Beatles.ru
Âîéòè íà ñàéò 
Ðåãèñòðàöèÿ | Âûñëàòü ïàðîëü 
Íîâîñòè Êíèãè Ìð.Ïîóñòìàí Áàðàõîëêà Îôôëàéí Ññûëêè Ñïåöïðîåêòû
Ãëàâíàÿ / Áàðàõîëêà / Àóäèî / CD - ôèðìåííûå - Rock - Pop - Disco - Blues - K - Z

Ïîèñê
Èñêàòü:  
ÑîâåòûVox populi  

Áàðàõîëêà

Ñòóäèÿ ðåñòàâðàöèè ôîíîãðàìì Free Top

Âíèìàíèå, ïåðåä ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ î ïîêóïêå íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåì ïðîñìîòðåòü òåìó ôîðóìà "Áàðàõîëêà - ïîëîæèòåëüíûå è îòðèöàòåëüíûå îòçûâû".

   

CD - ôèðìåííûå - Rock - Pop - Disco - Blues - K - Z

¹:  432579
Êàòåãîðèÿ:  Àóäèî
Òèï:  Ïðåäëîæåíèå
Ðàçìåñòèë:  Gregry
Ãîðîä:  Stuttgart
Äàòà:  12.09.18 18:24:15
Ñòîèìîñòü:  îò 400 Ðóá
Ïðîñìîòðû:  185
Îáúÿâëåíèå
óäàëåíî

CD - ôèðìåííûå - Rock - Pop - Disco - Blues - K - Z

Îïëàòà - â Åâðî ïî PayPal
Èëè â Ðóáëÿõ íà Ñ÷¸ò â Ñáåðáàíêå
Îïëàòà íà Êàðòó Ñáåðáàíêà ïî Íîìåðó Òåëåôîíà
 Öåëÿõ áåçîïàñòíîñòè Íîìåð Êàðòû íèêîìó íå äà¸òñÿ

Åñòåñòâåííî Öåíû óêàçàíû - Ïðèìåðíî
Ïîñëå òîãî êàê Âû ïðîÿâèòå çàèíòåðåñîâàííîñòü â êàêîé íè áóäü Ïîçèöèè
CD áóäåò åù¸ ðàç îñìîòðåíî, òîëüêî ïîñëå ýòîãî áóäåò îïðåäåëåíà Öåíà,
òàê-æå ñ ó÷¸òîì îïòîâîé çàêóïêè
Ðàñ÷¸ò â Ðóáëÿõ ïðåäïîëàãàåò ïðîäàæíûé Êóðñ Ðóáëÿ â Ñáåðáàíêå èëè ÷óòü âûøå (85)

