAN: 5099708630225 - Austria - 5 ˆ
Barbra Streisand ‎- Yentl (Original Motion Picture Soundtrack) - 1983 - Columbia ‎- CDCBS 86302 - Sony - EAN: 5099708630225 - Austria - 5 ˆ
Barbra Streisand ‎- My Name Is Barbra, Two... - 1965 - CBS ‎- CDCBS 62603 - Sony - (CK 9209) - (DIDP 10796) - Japan - (01-062603) - Holland - 7 ˆ
Bachman Turner Overdrive - Freeways - 1977 - Mercury ‎- 838 199-2 - PolyGram - 042283819924 - W. Germany - 12 ˆ
Bachman Turner Overdrive - Four Wheel Drive - 1975 - Mercury - 830 970-2 - PolyGram - 042283097025 - W. Germany - 10 ˆ
Bachman Turner Overdrive - Roll On Down The Highway - 1994 - Spectrum - 550 421-2 - Karussell - EAN: 731455042122 - Germany - 6 ˆ
Bad Boys Blue - Game Of Love - 1990 - Coconut - 4007192610594 - BMG - Germany - 10 ˆ
Bad Boys Blue - Game Of Love - 1990 - Coconut - 76 548 7 - Club Edition - BMG / Ariola - Germany - 13 ˆ
Bad Boys Blue - Continued - 1999 - Coconut - 74321 64204 2 - BMG - 743216420421 - Germany - 8 ˆ
Bad Boys Blue - To Blue Horizons - 1994 - Intercord - INT 845.207 - Intercord Records - 4006758452074 - Germany - 8 ˆ
Bad Boys Blue - You're A Woman - 1991 - Ariola Express -290566 - BMG - 4007182905662 - Germany - 8 ˆ
Bad Boys Blue - Pretty Young Girl - 1999 - Ariola Express - 74321 65198 2 - BMG - 743216519828 - EU - Germany x 2 - 7 ˆ
Bad Boys Blue - Back - 1998 - Coconut ‎- 74321 60394 2 - BMG - 743216039425 - Germany - VG - 5 ˆ
Bad Boys Blue ‎- 30 - PMS - 1015 - Coconut ‎- COC 518 - H.Q.S. - 2 CD - Super Jewel Case - 4250282805183 - Germany - 15 ˆ
Bee Gees ‎- Greatest - 2 CD - 1987 - Polydor - 800 071-2 YH2 - PolyGram - 042280007126 - Fet Box - West Germany - 16 ˆ
Bee Gees - Spirits Having Flown - 042282733528 - Polydor - Polygram - France by PMDC - 6 ˆ
Bee Gees - Still Waters - 1997 - Polydor - 537 302-2 - Biem / MCPS - 731453730229 - UK - NEW - 8 ˆ
Bee Gees - Still Waters - 1997 - Polydor - 537 302-2 - Biem / MCPS - 731453730229 - UK - 5 ˆ
Bee Gees - Still Waters - 1997 - Polydor - 537 302-2 - Biem / MCPS - 731453730229 - France - 6 ˆ
Bee Gees - High Civilization - 1991 - Warner Bros. - 7599-26530-2 - BMI - 075992653022 - Germany - 8 ˆ
Bee Gees - High Civilization - 1991 - Warner Bros. - 7599-26530-2 - BMI - 075992653022 - Germany - VG+, - 6 ˆ
Bee Gees - High Civilization - 1991 - Warner Bros. - 7599-26530-2 - WEA - 075992653022 - Germany - EX - 7 ˆ
Bee Gees - Size Isn't Everything - 1993 - Polydor - 519945-2 - Polydor - 731451994524 - Germany - 9 ˆ
Bee Gees - E.S.P. - 1987 - Warner Bros. - 925 541-2 - WEA - 075992554121 - Germany - 8 ˆ
Bee Gees - E.S.P. - 1987 - Warner Bros. - 925 541-2 - WEA - 075992554121 - Germany - VG+, - 6 ˆ
Bee Gees - Cucumber Castle - 1995 - Apriori - CD 791329 - Apriori Records - 5450162793299 - Italy - 9 ˆ
Bee Gees - Cucumber Castle - 1995 - Apriori - CD 791329 - Apriori Records - 5450162793299 - Italy - VG - 6 ˆ
Bee Gees - One - 1989 - Warner Bros. - CD 25887 - DDD - 075992588720 - Canada - 9 ˆ
Bee Gees - One - 1989 - Warner Bros. - 925 887-2 - Teldec - 075992588720 - Germany - 7 ˆ
Bee Gees - This Is Where I Came In - 2000 - Polydor - 549 625-2 - HDCD - 0731454962520 - Universal - UK - 6 ˆ
Bee Gees - The Best Of Bee Gees - ACD - CD 154.273 - Austro Mechana - 9002986542735 - Cover Version - Austria - 8 ˆ
Bee Gees - Greatest - 2 CD - 2007 - Reprise Records - 8122 79963 7 - Warner - 081227996376 - Super Jewel Case - EU - 12 ˆ
Bee Gees - Saturday Night Fever - 1977/1995 - Polydor - 825 389-2 - PolyGram - EAN: 042282538925 - UK - 10 ˆ
Bee Gees - Saturday Night Fever - 1977/1995 - Polydor - 825 389-2 - PolyGram - EAN: 042282538925 - UK - 6 ˆ
Bee Gees - Saturday Night Fever - 1977/1995 - Polydor - 42282 5389 2 - PolyGram - EAN: 042282538925 - USA - 11 ˆ
Bee Gees - One Night Only - 1998/2006 - Reprise Records - 8122-77605-2 - HDCD - Warner Strategic Marketing - 081227760526 - EU x 2 - 5 ˆ
(Bee Gees) - Robin Gibb - Magnet - 2003 - SPV - 085-71472 CD - SPV Recordings - 693723714721 - Germany - 6 ˆ
Bon Jovi - One Wild Night - Live - 1985 - 2001 - Island - 731454886529 - New - 5 ˆ
Bon Jovi - Have A Nice Day - 2005 - Island - 0602498851173 - Universal - 602498851173 - Germany x 3 - 5 ˆ
Bon Jovi - Slippery When Wet - 1986 - Jambco - 830 264-2 - 042283026421 - France - 5 ˆ
Bon Jovi - 7800° Fahrenheit - 1985 - Jambco - 824 509-2 - PolyGram - 04228245092 - France - 5 ˆ
Bon Jovi - 1 S/T - 1984 - Jambco - 814982-2 - 042281498220 - PolyGram - VG+, - 5 ˆ
Bon Jovi - Blaze Of Glory / Young Guns II - 1990 - Vertigo - 042284647328 - Phonogram - Germany x 2 - 6 ˆ
Bon Jovi - Crush - 2000 - Mercury - 542 562-2 - Island - 731454256223 - EU x 2 - 5 ˆ
Bon Jovi - These Days - 1995 - Mercury - 528 248-2 - PolyGram - 731452824820 x 2 CD - France - 10 ˆ
Bon Jovi ‎- Keep The Faith - 1992 - Mercury ‎- 538 034-2 - PolyGram - The Bon Jovi Remasters - 731453803428 - Germany - 6 ˆ
Bon Jovi - Keep The Faith - 1992 - Mercury - 514 197-2 - Jambco - 731451419720 - France - 5 ˆ
Bon Jovi - Keep The Faith - 1992 - Mercury - 514 197-2 - Jambco - 731451419720 - PolyGram - Germany x 2 - 5 ˆ
Bon Jovi - Lost Highway - 2007 - Mercury - 602517328082 - Island - 00602517328082 - Universal - Germany - 6 ˆ
Bon Jovi - Cross Road - 1992 - Mercury - 522 936-2 - PolyGram - 731452293626 - France x 2 - 5 ˆ
Bon Jovi - Bounce - 2002 - Island - 063 136-2 - Island Records - 044006313627 - Germany - 6 ˆ
Jon Bon Jovi - Destination Anywhere - 1997 - Mercury - 536 011-2 - PolyGram - EAN: 731453601123 - UK - 5 ˆ
Blue System - Hello America - 1992 - Hansa - 262 842 - BMG - 4007192628421 - Ariola - Germany - 5 ˆ - R
Blue System - 21st Century - EAN: 0743211957526 - BMG / Hansa - 5 ˆ - R
Blue System - Backstreet Dreams - 1993 - BMG - 74321 13473 2 - Hansa - 0743211347327 - Germany - 5 ˆ - R
Bruno Mars - Doo - Wops & Hooligans - 075678833250 - Elektra - EU - 7 ˆ
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox - 2012 - Atlantic - 7567-87628-5 - WEA - 075678762857 - EU x 2 - 5 ˆ
Bangles - All Over The Place - 1984 - CDCBS 26015 - CBS - 5099702601528 - Austria - 5 ˆ
Bangles - All Over The Place - 1984 - CDCBS 26015 - CBS/Sony - (DIDP 449) - EAN: 5099702601528 - Japan - 20 ˆ
Bangles - Different Light - 1985 - CBS - 465558 2 - Columbia - Sony - EAN: 5099746555825 - Austria - 6
Bangles - Different Light - 1985 - CBS - CDCBS 26659 - Sony - (DIDP 10478) - Holland - Japan - 7 ˆ
Bangles - Everything - 1988 - CBS - 5099746297923 - Switzerland - 5 ˆ
Bangles - Two Originals: All Over The Place + Different Light - 2CD - 1989 - CBS Records ‎- CBS 465227 2 - EAN: 5099746522728 - Austria - 10 ˆ
The Bangles - Doll Revolution - 2003 - Down Kiddie Records - 07243 582093 2 7 - Liberty / EMI - EAN: 724358209327 - EU - 6 ˆ
Boston - Don't Look Back - Epic - 88697184012 - Legacy - 0886971840124 - Sony/BMG - EU - 11 ˆ
Boston - Don't Look Back - 1986 - Epic - CDEPC 86057 - CBS - 5099708605728 - Sony - Austria - 7 ˆ
Boston - Third Stage - 1986 - MCA Records - MCD 06017 - DMCG 6017 - BMG/Ariola - EAN: 5011781601725 - Germany - 7 ˆ
Boston - Third Stage - 1986 - MCA Records - MCD 06017 - DMCG 6017 - BMG/Ariola - Special Price - EAN: 5011781601725 - Germany - 12 ˆ
Boston - Third Stage - 1986 - MCA Records - 254 331-2 - MCAD-(6188) - Warner - 022925433121 - Germany - 254 331-2 - 8 ˆ
Boston - 1976 / 2006 - Boston - Epic - 88697.184002 - Legacy - 886971840025 - Sony - EU - 7 ˆ
Belinda Carlisle - Live Your Life Be Free - 1991 - Virgin - CDV 2680 - Offside - 5012981268022 - Austria - 8 ˆ
Belinda Carlisle - Runaway Horses - 1989 - Virgin - CDV 2599 - Virgin Records - 5012981259914 - W. Germany - 7 ˆ
Belinda Carlisle - Heaven On Earth - 1987 - Virgin - CDV 2496 - Virgin Records - 5012981249625 - West Germany - 6 ˆ
Belinda Carlisle - Real - 1993 - Virgin - CDV 2725 - Offside - 724383910229 - Holland - 7 ˆ
Belinda Carlisle - Real - 1993 - Virgin - VI 87 4852 - Disky - 072438391022 - Holland - 6 ˆ
Belinda Carlisle - The Collection - 2002 - Virgin - 7243 8 11820 2 4 - Virgin Records - 724381182024 - EMI - EU - 6 ˆ
Belinda Carlisle - A Woman and a Man - 1996 - Chrysalis - 7243 8 53545 2 6 - EMI - 724385354526 - UK - 6 ˆ
The Beautiful South - Golddiggas, Headnodders & Pholk Songs - 2004 -Sony UK - 5186322 -SME Subsidiary BV -5099751863229 - UK - 9 ˆ
The Beautiful South - 0898 - Go Discs Ltd. - 1992 - PolyGram - INT 828 310-2 - Go Discs - 042282831026 - France - 7 ˆ
The Beautiful South - Welcom To - 1989 - Go Records - AGOCD 16 - London - 842 080-2 - PolyGram - 042284208024 - West Germany - 5 ˆ
The Beautiful South - Welcom To - 1989 - Go Records - AGOCD 16 - London - 842 080-2 - PolyGram - 042284208024 - IFPI 0433 - UK - 6 ˆ
The Beautiful South - Miaow - 1994 - Go Discs - 828 507-2 - Go Discs Limited - 042282850720 - Germany - 7 ˆ
The Beautiful South - Choke - 1990 - London - 828 236-2 - Go! Discs - 042282823625 - Metronome - PolyGram x 2 - Germany - 5 ˆ
The Beautiful South - Quench - 1998 - Go Discs Ltd. - 538 166-2 - Mercury - 731453816626 - Universal - UK - 8 ˆ
The Beautiful South - Quench - 1998 - Go Discs Ltd. - 538 166-2 - Mercury - 731453816626 - PolyGram - Germany - 7 ˆ
The Beautiful South - Paining It Red - 2000 - Mercury - 548 277-2 - Go Discs Ltd. - 731454827720 - EU - 8 ˆ
The Beautiful South - Blue Is The Colour - 1996 - Go Discs Ltd. - 828 845-2 - Metronome - 0422 82884527 - Germany x 2 - 7 ˆ
The Beautiful South - Gaze - 2003 - Mercury - 9865694 - Universal - 602498656945 - MCPS - EU - 10 ˆ
The Beautiful South - Superbi - 2006 - Sony - 82876 83114 2 - BMG - 828768311424 - EU - 9 ˆ
The Beatles - 4 CD Box Set - UN 4 014/15/16/17 - Universe - UN 44 001 - Germany - 12 ˆ
The Beatles - Roll Over Beethoven - 1992 - Universe - UN 4 015 - EAN: 4013659040156 - Germany - 8 ˆ
The Beatles - Michele - UN 4 016 - Universe - Germany - 8 ˆ
The Beatles - Michelle - 1990 - Starlife - ST 7162 - Platinum - Gold CD - 4011692071625 - E.E.C. - 20 ˆ
The Beatles - A Hard Day's Night - 1990 - Universe - UN 4 014 - Germany - 18 ˆ
The Beatles - A Hard Day's Night - 1964 - Parlophone - 7 46437 2 - Apple - 077774643726 - EMI - Holland - 16 ˆ
The Beatles - Please Please Me - 1990 - Universe - UN 4 017 - EEC - 11 ˆ
The Beatles - The Beatles - 1990 - ST 7159 - Starlife Platinum - 4011692071595 - E.E.C. x 2 - 14 ˆ
The Beatles - More Beatles - 1990 - ST 7160 - Starlife Platinum - 4011692071601 - E.E.C. x 2 - 14 ˆ
The Beatles - More Beatles - 1990 - BRS 73160 - SPA - 5708985731609 - EU - 9 ˆ
The Beatles - Rock And Roll Music - 1990 - ST 7161 - Starlife Platinum - 4011692071618 - E.E.C. - 15 ˆ
The Beatles - Rock And Roll Music - BRS 73161 - SPA - EEC - 10 ˆ
The Beatles - 1 - 2000 - Apple - 7243 5 29325 2 8 - EMI - 724352932528 - EU x 2 - 6 ˆ
The Beatles - Abbey Road - 1969/1987 - EMI Records ‎- 0777 7 46446 2 4 - Parlophone - 7 46446 2 - Italy - 15 ˆ
The Beatles - Magical Mystery Tour - 1967/1992 - Parlophone - CDP 7 48062 2 - EMI ‎- UK: CD-PCTC 255 - EAN: 077774806220 -Holland - 8 ˆ
The Beatles ‎- The Unreleased Tracks Vol. 2 - 1990 - Living Legend Records - LLRCD 063 - Multi Coloured Music - Italy - 10 ˆ
The Beatles ‎- The Unreleased Tracks Vol. 1 - 1990 - Living Legend Records - LLRCD 062 - Multi Coloured Music - Italy - VG - 10 ˆ
The Beatles ‎- Anthology 1 - 2 CD - 1995 - Apple Records - 7243 8 34445 2 6 - EMI Records - 724383444526 - Holland - 12 ˆ
The Beatles ‎- 1962-1966 - 2 CD - Apple Records - 1993 - EMI - 0777 7 97036 2 3 - CDPCSP 717 - Holland - CDS 7 97036 2 - UK - 16 ˆ
The Beatles ‎- 1967-1970 - 2 CD - Apple Records - 1993 - EMI - 0777 7 97039 2 0 - Holland - CDPCSP 718 - Italy - 20 ˆ
The B-52's - The B-52's - 1979 - Island Records - IMCD 1 - Island Masters -(842 444-2)- EAN: 042284244428 - France PMDC - 28 ˆ
The B-52's - Cosmic Thing - 1989 - Reprise Records - 7599-25854-2 - Warner - EAN: 075992585422 - Germany - 8 ˆ
The B-52's - Good Stuff ‎- 1992 - Reprise Records - 9 26995-2 - WEA - EAN: 075992699525 - USA - 6 ˆ
The B-52's - Good Stuff - 1992 - - Reprise Records - 9 26995-2 - WEA - EAN: 075992699525 - Germany WME - 5 ˆ
The B-52's - Party Mix! - 1981 - Island - 253 742 - BMG/Ariola - EAN: 4007192537426 - Topac - Germany - 6 ˆ
The B-52's - Bouncing Off The Satellites - 1986 - Island Masters - 258 380 - BMG / Ariola - EAN: 4007192583805 - Germany - 9 ˆ
The B-52's - Time Capsule: - Songs For A Future Generation - 1998 - Reprise - CDW 46920 - HDCD - EAN: 093624692027 - Canada - 8 ˆ
Bonnie Tyler - Goodbye To The Island - 1981/1992 - Castle Communications - CLACD 288 - RCA - EAN: 5017615628821 - E.E.C. - 25 ˆ
Bonnie Tyler - Silhouette In Red - 1993 - Hansa - 74321 16522 2 - BMG - EAN: 743211652223 - Germany - EX - 8 ˆ
Bonnie Tyler - Silhouette In Red - 1993 - Hansa - 74321 16522 2 - BMG - EAN: 743211652223 - Germany - 10 ˆ - R
Bonnie Tyler - The World Starts Tonight - 1977/1991 - Castle - EAN: 4010946502427 - Germany - 7 ˆ - R
Bonnie Tyler - The World Starts Tonight - 1977/1991 - Castle Communications - CLACD 231 - EAN: 5017615623123 - France x 2 - 10 ˆ
Bonnie Tyler - With The City Of Prague Philharmonic Orchestra - Heart Strings - 2002 - CMC ‎- 5423452 - EMI - EAN: 0724354234521 - EU - 7 ˆ
Bonnie Tyler - Secret Dreams & Forbidden Fire - 1986 - Columbia - 471920 2 - Sony - EAN: 5099747192029 - Austria - 11 ˆ
Bonnie Tyler ‎- Faster Than The Speed Of Night - 1983 - CBS Records ‎- CDCBS 32747 - EAN: 5099703274721 - Nice Price - Austria - EX - 6 ˆ
Bonnie Tyler - Angel Heart - 1992 - Hansa ‎- 74321 11491 2 - BMG / Ariola - EAN: 743211149129 - Germany - 6 ˆ
Bonnie Tyler - Free Spirit - 1996 - EastWest - 0630-15271-2 - Warner - EAN: 706301527122 - Germany - 6 ˆ
Bonnie Tyler ‎- The Very Best Of - 1993 - Columbia ‎- COL 473039 2 - Sony Music - 07-473039-10 - EAN: 5099747303920 - Austria - 9 ˆ
Bonnie Tyler ‎- The Best - 1993 - Columbia ‎- 473522 2 - Sony Music - 02-473522-10 - CDM - EAN: 5099747352225 - Austria - 5 ˆ
Bonnie Tyler ‎- Bonnie Tyler - 1993 - Castle Communications - MAT CD 255 - Soundbarrier Ltd - EAN: 5017615225525 - E.E.C. - 5 ˆ
The Brand New Heavies - Brother Sister - 1994 - FFRR 828 490.2 - Germany - EAN: 042282849021 - 5 ˆ
The Brand New Heavies - The Brand New Heavies - 1992 - FFRR - 828300.2 - Acid Jazz - EAN: 042282830029 - Germany - 5 ˆ
Bryan Adams ‎- On A Day Like Today - 1998 - A&M Records ‎- 541 016-2 - Polydor / PolyGram - 731454101622 - Germany - 5 ˆ
Bryan Adams - So Far So Good - 1993 - A&M Records - 731454015721 - A&M 540 157-2 - UK - 5 ˆ
Bryan Adams - Reckless - 1983 - A&M 395 013-2 - Audio Master Plus Series - EAN: 082839501323 - France - 5 ˆ
Bryan Adams - Reckless - 1983 - A&M 395 013-2 - Audio Master Plus Series - EAN: 082839501323 - Germany - 5 ˆ
Bryan Adams - 18 Til I Die - 1996 - A&M Records - 540 551-2 - Badman - 731454055123 - Polydor/PolyGram - France - 5 ˆ
Bryan Adams - Into The Fire - 1987 - A&M Records - 393 907-2 - ADD - 082839390729 - West Germany x 2 - 5 ˆ
Bryan Adams - 11 - Polydor - 2008 - Super Jewel Box - 176 368-2 - Universal - 602517636828 - Germany - 6 ˆ
Bryan Adams - Waking Up The Neighbours - 1991 - A&M Records - 75021 5367 2 - DDD - 075021536722 - USA - 7 ˆ
Bryan Adams - Waking Up The Neighbours - 1991 - A&M Records - 397 164-2 - Universal - 082839716420 - Germany x 2 - 5 ˆ
Bryan Adams - Room Service - 2004 - Polydor - 0249868057 - Canada - 6 ˆ
Bryan Adams - You Want It, You Got It - 1981 - A&M Records ‎- 393 154-2 - Polydor - 082839315425 - Germany - 6 ˆ
Bryan Adams - You Want It, You Got It - 1981 - A&M Records ‎- 393 154-2 - Audio Master Plus Series - 082839315425 - West Germany - 7 ˆ
Bryan Adams ‎- Unplugged - 1997 - A&M Records ‎- 540 831 2 - Universal - 731454083126 - UK - 7 ˆ
Bryan Ferry - Boys And Girls - 1985 - EG - 825 659-2 - PolyGram - 04228256592 - Germany x 2 - 6 ˆ
Bryan Ferry - As Time Goes By - 1999 - Virgin - DGVIR89 - Germany - 724384827120 - 8 ˆ
Bryan Ferry ‎- Frantic - 2002 - Virgin Records - CDVIR167 - EMI - 7243 8119842 1 - EU - Holland x 2 - 5 ˆ
Bryan Ferry - Slave To Love - Virgin - 724384958527 - Universal Music - 7 ˆ
Bryan Ferry - Bête Noire - 1987 - Virgin ‎- CDV2474 - Virgin Records - EAN: 5012981247423 - UK x 2 - 5 ˆ
Bryan Ferry - Bête Noire - 1987 - Virgin ‎- FERRYCD7 - HDCD - 7243 8 47710 2 7 - Remastered Edition - EU - Holland - 6 ˆ
Bryan Ferry ‎- Dylanesque - 2007 - Virgin ‎- CDV3026 - Virgin ‎Records - 0094638389125 - EMI - 094638389125 - EU - 6 ˆ
Bryan Ferry ‎- In Your Mind - 1977 - Virgin ‎- FERRYCD4 - EG Records - 7243 8 47604 2 7 - HDCD - EU - 9 ˆ
Bryan Ferry ‎- Taxi - 1993 - Virgin ‎- FERRYCD8 - HDCD - 7243 8 47712 2 5 - Remastered Edition - EU - Holland - 6 ˆ
Bryan Ferry + Roxy Music - Street Life - 20 Great Hits - 1986 - Polystar - 829 362-2 - E.G. Records - EAN: 042282936226 - Germany - 5 ˆ
Blind Guardian - Battalions Of Fear - 1991 - Virgin - 077778788621 - Holland - 8 ˆ
Blind Guardian - Imaginations From The Other Side - 2007 - Virgin ‎- 0946 3 96517 2 - Music From EMI - 6094639651726 -Germany - EX+, - 8 ˆ
Bruce Springsteen - Tunnel Of Love - 1987 - CBS - 460270 2 - Austria - 5099746027025 - 5 ˆ
Bruce Springsteen - Nebraska - 1982 - Columbia - COL 511303 2 - Sony - 5099751130321 - Austria - 5 ˆ
Bruce Springsteen - Nebraska - 1982 - Columbia - COL 463360 2 - Sony Music - 01-463360-10 -Columbia - EAN: 5099746336028 -Austria - 10 ˆ
Bruce Springsteen - Human Touch - 1992 - Columbia - COL 471 423 2 - Sony - 5099747142321 - Austria - 5 ˆ
Bruce Springsteen - Lucky Town - 1992 - Columbia - COL 471 424 2 - Sony - 5099747142420 - Austria x 2 - 5 ˆ
Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad - 1995 - Columbia - COL 481650 2 - Sony Music - 5099751125624 - Austria - 6 ˆ
Bruce Springsteen - The Ghost Of Tom Joad - 1995 - Columbia - COL 481650 2 - Sony Music - 5099748165022 - Austria - 5 ˆ
Bruce Springsteen - Born In The U.S.A. - 1984 - Columbia - COL 511256 2 - Sony Music - 5099748165022 - Austria - 5 ˆ
Bruce Springsteen - The Rising - 2002 - Columbia - COL 50800 2 - Sony Music - 5099750800027 - Austria - 6 ˆ
Bruce Springsteen ‎- We Shall Overcome - The Seeger Sessions - 2006 - Columbia - 82876830742 - Sony BMG Music Entertainment - 828768307427 - Columbia Music Video - Digipack - CD + DVD - EU - VG+, - 7 ˆ
Bruce Springsteen ‎- Chapter And Verse - 2016 - Columbia ‎- 88985358202 - Sony - 889853582020 - Digipack - EU - 5 ˆ
Bruce Springsteen ‎- Working On A Dream - 2009 - Columbia - 88697 41355 2- Sony Music - 886974135524 - Digipack - EU - 5 ˆ
Bruce Springsteen ‎- Live Los Angeles June 5th 1992 - Living Legend - 2 CD ‎- LLRCD 169/70 - Multi Colored - 4013971169702 - Italy - 8 ˆ
Bruce Springsteen ‎- High Hopes - 2014 - Columbia - 88843015462 - Sony - 888430154629 - Digipack - EU - 7 ˆ
Bruce Springsteen ‎- Plugged - 2 CD - 1992 - Red Phantom ‎- RPCD 2114/15 - Italy - 8 ˆ
The Bates - 1993 - The Bates - 724383942626 - Virgin - 7243 8394262 6 - Holland - 5 ˆ
The Bates - 1995 - Pleasure + Pain - 724384019723 - Virgin - 7243 8 40197 23 - Holland - 5 ˆ
The Bates - 1990 - Shake! - Virgin - 724384048327 - Black Fantasy - 840483 2 - Holland - 5 ˆ
The Bates - 1996 - Kicks 'N' Chicks - 724384198626 - Virgin - 7243 8 41986 2 6 - Germany - 5 ˆ
The Bates - Right Here! Right Now! - 1999 - Virgin - 7243 8479232 9 - Germany - 9 ˆ
The Bosshoss - Do Or Die - 2009 - Island Records - 00602527080154 - Universal - 0602527080154 - TBH - Super Jewel Box - EU - 10 ˆ
The Bosshoss - Internashville Urban Hymns - 2005 - Island Records - 0602498711385 - Universal - Germany - 5 ˆ
The Bosshoss - Rodeo Radio - 2006 - Island Records - 0602498571231 - Universal - CD-Limited Edition - DVD-Deluxe Edition - Germany - 12 ˆ
The Bosshoss - Rodeo Radio - 2006 - Island Records - 06024 9856416 5 - Universal - EAN: 0602498564165 - Germany - 8 ˆ
The Bosshoss - Stallion Battalion - 2007 - Island Records - 0602517497009 - Universal - CD + DVD - Deluxe Edition - Germany - 8 ˆ
The BossHoss ‎- Flames Of Fame - 2013 - Island Records ‎- 0602537520954 - Universal Music - Germany - 6 ˆ
The BossHoss - Liberty Of Action - 2011 - Island Records ‎- 00602527856230 - Universal - EAN: 0602527856230 - TBH - Germany EDC - 7 ˆ
The BossHoss - Liberty Of Action - 2011 - Island Records ‎- 00602527856216 - Universal - TBH - Special Edition + DVD - Digipak - Germany - 10 ˆ
The BossHoss - Low Voltage - CD+DVD - 2010 - Island Records ‎- 0602527357096 - Universal - TBH - Digipak - Germany EDC - 10 ˆ
Bad Religion - Generator - 1992 - Epitaph - E86416-2 - Canada - 045778641628 - 5 ˆ
Bad Religion - Stranger Than Fiction - 1994 - Sony - 477343 2 - Dragnet - 5099747734328 - Germany - 5 ˆ
Bad Religion - Rais Your Voice - 1998 - Single - Dragnet - 5099766567556 - DRA 665675 5 - Germany - 5 ˆ
Bad Religion - All Ages - 1995 - Epitaph ‎- 6443-2 - Sony - 8714092644326 - EU - 5 ˆ
Bad Religion ‎- No Substance - 1998 - Dragnet Rec. - DRAGNET 172 - Sony ‎- DRA 489570 2 - Epic - 5099748957023 - Austria - 5 ˆ
BackStreet Boys - Never Gone - 2005 - Jive - 82876 70296 2 - Zomba - 828767029627 - Sony/BMG - EC - 5 ˆ
BackStreet Boys - Backstreet Boys - 1996 - Jive - 74321 38247 2 - Zomba - 743213824727 - Germany - EC x 2 - 5 ˆ
BackStreet Boys - Black & Blue - 2000 - Jive - 9221152 - Zomba - 638592211520 - MCPS - EU - 5 ˆ
Bros - Push - 1988 - CBS - 460629 2 - CBS Records - 5099746062927 - Austria - 6 ˆ
Bros - The Time - 1989 - CBS - 465918 2 - MCPS - 5099746591823 - Austria - 6 ˆ
Benny Goodman His Orchestra And His Combos 1941-1955 - Europe - 1996 - Giants Of Jazz ‎- CD 53054 - EAN: 8004883530540 - - 6 ˆ
Benny Goodman - This Is Jazz - 1996 - Columbia ‎- CK 64620 - Legacy - 5099706462026 - Sony - Austria - 6 ˆ
Benny Goodman - Jazz & Blues - 1998 - Jazz&Blues ‎- BN235 - 2 CD - Fat Box - EAN: 8712155043499 - Netherlands - 11 ˆ
Blues Brothers - Briefcase Full Of Blues - 1978 - Atlantic - 7567-81554-2 - Wea - Germany - 9 ˆ
Blues Brothers - Made In America - 1980 - Atlantic ‎- 7567-81478-2 - Warner - 075678147821 - Germany - 8 ˆ
The Blues Brothers ‎- The Blues Brothers (Music From The Soundtrack) - 1980 - Atlantic ‎- 7567-82787-2 - EX - 5 ˆ
The Blues Brothers ‎- The Blues Brothers (Soundtrack) - 1986 -Atlantic ‎- 7567-81471-2 - WEA - 250 715 - Warner -(16017-2)- Germany -EX - 5 ˆ
Bruce Cockburn - Nothing But A Burning Light - 1991 - Columbia - 468898 2 - Sony - 5099746889821 - Austria - 8 ˆ
Bruce Cockburn ‎- Christmas - 1993 - Columbia ‎- 474712-2 - Sony - 5099747471223 - Austria - 10 ˆ
Bay City Rollers - The Magic Collection - MEC 9490015 - ARC Records - 8713051490158 - Holland x 2 - 6 ˆ
Bay City Rollers - ''Rock'n Roll Love Letter'' - 1993 - Legend - WZ 90007 - EEC - 4005092900074 - Germany - 12 ˆ
Black - Wonderful Life - 1987 - A&M Records - 395165-2 - Audio Master Plus Series - 082839516525 - France x 2 - 5 ˆ
Black - Wonderful Life - 1987 - A&M Records - 395165-2 - Audio Master Plus Series - 082839516525 - Germany - 6 ˆ
Benny Richter - Terenzi Horror Nights 1 - 2009 - Soundtrack - Hellfest Records ‎- HFCD-0220 - Universal - EAN: 4027791100241 - Germany - 15 ˆ
Benny Richter - Terenzi Horror Nights 2 - 2008 - Soundtrack - Hellfest Records ‎- HFCD-0130 - Universal - EAN: 4027791100159 - Germany - 15 ˆ
Benny Richter - Terenzi Horror Nights - 2010 - Hellfest Records ‎- HFCD-0330 - Rough Trade - EAN: 4027791005713 - EU - 9 ˆ
Bonfire ‎- Feels Like Comin' Home - 1996 - LZ Records ‎- 800011 - LZ Records ‎- 4026678000117 - Sony - CD 00011 - Sacem - Germany - 10 ˆ
Bonfire ‎- One Acoustic Night - Live At The Private Music Club - 2 CD - 2005 - e-m-s ‎- 115711 - Digipack - 4020974157117 - Germany - 10 ˆ
Birdy - Fire Within - 2013 - 14th Floor Records x 2 CD ‎- Warner - 825646351589 - Atlantic - EEC - 10 ˆ
Birdy - Beautiful Lies - 2016 - Atlantic ‎- 0825646482061 - Warner - EAN: 0825646482061 - UK - EU - 6 ˆ
The Black Eyed Peas - Monkey Business - 2005 - A&M Records - 0602498822289 - Will.i.am Music Group - 602498822289 - EU - 5 ˆ
The Black Eyed Peas - The E.N.D - 2009 - Interscope Records - 602527081427 - Universal - UMG Recordings - EU - 5 ˆ
The Black Eyed Peas - The E.N.D - 2009 - 2CD - Interscope Records - 0602527079691 - UMG - Limited Deluxe Edition - EAN: 602527079691 - Germany EDC - EX - 7 ˆ
Bob Marley - Bob Marley - Bella Music - BM-CD 31.4023 - EAN: 4014513000736 - Italy - 6 ˆ
Bob Marley And The Wailers - Meggido - 1996 - Grifon ‎- GR 88002 - CDM - EAN: 4025566880022 - Germany - 8 ˆ
Bobby McFerrin - Simple Pleasures - 1988 - EMI-Manhattan Records ‎- 57415-2 - Club Edition - Capitol - Germany - 15 ˆ
Bobby McFerrin - Simple Pleasures - 1988 - EMI-Manhattan ‎- CDP 7 48059 2 - Capitol - EAN: 077774805926 - Germany - 6 ˆ
Bobby McFerrin, The Saint Paul Chamber Orchestra - Paper Music - 1995 - Sony Classical - CL 32717 1 - SBM - 01-064600-10 - Club Edition - 07-327171-10 - Austria - 19 ˆ
Bobby McFerrin, The Saint Paul Chamber Orchestra - Paper Music - 1995 - Sony Classical - SK 64600 - SBM - 01-064600-10 - Austria - 6 ˆ
Bruce Hornsby And The Range - The Way It Is - 1986 - RCA ‎- PD 89901 - Ariola - EAN: 0035628990129 - Germany - 6 ˆ
Bruce Hornsby And The Range - Scenes From The Southside - 1988 - RCA ‎- PD 86686 - Ariola / BMG - 0035628668622 - Germany - 6 ˆ
Branford Marsalis Trio - The Beautyful Ones Are Not Yet Born - 1991 - Columbia - 468896 2 - Sony - 5099746889623 - Austria - 6 ˆ
Branford Marsalis Quartet ‎- Requiem - 1999 - Columbia ‎- 069655 2 - Columbia ‎- CK 69655 -Sony -0696552003 - EAN: 5099706965527 - Austria - 6 ˆ
The Beach Boys ‎- Today! / Summer Days (And Summer Nights!!) - 2001/1990 - Capitol Records ‎- 7243 5 31639 2 1 - HDCD ‎- 531 6392 - Holland - 7 ˆ
The Beach Boys - Pet Sounds - 2001 - Capitol Records ‎- 72435-26266-2-5 - HDCD - EMI - EAN: 724352626625 - Holland - 6 ˆ
(The Beach Boys) - Brian Wilson ‎- That Lucky Old Sun - 2008 - Capitol Records - 509992 34830 26 - EMI - EAN: 5099923483026 - EU - 5 ˆ
Brian Eno + David Byrne ‎- My Life In The Bush Of Ghosts - 2006 - Virgin ‎- 0946 331341 2 6 - Enhanced CD - EU - 8 ˆ
Brian Eno / Harold Budd - Ambient 2 The Plateaux Of Mirror - 2004 - EMI ‎- 50999 6 84526 2 9 - UK: ENOCDX 7 - Original Masters Series - EU - 7 ˆ
Brian Eno / Harold Budd With Daniel Lanois ‎- The Pearl - 2009 - EMI ‎- 50999 6 84538 2 4 - UK: ENOCDX 13 - Original Masters Series 13 - EU - 7 ˆ
Beardfish - Sleeping In Traffic: Part One - 2007 - Insideout - IOMCD 277 - SPV GmbH - SPV 79492 CD - EAN: 693723794921 - Germany - 12 ˆ
Beardfish - Sleeping In Traffic: Part Two - 2008 - Insideout - IOMCD 294 - SPV GmbH - SPV 79782 CD - EAN: 693723797823 - Germany - 18 ˆ
The Brand New Heavies ‎- The Brand New Heavies ‎- 1990 - Delicious Vinyl ‎- 61044-71806-2 - BMG - EAN: 610447180625 - USA - 19 ˆ
The Brand New Heavies ‎- Original Flava - 1995 - Hollywood Records ‎- HR-68003-2 - Acid Jazz - EAN: 720616800329 - USA - 6 ˆ
The Bolland Project - Darwin (The Evolution) - Dino Music - 90 70 117 - Bolland Studios - EAN: 4010190701171 - Germany - 5 ˆ
Burger King - Chart Toppers - 724385366925 - EMI - 5 ˆ
Buster - Original Motion Picture Soundtrack (Phil Collins) - WEA / Teldec - 2292559842 - Germany - 5 ˆ