Kool & The Gang - Something Special - 1981 - Metronome - 827 683-2 - Polygram - 042282768322 - W.Germany - 7 ˆ
Kool & The Gung - Emergency - 042282382320 - De Lite - Germany - VG - 6 ˆ
Kool & The Gang - Emergency - 1984 - Mercury - 042282294326 - Polygram - 822943-2 - USA - 6 ˆ
Kool & The Gang - Forever - 042283039827 - Metronome - Germany x 2 - 8 ˆ
Kool & The Gang - Celebrate - 0042282361028 - De Lite - Germany - 8 ˆ
Kool & The Gang - In The Heart - 0042281338625 - Delite - Germany
Kool & The Gang - Ladies' Night - 042282768421 - Delite - 827 684-2 - Germany
Kool & The Gang - State of Affairs - 4009880782224 - Curb / Edel - Germany - 7 ˆ
Kool & The Gang - Unite - 5708574362269 - Success - EEC x 2 - 5 ˆ
Kool & The Gang - Sweat - 042283823327 - Metronome / Polygram - W.Germany - 6 ˆ
Kool & The Gang - Still Kool - 2007 - EMI - 5099950189021 - Odeon - Germany - 8 ˆ
Kiss - Creatures Of The Night - 1982 - Mercury - 532 391-2 (18) - PolyGram - 0731453239128 - Casablanca - Germany - 12 ˆ
Kiss - Dynasty - 1979 - Casablanca - 832418-2 - Phonogram - 042283241824 - West Germany - 10 ˆ
Kiss - Revenge - 1992 - Mercury - 512 405-2 - Phonogram - 0731451240522 - Universal - Germany - 8 ˆ
Kiss - Love Gun - 1979 - Mercury Records - 532 381-2 (18) - PolyGram - 0731453238121 - Universal - Germany - 6 ˆ
Kiss - Double Platinum - 1974 / 1978 - Casablanca - 832 412-2 - Phonogram - 042283241220 - Germany - 10 ˆ
Kiss - Peter Criss - 1978 - Casablanca - 512 762-2 - 731451276224 - Phonogram / Polygram - Germany - 12 ˆ
Kiss - Alive II - 1977 - Casablanca - 832 417-2 - Phonogram - 042283241725 - Germany - 2 CD - 10 ˆ
Kiss - Killers - 1982 - Mercury - 512 758-2 - Phonogram - 731451275821 - W.Germany - 7 ˆ
Kansas - Song For America - 1975 - Kirshner - ZK 33385 - DIDP 070388 - CBS Inc. - 074643338523 - USA - 7 ˆ
Kansas - The Best Of Kansas - 1984 - Epic - EPC 461036 2 - CBS - 5099746103620 - Austria - 6 ˆ
Kate Bush - Kick Inside - 1978 - EMI - CDP 7 46012 2 - EMI Records - 077774601221 - Holland - VG - 6 ˆ
Kate Bush - The Sensual World - 1989 - EMI - CDP 7930 7 82 - EMI Records - 077779307821 - Austria - 6 ˆ
Kate Bush - The Sensual World - 1989 - EMI - CDP 7930 7 82 - EMI Records - 077779307821 - UK - 7 ˆ
Kate Bush - The Whole Story - 1986 - EMI - 077774641425 - PM 520 - 7464142 - Holland - 8 ˆ
Kate Bush - Hounds Of Love - 1985 - EMI - CDP 746164 2 - Novercia Ltd. - 0777746616423 - Holland - 8 ˆ
Kate Bush - Hounds Of Love - 1985 - EMI - CDP 746164 2 - Novercia Ltd. - 0777746616423 - Holland - VG - 5 ˆ
Kate Bush - The Red Shoes - 1993 - EMI United Kingdom - CDEMD 1047 - Novercia - 7243 8 27277 2 9 - Holland - 7 ˆ
Katie Melua - Call Off The Search - 2003 - Dramatico - DRAMCD0002 - Enhanced - 802987000727 - UK x 3 - 5 ˆ
Katie Melua - Piece By Piece - 2005 - Dramatico - 802987001922 - DRAMCD0007 - EU - VG - 5 ˆ
Kim Wilde - Same - 1981 - EMI - 077779099429 - Fame - CD-FA 3214 - CDM 7 90994 2 - UK - 9 ˆ