Boublil & Schönberg - Miss Saigon ‎- The Highlights - 9002986570172 - Trend CD 157.017 - Austro Mechana - 5 ˆ
Blue Öyster Cult - The Reaper - 1993 - Zounds - CD 27200545 B - Sony - 4010427200545 - Germany - 6 ˆ
Buena Vista Social Club - 1997 - World Circuit - WCD050 - DRO East West S.A. - Discos Corason - Matrix - S-7369/ WCD050 B
Buena Vista Social Club - 1997 - World Circuit - WCD050 - 48 Page Booklet - EAN: 769233005021 + Slip Case - S-7369/ WCD050 E - EU - 9 ˆ
Burning Sky - Creation - 1996 - Canyon Records - CR-7027 - BMI - 729337702721 - USA - 15 ˆ
Ballroomquartet ‎- Ballroomquartet - 2009 - BQ Records ‎- BQ 2009 001 - Belgium - 8712604004972 - 10 ˆ
Ballyhoo - Turmoil - 74321214962 - BMG / Ariola - Germany - 5 ˆ
Baccara - Yes Sir, I Can Boogie - 743212091229 - BMG / Ariola - Germany - 6 ˆ
Bananarama - Drama - 4029758700426 - Edel - 0170042ERE - Germany - 6 ˆ
Berlin - Count Three & Pray - 1986 - Spectrum - 550 901-2 - Karussell - EAN: 731455090123 - France - 5 ˆ
Berlin - Count Three & Pray - 1986 - Mercury - 830 586-2 - Phonogram - PolyGram - EAN: 042283058620 - Germany - 10 ˆ
Babylon Zoo - The Boy With The X-Ray Eyes - 1996 - EMI - 724383720422 - Holland - VG - 5 ˆ
Big Brother & The Holding Company ‎- Cheap Thrills - 1968 - CBS Inc. - CDCBS 63392 - CBS Records - EAN: 5099706339229 - Holland - 9 ˆ
Bride ‎- Kinetic Faith - 1991 - Pure Metal ‎- SSD 8197 - Matrix - MASTERED BY NIMBUS - SSD 8197 (V) - 054438819727 - US - 20 ˆ
BBM - Around The Next Dream - 1994 - Virgin ‎- CDV 2745 - Virgin - 7243 8 39728 2 1 - Holland x 2 - 6 ˆ
BBM - Around The Next Dream - 1994 - Virgin ‎- CDV 2745 - Virgin - 7243 8 39728 2 1 - Holland - EX - 5 ˆ
Belladonna 9ch ‎- Marseilles - 2000 - Interphases - ND 215 ‎- Night & Day - LFB013 - Le Loup Du Faubourg - 3565620000139 - France - 10 ˆ
Blackfire - One Nation Under - 2001 - Tacoho Records - T-D3 - Instant Mayhem Records - 807207004820 - IFPI - L241 - USA - 10 ˆ
Brainticket - Psychonaut - 1972 - Bellaphon - 288 07 092 - Interpress - EAN: 4003090709224 - W. Germany - 10 ˆ
Beggar's Opera - The Final Curtain - 4011222231734 - Eagle Rock - 8 ˆ
Baby Grand - Baby Grand / Ancient Medicine - 2007 - Second Harvest - 401 - Digipack - US - 10 ˆ
Biohazard - New World Disorder - 1999 - Mercury - 546 032-2 - King Recordings ‎- 731454603225 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Bored Man Overboard ‎- Rogue - 2011 - Hazelwood Records ‎- HAZ077 - Rough Trade - 886116000055 - Digipack - Sweden - 5 ˆ
Bobby Burgess Big Band Explosion - Butters Idea - 1996 -Bell Records -BLR 84 069 -Bell Audiophile Recording -4011809840694 -Germany - 5 ˆ
Boggin Leperchaun ‎- As We Set The Sails - 2010 - CPL Music - 4250137249377 - Manifold Records Music & Marketing - CLP 001 - Brokensilence 04937 - Germany - 6 ˆ
BBB - Tell Me - ASR 021 - Soul Food - Digipack - EMI - 4046661126020 - 5 ˆ
BRZZVLL - Featuring Anthony Joseph - 2014 - Engines - 8712618001257 - Zephyrus Records ‎- ZEP025 - Digipack - Belgium - 7 ˆ
Bill Champlin ‎- He Started To Sing - 1995 - Beverly Records - 871 012 - CDA - 4743213059828 - BMG - Germany - 6 ˆ
Blues After Midnight / For Lovers Only x 2 CD - 1992 - Nixa - 802.3004-2 - The Sound Wings Music Collection - 7619929048029 - E.E.C. - 10 ˆ
Blue Man Group ‎- How To Be A Megastar Live! - 2008 - CD+DVD -Rhino Records - 08122 79930 0 -Rhino -081227993009 -Digipack - EU - 10 ˆ
Boxer - Bloodletting - 1976/1997 - Virgin ‎- CDV2073 - Virgin Records - 7243 8 44341 2 0 - UK - 7 ˆ
Bliss - Rosewater - 1996 - Bhaktivedanta Book Trust ‎- BBT-S-71-CD - Denmark - 5 ˆ
Barry Melton, Jay Levy, Rick Dey, Tony Dey-Melton, Levy & The Dey Bros. -1970/72 -2001 -Acadia ‎-ACA 8020 -Sony -805772802025 -UK - 6 ˆ
Battle Ram ‎- Smash The Gates - 2009 - My Graveyard Productions - MGP-048 - EP - EAN: 8032790497441 - Italy - 5 ˆ
Big Band Orchestra ‎- The Big Band Hit Parade - 1988 - Ray Brown, Dave Brubeck, Cab Calloway, Eddie Daniels, Buddy Morrow, Gerry Mulligan, Doc Severinsen, Ed Shaughnessy, Erich Kunzel, Cincinnati Pops - Telarc ‎- CD-80177 - Telarc Digital - 089408017728 - Austria - 6 ˆ
The Books ‎- The Lemon Of Pink - 2003 - Tomlab - tom 32 - Ic 11168 - EAN: 4260004020497 - Germany - 8 ˆ
The Black Crowes - Amorica - 1994 -Columbia ‎- 491792 2 -Sony - 02-491792-10 - American Recordings - EAN: 5099749179226 - Austria - 6 ˆ
Big Mountain ‎- Unity - 1994 - Giant Records ‎- 74321 21964 2 - BMG - 743212196429 - Germany - 5 ˆ
Blackfoot - Strikes - 1979 - ATCO Records ‎- 38-112-2 - Atlantic - EAN: 075679041920 - WEA - USA - 9 ˆ
Bel Canto ‎- Birds Of Passage - 1990 - Crammed Discs ‎- CRAM 065 CD - Belgium - Austria - 15 ˆ
Blood, Sweat & Tears - 3 - Columbia ‎- CK 30090 - Collector's Choice - DIDP 070578 + Sticker (The Nice Price) - EAN: 07464300902 - USA - 9 ˆ
Black Country Communion ‎- Same - 2010 - CD+DVD - Mascot Records - M 7321 2 - EAN: 8712725732129 - Limited Edition - EU - EX - 8 ˆ
Battlelore - Evernight - 2007 - Napalm Records ‎- NPR 206 - Austro Mechana - NPR 206 CD - EAN: 693723503424 - Germany - 9 ˆ
Bellamy Brothers - Best Of The Best - 2000 - TIM International Music Company AG -6078 - Millenium -EAN: 7619929448423 - Czech Republic - 10 ˆ
Boy George - The Unrecoupable One Man Bandit (Volume One) -1999 -Back Door Records -EFA 16200-2 - BDCD01-5032067204010 -UK - 14 ˆ
Boy George - Cheapness And Beauty - 1995 - Virgin ‎- CDV2780 - Virgin Records -‎ 7243 8 40492 2 5 - Holland - 6 ˆ
Boy George And Culture Club ‎- At Worst... The Best Of - 1993 - Virgin ‎- 7243 8 39014 2 5 - PM 520 - VTCD 19 - 724383901425 - Holland - 5 ˆ
Boy George And Culture Club - Spin Dazzle (The Best Of) - 1992 - More Protein ‎- CDVTV 2 - Virgin ‎- 263 077 - EU - 5 ˆ
Culture Club ‎- Very Best Of Culture Club & Boy George - 1997 - Disky ‎- DC 886582 - MCPS - 0724348865823 - Holland - 5 ˆ
Culture Club ‎- The Best Of Culture Club - 1989 - Disky ‎- VI 863122 - EMI - 0724348631220 - Holland - 5 ˆ
Culture Club ‎- The Best Of Culture Club - 1989 - Disky ‎- VI 863122 - Virgin - 0724348631220 - Holland - 5 ˆ
Culture Club ‎- Kissing To Be Clever - 2003 - Virgin ‎- 7243 592405 2 7 - EMI - Copy Protected - EAN: 724359240527 - EU - 9 ˆ
Culture Club ‎- Colour By Numbers - 1983 - Virgin Records - CDV 2285 - Warner Bros. - West Germany - 15 ˆ
Bronski Beat - The Age Of Consent - 820 171-2 - Metronome - 042282017123 - Germany x 2 - 10 ˆ
Jimmy Somerville - Dare To Love - 1995 - London Records - 828540-2 - Germany - 042282854025 - VG - 5 ˆ
Jimmy Somerville - The Singles Collection - 042282822628 - London - Germany - 5 ˆ
Communards - 1986 - Communards - 828016.2 - London Records LTD - 042282801623 - MCPS - Germany - VG - 6 ˆ
Communards - 1987 - Red - 042282807427 - Metronome - 828 074-2 - Germany - 7 ˆ
Chris Isaak - Chris Isaak - 1987 - Warner Bros - 075992553629 - Germany - 7599 25536 2 - 6 ˆ
Chris Isaak - Chris Isaak - 1987 - Warner Bros - 07599255362 - Germany - 7599 25536 2 - 8 ˆ
Chris Isaak - Heart Shaped World - 1989 - Reprise Records - 7599-25837-2 - Teldec - 075992583725 - Teldec - Germany - 6 ˆ
Chris Isaak - San Francisco Days - 1993 - Reprise Records - 9362-45116-2 - Warner - 093624511625 - Germany - 6 ˆ
Chris Isaak - Forever Blue - 1995 - Reprise Records - 9362-45845-2 - WEA - 093624584520 - Germany - 10 ˆ
Chris Isaak - Wicked Game - 1991 - Reprise Records - 7599-26513-2 - WEA - EAN: 075992651325 - Germany x 2 - 8 ˆ
Chris Isaak - Always Got Tonight - 2002 - Reprise Records - 9362-48016-2 - Warner - 093624801627 - Germany - 6 ˆ
Chris Isaak - Speak Of The Devil - 1998 - Reprise - 9362-46849-2 - Warner - HDCD - 093624684923 - Germany - 7 ˆ
Coldplay - X & Y - 2005 - Parlophone - 00946311280 2 8 - EMI - 094631128028 - IFPI LW04 - EU x 2 - 5 ˆ
Coldplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends - 2008 - Parlophone - 50999 216888 0 5 - EMI - 5099921688805- EU x 3 - 5 ˆ
Coldplay ‎- Viva La Vida Or Death And All His Friends - 2008 - Parlophone - 50999 212114 0 9 - Cardboardsleeve - EU - 5 ˆ
Coldplay - Mylo Xyloto - 2011 - Parlophone - 087 5532 - EMI Records - 5099908755322 - LCO299 - EU - 5 ˆ
Coldplay - Parachutes - 1999 - Parlophone ‎- 7243 5 27783 2 4 - Parlophone - 527 7832 - EU - 6 ˆ
Coldplay - Parachutes - 1999 - Parlophone ‎- 7243 5 27783 2 4 - EMI Uden - 527 7832 - EU - 6 ˆ
Coldplay - A Rush Of Blood To The Head - 2002 - Parlophone ‎- 7243 5 40504 2 8 - EMI - 724354050428 - Europe - 5 ˆ
Coldplay ‎- A Head Full Of Dreams - 2015 - Parlophone - EAN: 0825646982646 + Slip Case - EU x 2 - 7 ˆ
The Christians - Colour - 1990 - Island - 260 455 - BMG / Ariola - EAN: 4007192604555 - Germany x 2 - 5 ˆ
The Christians - 1987 - Island - 258 601/ CID9876 - 4007192586011 - Germany - 5 ˆ
Crazy Town - The Gift Of Game - 5099749529724 - Columbia - 5 ˆ
Crazy Town - DarkHourse - 2002 - Columbia - 2 509015 5 - Sony - 5099750901557 - Austria x 2 CD - 9 ˆ
Climax Blues Band - Broke Heart Blues - 5055011704657 - EU - 5 ˆ
Climax Blues Band - Shine On - 1978/2012 - Repertoire - REP 5202 - CBB Music - 4009910520222 - DigiPack - EU - 9 ˆ - New
Climax Blues Band - Real to Reel - 1979/2012 - Repertoire - REP 5212 - CBB Music - 4009910521229 - DigiPack - EU - 8 ˆ - New
Climax Blues Band - Flying The Flag - 1980/2012 - Repertoire - REP 5211 - CBB Music - 4009910521120 - DigiPack - EU - 8 ˆ
Climax Blues Band - Lucky for Some - 1981/2012 - Repertoire - REP 5209 - CBB Music - 4009910520925 - DigiPack - EU - 9 ˆ - New
Cher - Take Me Home / Prisoner - 1990 PolyGram - 1993 Karusel - Casablanca - 550 0382 - Spectrum - EAN: 731455003826 - Germany - 8 ˆ
Cher - Love Hurts - 1991 - Geffen - GED 24427 - BMG - GEFD 24427 - MCA - EAN: 720642442722 - Ariola - Germany x 2 - 5 ˆ
Cher - Believe - 1998 - WEA - 3984 25319 2 - Warner Music - EAN: 639842531924 - Germany x 2 - 5 ˆ
Cher ‎- Heart Of Stone - 1989 - Geffen - 924 236-2 - Warner - EAN: 075992423922 - Germany - 6 ˆ
Cher ‎- The Greatest Hits - 1999 - WEA ‎- 8573 80420 2 - Universal Music TV ‎- EAN: 685738042029 - Germany - 5 ˆ
Cliff Richard - Wanted - 2001 - Papillon Records - 22 204162 - Balladeer Ltd. - EAN: 8714221009323 - EU - 6 ˆ
Cliff Richard - Wanted - 2001 - Papillon Records - 22 204162 - Balladeer Ltd. - EAN: 8714221009323 - EU - EX - 5 ˆ
Cliff Richard - From A Distance...The Event - 1990 - EMI - CDP 79 5187 2 - UK: CDCRTV 31 - EAN: 0077779518722 - UK - 6 ˆ
Cliff Richard - Real As I Wanna Be - 724349740624 - EMI - Jewel Case - 7 ˆ
Cliff Richard - Real As I Wanna Be - 1998 - EMI - 4974062 - BlaCknight - 7243 4 97406 2 4 - EU - 6 ˆ
Cliff Richard - Together - 1991 - EMI - 7 97974 2 - CDEMD 1028 - EAN: 0077779797424 - Holland - 5 ˆ
Cliff Richard - The Album - 1993 - EMI Records - 0777 7 89114 2 5 - EMI UK - EAN: 077778911425 - Holland - 5 ˆ
Cliff Richard - The Album - 2CD - 2014 - Original Artist Recording - 2244 - Topmaster - EAN: 7619943022449 - MCPS - 8 ˆ
Cliff Richard - Remember Me - 1987 - EMI - CDP 7 48742 2 - EMI Rec. - CDP 588-7 48742 2 - EAN: 077774874229 - Germany - 5 ˆ
Cliff Richard - Always Guaranteed - 1987 - EMI - CDP 7 46705 2 - EMI Records - EAN: 077774670524 - Germany - 5 ˆ
Cliff Richard - 1970,s - Disky - 1999 - BX 855202 - Netherlands - EAN: 0724348552020 - EU - 5 ˆ
Cliff Richard - Living Doll - 2010 - Carol Media - 4627 - EU - EAN: 4250124346270 - Germany - 5 ˆ
Cliff Richard - Stronger - 1989 - EMI - CDP 7932292 - UK: CDEMD 1012 - EMI Limited - EAN: 0077779322923 - Austria - 5 ˆ
Cliff Richard - Something's Goin' On - 2004 - Decca - 475 6408 DH - Universal - EAN: 028947564089 - Germany - 5 ˆ
Cliff Richard - Cliff & Cliff Sings - 2on1 - 2001 - EMI Records - 7243 5 34699 2 4 - EMI ‎- 534 6992 - Holland - 7 ˆ
Chicago - Chicago Transit Authority - 1969 - CNR Music - 2002618 - Acade - 8712705026187 - Chicago Records - EU - 6 ˆ
Chicago - Chicago II - 1971 - CNR Music - 2002619 - Chicago Records - 8712705026194 - USA - 20 ˆ
Chicago - Chicago V - 1977 - Columbia - COL 468870 2 - Sony Music - 5099746887025 - Austria x 2 - 6 ˆ
Chicago - Chicago VIII - 1974 - Columbia - COL 473691 2 - Sony Music - 5099747369124 - Austria - 9 ˆ
Chicago - Chicago X - 1976 / 1981 - CBS - 461035 2 - CBS Inc. - 5099746103521 - Austria - 8 ˆ
Chicago - Chicago 13 - 1979 - CNR Music - ARC 10016-2 - ZYX Music - 090204775927 - Germany - 15 ˆ
Chicago - Chicago 16 - 1982 - WEA ‎- 299 235 - WE 835 - WEA International ‎- 23689-2 - Germany - 8 ˆ
Chicago - Chicago 17 - 1984 - Warner Bros - 9 25060-2 - WEA International - 07599250602 - Germany - 10 ˆ
Chicago - Chicago 17 - 1983/1984 - Warner Bros - 7599-25060-2 - PolyGram - 07599250602 - WEA - West Germany - 8 ˆ
Chicago - Chicago 18 - 1986 - Warner Bros. - 925 509-2 - WEA International Inc. - EAN: 07599255092 - Germany - 14 ˆ
Chicago - Chicago 18 - 1986 - Warner Bros. - 925 509-2 - WEA International Inc. - EAN: 07599255092 - Germany - 10 ˆ
Chicago - Chicago 19 - 1988 - Reprise Records ‎- 925 714-2 - Warner Bros. - 075992571425 - WEA - Germany - 14 ˆ
Chicago - Chicago XXI - Twenty 1 - 1991 - Reprise - 7599-26391-2 - WEA - 075992639125 - USA - 7 ˆ
Chicago - Chicago XXI - Twenty 1 - 1991 - Reprise - 7599-26391-2 - Time Warner Company - 075992639125 - Germany - 6 ˆ
Chicago - If You Leave Me Now - 1997 - Eurosound - 3318 - FNM Falcon Neue Medien - EAN: 4013659033189 - Germany - 5 ˆ
(Chicago) - The Sons Of Champlin - Follow Your Heart - 2002 - Acadia ‎- ACA 8032 - Capitol - UK - 10
(Chicago) - Bill Champlin ‎- He Started To Sing - 1995 - Beverly Records - 871 012 - CDA - 4743213059828 - BMG - Germany - 6 ˆ
(Chicago) - David Foster - Christmas Album - 1993 - Interscope Records - 6544-92295-2 - Warner - 006544922952 - Germany - 5 ˆ
(Chicago) - David Foster - River of Love - 1990 - Atlantic - 7567-82161-2 - Warner - CA 835 - Germany - 7 ˆ
Celine Dion - The Music Of - 8712155059315 - Millennium Gold - MG2050 - Germany - VG - 5 ˆ
Celine Dion - Same - 1992 - Sony - 5099747150890 - Columbia - 471508 9 - Canada - 5 ˆ
Celine Dion - Panpipes Play - 1998 - Elap - 50062682 - 5706238309155 - EU
Celine Dion - The Clour Of My Love - 1993 - Columbia - COL 474743 2 - Sony - 5099747474323 - Austria - 5 ˆ
Celine Dion - The Clour Of My Love - 1993 - Columbia - CL 35652 7 - Sony - 07-356527-10 - Columbia ‎- 474743 2 - Austria - 8 ˆ
Celine Dion - A New Day Has Come - 2002 - Columbia - 5099750622629 - Austria - 5 ˆ
Celine Dion - Taking Chances - 2007 - Sony - 886970811422 - BMG - EU - Digi - 6 ˆ
Celine Dion - The Party's Here! - 2002 - Musicbank - APWCD7022 - MCPS - 5029248145125 - Czech - 5 ˆ
Celine Dion - These Are Special Times - 2008 - Columbia - 886974501022 - Sony - EU - 5 ˆ
Celine Dion - These Are Special Times - 1998 - Columbia - 492730 2 - BMG - 5099749273023 - Sony - EU - 5 ˆ
Celine Dion - These Are Special Times - 1998 - Columbia - 492730 2 - Interscope - 5099749273023 - Sony - Austria - 5 ˆ
Celine Dion - Parfums - 2002 - Sony - SAMPCD 12749 2 - Austria - 5099701274921 - 5 ˆ
Celine Dion - These Are Special Times - 2008 - Columbia - 886974501022 - Sony - EU - 10 ˆ
Celine Dion - Falling Into You - 1996 - Epic - BK 67541 - DIDP 088342 - Sony - 550 Music - 074646754122 - US x 2 - 5 ˆ
Celine Dion - Ne Partez Pas Sans Moi - 1996 - BR Music - BX 511-2 - Budde Music - 8712089051126 - France - 6 ˆ
Celine Dion - One Heart - 2003 - Columbia - 510877 2 - Sony Music - 5099751087724 - Austria - 6 ˆ
Céline Dion - S'il Suffisait D'aimer - 1998 - Columbia ‎- COL 491859 2 - Sony - 5099749185920 - Austria - 5 ˆ
Celine Dion - Dion Chante Plamondon - 1991 - Columbia ‎- 477215 2 - Sony Music - EAN: 5099747721526 - Austria - 6 ˆ
Celine Dion - Unison - 1990 - Columbia - COL 467203 2 - Sony Music - 02-467203-10 - EAN: 5099746720322 - Austria - 5 ˆ
China Crisis - Diary Of A Hollow Horse - 1989 - Virgin - CDV2567 - Virgin Records - EAN: 5012981256722 - Austria - 5 ˆ
China Crisis - Diary - A Collection - 1992 - Virgin - VI 862992 - Disky - EAN: 0724348629920 - Holland - 5 ˆ
China Crisis ‎- Working With Fire And Steel (Possible Pop Songs Vol. Two) - 1983/84 - Virgin ‎- CDV 2286 - Compact Price - 610 138-217 - UK - 8 ˆ
China Crisis - Best Of China Crisis - Eurotrend ‎- CD 152.469 - Austro Mechana - EAN: 9002986524694 - Austria - 9 ˆ
C.C. Catch ‎- Catch The Catch - 1986 - Hansa ‎– 257 707 - Ariola - 257 707-222 - RCA - EAN: 4007192577071 - Germany - EX - 30 ˆ
C.C. Catch - Like A Hurricane - 1987 - Sonopress - 258687 - SA 8762 - 4007192586875 - Hansa / Ariola - Germany - 14 ˆ
C.C. Catch - Stangers By Night - 1988 - Ariola Express - 297 075-200 - Gold Serie - BMG - Germany - 6 ˆ
Chris de Burgh - 2010 - Moonfleet & Other Stories - 886977820427 - Starwatch - Germany - New - 8 ˆ
Chris de Burgh - 1980 - Eastern Wind - 082839481526 - A & M - W.Germany x 2 - 5 ˆ
Chris de Burgh - The Storyman - 2006 - Edel - 0174542ERE - Germany - 4029758745427 - Digi - Germany - 8 ˆ
Chris de Burgh - The Storyman - 2006 - Edel - 0174542ERE - Ferryman Production - 4029758745427 - Germany - 7 ˆ
Chris de Burgh - 1982 - The Getaway - 082839492928 - A&M Records - France x 2 - 5 ˆ
Chris de Burgh - 1984 - Man On The Line - 082839500227 - A&M Records - France x 3 - 5 ˆ
Chris de Burgh - 2008 - Footsteps - 5051865193029 - Starwatch - Germany - New - 7 ˆ
Chris de Burgh - 1994 - This Way Up - 731454023320 - A&M Records - Germany - 5 ˆ
Chris de Burgh - 1988 - Flying Colours - A&M Records - 395224-2 - Sony - 082839522427 - W.Germany x 5 - 5 ˆ
Chris de Burgh - 1977 - At The End Of A Perfect Day - 082839464727 - A&M Records - W.Germany - 8 ˆ
Chris de Burgh - 2004 - The Road To Freedom - Edel - 4029758534229 - Germany - 7 ˆ
Chris de Burgh - 2002 - Timing Is Everything - 606949342920 - A&M Records - Germany x 2 - EU - 5 ˆ
Chris de Burgh - 1995 - Beautiful Dreams - 731454043229 - A&M Records - London x 2 - 5 ˆ
Chris de Burgh - 1986 - Into the Light - 082839512121 - A&M Records - France x 2 - 5 ˆ
Chris de Burgh - 1999 - Quiet Revolution - 606949044626 - A&M Records - Universal x 2 - UK - 7 ˆ
Chris de Burgh - 1992 - Power of Ten - A&M Records - 397 188-2 - Rondor - 0082839718820 - France x 2 - 5 ˆ
Chris de Burgh - 1992 - Power of Ten - A&M Records - 397 188-2 - Rondor - 0082839718820 - Germany - 5 ˆ
Chris de Burgh - Spark To A Flame - 1989 - A&M Records ‎- 397 032-2 - PolyStar - EAN: 082839703222 - Germany x 3 - 5 ˆ
Chris de Burgh - 2012 - Home - Ferryman - EAN: 798576648329 - UK - 9 ˆ
Chris de Burgh - 1979 - Crusader - CDA 4746 - A & M Masters - CDMID 113 - AAD - 082839474627 - England - 7 ˆ
Chris de Burgh - 2011 - Footsteps 2 - Starwatch - 88697946632 - Ferryman - 886979466326 - Germany - 9 ˆ - New
Chris de Burgh ‎- High On Emotion - 1990 - Live From Dublin! - A&M Records - 397 086 2 - Polydor - 082839708623 - UK - 10 ˆ
Chris de Burgh - Spanish Train & Other Stories - 1975 - A&M Records - 393 143-2 - AM+Series - EAN: 082839314329 - Germany - 10 ˆ
Chris de Burg - Far Beyond These Castle Wallsh - 1975 - A&M Records -394516-2 - AM+Series -EAN: 082839451628 -Germany - 8 ˆ
Commodores - Motown The Real Thing - 1998 - Motor Music ‎- 530 925-2 - Germany - 731453092525 - 6 ˆ
Commodores - Rock Solid - 1988 - Polydor - 835 369-2 - Polygram - 042283536920 - Germany - 6 ˆ
Commodores - Rise Up - 1994 - Music Reflexion - 1421.2011-2 - Selected Sound Carrier AG - Israel - 7619929104022 - Germany - 16 ˆ
Commodores ‎- Nightshift - 1984/1985 - Motown ‎- WD72652 - BMG - 0035627265228 - Topac - Germany - 7 ˆ
Commodores ‎- United - 1986 - Polydor - 831 194-2 - Polygram ‎- EAN: 042283119420 - Germany - 10 ˆ
Creedence Clearwater Revival - Same - Fantasy - FCD 8382-2 - ZYX Music - EAN: 090204020171 - Germany - 10 ˆ
Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival - 1968/1999 - Fantasy ‎- 24 Bit Remastered - FCD24 8382-2 - ZYX Music - 090204862221 - Digipak - (F-45129) - Germany - 15 ˆ
Creedence Clearwater Revival - Green River - 1969/1999 - Fantasy - FCD24 8393-2 - ZYX Music - 090204862726 - Digipak - 24 Bit Remastered - (F-45149 - Germany x 2 - 10 ˆ
Creedence Clearwater Revival ‎- Pendulum - 1970/1999 - Fantasy ‎- FCD24 8410-2 - ZYX Music - F-4517 - Digipak - 090204863020 - 24 Bit Remastered - Germany - 10 ˆ
Creedence Clearwater Revival - Pendulum - 1970 - FCD 8410-2 - Fantasy - 09020400167 - Interpress - Bernhard Mikulski - Germany - 8 ˆ
Creedence Clearwater Revival - Chronicle - 1976 / 1991 - The 20 Greatest Hits - 025218000222 - Fantasy ‎-0025218000222 -Universal - EU - 8 ˆ
Creedence Clearwater Revival ‎- Chronicle Volume Two (Twenty Great CCR Classics) - Fantasy ‎- FCD CCR-3-2 - DIDX-832 - Germany - 11 ˆ
Creedence Clearwater Revival ‎- Bad Moon Rising - 2013 - The Collection - Spectrum - 0600753769034 - Universal - EU - 6 ˆ
(CCR) John Fogerty - Blue Moon Swamp - 1997 - Warner Bros. Records - 9362-45426-2 - Germany - 7 ˆ
(CCR) John Fogerty ‎- Centerfield - 1985 - Bellaphon Germany ‎- 290 07 085 - Interpress - Japan - West Germany - 10 ˆ
Camouflage - Methods Of Silence -1989 - Metronome - 839 613-2 - DDD - EAN: 042283961326 - Germany - 6 ˆ
Camouflage - Voices And Images - 1988 - Metronome - 835 437-2 - EAN: 042283543720 - Germany - 6 ˆ
Camouflage - Bodega Bohemia - 1993 - Metronome - 517 703-2 - DDD - EAN: 731451770326 - Germany x 2 - 7 ˆ
Camouflage - Meanwhile - 1991 - Metronome - 849 140-2 - EAN: 042284914024 - Germany + R - 6 ˆ
Camouflage - Relocated - 2006 - Synthetic Symphony - SPV 63952 CD - Digipak - EAN: 693723639529 - Germany - 6 ˆ
Camouflage - Sensor - 2003 - Polydor - 06024 9806878 6 - Island - S.J.C. - Universal - EAN: 0602498068786 - Germany - VG+, 6 ˆ
Camouflage - Spice Crackers - 1995 - RCA - 74321 29261 2 - BMG - EAN: 0743212926125 - Germany - 20 ˆ
The Cars - Heartbeat City - 1984 - Elektra - 9 60296-2 - Asylam - WEA - 07559602962 - West Germany - 7 ˆ
The Cars - Heartbeat City - 1984 - Elektra - 7559-60296-2 - Asylam - 07559602962 - Germany - 6 ˆ
The Cars - Greatest Hits - 1985 - Elektra - 7559-60464-2 - Asylam - 075596046428 - WEA - Germany - 6 ˆ
The Cars - The Cars - 1978 - Elektra ‎- 252 088 - Asylum - 075596413527 - Germany - 8 ˆ
The Cure - Wish - 1992 - Fiction Records ‎- fixcd 20 - Fiction Records ‎- 513 261-2 - Fiction - EAN: 731451326127 - Germany - 6 ˆ
The Cure - Seventeen Seconds - 1980 - Fiction Records - 825 354-2 - Warner - EAN: 022925062123 - WEA - Australia - 17 ˆ
The Cure - Wild Mood Swing - 1996 - Fiction Records - FIXCD 28 - 5317932 - Polydor - EAN: 731453179325 - Germany - 6 ˆ
The Cure - Three Imaginary Boys - 1979/1990 - Fiction Records - 827 686-2 - EAN: 042282768629 - Germany - 8 ˆ
The Cure - Three Imaginary Boys - 2005 - Fiction Records - 982 182-9 - Polydor - Universal - EAN: 602498218297 - Germany - 6 ˆ
The Cure - Pornography - 2005 - Fiction Records - 982 183-8 - Polydor - Universal - EAN: 602498218389 - Germany - 6 ˆ
The Cure - Mixed Up - 1990 - Fiction Records - 847 099-2 - FIXCD 18 - Polydor - EAN: 042284709927 - Germany - 6 ˆ
The Cure - Faith - 1985 - Fiction Records - 827 687-2 - PolyGram - EAN: 042282768728 - Germany - VG - 5 ˆ
The Cure - Boys Don't Cry - 1986 - Fiction Records - 815 011-2 - EAN: 042281501128 - Germany - 13 ˆ
The Cure - The Head On The Door - 1985 - Fiction Records - 827 231-2 - PolyGram - EAN: 042282723123 - W. Germany x 2 - 7 ˆ
The Cure - The Head On The Door - 1985 - Elektra/Asylam - 9 60435-2 - Fiction Records - EAN: 075596043526 - USA - 14 ˆ
The Cure - Disintegration - 1989 - Fiction Records - 839 353-2 - AAD - EAN: 042283935327 - Germany - 7 ˆ
The Cure - Disintegration - 1989 - Fiction Records - 839 353-2 - AAD - EAN: 042283935327 - France - 6 ˆ
The Cure - Disintegration - 2010 - Fiction Records - 532 456-8 - Universal ‎- EAN: 600753245682 - Polydor - Germany - 6 ˆ
The Cure - Entreat - 1990 - CD 17 - Promo - UK - 10 ˆ
The Cure - Bloodflowers - 2000 - Fiction Records - FIXCD31/543 123-2 - Polydor - EAN: 731454312325 - EC - VG+ - 6 ˆ
The Cure ‎- Kiss Me Kiss Me Kiss Me - 2006 - Polydor ‎- 984 008-1 - Fiction Records ‎-984 008-1 - Universal -EAN: 602498400814 - Germany - 7 ˆ
The Cure ‎- Japanese Whispers - 1983 - Fiction Records - 817 470-2 - RFA - EAN: 042281747021 - Germany - 9 ˆ
Culture Beat - Metamorphosis - 1998 - Columbia - COL - 489915 9 - Sony - EAN: 5099748991591 - Germany - 7 ˆ
Culture Beat - Metamorphosis - 1998 - Columbia - COL - 489915 6 - Sony - EAN: 5099748991560 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Culture Beat - Horizon - 1991 - Sony - 467962 2 - Dance & Pool - EAN: 5099746796228 - Austria / Germany x 2 - 6 ˆ
Culture Beat - Serenity - 1993 - Dance & Pool - 474101 2 - Sony - EAN: 5099747410123 - Austria x 2 - 5 ˆ
Culture Beat - Inside Out - EAN: 5099748140425 - Dance & Pool - 481404 2 - Germany - 6 ˆ
Chris Norman - Midnight Lady - 1994 - Ariola Express - 74321 18417 2 - BMG - 743211841726 - Germany x 2 - 6 ˆ
Chris Norman - Hits From The Heart - 1988 - Hansa - 258 948 - Ariola - 4007192589487 - BMG - Germany - 6 ˆ
Chris Norman - The Album - 1994 - Polydor - 523 154-2 - Polydor GmbH - 0731452315427 - Germany - 10 ˆ
Chris Norman - Crossover - 2015 - Indigo - CD 115892 - Solo Saund Records - 4015698002812 - UK - 6 ˆ
Chris Norman - Reflections - 1995 - Bros Music - CHP 61 501 - Dice - 4001504615017 - Germany - 12 ˆ
Chris Norman - Sarah - Karussell - 517 125-2 - PolyGram - 731451712524 - Germany - 9 ˆ
Chris Norman - There And Back - 2013 - Indigo - CD 981492 - Solo Sound Records - 4047179814928 - Germany - 14 ˆ
Chris Norman - Different Shades - 1987 - Hansa - 258 688-222 - Ariola - 4007192586882 - BMG - Germany - 11 ˆ
Chris Norman - Full Circle - 1999 - BMG - 74321 70352 2 - Ariola - 743217035228 - EU - VG+, - 8 ˆ
Chris Norman - Break The Ice - 1989 - Polydor - 841 336-2 - ADD - EAN: 042284133623 - Germany PDO - 25 ˆ
Chris Norman ‎- Greatest Hits - 2003 - Bros Music - 5123962 - Sony Music - EAN: 5099751239628 - Germany - 10 ˆ
Chris Norman - Break Away - 2004 - Constantin Entertainment Music ‎- 9866596 - Polydor ‎- EAN: 602498665961 - Universal - Germany - 15 ˆ
Chris Norman - Breathe Me In - 2007 - Coconut - Sony BMG Music Entertainment - 4250282803233 - EU - EX - 9 ˆ
Chris Rea - Auberge - 1991 - East West - 9031-73580-2 - Warner - 090317358024 - Germany - 5 ˆ
Chris Rea - Auberge - 1991 - East West - 9031-75693-2 - Warner - 090317569321 - Germany - 5 ˆ
Chris Rea - Espresso Logic - 1993 - East West - 4509-94311-2 - Warner Bros. - EAN: 745099431129 - Germany WME x 4 - 5 ˆ
Chris Rea - God's Great Banana Skin - 1992 - EastWest - 4509-90995-2 - Magnet - 745099099527 - Germany x 2 - 6 ˆ
Chris Rea - Road To Hell Part 2 - 1999 - EastWest - 8573806402 - Warner - 685738064021 - Germany - 7 ˆ
Chris Rea - The Road To Hell - 1989 - Magnet Records - 2292-46285-2 - East West - WEA - EAN; 022924628528 - Germany x 2 - 5 ˆ
Chris Rea - Chris Rea - 1981 - Magnet - 823 076-2 Y - PolyGram - EAN: 042282307620 - West Germany - 10 ˆ
Chris Rea - Chris Rea - 1981 - Magnet - 242 371-2 - Warner - EAN: 02292423712 - Germany - 12 ˆ
Chris Rea - Wired To The Moon - 1984 - Magnet - 2292-42373-2 - EastWest - 022924237324 - West Germany - 8 ˆ
Chris Rea - Stony Road - 2002 - Edel - 0141922ERE - Optimal Media Production - 4029758419229 - Germany - 8 ˆ
Chris Rea - Water Sign -1983 - Magnet - 242 372-2 - Warner - 02292423722 - CD Gold - Germany - VG - 15 ˆ
Chris Rea - The Blue Jukebox - 2004 - Edel Records - 0153412RE - JB Jazzee Blue - 4029758534120 - Germany x 2 - 8 ˆ
Chris Rea - King Of The Beach - 2000 - EastWest - 8573 84596 2 - Magnet - 685738459629 - Germany - 10 ˆ
Chris Rea - Shamrock Diaries - 1985 - Magnet - 022924237423 - East West - Germany x 2 - 5 ˆ
Chris Rea - Tennis - 1980 - EastWest - 2292-42370-2 - Magnet - 022924237027 - Germany - 10 ˆ
Chris Rea - On The Beach - 1986 - Magnet - 257.681 CDMAG 5069 - RCA - Ariola - EAN: 4007192576814 - W.-Germany - 7 ˆ
Chris Rea - On The Beach - 1986 - Magnet - 829 194-2 Y - PolyGram - EAN: 042282719423 - W.-Germany - 6 ˆ
Chris Rea - On The Beach - 1986 - Magnet - 829 194-2 Y - PolyGram - EAN: 042282919427 - W.-Germany - 15 ˆ
Chris Rea - Deltics - Magnet - 823 074-2 - PolyGram - 042282307422 - W.Germany - 8 ˆ
Chris Rea - Deltics - 1979 - Magnet - 242 369-2 - Warner - 02292423692 - Germany - VG+ - 7 ˆ
Chris Rea - Dancing With Strangers - 1987 - 02292423782 - WEA - Germany - 5 ˆ
Chris Rea - Dancing With Strangers - 1987 - EastWest - 2292-42378-2 - Warner - EAN: 022924237829 - Germany - 6 ˆ
Chris Rea - Dancing With Strangers - 1987 - Magnet - 833 504-2 - Magnet Records - 042283350427 - Germany - 5 ˆ
Chris Rea - Dancing With Strangers - 1987 - Magnet - 833 504-2Y99 - Magnet Records - 042283350427 - France - 6 ˆ
Chris Rea - The Best Of - 1994 - EastWest - 4509-98040-2 - Magnet - 745099804022 - Germany - 6 ˆ
Chris Rea ‎- Herzklopfen - 1986 - Polystar - 831 082-2 - PolyGram - EAN: 042283108226 - West Germany - VG+, x 2 - 7 ˆ
Chris Rea ‎- Herzklopfen - 1986 - Polystar - 831 082-2 - PolyGram - EAN: 042283108226 - West Germany - 10 ˆ
Chris Rea - The Return Of The Fabulous Hofner Bluenotes - 4029458898826 - Edel - Germany - 12 ˆ
Chris Rea - La Passione - 1996 - EastWest - 0630-16696-2 - WEA - EAN: 706301669624 - Germany x 2 - 10 ˆ
Chris Rea - The Blue Cafe - 1998 - EastWest - 3984-21688-2 - Warner - 639842168823 - Germany - VG+, x 2 - 5 ˆ
Cybotron - Cyber Ghetto - 1995 - Fantasy ‎- FCD-9671-2 - Fantasy Records - DIDX 032291 - US - 8 ˆ
Cybotron - Interface - The Roots Of Techno - 1986 - Fantasy - CDSEWD 069 - Southbound - 029667376921 - Germany - 16 ˆ
Carmel - Everybody's Got A Little...Soul - 1987 - Metronome - 828 067-2 - Gema - 042282806727 - Germany - 5 ˆ
Carmel - Set Me Free - 1989 - London Records - 828 148.2 - 042282814821 - Germany - 5 ˆ
Carmel - The Drum Is Everything - 1986 - Metronome - 820 221-2 - Polygram - 042282022127 - Germany x 2 - 6 ˆ
Carmel - The Falling - 1986 - Metronome - 828014.2 - PolyGram - EAN: 042282801425 - W. Germany - 5 ˆ
Carreras - Domingo - Pavarotti - With Mehta - 1994 - The 3 Tenors In Concert - 4509-96200-2 -Teldec Classics - 745099620028 - Europe - 5 ˆ
Carreras - Memories - Belart - 450 059-2 - 028945005928 - EU - 5 ˆ
Chris Thompson - Do Nothing Till You Hear From Me - 821895990326 - EEC - 6 ˆ
Chris Thompson - Kobra All Star Band - Children Need Love - 2000 - Stringville - SVR 1120 - Blue Flame ‎- 398 50125 - Germany - Maxi-Single - 6 ˆ
Chris Thompson / Klaus Wagenleiter - You're Voice - 1999 - Stringville Records - SVR 1116 - DDD - Germany - Maxi-Single - 8 ˆ
Chris Thompson - Won't Lie Down - 2001 - Eagle Records ‎- EAGCD184 - GT Music ‎- GAS 0000184 EAG - EDL EAG 351-2 - EU - 6 ˆ
Cat Stevens - Teaser And The Firecat - 1970/2000 - Island Records - IMCD269 / 546 885-2 - Universal - 731454688529 - UK & Europe - 6 ˆ
Cat Stevens - Tea For The Tillerman - 1970 - Island Records ‎- 842 352-2 - Island Masters ‎- IMCD 36 - France - 042284235228 - 8 ˆ
Cat Stevens - Live in Tokyo - 1974 - Bitterblue - P 910074 - AAD - 4011778959977 - Germany -
Cat Stevens - Remember - The Ultimate Collection - 1990 - Island ‎- CID 8079 - Island ‎- 524 608-2 - Universal - 731452460820 - Germany - 6 ˆ
Cat Stevens - Moonchild's Dream - 1997 - Grifon ‎- GR 88012 - TNT-Enterprises - EAN: 4025566880121 - Germany - 5 ˆ
Channel 5 - Channel 5 - 1988 - WEA - 243 848-2 - Teldec - 022924384820 - Germany - 29 ˆ
Channel 5 - The Colour Of Moment - 1985 - Polydor - 825 821-2 Y - PolyGram - 042282582126 - West Germany - 29 ˆ
Channel 5 - Painted Nights - 1986 - Polydor ‎- 831 298-2 - PolyGram - 042283129825 - West Germany - 20 ˆ
Christopher Cross - Another Page - 1983 - Warner Bros - 7599-23757-2 - WEA - 07599237572 - Germany - 5 ˆ
Christopher Cross - Christopher Cross - 1979 - Warner Bros. - 7599-23383-2 - WEA - 075992338325 - Germany - 5 ˆ
Christopher Cross ‎- Doctor Faith - 2011 - Ear Music - 0206657ERE - 2 CD - 4029759066576 - Digi - Germany - 10 ˆ - New
Christopher Cross - Every Turn Of The World - 1985 - Warner Bros. ‎- 7599-25341-2 - WEA - EAN: 07599253412 - Germany - 10 ˆ
Clawfinger - Use Your Brain - 1995 - WEA - 4509-99340-2 - MVG Records - 745099934026 - Germany - 5 ˆ
Clawfinger - Deaf Dumb Blind - 1993 - WEA ‎-4509-93245-2 - Telegram Records Stockholm - 745099324520 - MVG Records - Germany - 5 ˆ
Clawfinger - Clawfinger - 1997 - WEA ‎- 3984-20177-2 - MVG Records - 639842017725 - Warner - Germany - 5 ˆ
Creed - Human Clay - 2000 - Wind-Up - 495027 9 - Epic - 5099749502796 - Austria - 5 ˆ
Creed - Weathered - 2001 - Wind-Up - 504979 2 - Sony Music - 5049792000 - EAN: 5099750497920 - Epic - Austria x 2 - 5 ˆ
Creed ‎- My Own Prison - Wind-Up - 493078 2 - Sony - 5099749307827 - Austria -VG+, - 5 ˆ
Christoph Stiefel - Isorhythms For Solo Piano - 2007 - Neuklang ‎- NCD4019 - Bauer Studios - 4012116401936 - Digipack - Germany - 15 ˆ
Christoph Stiefel Trio - Inner Language Trio - Big Ship - 2013 - Basho Records -SRCD 44-2 -Pangani Music -832929004421 -Digipack - UK - 7 ˆ
Christoph Stiefel Trio - Inner Language Trio - 2008 - Neuklang ‎- NCD4025 - Bauer Studios - 4012116402537 - EU - 9 ˆ
Christoph Stiefel Trio - 7 Meilen Stiefel - 2006 - Neuklang ‎- NCD4009 - Bauer Studios - 4012116400939 - EU - 9 ˆ
The Corrs ‎- Unplugged - 1999 - Lava - 143 Records ‎- 7567-92890-2 ‎- Atlantic - 075679289025 - Germany - 5 ˆ
The Corrs ‎- Borrowed Heaven - 2004 ‎- Atlantic ‎- 7567-83670-2 - Warner Music - 075678367021 - EU - 5 ˆ
The Corrs - In Blue - 2 CD - 2000 - Special Edition - 143 Records - 7567 92990-2 - Lava/Atlantic - 075679299024 - Germany - 8 ˆ
The Corrs ‎- In Blue - 2000 - 143 Records - 7567-83352-2 - Lava ‎075678335228 - Atlantic - EW 851 - Germany - 5 ˆ
The Corrs ‎- Talk On Corners - 1998 - Atlantic / Lava ‎- 7567-80917-2 - Warner - 075678091728 - Special Edition + 4 Fotos - Germany - 6 ˆ
The Corrs ‎- Talk On Corners - 1998 - 143 Records/Lava/Atlantic ‎- 7567-83051-2 - WEA - 075678091728 - Germany - 5 ˆ
The Corrs ‎- Forgiven, Not Forgotten - 1995 - 143 Records - 7567-92612-2 - Lava - CA 851 - Atlantic - EAN: 0756679261229 - Germany x 2 - 5 ˆ
Chris Barber ‎- Who's Blues - 1987/1990 - Bell Records - BLR 84 009 - Bell Audiophile - 4011809840090 - Germany - 8 ˆ
Chris Barber & Bob Hunt - Misty Morning - 2001 - Timeless Records - CD TTD641 - Jazz is Timeless - 8711458064132 - Holland - 8 ˆ
Chris Barber ‎- Who's Blues - 1984 - Jeton ‎- 115/2 CD - PolyGram - DDD - West Germany - 13 ˆ
Clannad - Macalla - 1985 - RCA - PD 70894 - Ariola Limited - (PCD1-8063) - EAN: 0035627089428 - Japan - 30 ˆ
Clannad - Macalla - 1985 - RCA - PD 70894 - Ariola - EAN: 0035627089428 - West Germany - 6 ˆ
Clannad - The Best Of Clannad - In A Lifetime x 2 CD - 2003 - BMG ‎- 82876 564022 - RCA - 828765640220 - EU - SlipCase - 10 ˆ
Clannad - Pastpresent - 1989 - RCA ‎- PD74074 - BMG Records - 0035627407420 - Germany - 6 ˆ
Clannad - Legend - 1984 - RCA ‎- PD70188 - RCA Records - EAN: 035627018824 - Germany - 10 ˆ
Clannad - Dúlamán - 1976 - Gael-Linn ‎- CEFCD 058 - UK & Ireland - EAN: 5098990205807 - Austria - 22 ˆ
The Cranberries - No Need To Argue - 1994 - Island - 74321 23344 2 - BMG - 743212334425 - Germany - 5 ˆ
The Cranberries ‎- To The Faithful Departed - 1996 - Island Records ‎- 524 246-2 - Island - 731452424624 - France - 6 ˆ
The Cranberries ‎- Wake Up And Smell The Coffee - 2001 - MCA Records ‎- 112707-2 - Universal - EAN: 008811270728 - Germany - 6 ˆ
Caught In The Act - We Belong Together/Six Years Of Success - 1998 - ZYX Music ‎- ZYX 20470-2 - Gema - 090204716524 - Germany - 5 ˆ
Caught In The Act - Act Of Love - 1995 - ZYX 20360-2 - Art Daco - 090204379828 - Germany - 5 ˆ
Crosby & Nash ‎- Crosby & Nash - Eurotrend ‎- CD 152.728 - Austro Mechana - 9002986527282 - Austria - 8 ˆ
Crosby, Stills & Nash ‎- Daylight Again - 1982 - Atlantic - 7567-82672-2 - Warner - 075678267222 - Germany - 6 ˆ
Charles & Eddie ‎- Duophonic - 1992 - Capitol Records - 0777 7971502 2 - Stateside - 077779715022 - Holland - 5 ˆ
Charles & Eddie ‎- Chocolate Milk - 1995 - Capitol Records - 7243 8 32874 2 0 - EMI - UK: CDEST2256 - EAN: 724383287420 - Holland - 5 ˆ
Cock Robin - After Here Through Midland - 1987 - CBS - 450890 2 - (DIDP 11008) - (01-450890-10) - EAN: 5099745089024 - Austria x 2 - 6 ˆ
Cock Robin - Gold Columbia - 1990 / 1994 - Sony - COL 476856-2 - Columbia - EAN: 5099747685620 - Holland - 10 ˆ
Clash - On Broadway - 2000 - Epic / Legacy - EPC 497453 2 - Sony - 5099749745322 - Austria x 3 CD - 20 ˆ
The Clash - London Calling - 1979/1999 - Columbia ‎- 495347 2 - Sony Music ‎- 4953472000 - Sony Music UK - 5099749534728 - UK - 10 ˆ
The Clash ‎- Combat Rock - 1982 - CBS ‎Records - 32787 - CDCBS 32787 - CBS - 5099703278729 - Austria - EX - 7 ˆ
Crash Test Dummies - The Ghosts That Haunt Me - 1991 - Arista ‎– 261 521 - BMG - 4007192615216 - Germany - 5 ˆ
Crash Test Dummies - A Worms Life - 1996 - BMG - EAN: 743213977928 - Arista - EC - 5 ˆ
Crash Test Dummies ‎- God Shuffled His Feet - 1993 - Arista ‎- 74321-16531-2 - BMG - 743211653121 - Germany - 5 ˆ
Crash Test Dummies ‎- Mmm Mmm Mmm Mmm - 1993 - Arista - 74321 18973 2 - BMG - NR.:1144 - Maxi Single - UK - 5 ˆ
Crash Test Dummies - Canada 1994 - Arriba! - ARR 94.076 - The Original Artists Concert Series - EAN: 4013971120765 - Germany - 6 ˆ
Cyndi Lauper - True Colours - 1986 - CBS - 5099746249328 - Portrait - PRT 462493 2 - Austria - 5 ˆ
Cyndi Lauper - Twelve Deadly Cyns... And Then Some - 1994 - Epic ‎- EPC 477363 2 - Sony - 5099747736322 - EU - 5 ˆ
Cyndi Lauper ‎- A Night To Remember - 1989 - Epic ‎- EPC 462499 2 - CBS ‎- 462499 2 - EAN: 5099746249922 - Austria - EX - 5 ˆ
Cyndi Lauper ‎- Time After Time - The Best Of Cyndi Lauper - 2000 - Sony Music ‎- SMC 501156 2 - Epic - 501156 2 / 5011562000 - Germany - 6 ˆ
Count Basie Orchestra - Long Live The Chief - 1986 - Denon ‎- 33CY-1018 - Nippon Columbia Co., Ltd. - T4988001050834 - Japan - 5 ˆ
Count Basie ‎- Count Basie - 1989 - LaserLight Digital ‎- 15 704 - Delta - Jazz Collector Edition - 4006408157045 - Germany - 5 ˆ
Crusaders - Standing Tall - 1981 - MCA Records - 32XD-415 - Japan - 140 ˆ
Crusaders - Ghetto Blaster - 1984 - MCA Records ‎– 32XD-414 - Warner-Pioneer - X 87.3.24 H.3.25 - Made In Japan - Matrix - 32XD-414 11A3 ✢✢✢✢✢ . On Jewel Case (Cast Letters in plasticity) the Original Inscription - ≪ Patent Pending ≫ - VG+, - 30 ˆ
Cactus - 'Ot 'n' Sweaty - 1972/1998 - Atlantic - 7567-80764-2 - 075678076428 - Germany - 7 ˆ
Cactus - Cactus - 1977 - Atlantic - 7567-80290-2 - CA 835 - Warner - 075678029028 - Germany - 8 ˆ
Canned Heat ‎- House Of Blue Lights - Going For A Song ‎- GFS146 - Cedar - 5033107114627 - UK - 5 ˆ
Canned Heat ‎- On The Road Again - 1993 - Universe - UN 3 027 - EAN: 4013659030270 - Germany - 10 ˆ
Cream - BBC Sessions - 1996/2003 - Polydor ‎- 076 048-2 - Universal - EAN: 044007604823 - EU - 9 ˆ
Cream - Gold - Disc One: In The Studio - 2005 - Polydor ‎- 9880146 - Universal - EAN: 602498801468 - Thailand - 7 ˆ
Cream - Gold - Disc Two: Live - 2005 - Polydor ‎- 9880146 - Universal - EAN: 602498801468 - Thailand - 7 ˆ
Colosseum - Daughter Of Time - 1991 - Marble - CMA CD150 - Marble Arch Records - EAN: 5017615415025 - England - 9 ˆ
Colosseum - Daughter Of Time - 1991 - Marble - CMA CD 150 - Marble Arch Records - EAN: 5017615415025 - EX-, - England - 6 ˆ
Chaka Khan ‎- I Feel For You - 1984 - Warner Bros. - 9 25162-2 - Warner Bros. Records ‎- 07599251622 - Germany - 7 ˆ
Chaka Khan / Stephanie Mills - You Sing The Hits Of - 1998 - Pocket Songs ‎- PS CDG 1286 - MMO Music - EAN: 077712812863 - 150 ˆ
The Cardigans - Life - 1995 - Stockholm Records ‎- 523 556-2 - Trampolene - EAN: 731452355621 - Universal - Germany EDC - 7 ˆ
The Cardigans - Gran Turismo - 1998 - Stockholm Records ‎- 559 081-2 - Universal - EAN: 731455908121 - PolyGram - UK - 5 ˆ
The Cardigans - First Band On The Moon - 1996 - Stockholm Records ‎- 533 117-2 -Trampolene ‎- TRACD1506 -EAN: 731453311725 -France -EX - 5 ˆ
Camel - Harbour Of Tears - 1996 - Camel Productions ‎- CP-006CD - MCPS - EAN: 741299000622 - USA - 13 ˆ
Clouseau - Close Encounters - 1991 - EMI - 7973332 - EEC - 077779733323 - Emi Music NV/SA - Holland - 6 ˆ
Craig David - Trust Me - 2007 - Warner Bros. Records - 2564697131 - Teacup - 825646971312 - EU - 5 ˆ
Counting Crows - Recovering The Satellites - 1996 - Geffen Records - GED 24975 - BMG ‎- 720642497524 - EC - 5 ˆ
Contra - Vampire Weekend - 2010 - XL Recordings - 634904042929 - XLCD429 - 5 ˆ
Crowbar - Broken Glass - 1996 - Bullet Proof Records - IRS 993.627 - Intercord - 724382256922 - Holland - 9 ˆ
Checkpoint 7 - 1 st Seven - 2003 - Ruby-Factory - 5 ˆ
Concrete Blonde - Walking In London - 1992 - 077771313721 - EIRSCD 1061 - Made In U.K. - 6 ˆ
Contagious - Red, White & Slightly Blue - 2000 - Z Records - ZR 1997038 - EP - 5036228970387 - Czech Republic - 5 ˆ
Clout - Save Me - 042283721425 - Polydor - 14 ˆ
Carmen - The Gypsies - LICD 9.006580 - Line Records - 1974/1988 - Western Germany
Corinne - Fire In Your Heart - 2000 - MVM CB - Ministrel's Voyage Music - Suisa - 5 ˆ
The Commitments ‎- The Commitments (Original Motion Picture Soundtrack) - 1991 - MCA Records - MCD 10286 - MCA Records - MCAD 10286 - BMG / Ariola - 008811028626 - Germany - 5 ˆ
Crowded House - Woodface - 1991 - Capitol Records ‎- CDP 7 93559 2 - CDEST 2144 - ADD - 077779355921 - Holland x 2 - 5 ˆ
Cleopatra - Comin' Atcha! - 1998 - WEA - 3984 23356 2 - Warner - 639842335621 - Germany - 5 ˆ
Chilly - We Are The Popkings And Other Hits - 0602527788647 - Polydor - Germany - 14 ˆ
Chalice - Digital Boulevard - 5034504113121 - Eagle Records - EC
Cut - Millionairhead (Genesis / Ray Wilson) - 1999 - Virgin - 7243 8 47060 2 9 - Sandport - EMI - EU - 5 ˆ
Curt Cress - Sing - 1987 - WEA - 242 199-2 - Wea Musik GmbH - Neu Medien - 022924219924 - Germany - 8 ˆ
The Cats - One Way Wind - 1987 - EMI - CDP 520-7 90564 2 - Electrola - 077779056422 - EU - 5 ˆ
Cesaria Evora - Cabo Verde - 1997 - RCA - 74321 453922 - BMG / Lusafrica - 743214539224 - IFPI RV06 - EU - 7 ˆ
Carla Bruni ‎- Comme Si De Rien N’Etait - 2008 - Ministry Of Sound ‎- 0191331MIN - Digipak - 4029758913314 - France - 9 ˆ
The Creation - How Does It Feel To Feel - 1990 - Edsel Records ‎- ED CD 106 - Hush Production - 5014757171062 - France - 8 ˆ
Chocolate ‎- Rhythmflowerbeats - 1990 - TELDEC ‎- 9031-72733-2 - A Time Warner Company - 090317273327 - West Germanz - 5 ˆ
Carpenters ‎- The Singles - 1969-1973 - A&M ‎- 393 601-2 - A&M Records - 082839360128 - France - 5 ˆ
Cunthunt 777 ‎- Überdosis - 2010 - EP - Marked For Death Records - KOKA - Germany - 9 ˆ
Children Of Bodom - Stockholm Knockout Live - 2 CD - 2006 - Spinefarm - SPI299CD - Spinefarm ‎- 602517082885 -Super Jewel Case - EU - 8 ˆ
Celtica - Legends And Visions - 2014 - Pipes Rock! - Stringdependent Records ‎- 8 88295 07549 7 - Germany - 25 ˆ
Compromise Blue - Born On The Wrong Side - 1994 - Fugata Ltd. - 35-478112-10 - FUGCD 1003 - Sony Music - 5099747811227 - Austria - 50 ˆ
Coffee In Duluth - The Other Side Of Sleep - 2003 - ...Damn Fine Music! - 4020796412845 - 6 ˆ
Crystavox ‎- The Bottom Line - 1992 - Ocean Records - 7018144698 - W. Word - 080688217327 - UK - 22 ˆ
Cutting Crew ‎- Broadcast - 1986 - Siren - CD SIREN 7 - Virgin - 5012983500724 - UK - 6 ˆ
Centermay - Between Light And Night - 2010 - Plow Sound - PSCD 1002 - Bauer Studios - 4012116100235 - Germany - 5 ˆ
Caliban ‎- Say Hello To Tragedy - 2009 - Century Media ‎- 9979478 - Digipak - 5051099794788 - Germany - EX+, - 6 ˆ
C.C. Productions ‎- Jesus Christ Superstar - Tring International PLC ‎- GRF338 - Double Play ‎- 5020214133825 - E.E.C. - 5 ˆ
The Catfish ‎- Blackjack - 1992 - HBS Records - HBS 3001 - EU - 5 ˆ
Chic And Sister Sledge - Freak Out / The Greatest Hits Of - 1988 - Atlantic ‎- 2292-41246-2 - WEA - 022924124624 - Germany - 7 ˆ
The Codex ‎- The Codex - 2007 - Frontiers Records ‎- FR CD 353 - Slipcase - EAN: 8024391035320 - Italy - 9 ˆ
Cowboy Junkies - The Trinity Session - 1988 - RCA ‎- PD 88568 - BMG - EAN: 0035628856821 - Germany - 5 ˆ
CJ Bolland ‎- Sugar Is Sweeter - 1996 - FFRR ‎- 697-120 102-2 - I.L.S. - EAN: 769712010225 - USA - 5 ˆ
The Calling ‎- Camino Palmero - 2002 - RCA ‎- 74321 91610 2 - BMG - EAN: 743219161024 - EU - 5 ˆ
The Coast - The Coast - 2006 - MAPL - COCD0000001 - EAN: 775020707627 - Canada - 7 ˆ
Cadillac Tramps - Tombstone Radio - 1992 - Doctor Dream Records - DD 9266 - Medical Music - EAN: 044688926627 - USA - 20 ˆ
Coolio Featuring L.V. - Gangsta's Paradise - 1995 - MCA Records ‎- MCD 33563 - MCA Soundtracks - NR.: 1192 - Maxi CD - EU - 4 ˆ
Christina Stürmer - Lebe Lauter - 2006 - Amadeo - 1706917 - Polydor - EAN: 602517069176 - Universal - Germany - 5 ˆ
Christian Maria Haug and Zimon - Sweet Life - 2002 - Sansan Music - CD 920101 - DDD - EAN: 4030273010167 - Germany - 5 ˆ
China-Touch - Bringing Out The Dead - 2002 - China-House-Music - GEMA - LC 082 48 - Mould - IFPI 3072 - Germany - 5 ˆ
Chuck Berry ‎- Chuck Berry - SIGNAL 50650 - C.D.I. Ltd. - On CD: Made in Israel - Back - Cover: Made in Holland - 8 ˆ
Collective Soul ‎- Disciplined Breakdown - 1997 - Atlantic - 82984-2 - Club Edition - D116984 - BMG Direct - USA - 10 ˆ
Calverley - Avalon - 1992 - Oasis Productions ‎- OASCD 1006 - Sony Music - EAN: 771366100627 - Canada - 6 ˆ
Cameo - Single Life - 1985 - Atlanta Artists ‎- 824 546-2 M-1 - Casablanca - EAN: 042282454621 - PolyGram - West Germany - 19 ˆ
Cretu And Thiers - Belle Epoque - 1988 - Virgin ‎- 258 578-222 - Virgin Schallplatten GMBH - Germany - 15 ˆ
Chuck Mangione ‎- Save Tonight For Me - 1986 - CBS - CDCBS 26890 - Sony - (DIDP 10680) - Made In Japan - EAN: 5099702689201 -Holland - 20 ˆ
Chick Corea ‎- Trio Music - Live In Europe - 1986 - ECM Records ‎- ECM 1310 - PolyGram ‎- 827 769-2 Y - EAN: 042282776921 - Germany - 10 ˆ
Chet Baker & Crew ‎- Chet Baker & Crew - 2003 - Pacific Jazz ‎- 7243 5 82671 2 9 - Capitol Records - 82671 - EAN: 724358267129 - EU - 10 ˆ
Chastain - In Dementia - 1997 - Massacre Records ‎- MAS CD0122 - Intercord - IRS 972.402 - Leviathan - EAN: 4013971101221 - Germany - 10 ˆ
Dire Straits - Communiqué - 1979 - Vertigo - 800 052-2 - Phonogram - EAN: 3259180005221 - 9 ˆ
Dire Straits - Communiqué - 1979 - Vertigo - 800 052-2 - Phonogram - EAN: 042280005221 - Germany - Red - 9 ˆ
Dire Straits - Communiqué - 1979/1996 - Vertigo - 800 052-2 - Mercury - EAN: 042280005221 - SBM - France x 2 - 8 ˆ
Dire Straits - Love Over Gold - 1982 - Vertigo - 800 088-2 - Phonogram - EAN: 0042280008826 - London - France - Pict - 10 ˆ
Dire Straits - Love Over Gold - 1982/1996 - Vertigo - 800 088-2 - Mercury - EAN: 042280008826 - Universal - UK x 3 - Red - 8 ˆ
Dire Straits - Love Over Gold - 1982/1996 - Vertigo - 800 088-2 - Phonogram - EAN: 042280008826 - PolyGram - Germany - Red - 8 ˆ
Dire Straits - Dire Straits - 1978/1996 - Vertigo - 800 051-2 - SBM - EAN: 042280005122 - France - Pickt - 8 ˆ
Dire Straits - Dire Straits - 1978/1996 - Vertigo - 800 051-2 - SBM - Mercury - EAN: 042280005122 - SBM - Universal - UK - Pickt - 9 ˆ
Dire Straits - Dire Straits - 1978 - Vertigo - 800 051-2 - Phonogram - EAN: 042280005122 - W. Germany - 9 ˆ
Dire Straits - Brothers In Arms - 1996 - Vertigo - 824 499-2 - Mercury - EAN: 042282449924 - France x 2 - 7 ˆ
Dire Straits - Brothers In Arms - 1996 - Vertigo - 824 499-2 - Mercury - EAN: 042282449924 - Germany - 8 ˆ
Dire Straits - Brothers In Arms - 1985 - Vertigo - 824 499-2 - Phonogram - EAN: 042282449924 - W. Germany - 9 ˆ
Dire Straits - Brothers In Arms - 1985 - Vertigo - 824 499-2 - Phonogram - EAN: 042282449924 - PolyGram - W. Germany - 19 ˆ
Dire Straits - Making Movies - 1980 - Vertigo - 800 050-2- Phonogram - EAN: 3259180005023 - West Germany - Red - 7 ˆ
Dire Straits - Making Movies - 1980/1996 - Vertigo - 800 050-2 - Mercury - EAN: 3259180005023 - SBM - UK - Red - 7 ˆ
Dire Straits - On Every Street - 1991 - Vertigo - 510 160-2 - Phonogram - EAN: 731451016028 - France - 10 ˆ
Dire Straits - On Every Street - 1991 - Vertigo - 510 160-2 - Phonogram - EAN: 731451016028 - Germany - 9 ˆ
Dire Straits - On Every Street - 1991 - Vertigo - 510 160-2 - Phonogram - EAN: 731451016028 - Germany - VG+, 5 ˆ
Dire Straits - On Every Street - 1991 - Vertigo - 510 160-2 - Phonogram - EAN: 731451016028 - Germany - EX+, 6 ˆ
Dire Straits - On The Night - 1996 - Vertigo - 514 766-2 - SBM - Mercury - 7EAN: 31451476624 - Universal - UK - 9 ˆ
Dire Straits - Money For Nothing - 1988 - Vertigo - 62 179 7 - Phonogram - (0621 797) - Germany - 10 ˆ
(Dire Straits) - David Knopfler - Wishbones - 2001 - Edel - 0132312ERE - Tru Note - EAN: 4029758323120 - Germany - 6 ˆ
(Dire Straits) - David Knopfler - Lifelines - 1991 - Mercury - 848 295-2 - Phonogram - EAN: 042284829526 - Germany - VG - 7 ˆ
(Dire Straits) - Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia - 2000 - Mercury - 542 477-2 - Universal - EAN: 731454247726 - HDCD - EU x 2 - 6 ˆ
(Dire Straits) - Mark Knopfler - Golden Heart - 1996 - Vertigo - 514 732-2 - Mercury - EAN: 731451473227 - HDCD - Germany - 6 ˆ
(Dire Straits) - Mark Knopfler - Golden Heart - 1996 - Vertigo - 514 732-2 - Mercury - EAN: 731451473227 - HDCD - UK - 7 ˆ
(Dire Straits) - Mark Knopfler - Screenplaying - 1993 - Vertigo - 518 327-2 - Phonogram - EAN: 731451832727 - France - 6 ˆ
(Dire Straits) - Mark Knopfler - Local Hero - 1997 - Vertigo - 811 038-2 - Mercury - EAN: 042281103827 - Germany - 6 ˆ
(Dire Straits) - Mark Knopfler - Local Hero - 1997 - Vertigo - 811 038-2 - Mercury - HDCD - EAN: 042281103827 - Universal / France - 7 ˆ
(Dire Straits) - Mark Knopfler - The Ragpicker's Dream - 2002 - Mercury - 063 292-2 - Universal - EAN: 044006329222 - Germany - 8 ˆ
(Dire Straits) - Mark Knopfler - Cal - 1984 - Vertigo - 822 769-2 - Phonogram - EAN: 042282276926 - Germany - 8 ˆ
Dio - Dream Evil - 1987 - Vertigo - 832 530-2 - PolyGram - EAN: 042283253025 - Warner Bros. - Germany - 7 ˆ
Dio - Dream Evil - 1987 - Vertigo - 832 530-2 - PolyGram - EAN: 042283253025 - Warner Bros. - Germany - EX+, - 6 ˆ
Dio - Holy Diver - 2005 - Mercury - 9830994 - Universal - EAN: 602498309940 - Rock Cady - EU - Germany - VG - 7 ˆ
Dio - Holy Diver - 1983 - Warner Bros. - 9 23836-2 - WEA - EAN: 075992383622 - USA x 2 - 8 ˆ
Dio - The Last In Line - 1984 - Vertigo - 822 366-2 - Phonogram - EAN: 042282236623 - West Germany - 7 ˆ
Dio - Lock Up the Wolves - 1990 - Vertigo - 846 033-2 - Phonogram - EAN: 042284603324 - Germany - 7 ˆ
Diana Ross - Workin' Overtime - 1989 - EMI - CDP 7 92543 2 - CDEMD 1009 - EMI Records - 077779254323 - UK - 7 ˆ
Diana Ross - Eaten Alive - 1985 - RCA - PCD1-5422 - RCA - EAN: 07863554222 - Ariola - Japan - VG - 5 ˆ
Diana Ross - Diana - 1980 - Motown - WD72430 - TOPAC - EAN: 0035627243028 - Germany - 6 ˆ
Diana Ross - The Force Behind The Power - 1991 - Motown - MOTD-6316 - MCA - EAN: 050109631629 - USA - VG - 5 ˆ
Diana Ross & Marvin Gaye - Diana & Marvin - 1973 - Tamla Motown - 530 048-2 - Universal - EAN: 731453004825 - Germany - 6 ˆ
Diana Ross - Why Do Fools Fall In Love - 1981 - Capitol - EAN: 810736021183 - Germany - 5 ˆ
Diana Ross - Why Do Fools Fall In Love - 1996 - DC 867202 - Disky - EAN: 0724348672025 - Holland x 2 - 5 ˆ
Diana Ross - I Love You - 2006 - Angel - EAN: 0094637712825 - EMI - EU - 6 ˆ
Diana Ross - Diana Extended / The Remixes - 1994 - EMI Gold - 724383772520 - Matrix - 837725 2 . 1 : 1 : 15 - EMI SWINDON - UK - 10 ˆ
David Foster - (Chicago) - Christmas Album - 1993 - Interscope Records - 6544-92295-2 - Warner - 006544922952 - Germany - 5 ˆ
David Foster - (Chicago) - River of Love - 1990 - Atlantic - 7567-82161-2 - Warner - CA 835 - Germany x 2 - 7 ˆ
The Doors - Morrison Hotel - 1970 - Elektra - 7559-75007-2 - Asylum - EAN: 075597500721 - Warner - Germany - 8 ˆ
The Doors - Strange Days - 1975 - Elektra - 7559-74014-2 - Asylum - EAN: 075597401424 - Germany - 8 ˆ
The Doors - The Best Of The Doors - 1985 - 2CD - Elektra - 7559-60345-2 - WEA - EAN: 075596034524 - Germany x 2 - 8 ˆ
The Doors - Live USA - Live & Alive - Imtrat ‎- imt 900.055 - Zaiks - EEC - Germany - 8 ˆ
The Doors - The Doors - 1988 - Elektra ‎- 7559-74007-2 - Asylum - EAN: 075596065429 - Warner - Germany - 7 ˆ
The Doors ‎- The Best Of The Doors - 2 CD - Elektra ‎- 7559-62568-2 - Warner Bros. - 075596256827 - Enhanced - Germany - 10 ˆ
Dionne Warwick - Heartbreaker - 1987 - Arista ‎- 258 719 - Special Price - EAN: 4007192587193 - Germany - 5 ˆ
Dionne Warwick - Raindrops Keep Falling/ Nina Simone -2 CD -My Baby Just Cares For Me -CD 8701-2 -AAD -036244870123 -Germany - 12 ˆ
Dionne Warwick - The 20 Greatest Hits - 1986 - Bescol - CD-36 - Teichiku Records Co. Ltd. Japan - U.K. - Nimbus - 10 ˆ
Dionne Warwick - Anyone Who Had A Heart - Black Tulip ‎- 2436235 CD - MCPS - 8711166 436238 - England - 6 ˆ
Dionne Warwick - Friends - 1985 - Arista ‎- 610 556 - Ariola Eurodisc GmbH - 4007196105560 - Topac - 610 556-222 - Germany - 6 ˆ
Dionne Warwick - Dionne Warwick - 1987 - Intertape ÑD 500.020 - UK - Switzerland - 5 ˆ
Dionne Warwick - Friends In Love - 1982/1993 - Arista ‎- 74321 14015 2 - BMG ‎- EAN: 743211401524 - Germany - 20 ˆ
Dannemann New Rock Experience - Counter Part - 2002 - Way Out Records - WO 02076 - WW 123 677 N - Germany - 35 ˆ
Dannemann - Goddess - 1997 - MH Wonder Music DA 97001 - Way Out Records - On CD - 815.378.097.001.0 - Germany x 2 - 15 ˆ
Dannemann - 33 Years Live On Stage - 1999 - MO80037 - Stormy Monday Records - 4022797800379 - Germany - New - 20 ˆ
Deep Purple - Knocking At Your Back Door - Spectrum - 554 196-2 - PolyGram - 731455419627 - Universal M & L - Germany - 6 ˆ
Deep Purple - In Rock - 1995 - EMI - 7243 8 34019 2 5 - EMI Records Ltd. - 8340192 - Holland - 9 ˆ
Deep Purple - In Rock - 1995 - EMI - 7243 8 34019 2 5 - EMI Records Ltd. - 8340192 - IFPI L046 - Holland - 8 ˆ
Deep Purple - Purpendicular - 1996 - RCA - 74321338022 - BMG - EAN: 743213380223 - EC - 7 ˆ
Deep Purple ‎- Purpendicular - 1996 - BMG ‎- 74321338022 - RCA - Sonopress - EC - 15 ˆ
Deep Purple - Bananas - 2003 - EMI - 7243 5 91048 2 9 - Switzerland - 8 ˆ