Kim Wilde - Select - 1982 - EMI - 077779223626 - Electrola - 7 92236 2 - RAK - UK - 12 ˆ
Kim Wilde - Another Step - 1987 - MCA - 5011781333923 - MCD 03339 - DMCF 3339 - Germany - 6 ˆ
Kim Wilde - Close - 1988 - MCA - 255 588-2 - DMCG 6030 - Warner Communication - 02292555882 - Germany x 2 - 6 ˆ
Kim Wilde - Love Moves - 1990 - MCA - MCD 06088 - DMCG 6088 - 5011781608823 - Germany - 9 ˆ
Kim Wilde - Love Is - 1992 - MCA - 0008811062521 - MCD10625 - MCAD10625 - Germany x 2 - 6 ˆ
Kim Wilde - The SinglesCollection - 1981 / 1993 - MCD 10921 - MCA - 008811092122 - UK - 5 ˆ
Kim Wilde - Snapshots - 2011 - Columbia Music - Seven One - 88697941172 - Sony - 886979411722 - EU - 7 ˆ
Kim Wilde - Come Out And Play - 2010 - Columbia SevenOne Music - 88697758202 - Sony - 886977582028 - EU - 7 ˆ
Kim Wilde - Now & Forever - 1995 - MCA Records - MCD 60002 - MCA - 600406000224 - EC - 9 ˆ
Kitaro - Towards The West - 042282900623 - Polydor - Germany x 2 - 7 ˆ
Kitaro ‎- Mandala - 1994 - Polydor ‎- 527 499-2 - Domo Records - 731452749925 - Germany x 2 - 8 ˆ
Kitaro - Kojiki - 1990 - Geffen - GED 24255 - GEFD 24255 - Amuse America - 720642425527 - Germany x 2 - 6 ˆ
Kitaro - Silver Cloud - 1984 - Polydor - 042281756023 - West Germany - 7 ˆ
Kitaro - Ten-Ku - 1986 - Geffen - 720642411223 - MCA - Germany - 6 ˆ
Kitaro - Tenku - 1986 - Geffen - 924 112-2 - Warner - 07599241122 - Germany x 2 - 6 ˆ
Kitaro - Ten Kai - 1978 - Polydor - 810 934-2 YH - Sound Disign Inc.,Japan - 042281093425 -PolyGram - West Germany - 9 ˆ
Kitaro - Ten Kai - 1978 - Polydor - 810 934-2 YH - Sound Disign Inc.,Japan - 042281093425 -PolyGram - West Germany - VG+, - 6 ˆ
Kitaro - Light Of The Spirit - 075992416320 - Geffen - MCA - Germany - 6 ˆ
Kitaro - Silk Road 1 / 2 - Gala - 051518701927 - Gramavision - USA
Kitaro - Silk Road (Volume 1) - 1996 - DOMO ‎- 71050-2 - Europe - 5032290715024 - EU - 5 ˆ
Kitaro - Cirque Ingenieux x 2 CD - 5032290712221 - Domo - EU - 12 ˆ
Kitaro - Oasis - 1979/1982 - Kuckuck - CD 053 - 013711105322 - Germany - 12 ˆ
Kitaro - Live In America - 1991 - Geffen - 720642432327 - GED 24323 - GEFD 24323 - BMG - Ariola - Germany - 6 ˆ
Kitaro - Peace On Earth - 1996 - DOMO - 71014-2 - Domo Records - 5032290711422 - E.C. - 6 ˆ
King Crimson - The Compact King Crimson - 1986 - Virgin E.G. - 0777 7 86785 2 6 - EG ‎- EGCD 68 - Virgin - 077778678526 - UK - VG - 7 ˆ
King Crimson - Larks' Tongues in Aspic - 1970 - Virgin - EGCD 7 - EMI - 0777 7 86775 2 9 - Virgin E.G. Records - 077778677529 - VG - 8 ˆ
King Crimson - In The Wake Of Poseidon - 1970/1989 - Virgin E.G. Records - 0777 7 86744 2 9 - EGCD 2 - EMI - 077778674429 - UK - 11 ˆ
King Crimson - Red - 1974 - Virgin - 0777 7 87326 2 4 - EGCD 15 - Virgin E.G. Records - 077778732624 - Holland - 10 ˆ
Kenny Logins - High Adventure - 1982 - Columbia - COL 474758 2 - Sony - 5099747475825 - Austria x 2 - 6 ˆ