Deep Purple - The House of Blue Light - 1986 / 1999 - Polydor ‎- 546 162-2 - Spectrum Music - 0731454616225 - Germany - VG - 6 ˆ
Deep Purple - The House of Blue Light - 1987 - Polydor - 831 318-2 - PolyGram - 042283131828 - West Germany - 7 ˆ
Deep Purple - Perfect Strangers - 1984 - Polydor - 823 777-2 - PolyGram - EAN: 042282377722 - West Germany - 9 ˆ
Deep Purple ‎- Perfect Strangers - 1984 - Polydor ‎- 823 777-2 - PolyGram - 823 777-2 YH - EAN: 042282377722 - West Germany - 10 ˆ
Deep Purple - Stars Club - EAN: 0600753128060 - 5 ˆ
Deep Purple - The Battle Rages On - 1993 - RCA - 74321 15420 2 - BMG - 0743211542029 - EC - 7 ˆ
Deep Purple - 24 Carat Purple - CD-FA 3132 - EMI - CDM 7 52020 2 - Fame - 077775202021 - UK - 7 ˆ
Deep Purple - Fireball - 1971 / 1996 - 25th Anniversary Edition - 7243 8 53711 2 7 - EMI - 0724385371127 - Harvest - UK - 10 ˆ
Deep Purple - Who Do We Think We Are - 2011 - EMI Records - 7243 5 21607 2 3 - EMI - 5216072 - EU - 14 ˆ
Deep Purple ‎- Child In Time - 1970/1994 - Connoisseur Collection ‎- DP BOX 302 - Europe - 5015773930220 - EC - 6 ˆ
(Deep Purple) - Ian Gillan Band - Clear Air Turbulence - 2005 - 2 CD - Eagle Rock - 223124-311 - Ambitions - EAN: 4011222231246 - DigiPack - Germany - 10 ˆ
(Deep Purple) - Ian Gillan - Toolbox - 1991 - EastWest - 9031-75641-2 - Warner - EAN: 090317564128 - Germany - 7 ˆ
(Deep Purple) - Ian Gillan - Naked Thunder - 1990 - Teldec - 9031-71899-2 - Warner - EAN: 090317189925 - W.Germany - 7 ˆ
(Deep Purple) - Jon Lord ‎- Boom Of The Tingling Strings - 2008 - EMI Classics - 0946 3 90528 2 0 - Opendisc - EAN: 094639052820 - EU - 15 ˆ
Def Leppard - Adrenalize - 1992 - Bludgeon Riffola - 510 978-2 - Phonogram - 731451097829 - France - VG+, - 6 ˆ
Def Leppard - Adrenalize - 1992 - Bludgeon Riffola - 510 978-2 - Phonogram - 731451097829 - Germany - VG-, - 5 ˆ
Def Leppard - Hysteria - 1987 - Mercury - 830 675-2 - Phonogram - 042283067523 - USA - VG - 6 ˆ
Def Leppard - High 'N' Dry - 1981 - Mercury - 818 836-2 Y-1 - PolyGram - 042281883620 - Phonogram - France - VG+, - 7 ˆ
Def Leppard - Pyromania - 1983 - Mercury ‎- 810 308-2 - Phonogram - EAN: 042281030826 - PolyGram - USA - 10 ˆ
David Bowie - Labyrinth - 1986 - CDP 7463122 - EMI - 077774631228 - UK - VG - 20 ˆ
David Bowie - Labyrinth - 1986 - CDP 7463122 - EMI - 077774631228 - Germany - Good - 10 ˆ
David Bowie - Let's Dance - 1983 - EMI America - CDP7460022 - Holland - 19 ˆ
David Bowie - Heathen - 2002 - Columbia - COL 508222 2 - ISO Records - 5099750822227 - Sony - Austria x 2 - 6 ˆ
David Bowie ‎- Never Let Me Down - 1987 - EMI America ‎- CDP 7 46677 2 - Capitol Records - Japan - 20 ˆ
David Bowie ‎- Earthling - 1997 - Arista ‎- 7432143077 2 - BMG - EAN: 743214307724 - EC - 6 ˆ
David Bowie - When I Live My Dream - 1997 - WZ ‎- WZ 93213 - PMOC ‎- 107 043-2 - EC - 4005092932136 - Germany - 10 ˆ
David Bowie - Reality - 2003 - Columbia - COL 51255 2 - ISO Records - EAN: 5099751255529 -
David Bowie - Bowie - Best Of Bowie - 2002 - EMI - 7243 5 41912 2 0 - EMI Records - 724354191220 - EU - 7 ˆ
David Bowie - Ziggy Stardust - The Motion Picture - 1983/1992 - EMI ‎- 0777 7 80411 2 2 - EMI ‎- CDEMD 1037 - England - 9 ˆ
Matrix - (Variant 4): CDP 780411 2 A0 . 1:3:5 EMI SWINDON
David Bowie - Space Oddity - 1990 - EMI ‎- CDP 79 1835 2 - EMI ‎Records - CDEMC 3571 - Jones Music - EAN: 0077779183524 - UK - 10 ˆ
David Bowie - Earthling - 1997 - Virgin ‎- 7243 8 42627 2 3 - Virgin Records America Inc. - USA - 6 ˆ
David Bowie ‎- Scary Monsters - 1992 - EMI ‎- CDP 79 9331 2 - UK; CDEMD 1029 - Sound+Vision - EAN: 0077779933129 - Holland - 14 ˆ
David Bowie ‎- 1. Outside (The Nathan Adler Diaries: A Hyper Cycle) - 1995 - BMG ‎- 74321303392 - Arista - EAN: 743213033921 - EC - 6 ˆ
David Bowie ‎- "Heroes" - 1999 - EMI - 7243 521908 0 5 - UK: 521 9080 - Jones/Tintoretto - EAN: 724352190805 - EU - 10 ˆ
Demis Roussos - Demis Roussos - EAN: 9002986563099 - Trend - CD 156.309 - Austro Mechana - 5 ˆ
Demis Roussos - Goodbye My Love Goodbye - 1968-1976 - Polydor - 33 814 6 - Club Exklusiv - EAN: 338146 - Germany - 5 ˆ
Demis Roussos - Forever And Ever - 1989 - EMI - CDP 520-7 92811 2 - Elektrola - EAN: 077779281121 - Germany - EX - 5 ˆ
Demis Roussos - My Friend The Wind - 2002 - Pure Gold - GO 905196 - Disky - EAN: 8711539051969 - Netherlands - 10 ˆ
Demis Roussos - Time - 1988 - CDP 7 90805 2 - EMI - Bovema B.V. - EAN: 077779080526 - Holland - VG - 12 ˆ
Demis Roussos - Time - 1988 - CDP 7908052 - EMI - Bovema B.V. - EAN: 077779080526 - EEC - Holland - 19 ˆ
Demis Roussos - Demis Roussos - Trend ‎- CD 156.309 - Austro Mechana - EAN: 9002986563099 - Austria - 6 ˆ
Demis Roussos - Best Of - 2002 - Eurotrend ‎- CD 156.309 - Austro Mechana - EAN: 9002986563099 - Austria - 6 ˆ
Demis Roussos - Seine Größten Erfolge - 2 CD - 2007 - Weltbild Music - CD 701264 - DDD - EAN: 4017507012647 - Germany - 9 ˆ
Demis Roussos - Adagio - Classic Artists - JHD125 - Tring International - EAN: 5020214612528 - MCPS -
Demis Roussos - Love From My Heart - 1995 - Kpoint - 1821.1047-2 - Selected Sound - EAN: 7619929150029 - Gold CD - Czech - 7 ˆ
Demis Roussos - Schön Wie Mona Lisa - WZ - 01 93011 - Philips - EAN: 4005092930118 - Germany - 5 ˆ
Demis Roussos - The Very Best Of - 2002 - Elap - 50486442 - BR Music BV - EAN: 5706238313909 - EU - 8 ˆ
Depeche Mode - Songs Of Faith And Devotion - 1993 - Mute ‎INT 846.888 - Intercord - EAN: 4006758468884 - CD Stumm 106 - Germany - 7 ˆ
Depeche Mode - Playing The Angel - 2005 - Mute ‎- int.cdstumm260 - Venusnote ‎- EAN: 0094634057523 - EU - 5 ˆ
Depeche Mode - Sounds Of The Universe - 2009 - Mute - CDStumm300 - Venusnote - EAN: 5099969605529 - EU - 7 ˆ
Depeche Mode - Exciter - 2001 - 7243 8102432 4 - Mute Records - EAN: 0724381024324 - Lobels - EMI Uden - Holland x 2 - 6 ˆ
Depeche Mode - Violator - 1990 - Mute Records - INT 846.859 - CD Stumm 64 - Intercord - EAN: 4006758468594 - Germany - 6 ˆ
Depeche Mode - Violator - 1990 - Mute ‎INT 846.859 - CD Stumm 64 - Mute - EAN: 0724348400321 - Holland - 6 ˆ
Depeche Mode - Ultra - 1997 - Mute ‎INT 4 84456 2 - Stumm 148 - Intercord - EAN: 0724348445629 - Holland - 5 ˆ
Depeche Mode - Music for the Masses - 1987 - Mute Records - CD Stumm 47 - PIAS - EAN: 5016025600472 - Germany - 7 ˆ
Depeche Mode - Speak & Spell - 1981 - Mute ‎INT 836.805 - Mute Records - EAN: 4006758368054 - Intercord - West Germany - 7 ˆ
Depeche Mode - Construction Time Again - 1983 - Mute ‎INT 836.807 - Intercord - EAN: 4006758368078 - Germany x 2 - 6 ˆ
Depeche Mode - Black Celebration - 1986 - Mute INT - 836.809 - Intercord - EAN: 4006758368092 - Germany - 6 ˆ
Depeche Mode - A Broken Frame - 1982 - Mute INT - 836.806 - Intercord - EAN: 4006758368061 - W. Germany - 7 ˆ
Depeche Mode - Some Great Reward - 1984 - Mute INT - 836.808 - Intercord - EAN: 4006758368085 - W. Germany - 6 ˆ
Depeche Mode - Depeche Mode 101 - 2 CD - 1988 - Labels - 7243 8 41776 2 1 - Mute Records - EAN: 724384177621 - Holland - 12 ˆ
Depeche Mode - Depeche Mode 101 - 2 CD - 2004 - Mute ‎Records - 7243 8 41776 2 1 - Labels - Holland - 10 ˆ
Depeche Mode ‎- The Singles 86>98 - 2 CD - 1998 - Mute Records - EAN: 5016025682195 - CDMUTEL5 - EMI - EU - 12 ˆ
Matrix - (CD 1) - EMI UDEN 8465382 @ 1 010325-NL, Mould - ifpi AAH17, (CD 2) - EMI UDEN 8465392 @ 1 010401-NL, Mould - ifpi 15F6
Deep Forest - Deep Forest - 1992 - Sony - BK 57840 - 550 Music - 074645784021 - Epic - U.S. - 5 ˆ
Deep Forest III - Comparsa - 1997 - San 488725-2 - Sony - 5099748872524 - France x 2 - 7 ˆ
Deep Forest - Boheme - 1995 - Columbia - COL 478623-2 - Sony - 5099747862328 - France - 6 ˆ
Deep Forest - Music Detected - 2002 - Saint George ‎- SAN 506355 2 - Sony Music - PM 580 - 4893391083525 - France - 10 ˆ
Donna Summer ‎- Bad Girls - 1987 / 1993 - Phonogram - MMTCD 1813 - Artone - 6001210665939 - R.S.A. - 15 ˆ
Donna Summer ‎- Bad Girls - 1979 - Casablanca Records - 822 557-2 M-1 - PolyGram - 042282255723 - West Germany - 16 ˆ
Donna Summer ‎- Another Place And Time - 1989 - Warner Bros. Records - 255 976-2 - WEA - 022925597625 - Germany - 10 ˆ
Donna Summer - Crayons - 2009 - Burgundy Records - 88697 31683 2 - Sony - 886973168325 - BMG - Europe - Digipack - 6 ˆ
Donna Summer - The Journey • The Very Best Of Donna Summer - 2004 - 2CD - Island ‎- 0602498628584 - Mercury - Universal - Germany - 9 ˆ
David Gilmour - David Gilmour - 1978 - Columbia - CK 35388 - CBS Inc. - 07464353882 - IFPI 7237 - Matrix -1A CK35388 08 B -Canada - 9 ˆ
David Gilmour - About Face - 1978 - Columbia - DIDP 020086 - CK 39296 - CBS Inc. - 07464392962 - IFPI 7261 - USA - 11 ˆ
David Gilmour ‎- About Face - 2006 - Music From EMI - 0946 3 70842 2 9 - EMI Records - EAN: 094637084229 - EU - 12 ˆ - New
David Gilmour ‎- About Face - 2006 - Parlophone - 0946 3 70842 2 9 - Warner Bros. - EAN: 094637084229 - EU - 10 ˆ
Dr. John - Loser For You Baby - 1992 - Zillion Records ‎- 2610182 - AAD - 027726101828 - Holland - 10 ˆ
Dr. John - Creole Moon - 2001 - EMI Records ‎- 7243 5 34591 2 3 - EMI - 724353459123 - EU - 10 ˆ
Dr. John ‎- Zu Zu Man - 1991 - Zillion Records - 2610122 - NoNoise - 027726101224 - Hungary - 7 ˆ
Dr. Alban ‎- Born In Africa - 1996 - Dr. Records AB. - 74321 36131 2 - BMG - EC - 5 ˆ
Dr. Alban ‎- Hello Africa - 1990 - Logic Records - 77063-6 - The Album - BMG - Club Edition - Germany - 5 ˆ
Dr. Alban - One Love: The Album - 1993 - Cherion - 74321135652 - BMG/Ariola - EAN: 743211356527 - Germany - 5 ˆ
Dr. Alban ‎- One Love (The Album) - 1992 - Logic Records ‎- 262 938 - BMG/Ariola - Swemix - EAN: 4007192629381 - Germany - 6 ˆ
Daft Punk ‎- Discovery - 2001 - Virgin - 8496062 - Daft Life - 724384960629 - "Daf Card" included - Daft Club - EU - 6 ˆ
Daft Punk ‎- Random Access Memories - 2013 - Columbia ‎- 88883716862 - Sony Music - 888837168625 - EU - 6 ˆ
The Dave Brubeck Quartet With Paul Desmond - N.Y.C.- Carnegie Hall, February 22, 1963 - Giants Of Jazz - 1990 - CD 53031 - AAD - EAN: 8004883440009 - EEC - 6 ˆ
Dave Brubeck ‎- We're All Together Again For The First Time - 1973 - Atlantic ‎- 7567-81390-2 - Warner - EAN: 075678139024 - Germany - 8 ˆ
Dave Brubeck Quartet ‎- The Great Concerts - 1988 - CBS 462403 2 - CD - 467279 2 - CBS - EAN: 5099746240325 - Austria - 5 ˆ
The Dave Brubeck Quartet ‎- Gone With The Wind - CBS 450984 2 - CD - 467279 2 - CBS - EAN: 5099745098422 - Austria - 6 ˆ
The Dave Brubeck Quartet ‎- Plays Music From West Side Story And... ‎- 1986 - CBS 450410 2 - CD 467279 2 -EAN: 5099745041022 -Austria - 7 ˆ
David Guetta - Nothing But The Beat - 2011 - Virgin ‎- 5099908389428 - Music From EMI - EU x 2 CD - New - 7 ˆ
David Guetta - Guetta Blaster - 2004 - Virgin ‎- 7243 5 71970 2 1 - Gum Records - 03098 - Ims - EAN: 724357197021 - France - 5 ˆ
David Guetta - One Love - 2010 - Gum Prod - 509996401220-9 - Virgin - Opendisc - EU - 5 ˆ
Doro & Warlock - Rare Diamonds - 1991 - Vertigo - 848 353-2 - Phonogram - EAN: 042284835329 - Germany - 7 ˆ
Doro & Warlock - Rare Diamonds - 1991 - Vertigo - 848 353-2 - Phonogram - EAN: 042284835329 - Germany PMDC - EX - 6 ˆ
Doro - Force Majeure - 1989 - Phonogram ‎- 838 016-2 - Vertigo ‎- EAN: 042283801622 - PolyGram - Germany - 6 ˆ
(Doro) Warlock - Triumph And Agony - 1987 - Vertigo ‎- 832 804-2 - Universal - EAN: 042283280427 - Germany EDC - 7 ˆ
Duke Ellington ‎- Planet Jazz: Duke Ellington - 1997 - BMG Classics ‎- 74321520532 - RCA Victor - EAN: 743215205326 - EU - 5 ˆ
Duke Ellington ‎- Duke Ellington (Historic Recording) - 1989 - LaserLight ‎- 15 710 - Jazz Collector Edit. - EAN: 4006408157106 - Germany - 5 ˆ
Duke Ellington, Lena Horne, Cab Calloway ‎- Cotton Club Days - 1989 - LaserLight - 15 707 - Delta Music - EAN: 018111570725 - USA - 8 ˆ
Duran Duran - Strange Behaviour - 1999 - 2 CD - EMI Records - 7243 4 93972 2 4 - UK & Europe - 8 ˆ
Duran Duran - Arena - 1984 - Parlophone ‎- CDP 7 46048 2 - EMI - EAN: 077774604826 - Holland - 6 ˆ
Duran Duran - (The Wedding Album) - 1993 - Parlophone ‎- 0777 7 98876 2 0 - UK: CDDDB 34 - EMI - EAN: 077779887620 - UK - 6 ˆ
DJ BoBo ‎- Fantasy - 2010 - 2CD - Yes Music ‎- YES 2030 - Warner Music - TBA - EAN: 7619978203028 - Digi Book - EU - 15 ˆ
DJ BoBo ‎- Just For You - 1995 - EAMS - EAMS 3600-2 - Echo Music - EAN: 4016888360026 - Holographic Cover - Austria - 8 ˆ
Dead Can Dance ‎- Into The Labyrinth - 1993 - Rough Trade ‎- RTD 120.1993.2 42 - Beggars Banquet Music - 5014436301322 - Germany - 7 ˆ
Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich - 1996 - Wise Buy - WB 866932 - 0724348669322 - Holland - 10 ˆ
Dennis Edwards - Don't Look Any Further - 1984 - Gordy - WD72625 - tOPAC - 0035627262524 - Germany - 8 ˆ
Dog Eat Dog - Play Games - 1996 - Roadrunner Records ‎- 7 8867 2 - The All Blacks BV - 016861887629 - EU - 5 ˆ
David Sinclair Trio - Hey - 2006 - Critical Discs - 5029684075529 - CDISCS001 - MCPS - UK - 10 ˆ
Delphic - Acolyte - 2010 - Chimeric Records ‎– VVR728640 - Cooperative Music ‎- VVR728640 - Universal - 00602527286402 - Germany - 6 ˆ
Damned - Anything - 1986 - MCA Records - 076732506622 - MCAD-5966 - USA - 10 ˆ
Dale Wilde Band - The Banks Of Red Roses - 2001 - PR 161 201 - Parker Records - 4038625001047 - Germany - 9 ˆ
Drupi - Piccola E Fragile - ZYX 20439-2 - ZYX Music - 090204620326 - Mint Records - Germany - 9 ˆ
Destiny's Child - The Writing's On The Wall - 1999 - Columbia - COL 496254 2 - Sony - 5099749439429 - 5 ˆ
Dream Theater - Falling Into Infinity - 075596206020 - EW - Germany - VG+, - 5 ˆ
Deep Blue Something - Home - 1995 - Interscope Records - IND 90002 - MCA - 606949000226 - EC - 5 ˆ
The Disco Boys - Volume 6 - 2006 - Kontor Records - 0169222KON - Germany - 4250117605339 - 2 CD - 8 ˆ
Donavon Frankenreiter - Move By Yourself - 2006 - Lost Highway - 0602498529188 - UMG Recording Inc. - 602498529188 - Digi - EU - 7 ˆ
The Doobie Brothers -Toulouse Street - 1972 - Warner Bros. ‎- 7599-27263-2 - Warner Bros. Records - 07599272632 - Germany - 6 ˆ
Dornenreich ‎- In Luft Geritzt - 2008 - 2 CD - Prophecy Productions ‎- PRO 097LU - ProMedia - 4039053709734 - Digi - Germany - 30 ˆ
Dave Matthews Band - Eeryday - 2001 - RCA ‎- 07863 67988-2 - BMG - 078636798820 - USA - 9 ˆ
downset. ‎- Downset - 1994 - Mercury - 518 880-2 - PolyGram - 731451888021 - Germany - VG+, - 5 ˆ
The Dorians - Walking Behind - 2007 - Ruuf Records - 09001 - Gema - 4012116090017 - Germany -
Devon Allman - Ragged & Dirty - 2014 - Ruf Records - RUF 1205 - Digipack - 710347120520 - P. Hole - 10 ˆ
D12 ‎- Devils Night (The Dirty Edition) - 2001 - Shady Records ‎- 493 076-2 - Interscope Records - 606949307622 - x 2 CD - Germany - 6 ˆ
Don Henley - Building The Perfect Beast - 1984 - Geffen Records - GED 24026 - Geffen ‎- GEFD 24026 - MCA - 720642402627 - Germany - 7 ˆ
Dschinghis Khan - Corrida - 1983/95 - RDM (2) - CDRDM 509096 - Jupiter Records - CDRDM 509096 - 5 ˆ
Dave Edmunds ‎- Tracks On Wax 4 - 1991 - Swan Song ‎- AMCY-78 - MMJ Inc. Tokyo Japan - 35 ˆ
Die Brüder - Different Kind Of Truth - 1990 - Hey-U Records - CD 847 522-2 - PolyGram - EAN: 042284752220 - Austria - 15 ˆ
Dangerous Age - Troubled Times - 1995 - Long Island Records - LIR 00047 - EAN: 4017987000479 - Germany - 6 ˆ
Daniele Liverani ‎- Daily Trauma - 2004 - Frontiers Records ‎- FR CD 190 - Soul Food - 8024391019023 - Italy - 6 ˆ
Down Low ‎- Visions - 1996 - K-Town Records - KTR 10001-2 - ZYX Music - 090204563326 - Germany - 5 ˆ
Dani Siciliano - Likes... - 2004 - Studio !K7 ‎- !K7156 CD - Digipack - 730003715624 - France - 5 ˆ
Dino Saluzzi / Anja Lechner / Felix Saluzzi ‎- Navidad De Los Andes - 2011 - ECM Records ‎- ECM 2204 - Slip Case - 277 6928 - Germany - 10 ˆ
Django Reinhardt ‎- Swing From Paris - 2003 - Documents - 205787-203 - TIM Cz - 4011222057877 - Membran International - Germany - 20 ˆ
Denny Laine & Wings - Live - Austro Mechana - CD 154.911 - ACD - EAN: 9002986549116 - UK - 6 ˆ
Darwins ‎- Shoot The Heart - 1995 - SPV Recordings ‎- SPV 085-89652 - EAN: 4001617896525 - Germany - 5 ˆ
The Darkness ‎- Permission To Land - 2003 - Atlantic ‎- 5050466-7452-2-4 - EastWest - EAN: 5050466745224 - Must... Destroy!! - Germany - 5 ˆ
Dennis DeYoung ‎- Desert Moon - 1984 - A&M Records ‎- 395 006-2 - Audio Master Plus Series - EAN: 082839500623 - Germany - 10 ˆ
Deborah Cox ‎- Deborah Cox - 1995 - Arista ‎- 74321 32575 2 - BMG - EAN: 74321 32575 - EC - 5 ˆ
Del Amitri ‎- Twisted - 1995 - A&M Records ‎- 31454 0311 2 - A&M Records - EAN: 731454031127 - USA - 8 ˆ
Donnie Elbert ‎- Philadelphia's R + B And Soul Legend - 1994 - Famous Groove Records ‎- FG-CD 971053 - EAN: 0316729710534 - France - 16 ˆ
Dixie Dregs ‎- Dregs Of The Earth - 1980 - Arista ‎- ARCD 8116 - DIDX 214 - EAN: 07822181162 - USA - 15 ˆ
David Garrett - Virtuoso - 2007 - Decca - 4250216600280 - Deag Music - Warner Bros. - Germany EDC - 5 ˆ
Dido ‎- Life For Rent - 2003 - BMG ‎- 82876545982 - Cheeky Records - Arista - EAN: 828765459822 - Sonopress - EU - 5 ˆ
Deee-Lite - World Clique - 1990 - Elektra - 9 60957-2 - Warner - 60957-2 - WEA - EAN: 075596095723 - USA - 5 ˆ
The Derek Trucks Band - Songlines - 2006 - Columbia - 82876835522 - Sony/BMG - EAN: 828768355220 - Legacy - EU - 5 ˆ
Double - Blue - 1985 - Metronome ‎- 827 235-2 - PolyGram - EAN: 042282723529 - Germany - 20 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - 1995 - For All My Friends - 200.62 - Media Control - 5027746200629 - Sabam - VG+, - 5 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - Release Me - 731455170924 - Blue Chip - 551 709-2 - Spectrum - Germany - 6 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - 1993 - Love & Romance - BMG - 79 831 4 - Ariola - Club Edition - Germany - 7 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - 1991 - Stardust - 843 160-2 - Karussell - 042284316026 - West Germany - 7 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - Love unchained - 1995 - Eduscho - 130 169 - Edel - 4105130130163 - Edelton - Germany - 5 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - I Want to Wake Up With You - 2001 - Universal - 014 946-2 - UK - 5 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - Remember - I love you - 1987 - White Records - 258 628 - Ariola - 4007192586288 - BMG - Germany - 5 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - They Say It's Wonderful - 2005 - Comet - 43438 - MCPS - 5028421434384 - UK x 2 - 5 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - Engelbert -2002 -Austro Mechana - 2 CD 157.703 -Euro Trend -CD 246.331 -EAN: 9002986463313 -AG Switzerland- 10 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - Engelbert - Austro Mechana - CD 153.011 - mcp Records - 9002986530114 - Matrix - 156.327 - DDD - 5 ˆ
Engelbert (Humperdinck) - In Liebe... - 1988 - White Records - 259 312-225 - BMG/Ariola - EAN: 4007192593125 - Germany x 2 - 20 ˆ
Eric Clapton - Reptile - 2001 - Reprise - 9362-47966-2 - Warner Bros. - 093624796626 - Germany - 5 ˆ
Eric Clapton - Back Home - 2005 - Reprise - 9362-49440-2 - WEA - 093624944027 - EU - 8 ˆ
Eric Clapton - Story - 1990 - Polydor - 849 175-2 - Polystar - 042284917520 - West Germany - 6 ˆ
Eric Clapton - Story - 1990 - Polydor - 843 266-2 - Polydor France - 042284326629 - France - VG - 5 ˆ
Eric Clapton - Time Pieces - 1982 - Polydor - 800 014-2 - PolyGram - EAN: 042280001421 - Germany - 7 ˆ
Eric Clapton ‎- Time Pieces - The Best Of Eric Clapton - 1982 - Polydor - 800 014-2 YH - PolyGram - EAN: 042280001421 - Germany - EX - 12 ˆ
Eric Clapton - From The Cradle - 1994 - Reprise - 9362-45735-2 - Warner Bros. - 093624573524 - Germany - 5 ˆ
Eric Clapton - Pilgrim - 1998 - Reprise - 9362-46577-2 - Warner Bros. - EAN: 093624657729 - Germany x 2 - 6 ˆ
Eric Clapton ‎- August - 1986 - Warner Bros. Records ‎- 7599-25476-2 - Warner Communications - 07599254762 - Germany - 8 ˆ
Eric Clapton ‎/ Jeff Beck - Giants Of Guitar - Citadel - 8875 - AAD - E.E.C. - Israel - 6 ˆ
Eric Clapton ‎& JJ Cale - The Road To Escondido - 2006 - Reprise - 9362-44418-2 - Warner - EAN: 093624441823 - EU - EX - 5 ˆ
Eric Clapton - Unplugged - 1992 - Reprise - 9362-45024-2 - Warner Bros. - EAN: 093624502425 - Germany x 2 - 5 ˆ
Eric Clapton ‎- 24 Nights - 1991 - 2 CD - Reprise Records - 7599-26420-2 - Duck Records - 075992642026 - Fett Box - Germany - 9 ˆ
Eric Clapton ‎- The Cream Of Clapton - 1994 - Polydor - 521 881-2 - PolyGram - 731452188120 - Holland - 19 ˆ - New
Eric Clapton ‎- Clapton - 2010 - Reprise Records ‎- 9362-49635-9 - Warner - 093624963592 - EU - 6 ˆ
Eric Clapton ‎- Eric Clapton - 1995 - Experience - EXP007 - EAN: 8712155032608 - Holland - 5 ˆ
Eric Clapton ‎- Eric Clapton - 1995 - Experience - EXP007 - EAN: 8712155032608 - Holland - 7 ˆ - New
Eric Clapton ‎- Backtrackin' (22 Tracks Spanning The Career Of A Rock Legend) -2 CD- 1984 - Polydor ‎- 821 937-2 -Polygram - Germany - 12 ˆ
Europe - Prisoners in Paradise - 1991 - Epic - 468755 2 - Sony Music - EAN: 5099746875527 - Austria x 3 - 8 ˆ
Europe - Wings Of Tomorrow - 1984 - Epic - CDEPC 26384 - CBS - 5099702638425 - Hot International - Austria - 9 ˆ
Europe - The Final Countdown - 1986 - Epic - 466328 2 - CBS - (02-466328-10) - 5099746632823 - Austria - 8 ˆ
Europe - The Final Countdown - 1986 - Epic - EK 40241 - DIDP 70321 - CBS - EAN: 07464402412 - USA - EX - 18 ˆ
Europe - The Final Countdown - 1986 - Epic - CDEPC 26808 - CBS - (DIDP 10508) - EAN: 5099702680820 - Austria - EX - 10 ˆ
Europe - Two Originals -The Final Countdown & Out Of This World - 1992 -2 CD -Epic - EPC 471605 2 -Sony - 5099747160523 - Austria - 20 ˆ
Europe - Out Of This World - 1988 - Epic - EPC 462449 2 - CBS - 5099746244927 - Austria - 9 ˆ
Europe - Bag Of Bones - 2012 - Gain - 88691956202 - Sony Music - 886919562026 - EU - 7 ˆ
Eagles - Desperado - 1973 - Asylam - 7559-60627-2 - WEA - 075596062725 - Germany - 10 ˆ
Eagles - The Eagles - 1972 - Asylam - 7559-60623-2 - Warner - 0075596062329 - Germany - 8 ˆ
Eagles - One Of These Nights - 1975 - Asylam - 7559-60329-2 - WEA - 075596032926 - Germany - 8 ˆ
Eagles - Hell Freezes Over - 1994 - Geffen - GED 24725 - Eagles Recording - 720642472521 - MCA - Germany - 8 ˆ
Eagles - Hotel California1976 - Asylam - 7559-60509-2 - Elektra - WEA - 075596050920 - Germany x 2 - 6 ˆ
Eagles - Hotel California - 1976/2006 - Asylum Records ‎- 7559-60509-2 - Elektra - EAN: 075596050920 - Germany - 10 ˆ - New
Eagles - The Very Best Of The Eagles - 1994 - Elektra - 9548-32375-2 - Warner - 095483237524 - Germany - 5 ˆ
(Eagles) - Don Henley - Building The Perfect Beast - 1984 - Geffen Records - GED 24026 - Geffen Records ‎- GEFD 24026 - MCA - 720642402627 - Germany - 7 ˆ
Emerson Lake & Palmer - I - 1970 / 1996 - Castle Communications - ESM CD 340 - GAS 0000340ESM ACO - 5017615834024 - England - 7 ˆ
Emerson Lake & Palmer - Brain Salad Surgery - 1973 - Ariola - 258 174 - RCA - 4007192581740 - Germany - 6 ˆ
Emerson Lake & Palmer - Works - Volum I - 2CD - 1977/2004 - Sanctuary Midline - SMDD080 - EAN: 5050749208026 - Metronome -Germany - 18 ˆ
Emerson Lake & Palmer - Black Moon - 1992 - Victory - 828 318-2 - Metronome - 042282831828 - Germany - 5 ˆ
Emerson Lake & Palmer - Welcome Back, My Friends,To The Show That Never Ends - 1974/1993 - 2CD - Victory - 828 474-2 - London - EAN: 042282847423 - Metronome - Germany - 10 ˆ
Emerson Lake & Palmer - Pictures At An Exhibition - 1971/2001 - Mussorgsky - CMRCD 167 - Castle Music - EAN: 5050159116720 - Sanctuary Records - England - 7 ˆ
Emerson Lake & Palmer - Pictures At An Exhibition - 2004 - Castle Music - CMRCD167 - Sanctuary Records - 5050159116720 - England - 8 ˆ
Emerson Lake & Palmer - Then & Now - 2CD - 1998 - Eagle Entertainment - EAGLE Ent. 1001-2 - Eagle Rock - EAN: 670211100129 - UK - 15 ˆ
Emerson, Lake & Palmer ‎- Tarkus - 1971/1989 - Atlantic ‎- 781 520-2 - Teldec - EAN: 075678152023 - Warner - Germany - 14 ˆ
Eloy - Colours - 1980/2005 - Music From EMI - 7243 5 63775 2 3 - Harvest - EAN: 724356377523 - Digital Remastered - Germany - New - 12 ˆ
Eloy - Colours - 1980/2005 - Music From EMI - 7243 5 63775 2 3 - Harvest - EAN: 724356377523 - Copy Controlled - Germany - 9 ˆ
Eloy - Dawn - 1976 - Harvest - CDP 538-7 91129 2 - EMI Electrola - EAN: 077779112920 - Switzerland - 12 ˆ
Eloy - Time To Turn - 1982 - EMI - CDP 538-7 48487 2 - Electrola - EAN: 077774848725 - UK - 20 ˆ
Eloy ‎- Ocean 2 - The Answer - 1998 - GUN Records - GUN 167 - BMG ‎- 74321 61259 2 - Gun Great Unlimited - EAN: 743216125920 - EU - 10 ˆ
Eloy - Ocean - 1977 - EMI - CDP 538-7 92020 2 - Electrola - EAN: 077779202027 - Switzerland - 20 ˆ
Eloy - Ocean - 2004 - Harvest - 7243 5 35160 2 4 - EMI Germany - EAN: 0724353516024 - EU - 7 ˆ
Eloy - Metromania - 1984 - EMI ‎- CDP 538-7 92502 2 - Electrola - EAN: 077779250226 - Austria - 10 ˆ
Eloy - The Tides Return Forever - 1994 - ACI Records - CD 084-48202 - SPV - EAN: 4001617482025 - Germany - 30 ˆ
Eloy - Chronicles II - 1994 - ACI Records - SPV 084-48192 - SPV GmbH - EAN: 4001617481929 - Germany - 7 ˆ
Eloy - Visionary - 2009 - Artist Station Records - ASR 043 - Soul Food - EAN: 4046661172324 - Germany - New - 18 ˆ
Eros Ramazzotti - Tutte Storie - 1993 - BMG - 74321 14329 2 - DDD - La Draogueria Di Drugolo - 0743211432924 - Germany x 2 - 5 ˆ
Eros Ramazzotti - Dove C'è Musica - 1995 - BMG - 74321-35440-2 - DDD - EAN: 743213544021 - E.C. x 3 - 5 ˆ
Eros Ramazzotti - Calma Apparente - 2005 - BMG - 82876738492 - Sony - Ariola - EU - 6 ˆ
Eros Ramazzotti - Eros Ramazzotti - 1993/1997 - BMG Records - 74321 525452 - DDD - EAN: 743215254522 - EU x 3 - 5 ˆ
Eros Ramazzotti - In Ogni Senso - 1990 - BMG - 260 633 - DDD - 4007192606337 - EC - 6 ˆ
Eros Ramazzotti - In Certi Momenti - 1987 - BMG/Ariola - 258 741 - DDD - Dischi - 4007192587414 - Germany - 5 ˆ
Eros Ramazzotti - 9 - Radiorama - 2003 - Ariola - 82876520452 - BMG Nederland BV - EAN: 828765204521 - EU x 2 - 6 ˆ
Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi - 1986 - Ariola - 257745 - BMG - 4007192577453 - Topac - Germany - VG+, - 5 ˆ
Eros Ramazzotti - Nuovi Eroi - 1986 - Ariola - 257745 - BMG - 4007192577453 - Topac - EC - 6 ˆ
Eros Ramazzotti - Stilelibero - 2000 - BMG - 74321 792232 - Ariola - 743217922320 - EU - VG+, - 5 ˆ
Eros Ramazzotti - Stilelibero - 2000 - BMG - 74321 792232 - Ariola - 743217922320 - EU - 7 ˆ
Eros Ramazzotti ‎- Eros In Concert - 1991 - DDD ‎- 354 311 - BMG/Ariola - Germany - Without Slip Case - 5 ˆ
Eros Ramazzotti - Musica E - 1988 - BMG - 259 174 - DDD - EAN: 4007192591749 - Germany - 5 ˆ
Elton John - 21 AT 33 - 1984 - The Rocket Record - 800 055-2 - Phonogram - EAN: 042280005528 - PolyGram - W. Germany PDO - 5 ˆ
Elton John - 21 AT 33 - 1984 - The Rocket Record - 800 055-2 - Phonogram - EAN: 042280005528 - W. Germany PMDC - 9 ˆ
Elton John - Too Low For Zero - 1983 - Rocket Record - 811 052-2 - Phonogram - EAN: 042281105227 - PolyGram - W. Germany - 5 ˆ
Elton John - Too Low For Zero - 1983 - Rocket Record - 811 052-2 - Phonogram - EAN: 042281105227 - W. Germany - 5 ˆ - R
Elton John - Reg Strikes Back - 1988 - Phonogram - 042283470125 - Rocket - 834 701-2 - W. Germany - 5 ˆ
Elton John - Ice On Fire - 1985 - Rocket - 042282621320 - Gramphono - 826 213-2 - Germany - 5 ˆ
Elton John - The Lion King - Soundtrack - 1994 - Phonogram - 731452269027 - Mercury - 522690-2 - UK - 5 ˆ
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road - 1995 - Metronome - 731452815927 - This Record Co Ltd - 528159 2 - Germany - 7 ˆ
Elton John - Jump Up! - 1982 - Rocket - 042280003722 - Phonogram - 800 037-2 - West Germany - 9 ˆ
Elton John - Made In England - 1995 - The Rocket Record Company - 526 185-2 - Mercury - EAN: 731452618528 - France - 6 ˆ
Elton John - Made In England - 1995 - The Rocket Record Company - 526 185-2 - Mercury - EAN: 731452618528 - Germany - 5 ˆ
Elton John - The One - 1992 - MCA - MCAD-10614 - BMG - D 135022 - Club Edition - USA - 10 ˆ
Elton John - The Big Picture - 1997 - The Rocket Record Company - 526 185-2 - Mercury - EAN: 731453626621 - PolyGram - UK & Europe - 6 ˆ
Elton John ‎- The Big Picture - 1997 - The Rocket Record Company ‎- 536 266-2 - Mercury - EAN: 731453626621 - Germany PMDC - 6 ˆ
Elton John - Tumbleweed Connection - 1970 / 1995 - Mercury - 528 155-2 - This Record Co Ltd - 731452815521 - Germany - 8 ˆ
Elton John ‎- Sleeping With The Past - 1989 - The Rocket Record - 838 839-2 - Phonogram ‎- EAN: 042283883925 - W. Germany PDO x 2 - 6 ˆ
Elton John ‎- Sleeping With The Past - 1989 - The Rocket Record - 838 839-2 - Phonogram ‎- EAN: 042283883925 - W. Germany PDO - VG+, - 5 ˆ
Elton John - A Single Man - 1978 - Rocket - 826 805-2 - Phonogram - 042282680525 - France - 7 ˆ
Elton John - Songs From The West Coast - 2001 - Mercury - 586 330-2 - Rocket - EAN: 731458633020 - France - 6 ˆ
Elton John - Songs From The West Coast - 2001 - Mercury - 586 330-2 - Rocket - EAN: 731458633020 - Universal - Germany - EX - 5 ˆ
Elton John - The Diving Board - 2013 - Mercury Records ‎- 3743912 - Universal Music ‎- EAN: 00602537439126 - Germany - 8 ˆ
Elton John - Duets - 1993 - The Rocket Record Company - 518 478-2 - Phonogram - EAN: 731451847820 - France - 5 ˆ
Enya - A Day Without Rain - 2000 - WEA - 8573-85986-2 - Warner Music - 685738598625 - Germany - 6 ˆ
Enya - The Memory Of Trees - 1995 - Warner Music - 0630-12879-2 - WEA - 359596 - EU - 6 ˆ
Enya - The Memory Of Trees - 1995 - 706301287927 - WEA - EU - 6 ˆ
Enya - The Celts - 1992 - Wea - 4509-91167-2 - WEA - 745099116729 - Germany - VG+, - 6 ˆ
Enya - Shepherd Moons - 1988 / 1991 - WEA - 9031-75572-2 - Warner - 77 949 6 - 090317557229 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Enya - Shepherd Moons - 1988 / 1991 - WEA - 9031-75572-2 - Warner Music - EAN: 090317557229 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Enya - Shepherd Moons - 1988 / 1991 - WEA - 9031-75572-2 - Warner Music - EAN: 090317557229 - Germany - 6 ˆ
Enya - Guillermo Sanchez - 2001 - Perfect Panpipes - 3118-2 - Perfect Panpipes Series - 5703976141962 - 5 ˆ
Enya - And Winter Game... - 2008 - Warner Bros - 2564 69330 6 - WB - 825646933068 - EU - 5 ˆ
Enya - Watermark - 1988 - WEA - 2292-43875-2 - DDD - IFPI 0509 - Warner Communications - 022924387524 - Germany - 5 ˆ
Enya - Amarantine - 2005 - Warner Bros. Records ‎- 25646 2797 2 - Warner Music - EAN: 825646279722 - UK & Europe - 6 ˆ
Earth Wind & Fire - In The Name Of Love - 5029365828420 - Foreign Media - 8284 - Netherland - 8 ˆ
Earth Wind & Fire - All 'n All - 1999 - Columbia - COL 471966 9 - Sony - 5099747196621 - Holland - 9 ˆ
Earth Wind & Fire - Spirit (1976) - 5099746557027 - CBS - 4655702 x 2 - EU
Earth, Wind & Fire - I am - 1979 - CBS - 5099708608422 - Kalimba - CDCBS 86084 - Holland - 9 ˆ
Earth Wind & Fire - Heritage - 1990 - CBS - 466242 2 - Kalimba - 5099746624224 - Austria - 9 ˆ
Earth, Wind & Fire - Illumination - 2004 - Sanctuary Records - 06076-87513-2 - Sony BMG - EAN: 060768751323 - USA - 8 ˆ
En Vogue - EV3 - 1997 - EastWest Records - 7559-62097-2 - Warner - EAN: 075596209724 - Germany - 5 ˆ
En Vogue ‎- Funky Divas - 1992 - EastWest Records America - 7567-92310-2 - WEA - EAN: 075679231024 - Germany - 5 ˆ
En Vogue - Funky Divas - 1992 - EastWest Records America - 7 92121-2 - EAN: 075679212122 - USA - 8 ˆ
En Vogue - Born To Sing - 1990 - Atlantic - 7567-82084-2 - WEA - EAN: 075678208423 - Germany - 5 ˆ
En Vogue - Masterpiece Theatre - 2000 - Elektra - 7559-62416-2 - WEA - EAN: 075596241625 - Germany - 5 ˆ
Eric Burdon - Greatest Animal Hits - CD 9001 - Galaxis - Germany - 7 ˆ
Eric Burdon & War - Love Is All Around - 1976 / 1993 - A R G Records - 74321 30743 2 - BMG - 743213074320 - EU - 20 ˆ
Eric Burdon & The Animals - Inside Out - 1993 - Spectrum - 550 119-2 - Karusell - 731455011920 - Germany - 8 ˆ
Eric Burdon - I Used To Be An Animal - Success - 22512CD - AAD - 5708574325127 - Succes - E.E.C. - 7 ˆ
Eric Burdon - Greatest Hits - Greatest Animal Hits - CD 9001 - Galaxis - W. Germany - 7 ˆ
Eric Burdon & The Animals - Good Times (The Best Of Eric Burdon & The Animals) - 1988 - Polystar - 835 677-2 - AAD - 042283567726 - West Germany - 5 ˆ
Eric Burdon Band ‎- The Comeback Soundtrack - 1982 / 1987 - Line Records ‎- LICD 9.00058 O - By P + O - Pallas - 4023290005865 - Germany - VG+, - 10 ˆ
Eric Burdon - The Animals' Greatest Hits - 1997 - Prism Leisure Corporation ‎- PLATCD 222 - MCPS - EAN: 5014293622226 - UK - 10 ˆ
Enigma 1 - MCMXC a.D. - 1990 - Virgin - 261 209 - PM 527 - EAN: 5012981209025 - Germany - 6 ˆ
Enigma ‎1 - MCMXC a.D. - The Limited Edition - AGF-031 - HDCD - EAN: 4321698636828 - ISRC CN-E19-00-318-00/A.J6 - Matrix - AGF-031 - IFPI 90K3 - O Plastik CD Triber - PATENT APPLIED - 13 Tracks - 25 ˆ
Eela Craig - Symphonic Rock: One Niter - Hats Of Glass - 1995 - Erdenklang - 50832 - The History Collection - EAN: 723091508322 -Germany - 15 ˆ
Eela Craig - Missa Universalis - 1995 - Erdenklang - 50822 - The Erdenklang History Collection - EAN: 723091508223 - Germany - 15 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Elo II - 07464355332 - Jet / Epic - 7 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - On The Third Day - 1973 / 2006 - Epic - 82796942712 - Sony - 827969427125 - BMG - EU - 10 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Eldorado - 1974 / 2001 - Epic - 5099750190425 - Legacy - 501904 2 - Austria - 10 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Face the Music - 1975 / 2006 - Epic - 82796942782 - Sony - 827969427828 - BMG - EU - 9 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - A New World Record - 5099703254525 - Epic - 5 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - A New World Record / Secret Messages - 5099746101527 - Jet 4610152 - Austria
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Out Of The Blue - 0827969427224 - Epic - 6 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Discovery + 3 Bonus - 5099750190524 - Epic / Legacy - 7 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Time + 3 Bonus - 5099750190623 - Epic / Legacy - 7 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Time - 1981 / 2001 - Epic - 5099750190623 - Legacy - 501906 2 - Austria - 8 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Time - 1981 - Epic - EPC 4602122 - Jet Records - 5099746021221 - CBS - Austria - 10 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Xanadu [Soundtrack] - 1980 - MCA - MCAD- 11857 - 0008811185725 - USA - 9 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Secret Messages - 1983 / 2001 - Epic - 5099750249628 - Legacy - 502496 2 - Austria - 10 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Balance of Power - 1986 - Epic - 5099746857622 - Sony - 468576 2 - Austria - 8 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Balance of Power - 1986 - Epic - CDEPC 26467 - Sony - Japan - VG - 20 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Part Two - 1991 - DCD 5225 - 8711539009939 - 5 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra - Part Two - 1991 - Eurostar - 39810122 - Sony - 4012175101228 - Germany - 10 ˆ
(ELO) - Jeff Lynne - Armchair Theatre - 1990 - Reprise - 075992618427 - Germany - 14 ˆ
(ELO) - Jeff Lynne - Armchair Theatre - 1990 - Reprise - 7599-26184-2 - Germany - VG - 8 ˆ
E.L.O. - Electric Light Orchestra ‎- All Over The World - 2005 - Epic ‎- 520129 2 - Sony / BMG - 5099752012923 - EU - 6 ˆ
Erasure - The Innocents - 1988 - Mute Int - 846.836 - Germany - 4006758468365 - Stumm 55 - 5 ˆ
Erasure ‎- I Say I Say I Say - 1994 - Mute ‎- Int - 846.915 - Mute ‎- Cd Stumm 115 - Intercord - 4006758469157 - Germany - 5 ˆ
Erasure - I Say I Say I Say - 1994 - Mute Int - 846.915 - Intercord - 4006758469157 - Germany - 5 ˆ
Erasure - Chorus - 1991 - Mute Int - 892.742 - Germany - 4006758927428 - 7 ˆ
Erasure - Erasure - 1995 - Mute ‎- INT 846.925 - CDSTUMM145 - Intercord - 724348428424 - DigiPack - Holland - 6 ˆ
Erasure ‎- The Circus - 1987 - Intercord ‎- INT 846.831 - Mute ‎- CD STUMM 35 - EAN: 4006758468310 - Germany - 6 ˆ
East 17 - Walthamstow - 1992 - London - 828 492-2 - Germany - VG - 5 ˆ
East 17 - Up All Night - 1995 - London - 828 699-2 - Metronome - 042282869920 - Holographic Cover - Germany x 3 - 6 ˆ
East 17 - Steam - 1994 - London - 828 542-2 - Metronome - 042282854223 - Germany x 2 - 5 ˆ
East 17 - It's Alright - 1993 - London Records - 857 379.2 - Maxi-Single - Europe - Germany - 3 ˆ
East 17 - Resurrection - 1998 - Urban ‎- 547 001-2 - Telstar Records - 731454700122 - Motor - Germany - 5 ˆ
Eurythmics - (Annie Lennox) - Peace - 1999 - RCA - 74321 695622 - BMG - 743216956227 - EU - VG+ - 5 ˆ
Eurythmics - (Annie Lennox) - Peace - 1999 - RCA - 74321 695622 - BMG - 743216956227 - EU - 6 ˆ
Eurythmics - (Annie Lennox) - We Too Are One - 1989 - RCA - PD 74251 - BMG - 0035627425127 - West Germany - VG - 5 ˆ
Eric Woolfson - Gaudi - 1996 - WEA - 0630-10289-2 - Warner - 706301028926 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Eric Woolfson - Gaudi - 1996 - WEA - 0630-10289-2 - Warner Bros. - 706301028926 - Germany x 2 - 12 ˆ
Eric Woolfson - Freudiana - 1990 - CDP 79 5415 2 - EMI ‎- UK-CDEN 5012 - EAN: 0077779541522 - Austria - 16 ˆ
Era - 1996 - Philips - 534 981-2 - Mercury - 731453498129 - Polygram - France - 5 ˆ
Ekseption - Hollands Glorie - 2001 - Cnr - 8714221008425 - Holland - 22 203652 - New - 20 ˆ
Ekseption ‎- Best Of Ekseption - Philips - 838 914-2 - AAD - Phonogram International, BV, Baarn - W. Germany x 2 - 9 ˆ
Ekseption - Greatest Hits - Philips ‎- 824 482-2 - PolyGram - EAN: 042282448224 - Phonogram - Germany -
The Everly Brothers ‎- Some Hearts... - 1988 - Mercury ‎- 832 520-2 - Polygram - PolyGram - 042283252028 - AAD - Germany - 11 ˆ
The Everly Brothers ‎- Live / Reunion Concert - Eurotrend - CD 152.301 - Austro Mechana - 9002986523017 - Austria - 6 ˆ
Everly Brothers ‎- Sweet Memories - 1990 - Ariola Express ‎- 295 728 - BMG - 295 728-201 - EAN: 4007192957286 - Germany - 5 ˆ
Edith Piaf ‎- Edith Piaf - 1989 - LaserLight Digital ‎- 15 131 - Delta Music GmbH - EAN: 4006408151319 - Germany - 6 ˆ
Edith Piaf ‎- Edith Piaf - 1989 - LaserLight Digital ‎- 15 131 - Delta Music GmbH - EAN: 4006408151319 - Germany - New - 9 ˆ
Edith Piaf ‎- Les Plus Grandes Succès -2002 -Noble Price ‎- 220854-205 - TIM International Music Company - 4011222208545 - Germany - 10 ˆ
Edith Piaf ‎- Edith Piaf - Euro Trend - CD 156.308 - Austro Mechana - EAN: 9002986563082 - Austria - 6 ˆ
Enrico Caruso - (1873-1921) - 2003 - Flex Media Entertainment - 2057 - EAN: 4260043120578 - Germany - 6 ˆ
Enrico Caruso - King Beat Records - CD 80084 - Danemark - Babylon - Germany - 6 ˆ
Eddy Grant ‎- Killer On The Rampage - 1982 - ICE ‎Records - INT 846.104 - Intercord Ton - EAN: 4006758461045 - W. Germany - 50 ˆ
Eddy Grant ‎- Going For Broke - 1984 - ICE ‎Records - INT 846.105 - Intercord Ton - EAN: 4006758461052 - W. Germany - 40 ˆ
Eddy Grant & The Equals - Viva Bobby Joe - 1994 - Kpoint - 1821.1010-2 - Selected Sound Carrier AG - EAN: 7619929130229 - Czech - 10 ˆ
Ella Fitzgerald - Music & Moonlight - Songbook Selections 1956-1959 - 2006 - Universal Records - B0006539-02 - Hear Music ‎- CDS-017 - EAN: 762111717078 - Digipack - USA - 7 ˆ
Ella Fitzgerald - Portrait - 2002 - Blue Classic Line - 7186 - Sabam Crescendo - 5029365718622 - Germany - 5 ˆ
Emperor - Anthems To The Welkin At Dusk - 1997 - Candlelight Records ‎- Candle023CD - IRS - EAN: 5016685023222 - EEC - 15 ˆ
Emperor - IX Equilibrium - 1999 - Candlelight Records - CANDLE035CD - Tanglade Music - EAN: 5016685023529 - UK - 6 ˆ
Ennio Morricone - Film Music - Lechner Euromusic ‎- 600359 - Galaxy/MCPS/3885372 - ZYX - EAN: 4030122003593 - E.E.C. - 6 ˆ
Ennio Morricone - The Mission (Original Soundtrack) - 1986 - Virgin - CDV 2402 - Warner - 257 994 - Virgin - 0777 7 86001 2 1 - Holland - 8 ˆ
Everything But The Girl - The Language Of Life - 1990 - Blanco y Negro - 2292 46260-2 - WEA - 022924626029 - Germany - 6 ˆ
Evanescence - Fallen - 2004 - Wind Up - 510879 9 - Epic - EAN: 5099751087991 - Sony Music - EU - 5 ˆ
Evanescence - Fallen - 2003 - Wind-Up ‎- 50999 6 87043 2 2 - EMI - UK: 687 0432 - Universal Music ITA - 5099968704322 - Germany - EU - 10 ˆ - New
Ensiferum - Unsung Heroes - 2012 - Spinefarm Records - 3706462 - SPINE706462 - Universal - 0602537064625 - Germany - 8 ˆ
Eddie Higgins Trio - Dear Old Stockholm - 2002 - KACD 0301 - Hyper Magnum Sound - 24 Bit - Venus - 8804795012222 - South Korea - 30 ˆ
Elegy - State Of Mind - 1997 - T&T ‎- TT 0030-2 - Buma - 4006030803020 - Modern Music Records Berlin - Germany - 7 ˆ
Everlast - Whitey Ford Songs The Blues - 1999 - TBCD1236 - Tommy Boy - 5029831123639 - UK - 5 ˆ
Eliades Ochoa Y El Cuarteto Patria - 1998 - Cuidadito Compay Gallo ...Que Ilegó El Perico ‎- CD0310-13 - Egrem - EAN: 8425845080529 - Actual Records - Canada - 6 ˆ
Extreme - Extreme II - Pornograffitti (A Funked Up Fairytale) - 1990 - A&M Records ‎- EAN: 082839531320 - CDMID 191 - INTL 395 313-2 - Germany - 5 ˆ
Edhels - Oriental Christmas - 1989 - Reference Musea - FGBG 4007 - Baillemont Productions - CD 900 / BPE 104 - Sacem - France - 20 ˆ
Elvis Costello ‎- When I Was Cruel - 2002 - Island Records ‎- 586 775-2 - Universal - 731458677529 - Germany - 6 ˆ
The Eternal Afflict ‎- War - 1994 - Gymnastic Records ‎- GYM 5782 - Gema - 0718751557826 - Germany - VG - 5 ˆ
Eric Johnson - Ah Via Musicom - 1990 - Capitol Compact Disc ‎- CDP 7 90517 2 - Cinema Records - 0077779051724 - UK - 7 ˆ
Eargasm - DNA - Did Nature Agree - 1996 - Seagull International - SICD 9608 - Semaphore - 35701 - Germany - VG+, - 6 ˆ
Edisun - Edisun - 2010 - EMI ‎- 852362002518 - Echo The World Music - EAN: 852362002518 - F.O.F. - USA - 9 ˆ
Emily Osment ‎- Fight Or Flight - 2010 - Wind-Up ‎- 50999 917902 2 4 - EMI - EAN: 5099991790224 - UK - 6 ˆ
Earlyman / Autonomex ‎- Earlyman Meets Autonomex - 1995 - Wow Communications - wow cd 38 - EAN: 718751746824 - UK - 9 ˆ
Edwyn Collins ‎- Gorgeous George - 1994 - Setanta ‎- SETCD14 - Nimbus - EAN: 5021299701428 - UK - 6 ˆ
Eubie Blake - Tricky Fingers - 1997 - Traditional Line - TL 1362 - Quicksilver Records - EAN: 4011778013624 - USA - 20 ˆ
Electric Orange ‎- Morbus - 2007 - Sulatron-Records ‎- st 0702 - Electric Orange - EAN: 9120031190011 - Austria - 20 ˆ
Epica - The Quantum Enigma - Nuclear Blast ‎- NB 3222-2 - Nuclear Blast Records - 27361 32222 - EAN: 727361322229 - EU - 10 ˆ
Edge Of Sanity - The Spectral Sorrows - 1993 - Black Mark - BMCD 37 - EAN: 4012743003725 - Germany - 24 ˆ
EMF ‎- Schubert Dip - 1991 - Parlophone ‎- CDP 7 96238 2 - UK: CDPCS 7353 - EMI Records - EAN: 0077779623822 - Holland - 5 ˆ
Frankie Goes To Hollywood - Liverpool - 257896 - ZCIDQ8 (90546-2) - Island - 4007192578962 - Germany - 7 ˆ
Frankie Goes To Hollywood - Liverpool - 1986 - ZTT - 4509-94744-2 - Germany - 745099474423 - 6 ˆ
Frankie Goes To Hollywood - Welcome To The Pleasuredome - 1984 - Island - 7 90232 2 - ZTT - Warner - 075679023223 - USA - 10 ˆ
Frankie Goes To Hollywood - Welcome To The Pleasuredome - 1984 - ZTT - 4509-94745-2 - Warner - 745099474522 - Germany - 8 ˆ
Fleetwood Mac - The Original Fleetwood Mac - 1971 / 1994 - Castle Classics - CLACD 344 - CBS - 5017615634426 - EU - 8 ˆ
Fleetwood Mac - Rumours - 1977 - Warner Bros. ‎- 7599-27313-2 - Warner Bros. Records - 075992731324 - Germany - 8 ˆ
Fleetwood Mac - Greatest Hits - 1988 - Warner Bros. Records ‎- 7599-25838-2 - WEA International - 075992583824 - Germany - 5 ˆ
Fleetwood Mac - The Dance - 1997 - Reprise - 9362-46702-2 - Warner Bros - 093624670223 - WE 833 - Germany x 2 - 6 ˆ
Fleetwood Mac - The Blues Years (Black Magic Women) - 1993 - MAT CD 266 - Castle Communications - 5017615226621 - EEC - 6 ˆ
Fleetwood Mac - Same - 1996 - Experience ‎- EXP015 - 8712155032684 - Holland - EU - 10 ˆ
Fleetwood Mac - Mirage - 1982 - Warner Bros. - 7599-23607-2 - Germany - 7 ˆ
Fleetwood Mac - Behind The Mask - 1990 - Warner Bros. - 7599-26111-2 - Graphics - 075992611121 - Germany - 6 ˆ
Fleetwood Mac - Time - 1995 - Warner Bros. - 9362-45920-2 - WE 833 - BMI - Germany - 9 ˆ
Fleetwood Mac - Tango In The Night - 1987 - Warner Bros. - 925 471-2 - Warner Communications - EAN: 075992547123 - Germany - 5 ˆ
Fleetwood Mac - Tango In The Night - 1987 - Warner Bros. - 7599-25471-2 - WEA - EAN: 07599254712 - Germany - 6 ˆ
(Fleetwood Mac) - Peter Green Songbook - A Tribute To His Work in Two Volumes - 7044741111017 - Songbook - Seagull x 2 CD - 10 ˆ
Foreigner - Inside Information - 1987 - Atlantic - 7 81808-2 - WEA - 81808-2 - EAN: 075678180828 - USA - 10 ˆ
Foreigner - Inside Information - 1987 - Atlantic - 781 808-2 - WEA - EAN: 075678180828 - Germany - 12 ˆ
Foreigner - Inside Information - 1987 - Atlantic - 7567-81808-2 - WEA - EAN: 075678180828 - Germany - EX - 6 ˆ
Foreigner - Inside Information - 1987 - Atlantic - 7567-81808-2 - WEA - EAN: 075678180828 - Germany - EX+, - 8 ˆ
Foreigner - Unusual Heat - 1991 - Atlantic - 7567-82299-2 YS - WEA - EAN: 075678229923 - My Generation Music - Germany - 20 ˆ
Foreigner - Unusual Heat - 1991 - Atlantic - 7567-82299-2 - Warner - EAN: 075678229923 - Germany - 6 ˆ
Foreigner - 4 - 1981 - Atlantic - 7567-81486-2 - Warner Bros. - 075678148620 - Germany x 2 - 6 ˆ
Foreigner - 4 - 1981 - Atlantic - 16999-2 - Warner Bros. - 250 796 - Germany - EX+, x 3 - 6 ˆ
Foreigner - Mr.Moonlight - 1994 - Arista - 74321232852 - BMG - EAN: 0743212328523 - UK x 2 - 9 ˆ
Foreigner - Agent Provocateur - 1984 - Atlantic - 781 999-2 - Warner - 07567819992 - West Germany - 8 ˆ
Foreigner - Agent Provocateur - 1984 - Atlantic - 7567-82796-2 - WEA - EAN: 075678279621 - My Generation Music - Germany - 7 ˆ
Foreigner - Foreigner - 1977/1984 - Atlantic - 7567-81511-2 - Warner - 075678151125 - Germany - 7 ˆ
Foreigner - Double Vision - 1978 - Atlantic - 7567-81597-2 - Warner - 075678159725 - Germany - 7 ˆ
(Foreigner) - Lou Gramm - Long Hard Look - 1989 - Atlantic - CD 81915 - WEA - EAN: 075678191527 - USA - 7 ˆ
(Foreigner) - Lou Gramm - Ready Or Not - 1987 - Atlantic - 7567-81728-2 - WEA - EAN: 075678172823 - Germany - EX - 8 ˆ
Frank Sinatra - New York New York - 1983 - Reprise - 07599-23927-2 - Warner - EAN: 075992392723 - Germany - 7 ˆ
Frank Sinatra - New York New York - 1983 - Reprise - 07599-23927-2 - Club Edition - 69 571 8 - Warner - EAN: 075992392723 - Germany - 7 ˆ
Frank Sinatra - New York New York - 1983 - Reprise - 07599-23927-2 - Club Edition - 69 571 8 - WEA - 075992392723 - Germany - EX - 5 ˆ
Frank Sinatra - New York New York - 1997 - Euro Sound - 3311 - FNM - 4013659033110 - Germany - 6 ˆ
Frank Sinatra - My Way - 1995 - Double Gold x 2 CD - 993 07 034 - Bellaphon - 4003099798922 - Germany - 9 ˆ
Frank Sinatra - Night And Day - 43471 - Comet - 5028421434711 - Germany - 6 ˆ
Frank Sinatra - All Of Me - 2040 - MCPS - 7619943020407 - Germany - 6 ˆ
Frank Sinatra - Same - 1993 - BM CD 31.4106 - Bella Musica - 4014513008572 - Germany - 6 ˆ
Frank Sinatra - The Film Collection - PLATCD 225 - 5014293622523 - Prism Leisure - mcps - England - 6 ˆ
Frank Sinatra - Swings - 1998 - Laserlight - 21 069 - Delta Music - 4006408210696 - Germany - 6 ˆ
Frank Sinatra - Sentimental - 6188362 - Hit Memories - 5701861883621 - Companion - EEC - 6 ˆ
Frank Sinatra - The Big Band Collection - PLATCD 231 - mcps - 5014293623124 - Prism Leisure - England - 6 ˆ
Frank Sinatra - Blue Moon - Worldhits-Collection - 4013659010555 - Universe / UN 1055 - EEC - 5 ˆ
Frank Sinatra ‎- All Of Me - 2010 - Topmaster LTD - 2040 - MCPS - EAN: 7619943020407 - Germany - 10 ˆ
Frank Sinatra ‎- The Christmas Album - 1991/2003 - EMI Gold ‎- 7243 5 42510 2 3 - EMI - CDMFPS 5797 - EAN: 724354251023 - EU - 5 ˆ
Franz Benton - Here´s To You - 5012981183424 - Marlboro Music - 5 ˆ
Franz Benton - Carry On - 4007192602322 - 1989 - Marlboro / Ariola - Germany - 5 ˆ
Franz Benton - Love Is The Ocean - 1991 - Marlboro Music - 261 419 - Virgin - 5012981841928 - Germany - 6 ˆ
Fancy & Band - Zikastar-Blue Planet - 1995 - Koch International - 34275-2 PC08 - Austro Mechana - 099923427520 - Austria - 8 ˆ
Fancy - The Original Maxi-Singles Collection x 2 CD - Pokorny Music Solutions - PMS 017 - EU - 4250252307976 - 16 ˆ
FYC - Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals - 1985 - Metronome - 828 004-2 - EAN: 042282800428 - ADD - W. Germany x 2 - 6 ˆ
FYC - Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals - 1988 - London - 828 069. 2 - FFRR Records - EAN: 042282806925 - Germany - 8 ˆ
FYC - Fine Young Cannibals - Raw And The Cooked - 1988 - London - 828 069. 2 - FFRR Records - EAN: 042282806925 - W. Germany x 2 - 5 ˆ
FYC - Fine Young Cannibals - The Finest - 1996 - Ffrr Records - 828 854.2.18 - Metronome - EAN: 042282885425 - Germany - 6 ˆ
Falco - Out Of The Dark - Into The Light - 1998 - EMI - 72434944692 - Electrola - Holland - 5 ˆ
Falco - Helden Von Heute - 2001 - BMG - 74321 80860 2 - Ariola - 743218086021 - EU - 5 ˆ
Falco - Emotional - 1986 - Teldec - 8.26380 ZP - West Germany - 19 ˆ
Falco - 3 - 1985 - Teldec ‎- 2292-44362-2 ZR - GIG Records - 8.26210 - GiG Records ‎- 022924436222 - Germany - 10 ˆ
Falco - 3 - 1985 - Teldec ‎- 8.26210 - GIG Records - 244 362-2 - Warner - 022924436222 - W. Germany - 13 ˆ
Falco - Verdammt Wir Leben Noch - 1999 - GiG Records - 74321 704992 - EMI / BMG - 743217049928 - Germany - 6 ˆ
Falco - The Hit-Singles - 1998 - EastWest ‎- 3984-23479-2 - Warner - 639842347921 - Germany - 5 ˆ
Falco - Symphonic - 2008 - Sony BMG Music Entertainment ‎- 88697223542 - EU - EAN: 886972235424 - Digipack - Austria - 7 ˆ
Falco - Wiener Blut - 1988 - TELDEC ‎- 8.26846 - Eine Warner - 243 846-2 - Warner - EAN: 022924384622 - Germany - 16 ˆ
Fisher-Z - Red Skies Over Paradise - 1981 - EMI - CDP 7 46683 2 - EMI Records - EAN: 077774668323 - Holland x 2 - 8 ˆ
Fisher-Z - Red Skies Over Paradise - 1981 - EMI - CDP 7 46683 2 - EMI Records - EAN: 077774668323 - Holland - 10 ˆ
Fisher-Z - Going Red For A Salad (The USA Years) - 1990 - CDP 7 94132 2 - Holland - 5 ˆ
Fisher-Z - Stream - 1995 - SPV - 84-89262 - Going Deaf For A Living - 4001617892626 - Germany - VG - 8 ˆ
Fisher-Z - Reveal - 1987 - Ariola ‎- 258 620 - BMG - EAN: 4007192586202 - Topac - Germany - 15 ˆ
Fool's Garden - Go And Ask Peggy For The Principal Thing - 1997 - Intercord - INT 8 22601 2 - EMI Uden - 724382260127 - Holland - 10 ˆ
Fool's Garden - Dish Of The Day - 1995 - Intercord - INT 845.263 - BIEM - 724382254423 - Holland - 5 ˆ
Fool's Garden ‎- Once In A Blue Moon - 1993 - Wespo ‎- 1079-3 - EAN: 4012010107934 - Germany & Switzerland x 2 - 10 ˆ
Fool's Garden - Fool's Garden - 1991 - New Line Records - 191-3 - ADD - Germany x 2- 10 ˆ
The Flying Pickets - Only Yule - 2010 - Inakustik - INAK 9101 CD - GEMA - EAN: 707787910125 - Germany - 5 ˆ
The Flying Pickets - Everyday - 2005 - Inakustik - INAK 9074 CD - GEMA - EAN: 707787907422 - Germany - 5 ˆ
The Flying Pickets - Big Mouth - 2008 - In-akustik - INAK 9084 CD - EAN: 707787908429 - Germany x 2 - 8 ˆ
The Flying Pickets - Lost Boys - 1987 - Moving Target - MTD 021 - CellulOid New York - EAN: 026617002121 - Holland - 6 ˆ
Franz Lambert ‎- Please Don't Go - 1992 - Polydor - 517 310-2 - ADD - 731451731020 - Germany - 10 ˆ
Franz Lambert ‎- Gold Collection - 1977-1980 - EMI ‎- CDP 538-159864 2 - EMI Electrola - 5099915986429 - W. Germany - 10 ˆ
Friedemann ‎- Legends Of Light - Music For The Ancient Land Of Belenos - 1995 ‎- Biber 66611 - In-Akustik - 4003037666115 - Germany - 5 ˆ
Friedemann ‎- Echoes Of A Shattered Sky - 2012 - Biber Records - 76841 - Vollton Musikverlag - 707787684125 - Germany x 2 - 18 ˆ
Friedemann - Beauty And Mystery Of Touch - 2000 - Biber Records - 76701 - Vollton Musikverlag - 707787670128 - Germany - 9 ˆ
Friedemann ‎- Aquamarin - 1990 - Biber Records ‎- 66431 - In-Akustik - 4003037664319 - Germany - 5 ˆ
Friedemann ‎- Aquamarin - In Concert - 1992 - Biber Records ‎- 66491 - Friedemanns Aquamarin Orchester - 4003037664913 - Germany - 5 ˆ
Friedemann - Saitensprung - 2007 - Biber Records ‎- 76811 - Vollton Musikverlag - 707787681124 - Germany - 20 ˆ
Friedemann & Serah - Flight Of The Stork - 1988 - Biber Records ‎- 66 371 - Vollton Musikverlag - 4003037663718 - Austria - 6 ˆ
Friedemann - Short Stories - 2003 - Biber Records ‎- 76761 - Vollton Musikverlag - EAN: 707787676120 - Germany - 19 ˆ
Friedemann - Indian Summer - 1987 - Biber ‎- 66301 - Biber Records - EAN: 4003037663015 - Germany - Japan - 9 ˆ
Freddie Mercury ‎- Solo - 2000 - Mr. Bad Guy / Barcelona / Bonus CD - 3 CD - Parlophone ‎- 7243 5 28047 2 6 - EMI ‎- 5 28047 2 6 - Mercury Songs - 724352804726 - Box Set + Slip Case - EU - 50 ˆ
Freddie Mercury - The Album - 1992 - Parlophone - 077778099925 - Mercury - Holland x 2 - 6 ˆ
Freddie Mercury & Montserrat Caballé - Barcelona - 1988 - Polydor ‎- INT 837 277-2 -Y- Mercury Songs - EAN: 042283727724 - Germany - EX - 8 ˆ
Freddie Mercury & Montserrat Caballé ‎- Barcelona ‎- 1992 - Polydor ‎- INT 837277-2 - Mercury - 042283727724 - France PMDC - 14 ˆ
Freddie Mercury & Montserrat Caballé ‎- Barcelona ‎- 1992 - Polydor ‎- INT 837277-2 - Mercury - 042283727724 - Germany - 8 ˆ
Freddie Mercury & Montserrat Caballé ‎- Barcelona ‎- 1992 - Polydor ‎- INT 837277-2 - Mercury - 042283727724 - France PRS - 17 ˆ
Frank Duval - Time For Lovers - 1985 - Teldec - 8.26235 ZP - Polygram - 4001408262355 - West Germany - 10 ˆ
Frank Duval - The Best Of Frank Duval - 1990 - Teldec - 57 800-5 - Warner - 9031-71344-2 - Club Sonderauflage - Germany - 20 ˆ
Frank Duval - Angel Of Mine - 1995 - Blue Chip - 551 467-2 - Convoy - 731455146721 - Germany - 8 ˆ
Frank Duval ‎- Seine Größten Erfolge - 1991 - Convoy - 849 734-2 - EastWest - 042284973427 - Karussell - Warner - Germany - 7 ˆ
Frank Duval ‎- Time For Lovers - 1985 - Warner - 2292-44028-2 ZR -TELDEC ‎- 8.26235 - EAN: 022924402821 - Germany - EX+, - 6 ˆ
Frank Duval ‎- Living Like A Cry - 1984 - TELDEC - 8.25797 ZP - West Germany - 20 ˆ
Factory Of Art ‎- Grasp !!! - 1996 - AFM Records - AFM-008 - Semaphore - CD 34325-422 - ADD - 4013859343255 - Germany - 10 ˆ
Factory Of Art - Point Of No Return - 1997 - AFM Records - AFM-014 - Semaphore - 4013859382438 - EP - Germany - 5 ˆ
Fury In The Slaughterhouse - Mono - 1993 - Slaughterhouse Music ‎- SPV 084-89042 - BMG/Ariola - EAN: 4001617890424 - Germany - 6 ˆ
Fury In The Slaughterhouse - Nowhere... Fast! - 1998 - Slaughterhouse Music ‎- SPV 085-29072 CD - SPV/BMG - 4001617290729 - 5 ˆ
Fury In The Slaughterhouse - Hooka Hey - 1991 - SPV 084-88402 - SPV Records - EAN: 4001617884027 - Germany - 10 ˆ
Franz Ferdinand ‎- You Could Have It So Much Better - 2005 - Domino ‎- WIGCD161 - Domino Records - 5034202016120 - EU x 2 - 8 ˆ
Franz Ferdinand ‎- Franz Ferdinand - 2004 - Domino ‎- WIGCD136 - EAN: 5034202113621 - EU -VG+, - 5 ˆ
Franz Ferdinand ‎- Franz Ferdinand - 2004 - Domino ‎- WIGCD136 - EAN: 5034202113621 - EU - 7 ˆ
Franz Ferdinand ‎- Tonight: Franz Ferdinand - 2009 - Domino ‎- WIGCD205 - Domino Recording - EAN: 5034202020523 - EU - 5 ˆ
Fats Waller - Believe In Miracles - 2CD - History ‎- 20.3003-HI - The Cradle Of Jazz - EAN: 4011222030030 - Israel - 10 ˆ
Fats Waller - Fats Waller - 1989 - Laserlicht - 15 711 - Delta Music - EAN: 4006408157113 - Germany - 6 ˆ
The Four Tops - Indestructiblen - 1988 - Arista ‎- 261 567 - BMG - EAN: 4007192615674 - Germany - 6 ˆ
The Four Tops - The Very Best Of - 1999 - Eurotrend ‎- CD 157.604 - Austro Mechana - EAN: 9002986576044 - EU - 6 ˆ
Fish - Internal Exile - 1991 - Polydor - 511049-2 - Fishy Records - 731451104923 - Germany - 8 ˆ
Fish - Raingods With Zippos - 1999 - Roadrunner Records ‎- RR 8677-2 - Derek W. Dick - 8086772RR - EAN: 016861867720 - Europe - EX - 6 ˆ
Frank Zappa - Civilization Phaze III - 1994 - 2 CD - Zappa Records - CDDZAP 56 - Music For Nations - RTD GAS 211.60562 - EAN: 5016583605629 - Digipack - UK - EX - 10 ˆ
Frank Zappa - Guitar - 1988 - Rykodisc ‎- RCD 10550/51 - 014431055027 - Printed In USA / Manufactured In Canada - 2 CD - 40 ˆ
The Fortunes ‎- Seasons In The Sun - 1993 - Legend - WS 90135 - ADD - EAN: 4005092901354 - Germany - 8 ˆ
The Fortunes ‎- Gold - 1993 - GOLD 016 - EAN: 8712155017162 - Germany - 5 ˆ
Five Star - Rock The World - 1988 - Tent ‎- PD 71747 - RCA ‎- BMG - EAN: 0035627174728 - Germany - 6 ˆ
Five Star - Silk & Steel - 1986 - Tent ‎- PD71100 - RCA ‎- PD71100 ‎- Ariola - EAN: 0035627110023 - Germany - EX - 5 ˆ
Firehouse Five Plus Two - Plays For Lovers - 1995 - Good Time Jazz - GTCD-12014-2 - ZYX Music - L-12014 - EAN: 090204404322 - Germany - 20 ˆ
Firehouse Five Plus Two - Tiger Rag - 2001 - Giants Of Jazz - CD 53363 ADD - Cedar H.Q.Sound - Sarabandas srl - EAN: 8004883533633 - 30 ˆ
Firehouse Five Plus Two ‎- Stoking the Fire: The Whole Story - 2007 - Volume 2 - 2CD - Jasmine Records - JASCD 460 - Hasmick Productions Ltd -EAN: 604988046021 - Czech Republic - 20 ˆ
Feargal Sharkey - Feargal Sharkey - 1985 - Virgin VIP - CDVIP 166 - Virgin Records ‎- 7243 8 42462 2 8 - EMI - 724384246228 - UK - 15 ˆ
Flashdance - Original Soundtrack - (Michael Sembello) - 1983 - Casablanca - 042281149221 - USA - 6 ˆ
Face To Face - Cats & Camels - 1991 - L+R Records - CDLR 45038 - Bellaphon - 4003099919129 - Germany - 5 ˆ
Floating Bridge - 1969 / 2005 - Floating Bridge + Bonus - 4028596001818 - Black Rose Records - BR 181 - Germany - 9 ˆ
The Fast And The Furious -Tokyo Drift - Original Motion Picture Soundtrack - 2006 - Universal Motown - 0602517009974 - Germany - 5 ˆ
Frank Marino & Mahogany Rush ‎- What's Next - 1980 / 1999 - Black Rose Records - 4453045310130 - BR 130 - Germany - 9 ˆ
Flying Blind ‎- Push - 2000 - Republic Records ‎- 440 013 368-2 - Universal Records - 044001336829 - US - 6 ˆ
The Fray ‎- How To Save A Life - 2005 - Epic - 82876861432 - Sony Music - 828768614327 - EU - 5 ˆ
The Foundations ‎- Sitting On The Dock Of The Bay - 1994 - Music Reflexion ‎- 1421.2069-2 - Selected Sound Carrier AG - 7619929109829 - Switzerland - 22 ˆ
Feidman And The Safad Chamber Orchestra - Safad - 2005 - Markus Poschner, Conductor - 88919 - Aris-CD - 828766883527 - Germany - 5 ˆ
Fastway - Waiting For The Roar - 1986 - CBS ‎- CDCBS 26654 - (DIDP 10519) - CD - CBS/Sony In Japan - Cover - Holland - 20 ˆ
Faithless ‎- Sunday 8PM - 1998 - Intercord - INT 4 84583 2 - Cheeky Records ‎- 7243 4 84583 2 2 - EU - 5 ˆ
Focus - Moving Waves - 1972/1988 - EMI - CDM 7 48862 2 - EMI Bovema B.V. - EAN: 077774886222 - Holland - 10 ˆ
Fraser - Hardly See A Thing - 2000 - Gema - DES091000 - LC 03891 - Germany - 5 ˆ
Fats Domino ‎- Blueberry Hill - Double Play - GRF014 - EAN: 5020214101428 - UK - 5 ˆ
Farm Dogs - Immigrant Sons - 1998 - Sire - 4344-31014-2 - WEA - EAN: 643443101424 - Germany - 9 ˆ
Fruupp ‎- Songs For A Thought - 1992 - Sequel Records ‎- NEX CD203 - Castle Communications - EAN: 5023224120328 - England - 16 ˆ
Frank Chacksfield Orchestra - Love Is In The Air - 1987 - Prima Records ‎- PXCD 107 - Disctronics - EAN: 5012197010729 - UK - 5 ˆ
The Goombay Dance Band - Holliday In Paradise - 9002986516958 - CD 151.695 - EU - 5 ˆ
The Goombay Dance Band - Sun Of Jamaica - 1999 - CBU 67576 - Sacem - 4001504675769 - Austria - 9 ˆ
The Goombay Dance Band ‎- Goombay Dance Band - 2002 -Eurotrend ‎- CD 152.481 -Austro Mechana -EAN: 9002986524816 -Austria - VG - 5 ˆ
Gino Vannelli - Slow Love - 3460503621626 - Dreyfus / Polygram - France
Gino Vannelli - Inconsolable Man - 1990 - Dreyfus / Mercury - 731451012921 - Germany - 510 129-2 - 26 ˆ
Gino Vannelli - Big Dreamers Never Sleep - 1987 - Dreyfus / Polydor - 042283160026 - W. Germany - 10 ˆ
Gino Vannelli - Big Dreamers Never Sleep - 1987 - CBS Associated - ZK 40337 - 07464403372 - USA - VG+, - 10 ˆ
Gino Vannelli - Nightwalker - 1981 - Arista - 07822181862 - Gema - ARCD 8186 - 15 ˆ
Golden Earring - To The Hilt - 042284793223 - Polydor - 847 932-2 - West Germany - 15 ˆ
Golden Earring - N.E.W.S. - 100.014 - CNR - West Germany - 8 ˆ
Golden Earring ‎- Tits 'n Ass - 2012 - Universal Music ‎- 370 234-0 - Digipack - 0602537023400 - Germany - 17 ˆ
Gianna Nannini - Aria - 731458976523 - Polydor / Universal - 9 ˆ
Gianna Nannini -To E Te - 886978215024 - Metronome / Gema - 9 ˆ
Gianna Nannini - Maschi E Altri - 042283395220 - Metronome / Gema - 8 ˆ
Gianna Nannini - Profumo - 042282971128 - Metronome / Gema - 6 ˆ
Gianna Nannini - Dispetto - 1995 - Polydor - 527 174-2 - Metronome - EAN: 731452717429 - Germany x 3 - 5 ˆ
Gianna Nannini - Scandalo - 042284397728 - Metronome - 843 977-2 - Germany - 5 ˆ
Gianna Nannini - X Forza E X Amore - 1993 - Metronome - 519 194-2 - Italy x 2 - 5 ˆ
Gianna Nannini - California - 042282535528 - Metronome / Gema - 6 ˆ
Gianna Nannini - Malafemmina - 1988 - Polydor - 042283709720 - Germany - 8 ˆ
Gianna Nannini - Malafemmina - 1988 - Metronome - 837 339-2 - Suisa - 042283733923 - Germany - 7 ˆ
Gianna Nannini - Cuore - 0731455911329 - Polydor - 9 ˆ
Gianna Nannini - Grazie - 0602498768051 - Polydor - 9 ˆ
Gianna Nannini - Latin Lover - 042281166921 - Metronome - West Germany - 11 ˆ
Gianna Nannini - GiannaDream-Solo I Sogni Sono Veri - 886975077922 - EU - 10 ˆ
Gianna Nannini - Bomboloni - 1996 - Polydor ‎- 533 181-2 - Polygram - EAN: 731453318120 - Germany - VG+, x 2 - 5 ˆ
Gianna Nannini ‎- Gianna Nannini - 1996 - Ariola Express ‎- 74321 40404 2 - BMG - 743214040423 - EC - 6 ˆ
Gloria Gaynor - I Will Survive - 1999 - Polydor ‎- 543 066-2 - Universal - EAN: 731454306621 - Polymedia - M.I.D. - Germany - 6 ˆ
Gloria Gaynor - I Will Survive - Pop Music ‎- 50014 - EAN: 5028421500140 - mcps - Germany - 15 ˆ
Gloria Gaynor - I Will Survive - 1992 - Object Enterprises ‎- ORO 156 - The Collection - EAN: 5014797181564 - Misprint - EEC. - EX - 20 ˆ
Grace Jones - Nightclubbing - 1987 - Island - 253 481 - CID 9624 (90 093-2) - Island Masters - 4007192534814 - EU - 5 ˆ
Grace Jones - Island Life - 1985 - Island - 842 453-2 - France - 042284246326 - IMCD 16 - EU - 5 ˆ
Grace Jones - Hurricane - 2008 - Wall Of Sound ‎- WOS050CD - Play It Again Sam [PIAS] ‎- 949.2050.020 - EU x 2 - 5 ˆ
Grace Jones ‎- Hurricane - Dub - 2CD - 2011 - Love Da Records ‎- LOVECD138 - Wall Of Sound - EAN: 5414939142420 - Bloodlight - Digipak - 20 ˆ ‎
Genesis - A Trick Of The Tail - 1976 - Virgin - CDSCDX 4001 - 724383988525 - Holland x 2 - 6 ˆ
Genesis ‎- Live / The Way We Walk (Volume One: The Shorts) - 1992 - Virgin - GEN CD 4 - Virgin Records - 0777 7 86565 2 4 - EU - 5 ˆ
Genesis - From Genesis To Revelation - 1969/1996 - Disky - DC 863092 - Jonjo Music - 0724348630926 - Holland - 6 ˆ
Genesis - Invisible Touch - 1986 - Virgin - GEN CD2 - Charisma Records - EAN: 5012981238520 - UK - 6 ˆ
Genesis - Invisible Touch - 1986 - Virgin - GEN CD2 - Charisma Records - EAN: 5012981238520 - Austria - 5 ˆ
Genesis - Invisible Touch - 1986 - Virgin Dischi Spa - 0777 7 86360 2 1 - Charisma Records - GENCD 2 - EAN: 077778636021 - Italy - 8 ˆ
Genesis - We Can'T Dance - 1991 - Virgin - GEN CD3 - 262 082 - Virgin Records - EAN: 077778633020 - Holland - 5 ˆ
Genesis - We Can'T Dance - 1991 - Virgin - GEN CD3 - 262 082 - Virgin Records - EAN: 5012981889326 - Austria - 5 ˆ
Genesis - Genesis - 1983 - Vertigo - 814 287-2 - PolyGram - 042281428722 - W.Germany x 2 - 7 ˆ
Genesis - Genesis - 1983 - Vertigo - GEN CD1 - Charisma - 00777 7 86436 2 3 - Holland - 8 ˆ
Genesis - Calling All Stations - 1997 - Virgin - GENCD6 - 7243 8 44607 2 3 - Virgin Records - 0724384460723 - 5 ˆ
Genesis - Abacab - 1981 - Vertigo - 800 044-2 - Gerling Ltd. - 042280004422 - West Germany - 8 ˆ
Genesis - Abacab - 1987 - Virgin - 0777 7 86401 2 7 - CBRCD 102 - 0077778640127 - Charisma - 1978 - UK - 10 ˆ
Genesis - Abacab - 1981 - Virgin - 7243 8 39890 27 - Charisma - CBRCDX 102 - Holland - 9 ˆ
Genesis - ...And Then There Were Three... - 1978 - Virgin - 00946 3916402 8 - Teltron - 0094639164028 - Argentina - 8 ˆ
Genesis - ...And Then There Were Three... - 1978 - Virgin - CDSCDX 4010 - Virgin Records - 7243 8 39891 2 6 - Holland x 2 - 8 ˆ
Genesis ‎- ...And Then There Were Three... - 1982 - Charisma ‎- CDSCD 4010 - Virgin ‎- 0777 7 86399 2 3 - EAN: 5012984540125 - UK - 9 ˆ
Genesis - Foxtrot - 1972/1994 - Atlantic - 82674-2 - Definitive Edition Remaster - 075678267420 - USA - 8 ˆ
Genesis - Foxtrot - 1972/1994 - Virgin ‎- CASCDX 1058 - Virgin Records ‎- 7243 8 39779 2 5 - Italy - 7 ˆ
Genesis - Duke - 1980/1984 - Virgin - CBRCD 101 - Charisma ‎- 0777 7 86397 2 5 - Holland - 7 ˆ
Genesis ‎- Turn It On Again (The Hits) - 1999 - Virgin ‎- GENCD 8 - Virgin Records ‎- 7243 8 48416 21 - EAN: 724384841621 - EU - 5 ˆ
Gentle Giant - Acquiring The Taste -1971 - Vertigo - 842 917-2 - PolyGram - 042284291729 - USA - 15 ˆ
Gentle Giant - The Power & The Glory - 1974/1992 - Road Goes On Forever - RGF CD 1002 - Phonogram - EAN: 5022539100223 - UK - 13 ˆ
Gentle Giant - The Missing Piece / Giant For A Day - 1990 - BGO Records - BGOCD431 - Chrysalis - 5017261204318 - England - 12 ˆ
Gipsy Kings - Este Mundo - 1991 - P.E.M. - EAN: 5099746864828 - Columbia - Sony x 2 - 5 ˆ
Gipsy Kings - Gipsy Kings - 1987 - Columbia - COL 469123 2 - Sony - P.E.M. / Paris - 5099746912321 - Austria - 5 ˆ
Gipsy Kings - Allegria - 1990 - Columbia - COL 466762 2 - Sony - 5099746676223 - Austria - 5 ˆ
Gipsy Kings - Luna De Fuego / Allegria - 1982 - Columbia / Sony - 5099746905897 - Sara Music - 2 CD - Austria - 9 ˆ
Gipsy Kings - Luna De Fuego - 1990 - Columbia / Sony - 5099746676322 - Sara Music - CB 701 - Austria - 5 ˆ
Gipsy Kings - Love & Liberte - 1993 - Columbia - 474950 2 - Sony - P.E.M. - EAN: 5099747495021 - LRD - Austria x 2 - 5 ˆ
Gipsy Kings - Mosaique - 1989 - Dureco - 1151802 - Sonet - 8711211518025 - K-TEL - Holland - 5 ˆ
Gipsy Kings - Compas - 1997 - Columbia - 487993 2 - Sony - 5099748799326 - PEM - Austria - 6 ˆ
Gipsy Kings ‎- The Very Best Of - 2005 - Sine ‎- 5202172 - Sony Music ‎- 5202172001 - BMG - EAN: 5099752021727 - EU - 5 ˆ
Gipsy Kings ‎- Live - 1992 - Columbia - 472648 2 - P.E.M. - Sony - 5099747264825 - Austria - 5 ˆ
Gary Moore - Blues for Greeny - 1995 - Virgin - CDV2784 - Virgin Records - 724384050726 - Holland - 7 ˆ
Gary Moore - Wild Frontier - 1987 - 10 Records - DIXCD 56 - Nimbus - 5012982505621 - UK - 6 ˆ
Gary Moore - After Hours - 1992 - Virgin - CDV 2684 (262 558) - Virgin Records Ltd. - 5012981268428 - Austria - 6 ˆ
Gary Moore - Still Got The Blues - 1990 - Virgin - CDV - 2612 - Virgin Records - EAN: 5012981261221 - Austria x 2 - 6 ˆ
Gary Moore - Still Got The Blues - 2003 - Virgin Records - 7243 5 83580 2 5 - UK: MOORECD8 - EAN: 724358358025 - EU - 7 ˆ
Gary Moore - Run For Cover - 1985 - 10 Records - DIX CD 16 - Nimbus - 5012982501623 - UK x 2 - 6 ˆ
Gary Moore ‎- Back On The Streets The Rock Collection - 2003 - EMI - 7243 5 91089 2 6 - EU - 6 ˆ
Gary Moore - After The War - 1989 - Virgin - CDV 2575 - Virgin Records - 259 543-222 - Sonopress - 5012981257521 - UK & Europe x 3 - 5 ˆ
Gary Moore ‎- Blues Alive - 1993 - Virgin ‎- 0777 7 87798 2 7 ‎- CDV 2716 - BMG - 077778779827 - Holland - 6 ˆ
Gary Moore - Dirty Fingers - 1989 - Bellaphon Records ‎- 288.07.024 - Interpress - 4003090702423 - West Germany - 40 ˆ
Gary Moore Band ‎- Grinding Stone - 1973 - CBS ‎- 467449 2 - UK - 02-467449-10 - CBS - 5099746744922 - Austria - 10 ˆ
Gary Moore ‎- Victims Of The Future - 1983 - 10 Records - DIXCD 2 - Virgin - 10 ˆ
Gerry Rafferty - Sleepwalking - 1982 - EMI - 077774660822 - Liberty - CDP 7466082 - UK - 8 ˆ
Gerry Rafferty - On A Wing & A Prayer - 1992 - Polydor - 517 238-2 - POL 900 - 731451723827 - Germany - 6 ˆ
Gerry Rafferty - City to City - 1977 - Liberty-United Records - CDP 7 46049 2 - EMI - 077774604925 - Holland - 7 ˆ
Gerry Rafferty - City to City - 1977 - Liberty-United Records - CDP 7 46049 2 - EMI - 077774604925 - UK - 8 ˆ
Gerry Rafferty - Right Down The Line - The Best Of Gerry Rafferty - 1989 - Polydor ‎- 841729-2 - EMI - EAN: 042284172929 - Germany x 2 - 5 ˆ
Gerry Rafferty ‎- Baker Street - 1999 - Disky ‎- DC 854422 - Disky Communications Europe B.V. - 0724348544223 - Germany - 5 ˆ
George Benson - Tenderly - 1989 - Warner Bros. - 925 907-2 - Teldec - 075992590723 - Germany - 6 ˆ
George Benson - Big Boss Band - 1990 - Warner Bros. - 7599-26295-2 - WEA - 075992629522 - USA - 5 ˆ
George Benson - That's Right - 1996 - GRD-9823 - GRP - 011105982320 - USA - 7 ˆ
George Benson - 20/20 - WB - 1984/1985 - Warner Bros. - 7599-25178-2 - WEA - 075992517829 - Germany - 6 ˆ
George Benson - Love Remembers - 1993 - Warner Bros. - 7599-26685-2 - WEA - 075992668521 - Germany - 6 ˆ
George Benson - Twice Of Love - 1988 - Warner Bros. - 925 7055-2 - WEA - 075992570527 - Germany - 5 ˆ
George Benson - Witchcraft - 1973 / 1989 - Jazz Hour - JHR 73523 - A Jazz Hour With - E.E.C. - France - 10 ˆ
George Benson - In Your Eyes - 1983 - Warner Bros. - 923 744-2 - WE 851 -Warner Bros. Records Inc. - EAN: 07599237442 - Germany - 8 ˆ
George Benson - In Your Eyes - 1983 - Warner Bros. - 7599-23744-2 - WEA - EAN: 07599237442 - Germany - 6 ˆ
George Benson - Give Me the Night - 1980 - 7599-27406-2 - Warner Bros. - 075992740623 - QWEST - Germany - 8 ˆ
George Benson - Standing Together - 1998 - GRP 99252 - Universal - 011105992527 - EU - 7 ˆ
George Benson & Al Jarreau - Givin' It Up - 2006 - Concord Records - CCD-2316-2 - Monster Music - 888072231627 - U.S.A. - 8 ˆ
George Benson - George Benson - Signal - Holland - SIGNAL 50645 - Israel - 6 ˆ
George Benson ‎- Irreplaceable - 2003 - GRP ‎- 0602498612873 - Verve Music - EAN: 602498612873 - Tallest Tree - Universal - Germany - 6 ˆ
Giorgio Moroder - From Here To Eternity - 1977 - Oasis - 1999 - REP 4759 WG - 4009910475928 - Repertoire - 9 ˆ
Giorgio Moroder - To Be Number One - 1977/1990 - Virgin - 260 764-222 - Sugar - Germany x 2 - 8 ˆ
Giorgio Moroder - Magic Move Hits - 731451667725 - Polystar / Polygram - Germany - 5 ˆ
Giorgio Moroder - Forever Dancing - 1992 - Virgin - 263 154 - Germany - 7 ˆ
Gillan - Toolbox - 1991 - EastWest - 9031-75641-2 - Warner - EAN: 090317564128 - Germany - 7 ˆ
Gillan Ian - Clear Air Turbulence - 2005 - 2CD Set - Eagle Rock ‎- 223124-311 - Ambitions ‎- Membran - Digipack - EAN: 4011222231246 - 10 ˆ
Gillan Ian - Naked Thunder - 1990 - Teldec - 9031-71899-2 - Warner - EAN: 090317189925 - Germany - 9 ˆ
Guns N' Roses ‎- Chinese Democracy - 2008 - Black Frog ‎- 0602517906075 - Geffen - EAN: 602517906075 - Universal - Germany - 5 ˆ
Guns N' Roses ‎- "The Spaghetti Incident?"- 1993 - Geffen Records ‎- GED24617 - Uzi Suicide Record Co. - EAN: 720642461723 - Germany - 5 ˆ
Guns N' Roses ‎- Use Your Illusion II - 1991 - Geffen Records ‎- GED 24420 - Uzi Suicide ‎- GEFD 24420 - MCA - EAN: 720642442029 - Austria - 5 ˆ
Guns N' Roses ‎- Appetite For Destruction - 1987 - Geffen Records - GED 24148 - MCA - GEFD 24148 - BMG - EAN: 720642414828 - Germany - 7 ˆ
Guns N' Roses ‎- Appetite For Destruction - 1987 - Geffen Records - 924 148-2 - Warner Bros. - EAN: 07599241482 - Germany RSA - 6 ˆ
Guns N' Roses ‎- G N' R Lies - 1986 - Geffen Records ‎- GED 24198 - Uzi Suicide - GEFD 24198 - Universal - EAN: 720642419823 - Germany - 5 ˆ
Go West - Bang & Crashes - 1985 - Chrysalis - 0946 3 21536 2 3 - EMI - 094632153623 - UK - 5 ˆ
Go West - Indian Summer - 1992 - Chrysalis - CDCHR 1964 - Chrysalis Records - 094632196422 - Austria - 5 ˆ
G.O.D. - Gardener Of Delight - The Last Banshee - 2004 - DMG - 54.218057.2 - NiWo Music - EAN: 4260022810445 - Germany - 7 ˆ
G.O.D. - Gardener Of Delight - Rebels, Roses & Celts - 2005 - DMG - 54.218038.2 - NiWo Music - EAN: 4260022810636 - Germany - 7 ˆ
Go • Go's* - Greatest - 1990 - I.R.S. Records - 44797 0059 2 - Club Edition - D-150315 - US - VG - 7 ˆ
Go • Go's* - God Bless The Go • Go's* - 2001 - Epic - EPC 504080 2 - Beyond - 5099750408025 - Sony - 5040802000 - Austria - 7 ˆ
Glenn Miller - 20 Classic Tracks - 1987 - Prima Records ‎- PXCD 109 - UK - 10 ˆ
Glenn Miller - Golden Hits - 1994 - Galaxy Music ‎- 3880992 - Greatest Hits - 8711638809928 - E.E.C. - 5 ˆ
Good Charlotte - Good Charlotte - 2000 - Sony - 510974 2 - Epic - 5099751097426 - Daylight - Austria - 5 ˆ
Good Charlotte - The Young And The Hopeless - 2002 - Sony - 509488 2 - Epic - 5099750948828 - Daylight - Austria - 5 ˆ
Gossip - Music For Men - 2009 - Columbia ‎- 88697529222 - Sony Music - 886975292226 - EU - 6 ˆ
Gossip - A Joyful Noise - 2012 - Columbia ‎- 8 86919 82652 4 - Sony Music - 886919826524 - EU - 6 ˆ
Gary Wright ‎- Touch And Gone - 1977 - Warner Bros. - 9362-46915-2 - WEA - 093624691525 - WE833 - Germany - 17 ˆ
Gary Wright ‎- The Dream Weaver - 1975 - Warner Bros. ‎- 7599-27294-2 - WEA - 075992729420 - Germany - 8 ˆ
George Harrison - Somewhere In England - 2004 - Parlophone - 7243 5 94235 2 4 - Dark Horse - 724359423524 - EU - 11 ˆ
George Harrison - Concert For George - 2003 - WSM ‎- 8122 74546 2 - Warner Strategic Marketing - 2 CD Jewelcase in A Cardboard Slipcase - 081227454623 - Germany - 20 ˆ
Garbage ‎- Version 2.0 - 1998/2003 - Warner Music United Kingdom ‎- 5050466887627 - Germany - 6 ˆ
Garbage ‎- Garbage - 1995/2003 - Warner Music United Kingdom ‎- 5050466-8875-2-8 - A & E Records - 5050466887528 - UK - 6 ˆ
Garbage ‎- Beautifulgarbage - 2001 - Mushroom ‎- MUSH95CD - 720.0095.020 - Pias - EAN: 5034644009520 - UK - 6 ˆ
George Michael ‎- Older - 1996 - Aegean ‎- 7243 8 41392 2 3 - Virgin - CDV2802 - EAN: 724384139223 - EU - Holland - 6 ˆ
George Michael ‎- Ladies & Gentlemen (The Best Of George Michael)- 2 CD- 1998 -Epic ‎- 491705 2 -Sony - 5099749170520 - Fet Box - UK - 7 ˆ
George Michael ‎- Faith - 1987 - Epic - EPC 460000 2 - CBS Records - 5099746000028 - Holland - 5 ˆ
George Michael And Queen With Lisa Stansfield ‎- Five Live - 1993 - Parlophone - 0777 7 89418 2 8 - EMI - 077778941828 - Holland - VG+, - 5 ˆ
Gloria Estefan ‎- Mi Tierra - 1993 - Epic ‎- EPC 473799 2 - Sony Music - 5099747379925 - Austria - 5 ˆ
Gloria Estefan ‎- Destiny - 1996 - Epic ‎- EPC 483932 2 - Sony Music - 01-483932-10 - Epic - EAN: 5099748393227 - Austria - 5 ˆ
Gloria Estefan ‎- Gloria! - 1998 - Epic ‎- EPC 489850 2 - Epic ‎- 489850 2 - Sony Music - EAN: 5099748985026 - Austria - 5 ˆ
George Baker - Paloma Blanca - Eurotrend ‎- CD 152.417 - Austro Mechana - 9002986524175 - Austria - 10 ˆ
George Baker Selection - Good For Gold - 1995 - Disky ‎- GG 860192 - EMI Records - EAN: 724348601926 - Holland - 10 ˆ
Gwen Stefani - The Sweet Escape - 2006 - Interscope Records - 0602517173897 - Germany - 5 ˆ
Gwen Stefani - Love.Angel.Music.Baby. - 2004 - Interscope Records - 0075021031753 - Germany - 5 ˆ
Gazebo - Portrait & Viewpoint - 2 CD - 2008 - Edsel - 0192600 TRM - Trecolori Media - 4029758926000 - Gabric - Italy - 16 ˆ
Gazebo ‎- Telephone Mama - 1984 - Baby Records -610 236-222 -Ariola Eurodisc -Topac - EAN: 4007196102361 - Germany - Sanyo Japan - 80 ˆ
Gregory Porter ‎- Liquid Spirit - 2013 - Blue Note - 0602537410538 - Universal Music Classics & Jazz - 602537410538 - Germany x 2 - 5 ˆ
Gregory Porter ‎- Water - 2013 - Motéma Music - 233170 - Membran Music - EAN: 4011222331700 - Germany - 6 ˆ
Godley & Creme - Goodbye Blue Sky - 1988 - Polydor - 835-348-2 - Warner Bros. - EAN: 042283534827 - West Germany - 15 ˆ
Godley & Creme - Images - 1993 - Spectrum Music - 5500072 - Polydor - EAN: 731455000726 - Karussell - Germany - 8 ˆ
Gabriella Cilmi - The Sting - 2014 - Ferryhouse - FHP 422262 - Warner Music - 5037300785868 - Sweetness Tunes - Zebralution - New - 20 ˆ
Gabriella Cilmi - Lessons To Be Learned - 2008 - Universal - 0602517739451 - Island Records - 1773945 - Super Jewel Box - Germany - 5 ˆ
Gladys Knight ‎- Good Woman - 1991 - MCA Records ‎- MCD 10329 - BMG - 008811032920 - Ariola - Germany - 5 ˆ
Gladys Knight & The Pips - Reflections Of - 1997 - Hey Presto! - KBCD 064 - KB Import & Export - EAN: 5020941370647 - UK - NEW - 8 ˆ
Guano Apes ‎- Planet Of The Apes - 2004 - Supersonic 177 - BMG ‎- 82876 63992 2 - GUN Records - EAN: 828766399226 - 6 ˆ
Guano Apes ‎- Walking On A Thin Line - 2003 - Supersonic - Supersonic 119 - BMG ‎- 74321 94569 2 - Gun Records - EAN: 743219456922 - EU - 5 ˆ
Grease (The Original Soundtrack From The Motion Picture) - 1978 / 1998 - Polydor - 044 041-2 - PolyGram - 044004404129 - Germany - 5 ˆ
Grease - The Original London Cast Recording - 1993 - Epic ‎- 474632 2 - Sony Music - EAN: 5099747463228 - BMG - UK - 5 ˆ
Great White - Sail Away x 2 CD - 1994 - ZOO Entertainment ‎- Capitol - 72445 11080 2 - BMG - 724451108022 - Germany - 18 ˆ
Grateful Dead - Not Fade Away - 2006 - Euro Trend - 9002986422945- CD 142.294 - Austro Mechana - LC 10922 - EU - 9 ˆ
Guillermo Sanchez - Enya - 2001 - Perfect Panpipes - 3118-2 - Perfect Panpipes Series - 5703976141962 x 2 - 5 ˆ
Good Men Gone Bad - At Church - 1996 - E.L.C.H. Records - 08-1106 B - Germany - 6 ˆ
Grieg - Peer Gynt - 1998 - Elap - 44103CD - The Rose Collection - 5703185310760 - Sony - EEC - 5 ˆ
Grand Funk Railroad ‎- Heavy Hitters! - 1989 - Capitol Records ‎- 077775724424 - CDL-57244 - Canada - 8 ˆ
Great Big Bands - 1987 / 1995 - Michele Compact Disc - 5016022712420 - MICH 7 1 24 - England - 10 ˆ
George Thorogood & The Destroyers ‎- Live: Let's Work Together - 1995 - EMI - 7243 8 31948 2 7 - UK - VG - 5 ˆ
Gram Parsons ‎- GP / Grievous Angel - 2 In 1 - Reprise Records ‎- 7599-26108-2 - Warner Bros. - 1973 / 1974 - Germany - 7 ˆ
Gentleman - Confidence - 2004 - Four Music ‎- FOR 517896 2 - Bushhouse Music ‎- FOR 517869 2 - Germany - 5 ˆ
Guru Guru ‎- Hinten - 1999 - OHR 70015-2 - ZYX Music - 090204745326 - Germany - 9 ˆ
Godsmack ‎- IV - 2006 - Universal ‎- 602498550366 - Republic Records - Germany - 6 ˆ
Gurdan Thomas ‎- This Beautiful World Of Ugliness - 2012 -Beste! Unterhaltung - BU022 - Brokensilence - 4250137230542 -Digi - Germany - 6 ˆ
The Gap Band ‎- Live & Well - 1996 - Essential ‎Records - ESMCD 442 • GAS 0000442ESM - Castle - 5017615844221 - UK - 10 ˆ
Gudrid Hansdottir ‎- Love Is Dead - 2012 - Tutl ‎- HJF170 - Nordic Notes - 663993533896 - Faroe Islands - DigiPack - 10 ˆ
Gary Barlow ‎- Open Road - 1997 - RCA ‎- 74321 417 202 - BMG ‎- 743214172025 - Sonopress - EU - 6 ˆ
Ghiribizzi ‎- Pan'ta Rhei - 2005 - Ghiri-Music ‎- GH-02 - Xena Vision - Belgium - 10 ˆ
Gerald Krampl ‎- Wonder Way - 2012 - Sandrose Records ‎- SCD 30.029 - EAN: 9120010320248 - Austria - 9 ˆ
Grover Washington, Jr. - Winelight - 1980 - Elektra ‎- 7559-60338-2 - Asylum - EAN: 075596033824 - Warner - Germany - 6 ˆ
George Ezra ‎- Wanted On Voyage - 2014 - Columbia ‎- 88843032252 - Sony Music - 0888430322523 - UK - EX - 5 ˆ
Glenn Hughes - Play Me Out / Four On The Floor - 1990 - Connoisseur Collection ‎- VSOP CD 153 - EAN: 5015773911656 - England - NM - 20 ˆ
Gerry Mulligan Meets Scott Hamilton ‎- Soft Lights & Sweet Music - 1986 - Concord Jazz - CCD 4300 - EAN: 4003090430029 - Germany - 30 ˆ
Groundhogs - Solid - 1974 - SPM Records ‎- SPM CD 023 01 - GEMA - W.-Germany - 9 ˆ
Gottfried Böttger ‎- Hand Made - 1992 - BMG - 888 974 - ARIS ‎- 888 974-909 + Book + Slip Case - EAN: 4007198889741 - Germany - 20 ˆ
Glass Tiger ‎- Simple Mission - 1990 - Capitol Records ‎- 7 92922 2 - EMI - EAN: 07777929222 - Holland - EX - 5 ˆ
Gianni Morandi - Celeste Azzurro E Blu - 1997 - Penguin - 74321509742 - BMG - Pubblicita TV - EAN: 0743215097426 - Italy - 7 ˆ
George Duke - Thief In The Night - 1985 - Elektra/Asylum Records ‎- 9 60398-2 - PolyGram ‎- 60398-2 - WEA - EAN: 075596039826 - Germany - 14 ˆ
The Gadd Gang ‎- The Gadd Gang - 1986 - Epic ‎-EPC 450413 2 -Sony -(DIDP 107759) -Japan -(01-450413-10) -EAN: 5099745041329 - Holland - 10 ˆ
Ganymed ‎- Future World - Bellaphon ‎- 288.09.103 - Interpress - 288•09•103 - Bacillus Records - EAN: 4003099869622 - Germany - 80 ˆ
Gidon Kremer • Astor Piazzolla ‎- El Tango - 1999 - Nonesuch ‎- 7559-79462-2 - Warner - EAN: 075597946222 + Slip Case - Germany - 6 ˆ
George Jones - High-Tech Redneck - 1993 - MCA Records ‎- MCAD-10910 - JVC - EAN: 008811091026 - USA - 6 ˆ
Heuey Lewis And The News - Fore - 1991 - Chrysalis -257 897 - EMI - 4007192578979 - Ariola / BMG - Holland - 5 ˆ
Heuey Lewis And The News - Fore - 1986 - Chrysalis - CDP32 154-2 - RCA - 094632153425 - EMI - UK - 5 ˆ
Heuey Lewis And The News - Hard At Play - 1986 - Chrysalis - CDP- 7-93355-2 - EMI - 077779335527 - Holland - 5 ˆ
Heuey Lewis And The News - Sports - 1983 / 1987 - Chrysalis - CDP 32 1412-2 - EMI - 0094632141224 - UK - 5 ˆ
Heuey Lewis And The News - Sports - 1983 - Chrysalis - CDP 32 1412-2 - EMI - 0946 3 21412 2 4 - S.I.A.E. - 0094632141224 - Italy - 5 ˆ
Heuey Lewis And The News - Picture This - 1982 - Chrysalis - 610 545-222 - Japan - RCA - 4007196105454 - Ariola / BMG - Germany - 5 ˆ
Heart - Brigade - 1990 - CDP 7918202 - Capitol - 0077779182022 - UK CDESTU - Austria - 6 ˆ
Heart - Brigade - 1990 - Capitol - CDP 7918202 - Capitol Records - CDESTU 2121 - EMI - 0077779182022 - UK - Holland - 7 ˆ
Heart ‎- Brigade - 1990 - Capitol Records ‎- CDP 7918202 - EMI - CDESTU 2121 - Capitol - 0077779182022 - UK - Austria - 6 ˆ
Heart - Bad Animals - 1987 - Capitol Records - CDP 7 46676 2 - Capitol - 077774667623 - USA x 2 - 5 ˆ
Heart - Desire Walks On - 1993 - Capitol Records - 724382754022 - UK - 12 ˆ
Heart - Dog & Butterfly - 1978 - Epic - EPC 468881 2 - Sony - 5099746888121 - Austria - 9 ˆ
Heart ‎- Private Audition / Passionworks x 2 CD - 2009 - BGO Records - BGOCD 888 - Universal - 5017261208880 - UK - 15 ˆ
Heart ‎- Bebe Le Strange - 2004 - Epic ‎- 508340 2 - Legacy ‎- 5099750834022 - Sony - EU - 8 ˆ
Heart ‎- Little Queen - 1977 - CBS - CDPRT 82075 - Portrait - 5099708207526 - Austria - 30 ˆ
Heart - Heart - 1985 - Capitol Records ‎- CDP 7 46157 2 - Nimbus - EAN: 07777461572 - UK - EX - 10 ˆ
Héroes del Silencio - El Mar No Cesa - 1991 - EMI - 077779145522 - Odeon - 7 91455 2 - Italy - 7 ˆ
Héroes del Silencio - El Espiritu Del Vino - 1993 - EMI - 077778955825 - Holland - 5 ˆ
Héroes del Silencio - Avalancha - 1995 - EMI - 7243 8 35530 2 0 - EMI-Odeon - EAN: 724383553020 - Holland x 2 - 5 ˆ
Héroes del Silencio - Rarezas - 1998 - EMI - 724349471825 - Holland - 6 ˆ
Héroes del Silencio - Senderos De Traiction - 1990 - EMI - 7957522 - EMI Records - 077779575220 - Holland - 6 ˆ
Herbert Grönemeyer - Mensch - 2002 - EMI - 724354162121 - Germany - 8 ˆ
Herbert Grönemeyer - Bleibt Alles Anders - 1998 - EMI - 724349495722 - Holland - 5 ˆ
Herbert Grönemeyer - Grönemeyer - Schiffsverkehr - 2011 - EMI - 5099909538320 - Grönland Records - EU - 7 ˆ
Herbert Grönemeyer ‎- 12 - 2007 - EMI ‎- 00946 387339 2 8 - Grönland Records - EU - Germany - 6 ˆ
Herbert Grönemeyer ‎- Grönemeyer Live - 1995 - EMI Electrola ‎- 7243 8 36127 2 7 - Holland - 5 ˆ
Herbert Grönemeyer ‎- Cosmic Chaos - 1994 - EMI Electrola ‎- 7243 8 31317 2 3 - Digipack - EAN: 724383131723 - Germany - 5 ˆ
Herbert Grönemeyer ‎- Chaos - 1993 - 1C 0777 7 89599 2 2 - EMI Electrola - EAN: 077778959922 - Germany - 5 ˆ
Herbert Grönemeyer ‎- Total Egal - 1982 - Intercord - INT 860.173 - Intercord Ton GmbH - 4006758601731 - Germany - 5 ˆ
Herbert Grönemeyer ‎- Gemischte Gefühle - 1983 - Intercord - INT 860.187 - Intercord Ton GmbH - 4006758601878 - Germany - 5 ˆ
Herbert Grönemeyer - Dauernd Jetzt - 2014 - Universal ‎- 0602547046659 - Grönland Records ‎- EAN: 0602547046659 - Vertigo - Germany - 6 ˆ
Hot Chocolate - 14 Greatest Hits - 1976/1996 - Parlophone - 7243 8 53599 2 7 - EU - 5 ˆ
Hot Chocolate - Strictly Dance - 1993 - Polydor - 521 021-2 - Germany - 731452102126 - EU - 5 ˆ
Haddaway - The Album - 1993 - Coconut - 74321 14782 2 - BMG - 743211478229 - Germany - 5 ˆ
Haddaway - The Album - 2 nd Edition - 1993 - Coconut - 74321 18275 2 - BMG - 743211827522 - Germany - 5 ˆ
Haddaway - The Drive - 1993 - Coconut - 74321 28260 2 - BMG - 743212826029 - EC - 5 ˆ
Haddaway - Pop Splits - 2005 - 0162172COC - Coconut - 4029758621738 - Edel - EU - 7 ˆ
Haddaway - Let's Do It Now - 1998 - Coconut - 74321 50590 2 - BMG -743215059028 - Germany - 6 ˆ
The Hollies ‎- The Hollies ‎- 1989 - Imrat - imt 100.095 - Vivo - CDM03 - SUISA - Switzerland - 7 ˆ
The Hollies ‎- Rarities - 1988 - (1963-1974) - EMI Records Ltd. - CDP 7 91297 2 - MCPS - 077779129720 - UK - VG - 8 ˆ
Harry Connick, JR. - 20 - Epic - 1989 - EPC 462996 2 - CBS - 5099746299620 - Austria - VG+ - 5 ˆ
Harry Connick, JR. - Music From The Motion Picture "When Harry Met Sally..." - 1989 - CBS - 465753 2 - CBS Records - 5099746575328 - Austria - 9 ˆ
Harry Connick, JR. - Blue Light, Red Light - 1991 - Columbia - CK 48685 - Sony - 07464486852 - USA - 5 ˆ
Harry Connick, JR. - Blue Light, Red Light - 1991 - Columbia - COL 469087 2 - Sony - 01-469087-10 - EAN: 5099746908720 - Austria - 9
Harry Connick, JR. ‎- She - 1994 - Columbia ‎- 476816 2 - Sony Music - 5099747681622 - Austria - VG+, - 5 ˆ
Harry Connick, JR. ‎- Your Songs - Columbia - 88697607812 - Sony Music - EAN: 886976078126 - EU - 5 ˆ
Harry Connick, JR. ‎- 25 - 1992 - Columbia - CK 53172 - Sony Music - EAN: 074645317229 - Pitman - USA - 6 ˆ
Hanson ‎- Middle Of Nowhere - 1997 - Mercury ‎- 534 615-2 - PolyGram - 731453461529 - UK x 2 - 5 ˆ
Hanson - 1998 ‎- Mercury - 3 Car Garage: The Indie Recordings '95-'96 - 558 399 2 - PolyGram - 731455839920 - Germany - 5 ˆ
Hanson ‎- Live From Albertane - 1998 - Mercury ‎- 538 240-2 - Albertane - 731453824027 - Germany - 5 ˆ
Hayseed Dixie ‎- Weapons Of Grass Destruction - 2007 - Cooking Vinyl ‎- COOKCD403 - EU - 711297480320 - England - 6 ˆ
Hayseed Dixie ‎- Let There Be Rockgrass - 2004 - Cooking Vinyl ‎- COOKCD314 - CV - 711297471427 - UK - 5 ˆ
Hayseed Dixie - A Hot Piece Of Grass - 2005 - Cooking Vinyl ‎- COOKCD343 - CV - 711297474329 - UK - 5 ˆ
Hayseed Dixie ‎- No Covers - 2008 - Cooking Vinyl ‎- COOK CD 454 - CV - 711297485424 - UK - 5 ˆ
Hattler ‎- Mallberry Moon - 2003 - Bassball - BAS 20031 - Gema - 4029758275825 - Germany - 8 ˆ
Hattler ‎- No Eats Yes - 2001 - Bassball ‎- 20012 BAS - Event Records - EAN: 4029758275221 - Germany - 12 ˆ
Hooters - Nervous Night - 1985 - CBS - 462485 2 - Sony Music - 5099746248529 - Austria - 5 ˆ
Hooters - Nervous Night - 1985 - CBS - CDCBS 26422 - Sony Music - DIDP 10278 - Japan - 30 ˆ
Hooters - Zig Zag - 1989 - Columbia - 465084 2 - Sony Music - 5099746508425 - Austria - 5 ˆ
Hootie & The Blowfish ‎- Fairweather Johnson - 1996 - Atlantic ‎- 7567-82886-2 - Warner - EAN: 075678288623 - Germany x 2 - 5 ˆ
Hootie & The Blowfish ‎- Musical Chairs - 1998 - Atlantic ‎- 7567-83136-2 - Warner - HDCD - EAN: 075678313622 - Germany - 5 ˆ
Harold Budd / Brian Eno - Ambient 2 The Plateaux Of Mirror - 2004 - EMI ‎- 50999 6 84526 2 9 - UK: ENOCDX 7 - Original Masters Series - EU - 7 ˆ
Harold Budd / Brian Eno With Daniel Lanois ‎- The Pearl - 2009 - EMI ‎- 50999 6 84538 2 4 - UK: ENOCDX 13 - Original Masters Series 13 - EU - 7 ˆ
Hecate Enthroned ‎- Upon Promeathean Shores (Unscriptured Waters)- 1995 -Blackend ‎-BLACK002CD - IRS -EAN: 5028563143823 - Germany - 20 ˆ
Hecate Enthroned ‎- Dark Requiems...And Unsilent Massacre - 1998 - Blackend ‎- BLACK012CD - PHD - EAN: 5028563245725 - UK - VG+, - 6 ˆ
Hoelderlin - Clowns & Clouds - 1976/2007 - Intercord ‎- 0946 3 85381 2 7 - EMI ‎- EAN: 094638538127 - Spiegelei - Germany - 15 ˆ
Hoelderlin - Clowns & Clouds - 1976/2007 - Spiegelei ‎- 0946 3 85381 2 7 - Intercord ‎- Music From EMI - EAN: 094638538127 - Germany - 20 ˆ
Hans Zimmer - The Weather Man - 2008 - (Original Motion Picture Score) - FBR-CD 3504 - First Born Records - 3418155863504 - 20 ˆ
Harry Belafonte - Jump Up Calypso / The Midnight Special - 1962/1995 - 2 gether on 1 - BMG - 743212945423 - RCA - 9 ˆ
The House Jacks - Unbroken - 2003 - The House Jacks LLC - 005 CD - DDD - 677242009728 - - VG - 6 ˆ
Harald Rüschenbaum Quintett - All Of You - 1996 - PRO JAZZ 003 - GEMA - Germany - 22 ˆ
Hans-Jürgen Hufeisen / David Plüss ‎- Der Morgenstern - 1988 - Anker Musik - CD 900 361 - AAD - LC 7994 - Germany - 20 ˆ
Heaven 17 - Endless - 1986 - Virgin - CDV 2383 - Virgin Records - 5012981238322 - UK - 5 ˆ
Hunters & Collectors - Collected Works - 1990 - White Label Records ‎- TVD 93338 - White Label Records ‎- RMD 53338 - Australia - 6 ˆ
Henry Maske - Power & Glory - 1996 - EastWest - 9548-34898-2 -Warner - 095483489824 - Germany - 5 ˆ
The Human League - Octopus - 1995 - EastWest - 4509-98750-2 - Warner Music - 745099875022 - Germany - 5 ˆ
Heads Hands & Feet - Old Soldiers Never Die - 1973 -Atlantic - 1992 -Repertoire - REP 4266-WY -4009910426623 -Atco -WEA -Germany - 20 ˆ
Humane - Welcome To This Wonderland - 2005 - AJ Records - 0159312AJR - Tunne - 4029758593127 - Germany - 5 ˆ
Hair Of The Dog - Rise - 2000 - Spitfire Records ‎- EAN: 5036369507220 - SPITCD072 - Spitfire Records ‎- GAS 0000072 SPR - SEG ‎- 553.0072.20 - EC - 7 ˆ - New
Hoyo Colorao - Todo Se Sabe - 2006 - Pläne ‎- 88940 - Egrem - 4260108921997 - Germany - 6 ˆ
Hate Squad - I.Q. Zero - 1995 - GUN Records - GUN 075 - GUN Records - 74321 31447 2 - BMG - 743213144726 - Germany - 9 ˆ
House Of Pain ‎- House Of Pain - 1992 - Tommy Boy ‎- 1699-81056-2 ‎- TBCD 1056 - Warner - 016998105627 - Canada - Germany - 6 ˆ
Hank Davison Band - Hard Way - 2005 - Turicaphon AG - FB 73670 - Firebird - 4013495736701 - Switzerland - 15 ˆ
Hillsong Worship - No Other Name - 2014 - Sparrow Records ‎- B002098302 - Capitol CMG Label Group - 602537398911 - Hillsong - USA - 20 ˆ
Hatebreed - The Divinity Of Purpose - 2013 - Nuclear Blast ‎- NB 3036-0 - Limited Edition - 27361 30260 - Digipak - 727361302603 - EU - 6 ˆ
Hagen Rether ‎- Liebe Fünf - 2014 - WortArt - 2539 - Digipak - EAN: 9783837125399 - Germany - 7 ˆ
Habib Koité & Bamada ‎- Muso Ko - 1995 - Munich Records America - MRCD187 - Contre Jour - EAN: 742451018721 - Holland - 12 ˆ
Herb Alpert & The Tijuana Brass - Christmas Album - 1988 - A&M Records ‎- 393 113-2 - Special Price - EAN: 082839311328 - Germany - 14 ˆ
Hollenthon ‎- With Vilest Of Worms To Dwell - 2001 - Napalm Records ‎- NPR 091 - SPV 084-23462 CD -EAN: 4001617234624 -Austria -EX - 5 ˆ
Hall & Oates - Artist Collection - 2004 - BMG ‎- 82876636422 - RCA - EU - 5 ˆ
HIM - Razorblade Romance - 2000 - Supersonic Records - SUPERSONIC 046 - BMG ‎- 74321 72822 2 - GUN - EAN: 743217282226 - EU - 5 ˆ
Inkubus Sukkubus - The BeastWith Two Back - 5024545264227 - Resurrection Records - 8 ˆ
Ian Gillan Band - Clear Air Turbulence - 2005 - 2 CD - Eagle Rock - 223124-311 - Ambitions - EAN: 4011222231246 - DigiPack - Germany - 10 ˆ
Ian Gillan - Toolbox - 1991 - EastWest - 9031-75641-2 - Warner - EAN: 090317564128 - Germany - 7 ˆ
Ian Gillan - Naked Thunder - 1990 - Teldec - 9031-71899-2 - Warner - EAN: 090317189925 - W.Germany - 7 ˆ
Incognito - Positivity - 1993 - Talkin' Loud ‎- 518 260-2 - Phonogram - 731451826023 - Germany - EX+, - 5 ˆ
Incognito - 100° And Rising - 1995 - Talkin Loud - 528 000-2 - Mercury - 731452800022 - France - 8 ˆ
Incognito - Features - Pop - Low - Res. Protect Yourself - 1996 - Polaroid - SUISA - 7 ˆ
Incognito - Inside Life - 1991 - Talkin Loud - 848 546-2 - Phonogram - 042284854627 - Germany - 6 ˆ
Incognito - No Time Like The Future - 1999 - Talkin Loud - 538 947-2 - Mercury - 0731453894723 - Germany - 6 ˆ
Incognito - Tribes, Vibes And Scribes - 1992 - Talkin Loud - 512 363-2 - Phonogram - 0731451236327 - Germany - 6 ˆ
Incognito - Tribes, Vibes And Scribes - 1992 - Talkin Loud - 512 363-2 - Phonogram - 0731451236327 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Iron Maiden - Live After Death - 1985 - EMI - CDP 7461862 - EMI Records - 077774618625 - Holland - 9 ˆ
Iron Maiden ‎- Fear Of The Dark - 1992 - EMI ‎- CD EMD 1032 - CDP 7991612 - EMI Records - 0077779916122 - Holland - 8 ˆ
Iron Maiden ‎- Brave New World - 2000 - EMI ‎- 7243 5 26605 2 0 - Zomba - 5 26605 2 - Warner ‎- 526 6052 - EAN: 724352660520 - EU - 7 ˆ
Imagination - The Fascination Of The Physical - 1992 - EMI - 7619933002925 - Blue Martin - BLM 330029-2 - Holland
Imagination - Trilogy - 1987 - Red Bus Music - 258 547 - RBR - 4007192585472 - 20 ˆ
Imagination - Night Dubbing - 1982/1996 - BR Music - BX 430-2 - R & B Division Ltd. - EAN. 8712089043022 - Holland - 10 ˆ
Imagination ‎- Like It Is - Revised And Remixed Classics - 1989 - RCA ‎- PD 74183 - BMG - EAN: 035627418327 - Germany PDO - 5 ˆ
Ich + Ich - Vom Selben Stern - 2007 - Polydor - 171 7121 - Universal - 602517171213 - Germany x 3 - 6 ˆ
Ich + Ich - Gute Reise - 2010 - Polydor - 0602527506616 - Universal - Germany - 7 ˆ
Ich + Ich - Same - 2005 - Polydor - 987 473-3 - Universal - 602498747339 - Germany - 6 ˆ
Ich + Ich - Vom Selben Stern - 2007 - Polydor - 173 9302 - CD, Album, Enh, Dig + DVD-V - 602517393028 - Universal - Germany - Digipack - 7 ˆ
IL Divo - Wicked Game - 2011 - Syco Music - 88697964482 - BMG - 886979644823 - Sony - EU
IL Divo - Ancora - 2005 - Syco Music - 82876738712 - BMG - 828767387123 - Sony - EU
IL Divo - Ancora - 2005 - Syco Music - 82876731062 - Sony - 828767310626 - BMG - EU
IL Divo - Il Divo - 2004 - Syco Music - 82876676512 - Sony - 828766765127 - BMG Music Entertainment - Germany - 5 ˆ
IL Divo - Siempre - 2004 - Syco Music - 88697015522 - Sony - 88697015522 - BMG Music Entertainment - Germany - 6 ˆ
IL Divo - The Promise - 2008 - Syco Music - 88697399682 - Sony - EAN: 886973996829 - BMG - EU - VG+, - 6 ˆ
IL Volo - Il Volo - 2011 - Rentor Productions - 0602527904870 - Geffen Records - 602527904870 - Universal - EU - 7 ˆ
INXS - X - 1990 - Mercury - 846 668-2 - Phonogram - EAN: 042284666824 - EU - VG+, - 5 ˆ
INXS - X - 1990 - Mercury - 846 668-2 - Phonogram - EAN: 042284666824 -PolyGram - Germany PMDC - 7 ˆ
INXS - Elegantly Wasted - 1997 - Mercury - 534 613-2 - Polygram - EAN: 731453461321 - UK PMDC - VG+, - 5 ˆ
INXS - Elegantly Wasted - 1997 - Mercury - 534 613-2 - Polygram - EAN: 731453461321 - UK PMDC - 8 ˆ
INXS ‎- Shabooh Shoobah - 1983 - Mercury ‎- 812 084-2 - MCA/Phonogram - EAN: 042281208423 - PolyGram - W. Germany x 2 - 6 ˆ
INXS - Kick - 1987 - Mercury ‎- 832 721-2 - PolyGram - MMA - EAN: 042283272125 - Phonogram - Germany - 5 ˆ
INXS - Full Moon, Dirty Hearts - Atlantic ‎- 82541-2 - MMA - PolyGram - EAN: 075678254123 - USA - 5 ˆ
INXS ‎- INXS - 1989 - Mercury ‎- 838 925-2 - Phonogram - EAN: 042283892521 - PolyGram Music B.V. - France PDO - VG+, - 8 ˆ
Idle Cure - Idle Cure / 2 ND Avenue - 1998 - KMG Records - SPCN 7512699735 - KMGD8652 - Classic Archives - EAN: 026297865221 - USA - Music Value Pak - 2 In 1 - VG+, - 15 ˆ
Idle Cure ‎- 2nd Avenue - 1990 - Frontline Records - CD09064 - Broken Songs - EAN: 084418906420 - England - 25 ˆ
Icehouse - Great Southern Land - 1989 - Chrysalis - 260 182 - BMG - EAN: 4007192601820 - Germany x 2 - 5 ˆ
Iron Butterfly - Heavy - 1968 / 1991 - Repertoire Records - RR 4128-WZ - ATCO - EAN: 4009910412824 - Germany - 9 ˆ
Iron Butterfly - In-A-Gadda-Da-Vida - 1968 - ATCO Records - 7567-90392-2 - Atlantic - EAN: 075679039224 - Germany - 9 ˆ
Ian Anderson - Divinities: Twelve Dances With God - 1995 -EMI ‎- CDC 5 55262 2 - EMI Records - 7243 5 55262 2 9 - Holland - EX+, - 9 ˆ
Ian Anderson - Divinities: Twelve Dances With God - 1995 -EMI ‎- CDC 5 55262 2 - EMI Records - 7243 5 55262 2 9 - UK - 11 ˆ
Ian Anderson - Plays The Orchestral Jethro Tull - 2CD - 2005 - ZYX Music ‎- ZYX 20723-2 - Digipack - EAN: 090204905683 - Germany - 10 ˆ
In Flames - Subterranean - 2003 - Regain Records ‎- RR 176 - Regain Records - RR 0304-024 - Sweden - 10 ˆ
In Flames - Colony - 1999 - Nuclear Blast - NB 399-2 - Technicolor - 27361 63992 - EAN: 727361639921 - Germany - 6 ˆ
In Flames - The Jester Race - 1996 - Nuclear Blast ‎- NB 168-2 - EastWest - 27361 61682 - Wrong Again Records - EAN: 727361616823 - Germany - Cover - NM, CD - EX - 9 ˆ
Ian Moss ‎- Worlds Away - 1991 - Intercord ‎- CD IRS 986.954 - Mushroom Records - EAN: 4006759869543 - Germany - 8 ˆ
IAM - L'Ecole Du Micro D'Argent - 1997 - Delabel - 7243 8 44000 2 6 - Virgin - EAN: 724384400026 - Holland - 9 ˆ
Imagine Dragons ‎- Night Visions - 2012 - KIDinaKORNER - 0602537224210 - Interscope Records - EAN: 602537224210 - Germany - 5 ˆ
Indochine - Le Péril Jaune - 1984 -Ariola - 610218 880 - Didier Guinochet - 610 218 - Manufactured by Sanyo Japan - Printed in Germany - 35 ˆ
Indigo Girls ‎- Nomads · Indians · Saints - 1990 - Epic ‎- 467308 2 - Sony Music - 02-467308-10 - Nice Price - EAN: 5099746730826 - Austria - 6 ˆ
It's A Beautiful Day ‎- 1969/1970 - It's A Beautiful Day & Marrying Maiden - 1998 - Columbia ‎- 489449 2 - Rewind - 01-489449-10 - Sony Music - EAN: 5099748 944924 - UK - 12 ˆ
Incantation - Mortal Throne Of Nazarene - 1994 - Relapse Records - RR 6905-2 - Nuclear Blast - EW - EAN: 781676690527 - Germany - 16 ˆ
Invisible Limits ‎- A Conscious State - 1989 - Pop Factory! ‎- FUN FAC CD 39-20 - Rough Trade - EAN: 4009690239208 - Germany - 9 ˆ
Ivan Rebroff ‎- Best Of - 1996 - DA Music - CD 77286 - Sonia - P+O Pallas - EAN: 4002587772864 - Germany - 10 ˆ
Ivan Lins ‎- Love Dance - 1989 - Reprise Records - 925 850-2 - WEA - EAN: 075992585026 - Germany - EX - 6 ˆ
The Jacksons - 2300 Jackson Street - 1989 - Epic - 463352 2 - CBS - EAN: 5099746335229 - Austria x 2 - 5 ˆ
The Jacksons Five - 5 - 1998 - Bellevue Entertainment - 10278-2 - PUK - EAN: 5703976113907 - HCR - EU - 5 ˆ - New
Jimi Hendrix - Sunshine Of Your Love - 2003 - Musicbank - EAN: 5029248153328 - MCPS - APWCD1255 - UK - 5 ˆ
Jimi Hendrix - Island Man - 1992 - Silver Rarities - SIRA 39/40 - 2 CD - 20 ˆ
Jimi Hendrix - Voodoo Soup - 1995 - Polydor - 527 520-2 - PolyGram - EAN: 731452752024 - IFPI 0702 - Sonopress - EU - 10 ˆ
Jimi Hendrix - Woodstock - 1994 - Polydor - 523 384-2 - PolyGram - EAN: 731452338426 - Germany - 8 ˆ
Jimi Hendrix - Live At Monterey Pop Festival - 1967/1992 - ITM 960008 - ITM Media - EAN: 4011778005087 - Germany - 6 ˆ
Jimi Hendrix - Jimi Plays Monterey - 1986 - Polydor - 827 990-2 YH - PolyGram - EAN: 042282799029 - West Germany - VG+, - 10 ˆ
Jimi Hendrix - The Spirit Of Jimi Hendrix - 1991 - Live In Concert - 2 CD Gold - HQ 01/2 V.V.A.A. - Uli Jon Roth And Friends - EAN: 8016108018016 - Digipack - Italy - Germany - 150 ˆ
Judas Priest - Turbo - 2001 - Columbia - 502135 2 - Sony Music - EAN: 5099750213520 - UK - 10 ˆ
Judas Priest - Turbo - 1986 - CBS 463365 2 - CBS Records - EAN: 5099746336523 - Austria - VG - 10 ˆ
Judas Priest - Screaming For Vengeance - 1982 - Columbia - CDCBS 85941 - CBS - EAN: 5099708594121 - Austria - 9 ˆ
Judas Priest - Angel of Retribution - 2004 - Sony Music UK - 519300 2 - MCPS - BMG - EAN: 0509975193002 - UK - 10 ˆ
Judas Priest - Painkiller - 2001 - The Vinyl Classics - Columbia - 502139 2 - Sony Music - EAN: 5099746729028 - BMG - EU - 11 ˆ
Judas Priest - Ram It Down - 1988 - CBS - 461108 2- CBS Records - EAN: 5099746110826 - USA - 10 ˆ
Judas Priest - British Steel - 1980 - Columbia - CD 32412 - Sony - EAN: 5099703241228 - Austria - 8 ˆ
Judas Priest - British Steel - 1980 - CDCBS - 32412 - CBS Records - EAN: 5099703241228 - Austria - 8 ˆ
Judas Priest - Defenders Of The Faith - 2001 - Columbia - 502134 2 - Sony - EAN: 5099750213421 - UK - 10 ˆ
Judas Priest - Rocka Rolla & Sad Wings of Destiny [2 CDs] - 1992 - Line Records - LICD 9.21214 S - EAN: 4023292121426 - Germany - 18 ˆ
Judas Priest - Point of Entry - 2001 - Columbia - 502132 2 - Sony Music - EAN: 5099750213223 - UK - 12 ˆ
Judas Priest - Metal Works - 73-93 - Columbia - 2001 - 2CD - Sony - 502138 2 - The Re-Masters - EAN: 5099750213827 - UK - 14 ˆ
Judas Priest - Metal Works - 73-93 - Columbia - 1993 - 2CD - Sony - 473050 2 - CX - 01-473050-10 - EAN: 5099747305023 - UK - VG+, - 8 ˆ
Judas Priest - Hero, Hero - 1981/2000 - Koch Records - KOC-CD 8069 - Gull - EAN: 099923806929 - USA - 8 ˆ
Judas Priest - Live In London x 2 CD - 2003 - SPV - 092-74262 DCD-E - Steamhammer - EAN: 693723742625 - Germany - 13 ˆ
Jackson Browne - The Naked Ride Home - 2002 - Elektra - 7559-62793-2 - Elektra - EAN: 075596279321 - WEA - Germany - 6 ˆ
Jackson Browne - Saturate Before Using - 1972 - Asylum - 253 022 - Elektra - (SD 5051-2) - WEA - 07559606222 - Germany - 6 ˆ
Jackson Browne - For Everyman - 1973 - Asylum - 243 003 - WEA - (SD 5067-2) - Elektra - EAN: 075596062626 - Germany - 8 ˆ
Jackson Browne - Late For The Sky - 1974 - Asylum - 243 007 - Elektra - EAN: 075596032322 - WEA - Germany - 6 ˆ
Jackson Browne - The Pretender - 1976 - Asylum - 7559-60513-2 - Elektra - EAN: 075596051323 - WEA - Germany - 6 ˆ
Jackson Browne - Running On Empty - 1977 - Asylum - 7559-60325-2 - Elektra - EAN: 075596032520 - Germany - 5 ˆ
Jackson Browne - Running On Empty - 1977 - Asylum - 253 070 - Elektra - EAN: 07559606222 - Gold CD - 6E-113-2 - Germany x 2 - 7 ˆ
Jackson Browne - Hold Out - 1980 - Asylum - 7559-60324-2 - Elektra - EAN: 075596032421 - WEA - Germany - 7 ˆ
Jackson Browne - Lives In The Balance - 1986 - Asylum - 9 60457-2 - Elektra - Great Britain x 2 - 10 ˆ
Jackson Browne - World In Motion - 1989 - Elektra - 7559-60830-2 - Asylum - EAN: 075596083027 - Germany - 6 ˆ
Jackson Browne - Looking East - 1996 - Elektra - 7559-61867-2 - Warner - EAN: 075596186728 - Germany - 6 ˆ
Jackson Browne - I'm Alive - 1993 - Elektra ‎- 7559-61524-2 - WEA - EAN: 075596152426 - Germany - 6 ˆ
John Travolta - You Set My Dreams To Music - 1991 - Object Enterprises - ONN 84 - EAN: 5014797150843 - England - 5 ˆ
John Travolta & Olivia Newton-John - Grease - 1978 / 1991 - Original Soundtrack - Polydor - 817 998-2 - EAN: 042281799822 - France - 7 ˆ
John Miles - Rebel - 1976 - London - 820 080-2 RT - MCPS - Decca - EAN: 042282008022 - West Germany x 3 - 5 ˆ
John Miles - Stranger In The City - 1975 / 1989 - Deram - 820 518-2 RT - Decca - EAN: 042282051820 - West Germany - 8 ˆ
Joe Satriani ‎- The Extremist - 1992 - Relativity - 471672 2 - REL 471672 2 - Sony - EAN: 5099747167225 - Austria - EX+, - 7 ˆ
Joe Satriani ‎- The Extremist - 1992 - Relativity - 471672 2 - Relativity ‎- REL 471672 2 - Sony Music - 5099747167225 - Austria - 8 ˆ
Joe Satriani / Eric Johnson / Steve Vai - G3 Live In Concert - 1997 - Epic - 5099748753922 - Sony - 487539 2 - 7 ˆ
Joe Satriani - Joe Satriani - 1995 - Relativity - 481102 2 - Relativity Records - 01-481102-10 - Sony - 5099748110220 - Austria - 6 ˆ
James Last ‎- Rolling Home - 1988 - Polydor ‎- 835 974-2 - Ein Sound Geht Um Die Welt - 04228359742 - W. Germany - 6 ˆ
James Last - Still Wie Die Nacht - Broadway-Melodie - 62 360 3 - Polydor - West Germany - 5 ˆ
James Last - Still Wie Die Nacht - Broadway-Melodie - 62 360 3 - Polydor - Club Edition - West Germany - 6 ˆ
James Last - Biscaya - 1982 - Polydor - 811 516-2 - Polygram - 042281151620 - Germany - 7 ˆ
James Last - Biscaya - 1989 - Polydor - 557 970-2 - Polygram - 731455797022 - Germany - 7 ˆ
James Last - Paradiesvogel - 1982 - Polydor - 811 517-2 - PolyGram - 042281151729 - W. Germany - 15 ˆ
James Last - Paradiesvogel - 1982 - Polydor - 811 517-2 - PolyGram - 042281151729 - W. Germany - VG+, - 8 ˆ
James Last - Paradiso - 1984 - Polydor - 823 345-2 Y - PolyGram - EAN: 042282334527 - Germany - VG - 6 ˆ
James Last - Paradiso - 1984 - Polydor - 823 345-2 Y - PolyGram - EAN: 042282334527 - Germany - 10 ˆ
James Last - In The Mood For Trumpets - 554 171-2 - Spectrum - 731455417128 - EC - Germany - 5 ˆ
James Last - In The Mood - 1969 - Spectrum - 839 800-2 - Star-Gala - EAN: 042283980020 - Germany - 6 ˆ
James Last - Romantic Love Songs - Abendglocken - Die Schönsten Russland-Melodien - 62 361 1 - Polydor - Club Edition - W. Germany - 10 ˆ
James Last - La Paloma - 1999 - Polydor - 901 086-2 - Universal - 3259190108622 - Germany - 6 ˆ
James Last - La Paloma - 1994 - Karussell ‎- 550 658-2 - Polydor - 731455065824 - PMDC - Germany - 5 ˆ
James Last - Hello America - 841 342-2 - Polydor - W. Germany - 6 ˆ
James Last - Weihnachten Mit James Last - 1973 - PolyGram - 042281519925 - Polydor - 815 199-2 Y - W. Germany - NM - 7 ˆ
James Last - Weihnachten Mit James Last - 1973 - PolyGram - 042281519925 - Polydor - 815 199-2 Y - W. Germany - NM+, - 11 ˆ
James Last - Classic Touch - 1993 - Spectrum Music - 550 098-2 - Karussell - 731455009828 - Germany - 5 ˆ
James Last - Classics By Moonlight - 1990 - Polydor ‎- 843 218-2 - PolyGram TV ‎- 042284321822 - UK - 6 ˆ
James Last - Romantische Träumereien - 042281524622 - Polydor - 815 246-2Y - Germany - 9 ˆ
James Last & Richard Clauderman - Serenaden - 1991 - Polydor - 731451994623 - Germany - 6 ˆ
James Last & Richard Clayderman ‎- Traummelodien - 1990 - Polydor ‎- 513 388-2 - PolyGram - 731451338823 - Germany - 8 ˆ
James Last & Richard Clayderman ‎- The Best Of - Two Together - 1995 - Polydor ‎- 529 287-2 - ADD - 731452928726 - Germany - 6 ˆ
James Last And His Orchestra - Fiesta Tropicana - 1994 - CD 4313 - Polydor - CD 0004313 - Germany - 6 ˆ
James Last - Moonlight Serenade - 1993 - PMOC - 4005092930491 - WZ 93049 - 107 036-2 - Germany - 11 ˆ
James Last - Happy Music... 1/2/3 - Ihr James Last - 33 813 4/5/6 - Polydor - Club Exlusiv - Germany x 3 CD - 10 ˆ
James Last - Das Beste Aus 150 Goldenen - 1966/79 - Polydor - 042283539228 - Polygram - 835 392-2 Y - Germany - 5 ˆ
James Last - The Best Of Beach Party - 1998 - Polydor ‎- 557 714-2 - PolyGram - EAN: 731455771428 - Germany - 5 ˆ
James Last - The Best Of Classics Up To Date - 1998 - Polydor - 557 716-2 - PolyGram - 731455771626 - Germany
James Last - Great Instrumentals - 1999 - Spectrum - 107 750-2 (13) - PolyGram - 4019593775024 - Universal - 2 CD Box - Germany - 9 ˆ
James Last - Great Instrumentals - 2008 - Spectrum ‎- 551 712-2 - Universal - 0731455171228 - Germany - 6 ˆ
James Last Orchestra - Classics - 1973 - Polydor ‎- 800 017-2 - PolyGram - 042280001728 - Germany - EX - 5 ˆ
James Last - Spielt Mozart - 1984/1988 - Polydor - 837 702-2 Y - Grammophon - ADD - 042283770225 - Germany - 8 ˆ
James Last - Spielt Mozart - 1984/1988 - Polydor - 76 700 4 - Club Edition - ADD - 042283770225 - Germany - EX - 8 ˆ
James Last - Spielt Bach - 1987 - Polydor - 833 665-2 - Deutsche Gramophon - 042283366527 - Germany - 9 ˆ
James Last - Non Stop Dancing '85 - 1984 - Polydor - 825 115-2 - PolyGram - 042282511522 - Germany - 6 ˆ
James Last - Non Stop Dancing '85 - 1984 - Polydor - 825 115-2 - PolyGram - EAN: 042282511522 - Germany - 8 ˆ
James Last - Lorentz & Söhne - 1988 - Polydor - 835 597-2 - Deutsche Grammophon - 042283559721 - Germany - 8 ˆ
James Last ‎- Plays ABBA: Greatest Hits Vol. 1 - 2001 - Polydor ‎- 589 198-2 - Universal - 731458919827 - Germany - 5 ˆ
James Last And His Orchestra - Viva España - 1973/1992 - Polydor - 513 308-2 - Polydor - 731455796322 - Germany - 6 ˆ
James Last And His Orchestra - Macarena - 1996 - Polydor - 533 507-2 - Polydor - 731453350724 - Germany - 8 ˆ
James Last - Ocean Drive / Easy Living - 2001 - Polydor - 549 874-2 - Universal - 731454987424 - Germany x 2 - 6 ˆ
James Last - Concerts - 1999 - Polydor - 543 347-2 - Universal - 734154334723 - Germany - 7 ˆ
James Last - Last Bleibt Last - 2 CD - Polydor - 65 309 7 - Club Edition - W. Germany By PDO - Fett Box - 12 ˆ
James Last ‎- G'schichten Aus Dem Wienerwald - 1999 - Polydor - 901 080-2 - Universal - 3259190108028 - Germany - 5 ˆ
James Last - Jahrhundert Melodien - 1982 - Polydor - 813 456-2 - Grammophon - 042281345623 - Germany - 8 ˆ
James Last ‎- Traumschiff Melodien - 1986 - Polydor ‎- 831 129-2 - PolyGram - 042283112926 - Germany - 30 ˆ
James Last ‎- Greatest Hits - Polydor - 527 236-2 - PolyGram - 4014883103662 - PolyMedia - Germany - 6 ˆ
James Last ‎- Swing Mit - 1986 - Polydor ‎- 827 936-2 - PolyGram - EAN: 042282793621 - Germany - 8 ˆ
James Last ‎- Happy Birthday - 1999 - Polydor ‎- 547 454-2 - Universal - EAN: 731454745420 - Germany x 2 - 5 ˆ
James Last - Ein Sound Erobert Die Welt - 1992 - Das Beste Reader's Digest - JLS 7229 - AAD - 513014-2 - Polydor ‎- G 91003 GG - 5 CDs -
Germany - 2 x Fet Box Set - 15 ˆ
James Last - The Best Of Polka Party - 1998 - Polydor - 557 717-2 - PolyGram - EAN: 0731455771725 - Germany - 6 ˆ
James Last - Polka Party - 1999 - Polydor ‎- 901 079-2 - Universal - EAN: 3259190107922 - Polymedia - Germany - 30 ˆ
James Last ‎- Broadway Melodie (Musical-Welterfolge) - 1988 - Polydor ‎- 835 980-2 - PolyGram - EAN: 042283598027 - Germany - 6 ˆ
James Last - James Last & Friends - 1998 - Polydor - 559 867 - 2 - PolyGram - EAN: 731455986723 - Germany - 5 ˆ
James Last ‎- Live In Europe 2004 - 2CD - By4 Records ‎- 10002 - Rough Trade - EAN: 4005902631839 - Digipack - Germany - 10 ˆ
Jamiroquai - High Times - 1992-2006 - Sony - 886970199629 - Columbia - EU - 5 ˆ
Jamiroquai - Dynamite - 2005 - Sony - 5201119 - BMG - 5099752011193 - EU - 5 ˆ
Jamiroquai - Synkronized - 1999 - Sony - S2 494517 2 - 5099749451728 - Soho Square - UK - 6 ˆ
Jamiroquai - The Return Of The Space Cowboy - 1994 - Sony Soho Square ‎- 477813 2 - MCPS - 01-477813-10 - EAN: 5099747781322 - UK - 5 ˆ
Journey - Arrival - 2001 - Columbia - COL 498479 2 - Sony Music - 5099749847927 - Austria - 8 ˆ
Journey - Escape - 1981 - CBS 460185 2 - CDM - 5099746018528 - Austria - 7 ˆ
Journey - Infinity - 1978 - CBS - CDCBS 82244 - CDM - 5099708224424 - Austria - EX - 8 ˆ
Journey ‎- Greatest Hits - 1996 - Columbia ‎- COL 463149 2 - Sony Music - EAN: 5099746314927 - Austria - 8 ˆ
Journey ‎- Greatest Hits - 1996 - Columbia ‎- CK 44493 - Sony Music - EAN: 074644449327 - USA - 9 ˆ
Jeff Healey Band - See The Light - 1988 - Arista - 259 441 - Topac - 4007192594412 - Germany - 7 ˆ
Jeff Healey Band - See The Light - 1988 - Arista - 259 441 - BMG - 4007192594412 - EC - 6 ˆ
Jeff Healey Band - Heal My Soul - 2016 - Provogue - PRD74892 - Convexe - 819873013105 - EU - 9 ˆ
Jeff Healey Band - Cover To Cover - 1995 - Arista - 74321 23888 2 - BMG - 0743212388824 - EC - 9 ˆ
Jeff Healey Band - Feel This - 1992 - Arista - 74321 12087 2 - BMG - EAN: 743211208727 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Jeff Healey Band - Feel This - 1992 - Arista - 74321 12087 2 - BMG - EAN: 743211208727 - Austria / Germany - 6 ˆ
Jeff Healey Band - Hell To Pay - 1990 - Arista - 260 815 - BMG - 4007192608157 - Topac - Germany - 7 ˆ
Jeff Healey Band - Get Me Some - 2000 - Eagle Records - EAGCD142 - Forte - GAS 0000142 - EAG - 5034504114227 - EC - 7 ˆ
Jeff Healey Band - How Long Can A Man Be Strong - 1990 - Arista ‎- ASCD-2116 - Single - Promo - USA - 5 ˆ
Joe Cocker - Civilized Man - 1984 - Capitol - CDP 7 46038 2 - EMI Records - Matrix - CDP 746038 2 - UK - 16 ˆ
Joe Cocker - One Night Of Sin - 1989 - Capitol - CDP 7 91828 2 - Capitol Records - 0077779182824 - West Germany - 6 ˆ
Joe Cocker - Across From Midnight - 1997 - Parlophone - 7243 8 59325 2 6 - EMI / Electrola - 724385932526 - Holland - 5 ˆ
Joe Cocker - Across From Midnight - 1997 - Parlophone - 7243 8 59326 2 5 - EMI / Electrola - 724385932625 - Holland - 5 ˆ
Joe Cocker - No Ordinary World - 1999 - Parlophone - 7243 5 23091 2 2 - EMI - EAN: 724352309122 - EU x 2 - 5 ˆ
Joe Cocker - Night Calls - 1991 - Capitol Compact Disc - CDP 79 8886 2 - RDM - EAN: 0077779888627 - UK - 6 ˆ
Joe Cocker - Night Calls - 1991 - Capitol Compact Disc - CDP 7 95898 2 - EAN: 0077779589821 - Holland - 6 ˆ
Joe Cocker - Night Calls - 1991 - Capitol Compact Disc - CDP 7 95898 2 - Q Sound - EAN: 0077779589821 - UK - Austria - 6 ˆ
Joe Cocker - Organic - 1996 - Parlophone - 7243 4 89858 2 8 - Capitol - EAN: 724348985828 - Holland - 6 ˆ
Joe Cocker - Have A Little Faith - 1994 - Capitol Records - 7243 8 29492 2 7 - Holland - 6 ˆ
Joe Cocker - Cocker - 1986 - Capitol - 0777 7 46268 2 8 - EMI - 077774626828 - Holland - 6 ˆ
Joe Cocker - Cocker - 1986 - Capitol - CDP 7 46268 2 - Capitol Records - EAN: 077774626828 - Holland x 2 - 6 ˆ
Joe Cocker + Crusaders - Standing Tall - 1981 - MCA Records - 32XD-415 - Japan - 150 ˆ
Joe Cocker ‎- Live In L.A. - 1976 / 1986 - Cube Records - 8.26283 ZP - Teldec - EAN: 4001408262836 - West Germany - 10 ˆ
Joe Cocker ‎- Joe Cocker! - 1970/1991 - Castle Classics - CLACD 236 - Castle Communications - EAN: 5017615623628 - England - 15 ˆ
Joe Cocker - Greatest Hits - 1998 - EMI Electrola ‎- 7243 4 98284 2 1 - EU - 6 ˆ
Joe Cocker - I Can Stand A Little Rain - 1973/1986 - Cube Records - 243 915-2 - Teldec - 8.26244 - ADD - EAN: 022924391521 - Germany - 10 ˆ
Joe Cocker ‎– Something To Say - 1971/1990 - Castle Classics ‎- CLACD 207 - Cube Records - EAN: 5017615620726 - England - 20 ˆ
Joe Cocker - Live - 1990 - Capitol Records ‎- CDP 7934162 - Capitol ‎- UK: CDESTSP 25 - EAN: 0077779341627 - Holland - EX - 5 ˆ
Joe Cocker - Live - 1990 - Capitol Records ‎- CDP 7934162 - Capitol ‎- UK: CDESTSP 25 - EAN: 0077779341627 - Holland - 8 ˆ
Joe Cocker ‎- Hymn For My Soul - 2007 - EMI ‎- 00946-390373-2-2 - EMI Records - 390 3732 - EAN: 094639037322 - EU - 6 ˆ
Jethro Tull - Under Wraps - 1984 - Chrysalis - 610 203 - Topac - 4007196102033 - Germany - 11 ˆ
Jethro Tull - Stand Up - 1969 - Chrysalis - CDP 32 1042 2 - EMI - EAN: 094632104229 - UK - 8 ˆ
Jethro Tull - Songs From The Wood - 1977 - Chrysalis - CDP 32 1132 2 - EMI - EAN: 094632113221 - UK - 8 ˆ
Jethro Tull - War Child - 1974 - Chrysalis - CDP32 1067-2 - EMI - EAN: 094632106728 - UK - 8 ˆ
Jethro Tull - Crest Of A Knave - 1987 - Chrysalis - 258 561 - Topac - EAN: 4007192585618 - Germany - 7 ˆ
Jethro Tull - Roots To Branches - 1995 - Chrysalis - 7243 8 35418 2 9 - Chrysalis Records - CDCHR 6109 - Holland - 7 ˆ
Jethro Tull - The Broadsword And The Beast - 1982 - Chrysalis - CDP 32 1380 2 - EMI - EAN: 094632138026 - UK - 8 ˆ
Jethro Tull ‎– The Broadsword And The Beast - 2005 - Chrysalis - 7243 4 73411 2 0 - EMI - EU - 7 ˆ
Jethro Tull - Heavy Horses - 1978/2003 - Chrysalis - 7243 5 83516 2 0 - EMI - EAN: 0724358351620 - EU - 9 ˆ
Jethro Tull - Rock Island - 1989 - Chrysalis -260 181 - Topac - EAN: 4007192601813 - Germany - 8 ˆ
Jethro Tull - Aqualung / 25th Anniversary Edition. - 1996 - Chrysalis - 7243 8 52213 2 3 - EMI - EAN: 724385221323 - EU - Without Slipcase - 7 ˆ
Jethro Tull - J-Tull Dot Com - 1999 - Roadrunner Records - RR 8615-2 - Papillon Records - EAN: 016861861520 - EU - 8 ˆ
Jethro Tull ‎- Too Old To Rock 'N' Roll : Too Young To Die - 2002 - EMI - 7243 5 41573 2 5 - Chrysalis - EAN: 724354157325 - EU - 10 ˆ
Jethro Tull ‎- Repeat - The Best Of Jethro Tull - Vol. II - 1977 - Chrysalis - CDP 32 1135 2 - EMI - EAN: 094632113528 - UK - 10 ˆ
Jethro Tull ‎- Living In The Past - 1972 - Chrysalis ‎- CDP 32 1575-2 - EMI - EAN: 094632157522 - UK - 7 ˆ
Jean Michel Jarre - Oxygene - 1976 - Disques Dreyfus - 824 746-2 - PolyGram - EAN: 4228247462 - France - 12 ˆ
Jean Michel Jarre - Oxygene - 1976 - Polydor - 800 015-2 - Disques Dreyfus - EAN: 042280001520 - France - 11 ˆ
Jean Michel Jarre - Images - 1991 - Polydor - 46 258 0 - Disques Dreyfus ‎- EAN: 731451130625 - Germany - VG+, - 7 ˆ
Jean Michel Jarre - Waiting For Cousteau - 1990 - Disques Dreyfus - 843 614-2 - Polydor -EAN: 042284361422 - W. Germany - 9 ˆ
Jean Michel Jarre - Equinoxe - 1978 - Disques Dreyfus - 824 747-2 - PolyGram - EAN: 4228247472 - France - 60 ˆ
Jean Michel Jarre - Equinoxe - 1978 - Disques Dreyfus - 800 025-2 - PolyGram - EAN: 042280002527 - Germany - 8 ˆ
Jean-Michel Jarre ‎- Revolutions - 1988 - Polydor ‎- CD 837 098-2 - Polydor ‎- 837 098-2 Y - Disques Dreyfus ‎- EAN: 042283709829 - W-Germany - 6 ˆ
Jimmy Page & Robert Plant - No Quarter - 1995 - Phonogram - 731452636225 - Fontana - 526 362-2 - Germany - 6 ˆ
Jimmy Page & Robert Plant - Walking Into Clarksdale - 1998 - Mercury - 558 025-2 - Germany - 731455802528 - 6 ˆ
Jon & Vangelis - The Friends Of Mr. Cairo - 042280002121 - Polydor - 8 ˆ
Jon & Vangelis - Best Of Jon & Vangelis - Polydor - 042282192929 - 5 ˆ
Jennifer Rush - Now Is The Hour - 2010 - Ariola - 88697 59865 2 - Sony - 886975986521 - Valicon - Germany - 9 ˆ
Jennifer Rush - Credo - 1997 - EMI - 7243 8 56242 2 3 - Electrola - 724385624223 - Holland x 2 - 6 ˆ
Jennifer Rush - Classics - 1998 - Virgin - 7243 8 46934 2 8 - Red Rock - 724384693428 - Germany - VG+, - 8 ˆ
Jennifer Rush - Passion - 1988 - CBS - 462968 2 - CBS Inc. - 5099746296827 - Austria - 7 ˆ
Jennifer Rush - Out Of My Hands - 1995 - EMI - 7243 8 31126 2 3 - Electrola - 724383112623 - Holland - 8 ˆ
Jennifer Rush - Out Of My Hands - 1995 - EMI Electrola - 35580 0 - Bertelsmann Club - EAN: 35580 0 - Holland - 5 ˆ
Jennifer Rush - 1992 - EMI - 1C 568-0777 7 80653 2 6 - Electrola - 077778065326 - Austria - 8 ˆ
Jennifer Rush - Heart Over Mind - 1987 - Columbia - COL 450470 2 - Sony Music - 5099745047024 - Austria x 2 - 5 ˆ
Jennifer Rush - Wings Of Desire - 1989 - CBS - 466000 2 - CBS Inc. - 5099746600020 - Austria - 6 ˆ
Jennifer Rush - 1984 - CBS - CBSCD 26177 - (DIDP 10160) - Germany - 7 ˆ
Jennifer Rush - Movin' - 1985 - CBS - CDCBS 26710 - (DIDP 10456) - Germany - 10 ˆ
Jennifer Rush - Movin' - 1985 - CBS - CDCBS 26710 - (DIDP 10456) - Holland - 10 ˆ
Jennifer Rush - Sense & Sensibility - 1998 - Daimler-Benz AG - Red-Rock - Germany - 80 ˆ
Joan Jett And The Blackhearts - Pure And Simple - 1994 - SPV - 4001617963524 - Germany - 7 ˆ
Joan Jett - The Hit List - 1990 - CCD 1773 - Chrysalis - 5013136177329 - England - 45 ˆ
Joan Jett & The Blackhearts ‎- I Love Rock 'N Roll - Bellaphon ‎- 288-07-188 - Blackheart Records - EAN: 4003099905429 - Germany - 13 ˆ
Joan Jett & The Blackhearts ‎- The Original Hit - Collection - 2CD - Bellaphon ‎- 993•07•004 - Double Gold - EAN: 4003099832527 - Germany - 11 ˆ
Jimmy Somerville - Dare To Love - 1995 - London Records - 828540-2 - Germany - 042282854025 - VG+, - 5 ˆ
Jimmy Somerville - The Singles Collection - 042282822628 - London - Germany - 5 ˆ
Jimmy Somerville - Read My Lips - 1989 - London Records - 828166.2 - FFRR Records - 042282816627 - US - 10 ˆ
Jimmy Somerville - Manage the Damage - 1999 - SPV - 085-23082 CD - Move Ment - 4001617230824 - Germany - New - 7 ˆ
Jasper Van't Hofs Pili-Pili - Nomansland - 1997 - Jaro Medien - JARO 4209-2 - Germany - 4006180420924 - 8 ˆ
Jasper Van't Hof - Pili-Pili - 1988 - WEA - 240 458-2 - Teldec - 022924045820 - Germany - 19 ˆ
Jennifer Lopez - Como Ama Una Mujer - 2007 - Epic - 886970834322 - Sony - 88697083432 - BMG - EU - 6 ˆ
Jennifer Lopez - Rebirth - 2005 - Epic - 519391 2 - Sony - 5099751939122 - BMG - EU - 5 ˆ
Jennifer Lopez - On The 6 - 1999 - Work - WRK 494930 2 - Columbia - 5099749493025 - Sony - Austria x 2 - 5 ˆ
Jeff Lynne - Armchair Theatre - 1990 - Reprise - 075992618427 - Germany - 14 ˆ
Jeff Lynne - Armchair Theatre - 1990 - Reprise - 7599-26184-2 - Germany - EX - 8 ˆ
Jason Donovan - Ten Good Reasons - 1988 - PWL Empire - 244 976-2 - Teldec - HFCD 7 - 022924497626 - Germany x 2 - 6 ˆ
Jason Donovan - Between The Lines - 1989 - PWL - 9031-71778-2 - HFCD 14 - Teldec - 090317177823 - W.Germany - 7 ˆ
Jack Johnson - Sing-A-Longs And Lullabies For The Film Curious George - 2006 - Brushfire Records - 0602498796986 - Digi - Germany - 5 ˆ
Jack Johnson - On And On - 2003 - The Moonshine Conspiracy Records ‎- 075 012 2 - Digipak - 044007501221 - Universal - Germany x 2 - 7 ˆ
Joe Jackson - Will power -1987 - Virgin Records - CDVUS 78 - PM 527 - Virgin - 7243 8 39880 2 0 - Holland - 8 ˆ
Joe Jackson - Night Music -1994 - A&M Records - 393 908-2 - DDD - GEMA - 082839390828 - Germany - VG-, - 6 ˆ
Joe Jackson - Night & Day - 1982 - A&M Records - A&M CD 3334 -AAD - 07502133342 - USA - 8 ˆ
Joe Jackson - Night & Day - 1982 - A&M Records - A&M 394 906-2 - Audio Master Plus Series - 082839490627 - Germany - 7 ˆ
Joe Jackson - Summer In The City - 2000 - Manticore - SK 89237 - Sony Classical - 5099708923723 - EU - 8 ˆ
Joe Jackson's Jumpin' Jive - Joe Jackson's Jumpin' Jive - 1981 - A&M Records ‎- 393 271-2 - Polydor - 042239327121 - Germany - VG+, - 10 ˆ
Joe Jackson - Laughter & Lust - 1991 - Virgin America - CDVUS 34 - Virgin Records ‎- 261 413 - Germany - 6 ˆ
Joe Jackson ‎- Big World - 1986 - A&M Records - 396 021-2 - Polydor - 082839602129 - Audio Master + Series - Germany x 2 - 9 ˆ
Joe Jackson ‎- Stepping Out - The Very Best Of Joe Jackson - 1990 - A&M Records - 397 052-2 - Universal - EAN: 082839705226 - 10 ˆ
Joe Jackson ‎- Laughter & Lust - 1991 - Virgin America ‎- CDVUS 34 - Virgin Records ‎- 261 413 - DDD - EAN: 5012980993420 - Germany - 5 ˆ
Joe Jackson ‎- The Duke - 2012 - Ear Music ‎- 0207911ERE - Edel - EAN: 4029759079118 - Germany - 6 ˆ
John Cougar Mellencamp ‎- The Lonesome Jubilee - 1987 - Mercury - 832 465-2 Q-1 - Polygram - 042283246522 - Germany - 5 ˆ
John Mellencamp - Whenever We Wanted - 1991 - Mercury - 510 151-2 - Phonogram - 731451015120 - Germany - VG+, - 5 ˆ
John Lennon / Yoko Ono - Milk And Honey - 1984 - Polydor ‎- 817160-2 YH - PolyGram - 042281716027 - Special Price - West Germany - 10 ˆ
John Lennon ‎- Lennon Legend - 1997 - Parlophone - 7243 8 21954 2 9 - EMI - 21954 2 - Holland - 7 ˆ
Johnny Cash - The Fabulous Johnny Cash/Songs Of Our Soil -1999 -Columbia -494896 2 -Sony ‎-49489620000 -EAN: 5099749489622 -2on1 - EU - 7 ˆ
Johnny Cash ‎- Country Boy - 2004 - Pazzazz - 1PAZZ001-2 - MCPS - EAN: 883717002020 - Germany - 5 ˆ
Johnny Cash ‎- Train Of Love - 2004 - Pazzazz ‎- 1PAZZ001-1 - MCPS - EAN: 883717001924 - Germany - 5 ˆ
Johnny Cash ‎- American III: Solitary Man - 2000 - American Recordings - COL 500986 2 - Columbia - 5099750098622 - Sony - USA - 6 ˆ
Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around - 2002 - American - 063 339-2 - Lost Highway - 044006333922 - Universal - Germany - 6 ˆ
Johnny Cash ‎- The Best Of Johnny Cash - 1988 - Columbia ‎- COL 462557 2 - Pop Shop Sony Music - 5099746255725 - Austria - 5 ˆ
Johnny Cash - At Folsom Prison - 1999 - Columbia ‎- 495244 2 - Legacy ‎- 5099749524422 - Sony - Austria - 5 ˆ
Johnny Cash & Willie Nelson - The Best Of - 2 CD Set - 2001 - 37 Outlaw Coutry Classics - Johnny Cash - Folsom Blues / Willie Nelson - The Early Years - Master Song - 550312 - Mastertech Pty Ltd. - EAN: 9316797553126 - Fet Box - Australia - 30 ˆ
Johnny Cash - I Walk The Line - 1988 - Spectrum Records - U4065 - Spectrum Country - EAN: 5012106440654 - UK - 6 ˆ
Johnny Cash - Ballad Of A Teenage Queen - Success - 2055CD - E.E.C. - 2055CD-AAD - Switzerland - 6 ˆ
Johnny Cash ‎- I Walk The Line - ARC Records - CD TOP 129 - USA - 6 ˆ
Johnny Cash ‎- All American Country - 1996 - Spectrum Music - 552 558-2 - Karussell - EAN: 731455255829 - Germany PMDC - 5 ˆ
Johnny Cash ‎- Walk The Line - Greatest Hits - 3CD Box Set - 2007 - Weton-Wesgram - GREATS323 + Slip Case -EAN: 8717423046196 - EU - 15 ˆ
Joan Baez - Lonesome Road - 2013 - CD 706634 - Weltbild Music - 4017507066343 - Germany - 9 ˆ
Joan Baez - Joan Baez - 2001 - Universe - 3324 - Falcon Neue Medien - 4013659033240 - Germany - 5 ˆ
Joan Baez - The Essential / From The Heart (Live) - 1993 - Spectrum Music - 550129-2 - Karussel - 731455012927 - UK - 10 ˆ
John Farnham - Whispering Jack - 1986 - Wheatley Records - 74321 18720 2 - RCA - 743211872027 - BMG - Germany - 5 ˆ
John Farnham - Age Of Reason - 1988 - RCA - PD71839 - BMG - EAN: 0035627183928 - Germany x 2 - 5 ˆ
John Farnham - Age Of Reason - 1988 - RCA - 74321 13898 2 - BMG - 743211389822 - Germany - 5 ˆ
John Farnham - Chain Reaction - 1990 - Aristas - PD 74768 - BMG - 0035627476822 - Ariola - W. Germany x 2 - 5 ˆ
John Farnham - Romeo's Heart - 1996 - Gotham - 74321373002 - BMG - 743213730028 - RCA - EC - 5 ˆ
Jeff Beck Group - Cosa Nostra Beck-Ola - 1990 - EMI - TOCP-6318 - YAX-3870・71(CD) -Pastmasters II - Japan -Without OBI - EX+, - 40 ˆ
Jeff Beck With Terry Bozzio And Tony Hymas ‎- Jeff Beck's Guitar Shop - 1989 - Epic ‎- 463472 2 - CBS - 01-463472-10 - Austria - 6 ˆ
Jeff Beck - Wired - 1976/2001 - Epic - 502182 2 - Sony Music - 5021822000 - EAN: 5099750218228 - Austria - 6 ˆ
John Fogerty - Blue Moon Swamp - 1997 - Warner Bros. Records - 9362-45426-2 - Germany - 7 ˆ
John Fogerty ‎- Centerfield - 1985 - Bellaphon Germany ‎- 290 07 085 - Interpress - Japan - West Germany - 10 ˆ
James Blunt - Back To Bedlam - Atlantic ‎- 7567-93451-2 - Custard Records - 075679345127 - EU - 5 ˆ
James Blunt - All The Lost Souls - 2007 - Atlantic - 7567 89972 4 - Custard - 075678997242 - EU - 5 ˆ
James Blunt - Some Kind Of Trouble - 2010 - Atlantic - 075678893018 - Custard Records ‎- Rocket - WEA - EU - 5 ˆ
Jan Hammer - Escape From Television - 1987 - MCA Records - EAN: 5011781340723 - MCD 03407 - DMCF 3407 - Germany - 8 ˆ
Jan Hammer - Snap Shots - 1989 - MCA Records - 256 227-2 - Teldec - 02292562272 - Germany - 6 ˆ
Jan Hammer - 1986 - The Early Years - Epic - EPC 460206 2 - Nemperor Records - 01-460206-10 - CBS - EAN: 5099746020620 - Austria - 9 ˆ
Jimmy Barnes - Soul Deep - 1991 - Mushroom Records - TVD93344 - RMD53344 - 9399609334427 - Australia - 7 ˆ
Jimmy Barnes - Psyclone - 1995 - Mushroom Records - TVD93433 - Nimbus - BMG - UK - 5 ˆ
Janis Joplin - Janis Joplin's Greatest Hits - 1973 - Columbia ‎- CD 32190 - Sony Music - 032190 2 -Columbia ‎- COL 032190 2 - Sacem - 01 -032190-10 - CD Gold Edition - EAN: 5099703219029 - Austria - 10 ˆ
Janis Joplin - I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama! - 1969/1999 - Columbia ‎- COL 492864 2 - Sony Music - 4928642003 - Legacy - EAN: 5099749286429 - The Janis Joplin Collection - Austria - 6 ˆ
Janis Joplin - Big Brother & The Holding Company ‎- Cheap Thrills - 1968 - CBS Inc. - CDCBS 63392 - CBS Records - EAN: 5099706339229 - Holland - 9 ˆ
Jefferson Airplane ‎- The Gold Collection - Classic Performances - 2 CD Gold - 1997 - Retro - R2CD.40-49 - Proper - EAN: 076119404923 - Fet Box - Without Slip Case - E.E.C. - 10 ˆ
Jefferson Airplane ‎- Crown Of Creation - 1968 - RCA ‎- ND83797 - BMG/Ariola - EAN: 0035628379726 - Germany - 7 ˆ
Jefferson Airplane ‎- The Roar Of Jefferson Airplane - 2001 - RCA - 07863 68035 2 - BMG - 100 Years Of Music - EAN: 078636803524 - EU - 7 ˆ
Jefferson Airplane ‎- Early Flight - 1974 - RCA - 0437-2-R - BMG - EAN: 078635043723 - USA - 11 ˆ
Jefferson Starship - Deep Space / Virgin Sky - 1995 - Castle Communications ‎- ESS CD 300 - GAS 0000300 ESS - Essential! Records - EAN: 5017615830026 - Intersound - England - 10 ˆ
Jesus Christ Superstar - C.C. Productions ‎- Tring International PLC ‎- GRF338 - Double Play ‎- 5020214133825 - E.E.C. - 5 ˆ
Jesus Christ Superstar - 2 CD -(The Original Motion Picture Sound Track Album)- 1973 - MCA Records ‎- MCD 11000 - BMG/Ariola - MCAD 2 11000 - Germany - 8 ˆ
Julio Iglesias ‎- Starry Night - 1990 - Columbia ‎- COL 467284 2 - Sony Music - 5099746728427 - Sacem - Austria - 5 ˆ
Julio Iglesias ‎- Crazy - 1994 - Columbia ‎- COL 474738 2 - Sony Music - 5099747473821 - Sacem - Austria - 5 ˆ
Jimmy McGriff ‎- Blue To The 'Bone - 1988 - Milestone - MCD-9163-2 - Fantasy - EAN: 025218916325 - USA - 10 ˆ
Jimmy McGriff ‎- The Starting Five - 1987 - Milestone - MCD-9148-2 - DIDX 1728 - Fantasy - EAN: 02521891482 - USA - 10 ˆ
Jimmy McGriff ‎- You Ought To Think About Me - 1990 - Headfirst ‎- A 379-2 - Dominion Intertaiment Inc. - EAN: 022775379228 - USA - 8 ˆ
Joshua Kadison ‎- Painted Desert Serenade - 1993 - EMI ‎- 0777 7 80920 2 5 - SBK Records ‎- SBKCD 22 - EAN: 077778092025 - Holland - 5 ˆ
Joshua Kadison - Delilah Blue - 1995 - EMI ‎- 7243 8 35100 2 3 - EMI Records - EAN: 724383510023 - Holland - 5 ˆ
James Brown ‎- Live Volume 1 - 1982 - Object Enterprises - OR0065 - The Collection - EAN: 5014797180659 - France - 5 ˆ
James Brown ‎- Live Volume 2 - 1982 - Object Enterprises ‎- OR0066 - The Collection - EAN: 5014797180666 - France - 5 ˆ
James Brown ‎- Sex Machine: The Very Best Of James Brown - 1991 - Polydor ‎- 845 828-2 - PolyGram - EAN: 042284582827 - UK - 10 ˆ
Joe Henderson With Terumasa Hino ‎- Sunrise In Tokyo - 1971 - Jazz Door ‎- JD 12120 - ITM-Media -1995 -EAN: 4011778121206 - France - 20 ˆ
Joe Henderson - Porgy And Bess - 1997 - Verve Records ‎- 539 048-2 - PolyGram - EAN: 731453904828 - Germany - 5 ˆ
Jeanette - Delicious - 2001 - Polydor - 589 093-2 - Universal ‎- 589 093-2 - EAN: 731458909323 - Germany - 5 ˆ
Jeanette - Rock My Life - 2002 - Polydor ‎- 065 476-2 - Universal - EAN: 044006547626 - Copy Control + Ñalendar - Germany - VG - 5 ˆ
Jeanette - Rock My Life - 2003 - Polydor ‎- 076148-2 - Universal - EAN: 044007614822 - Gold Edition - Enhanced - Germany - 7 ˆ
Joe Sample - Roles - 1987 - MCA Records ‎- 254 739-2 - Crusaders ‎- MCAD-5978 - (DMCF 3371) - Warner - EAN: 022925473929 - Germany - 10 ˆ
Joe Sample - Oasis - 1985 - MCA Records - 32XD-413 - Crusaders - X〰87·3·24 H·3·25 - Warner Pioneer Japan - USA - 40 ˆ
Jimmy Smith - Damn! - 1995 - Verve Records - 527 631-2 - PolyGram - EAN: 731452763129 - Germany PMDC - 10 ˆ
Jimmy Smith ‎- House Party - 1998 - Blue Note ‎- 7243 5 24542 2 8 - R.V.G. - Limited Edition - TOCJ-9028 - BNST-4002 - EMI - EU - Japan - 10 ˆ
Jimmy Smith ‎- Jimmy Smith's Finest Hour - 2000 - Verve Records - 543 598-2 - Finest Hour - EAN: 731454359825 - Universal Germany - 6 ˆ
Jan Garbarek ‎- Rites - 1998 - 2CD - ECM Records ‎- ECM 1685/86 - Universal - 559 006-2 - Fet Box - Germany - 10 ˆ
Jan Garbarek Group ‎- Twelve Moons - 1993 - ECM Records ‎- ECM 1500 - Universal ‎- 519 500-2 - EAN: 731451950025 - Germany - 15 ˆ
John Coltrane ‎- Soultrane - 1987 - Original Jazz Classics ‎- OJCCD-021-2 - Prestige ‎- P-7142 - Fantasy - EAN: 090204021529 - Germany - 9 ˆ
John Coltrane ‎- Lush Life - 1993 - Jazz Heritage - 513289L - Fantasy - EAN: 717794328929 - USA -
Matrix - 513289 1D 24 MFD BY JVC, Mould SID Code: Not
John Lee Hooker ‎- Boom Boom - 1992 - Pointblank ‎- VPBCD 12 - Virgin - 0777 7 86553 2 9 - EMI - EAN: 077778655329 - Original Jewel Case With The Inscription - UK - 6 ˆ
John Lee Hooker - Hall Of Fame - 2002 - Box Set - 5CD - Past Perfect Jazz Line ‎- 2265556 - TIM Music Company - Germany - Without Slip Case -30 ˆ
Jaw - No Blue Peril - 2000 - Mega Records ‎- 0059112ERE - Edel Records - 4009880591123 - Germany - 5 ˆ
Jeff Johnson - Similitudes - 1990 - Ark Records - AKD-1227 - Sola Scriptura Songs (BMI) - 017627122725 - ADD - Sparrow - USA - 7 ˆ
Joss Stone - Introducing... Joss Stone - 2007 - Virgin - 0946 3 76268 2 5 - EMI - 094637626825 - EU - 5 ˆ
Justin Timberlake - Justified - 2002 - Jive - 82876 59853 2 - BMG - 828765985321 - EU - 5 ˆ
Jeckyll and Hyde - TheAlbum - 2007 - Club Tools - 0186132KON - CLT012 - Kontor Records - 4250117609047 - Germany - VG - 5 ˆ
Joe Perry - 2005 - Roman / Columbia - 5099751982227 - Austria - 5 ˆ
Jeff Wayne - Highlights From The War Of The Worlds - 1978/1981 - Columbia - CD 32356 - Sony - 5099703235623 - Austria x 2 - 5 ˆ
John Stevens Away - Mutual Benefit - 1994 - Konnex - KCD 5061 - Geama - 4003092101699 - Germany - LC 8718 - 30 ˆ
John Elefante (Kansas) - Corridors - 1997 - Pamplin - PMCD9701 - Pamplin Music Corp. - EAN: 602248970123 - USA - 10 ˆ
Jimmy Reed - You Don't Have To Go - 1995 - Orbis London ‎- BLU GNC 018 - The Blues Collection - 18 - UK - 5 ˆ
Jam & Spoon - Kaleidoscope - 1997 - JAM! ‎- JAM 487262 2 - Dance Pool ‎- 5099748726223 - Sony - Austria - VG - 5 ˆ
Joan Armatrading ‎- Track Record - 1983 - A&M Records ‎- 394 987-2 - Audio Master Plus Series - 082839498722 - W.Germany - 8 ˆ
Joni Mitchell ‎- Both Sides Now - 2000 - Reprise Records ‎- 9362-47620-2 - HDCD - Germany - 6 ˆ
Jefferson's Yard - ...No Better Place - 2009 - Smal World - 4020796424848 - Germany - 10 ˆ
Jon Mark - Hot Night - 1992 - LICD 9.01129 0 - Line Records - 4023290112969 - Germany - 7 ˆ
Jeff Black ‎- Tin Lily - 2005 - Dualtone ‎- 80302-01202-2 - LNM - USA - 5 ˆ
Jan Reimer - Talking Pictures - 1989/90 - Mood Records ‎- 33.632 - Edition Hot Hands - W. Germany - 20 ˆ
John Williams - Far And Away (Original Motion Picture Soundtrack) - 1992 - MCA Records - MCD10628 - MCA Records ‎- MCAD10628 - Universal City - EAN: 008811062828 - Germany - 6 ˆ
The Jazz Passengers ‎- Re-United - 2010 - Yellowbird ‎- yeb-7714-2 - enja records HW - 767522771428 - Digipack - Germany - 7 ˆ
Jacques Stotzem - Clear Night - 1991 - Acoustic Music - 319.1013.2 - AMC 1013 - Rough Trade - 4013429110133 - Germany - 9 ˆ
The Jim Cullum Jazz Band ‎- Shootin' The Agate - The Music Of Jelly Roll Morton - 1993 - Stomp Off Records ‎- CD1254 - US - 8 ˆ
Joan Osborne ‎- Relish - 1995 - Mercury ‎- 526 699-2 - Blue Gorilla - 731452669926 - Germany - 5 ˆ
Jive Bunny And The Mastermixers ‎- The Album - 1989 - Dino Music ‎- DINO CD 2373 - Music Factory - Austria x 3 - 5 ˆ
Jimmy Smith ‎- Bashin' - The Unpredictable Jimmy Smith - 1962 - Verve Records ‎- 823 308-2 - PolyGram - 042282330826 - West Germany - 8 ˆ
Johnny Winter ‎- Second Winter - 1991 - Columbia - COL 467832 2 - Sony ‎- 467832 2 - Columbia - 02-467832-10 - 5099746783228 -Austria - 20 ˆ
Jim Peterik And World Stage ‎- Rock America - 2002 - Frontiers Records ‎- FR CD 124 - EAN: 8024391012420 - Italy - 5 ˆ
Jamie Cullum ‎- Twentysomething - 2004 - UCJ ‎- 9868729 - Universal ‎- 602498687291 - Candid - Germany - 5 ˆ
Jonathan - Jonathan - 1993 - L+R Records ‎- CDLR 74001 - Bellaphon - EAN: 4003099857421 - Interpress - Germany - 8 ˆ
John Denver ‎- Windsong - 1975 - RCA ‎- ND85191 - BMG / Ariola - EAN: 0035628519122 - Germany - 10 ˆ
The Jazz Station - 4 CD - 1999 - Weton-Wesgram ‎- KBOX420 - A/B/C/D - EAN: 8712155042997 - Netherlands - 20 ˆ
John H. Borland - For You...With Love - 2001 - CD Sonia - CD 77001 - Elite Special - 4002587770013 - West Germany - 5 ˆ
Jennifer Warnes - Famous Blue Raincoat - 1987 - BMG / Ariola ‎- 258 418 - 222 - DDD - Cypress Records - 4007192584185 - Germany - 5 ˆ
Joi ‎- We Are Three - 2000 - Real World Records ‎- CDRW92 - Virgin ‎- 7243 8 49871 2 1 - EU - 5 ˆ
Jon Lord ‎- Boom Of The Tingling Strings - 2008 - EMI Classics - 0946 3 90528 2 0 - Opendisc - EAN: 094639052820 - EU - 15 ˆ
Jon Butcher - Wishes - 1987 - Capitol Records ‎- CDP 7 46772 2 - (DIDX 1525) - EAN: 077774677226 - USA - 25 ˆ
Julian Lennon ‎- Help Yourself - 1991 - Virgin ‎- CDV 2668 - Qsound - EAN: 5012981266820 - Austria - 6 ˆ
James Morrison - Undiscovered - 2006 - Polydor - 170 934-7 - Enhanced CD - EAN: 0602517093478 - Universal - EU - 5 ˆ
Jack Miller - China - 1989 - Columbus Records ‎- COL 269513 2 - Chappell Music - EAN: 027726951324 00 - Holland - 6 ˆ
Jan-Hendrik Ehlers - Take It All In Stride! - Hofa - HOA241792 - GEMA - Germany - 10 ˆ
Jack Slam - Rope - 1995 - Double Bed Music ‎- JS001 - Japan - 10 ˆ
The John Scofield Band ‎- Up All Night - 2003 - Verve Records ‎- 065 596-2 - Universal - EAN: 04400655962 9 - Germany - 10 ˆ
Jean-Luc Ponty ‎- Open Mind - 1984 - Polydor ‎- 823 581-2 - PolyGram - EAN: 042282358127 - Germany - 25 ˆ
James Byrd - Octoglomerate - 1993 - Roadrunner Records - RR 9046 2 - Shrapnel Records - EAN: 016861904623 - Netherlands - 7 ˆ
John Michael Talbot - Come To The Quiet - 1980 - Birdwing Music - BWD 2019 - Sparrow Records - Switzerland - 28 ˆ
Jon Oliva's Pain ‎- Festival - 2010 - AFM Records - AFM 288-2 - CD - Limited Edition - EAN: 884860018029 - Germany - 10 ˆ

Îòñûëêà 18 & 20 CD (áåç êîðîáîê) - äî 2 Êã - 15 ˆ èëè (1200 ðóá)
Ðàçìåð Ïîñûëêè - 35 õ 25 õ 3 Ñì
Îòñûëêà 18 & 20 CD = äî 2 Êã - 20 ˆ èëè (1700 ðóá)
Ðàçìåð Ïîñûëêè - 60 õ 30 õ 15 Ñì
Ïåðåñûëêà ñ DHL èç Ãåðìàíèè
   
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà Ñäåëàòü ñòàðòîâîé Êîíòàêòû Ïîæåðòâîâàíèÿ  íà÷àëî
Copyright © 1999-2019 Beatles.ru.
Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ñàéòà ññûëêà îáÿçàòåëüíà.


ßíäåêñ.Ìåòðèêà