Kenny Loggins - Leap of Faith - 1991 - Columbia - 468733 2 - Sony - 5099746873325 - Austria - 6 ˆ
Kenny Loggins - It's About Time - 2004 - All The Best! Records - 8713762703059 - GO! Intertaiment - GO 70305 - EU - 9 ˆ
Karthago - Rock'n Roll Testament - 1991 - Bacillus Records - 288·09·036 - Bellaphon - 4003099927025 - Made in W. Germany - Interpress Compact Disc - Non IFPI - 30 ˆ
Karthago - Rock'n Roll Testament - 1991 - Bacillus Records - 288·09·036 - Bellaphon - 4003099927025 - Germany - 12 ˆ
Karthago - Love Is A Cake - 2012 - MIG - MIG 00602 CD - 885513006028 - Germany - 14 ˆ
Kenny G - Gravity - 1985 - Arista - 07822182822 - ARCD 8282 - USA - 6 ˆ
Kenny G - The Moment - 1996 - Arista ‎- 07822 18935 2 - BMG Intertaiment - 0078221893527 - USA - VG - 6 ˆ
Kenny G - The Classic Christmas Album - 2012 - Arista - 88725 41311 2 - Legacy - 887254131120 - Sony - EU - 6 ˆ
Kenny G - The Collection - 1990 - Arista - 260.671 - BMG - 4007192606719 - Ariola - Germany - 6 ˆ
Kenny G - Silhouette - 1988 - Arista ‎- 259 284 - BMG - 4007192592845 - Ariola - Germany - 6 ˆ
Klaus Lage und Druck - Stadtstreicher - 1995 - EMI - WZ 94 010 - Electrola - 4005092940100 - Holland - 9 ˆ
Klaus Lage Band - Heisse Spuren - 1985 - EMI - CDP 564-7 46183 2 - Electrola - 5099974618323 - Musikant - W-Germany - 9 ˆ
Klaus Lage Band - Heisse Spuren - 1985 - EMI - CDP 538 7 46183 2 - Electrola - 5099974618323 - W-Germany - 10 ˆ
Kim Carnes - Café Racers - 1983 - EMI America ‎– CDP 7 46022 2 - Capitol - Japan - 40 ˆ
Kim Carnes - To Love Somebody - 22552CD - Success - 5708574325523 - EEC - 6 ˆ
Kylie Minogue - Body Language - 2003 - Parlophone - 7243 595758 2 7 - EU - 5 ˆ
Kylie Minogue - Fever - 2001 - Parlophone - 724353580421 - EMI - 535 8042 - EU x 2 - 5 ˆ
The Kinks - State Of Confusion - 1999 - Konk ‎- 63467-79731-2 - Velvel - HDCD - EAN: 634677973123 - IFPI 8Y04 - Matrix - 03165 63467797312 SPE - 8
The Kinks ‎- To The Bone - 2 CD - 1996 - Guardian Records - 7243 8 56572 2 1 - The Konk Label - 724385657221 - EMI - UK - 25 ˆ
KuschelRock - KuschelRock - Vol. 1 - 1987 - CBS - 460520 2 - Grammofoonplaten B.V. - 5099746052027 - Austria - 8 ˆ
KuschelRock - KuschelRock - Vol. 2 - 1987 - CBS - 460521 2 - Grammofoonplaten B.V. - 5099746052126 - Austria - 7 ˆ
KuschelRock - KuschelRock - Vol. 3 - 1989 - 2 CD - CBS - 465948 2 - WEA - 5099746594824 - Fat Box - Austria - 6 ˆ
KuschelRock - KuschelRock - Vol. 4 - 1990 - 2 CD - CBS - 467475 2 - WEA - 5099746747527 - Fat Box - Austria - 6 ˆ
KuschelRock - KuschelRock - Vol. 5 - 1991 - 2 CD - CBS - 469001 2 - Sony - 5099746900120 - Austria - 6 ˆ
KuschelRock - KuschelRock - Vol. 6 - 1992 - 2 CD - Columbia - 472444 2 - Sony - 5099747244421 - Fat Box - Austria - 6 ˆ
KuschelRock - KuschelRock - Vol. 10 - 1996 - 2 CD - Sony Music - 484000 2 - SMM - 5099748400024 - Germany - 6 ˆ
KuschelRock - KuschelRock - Vol. 11 - 1997 - 2 CD - Sony Music - 487444 2 - SMM - 5099748744425 - Germany - 6 ˆ
KuschelRock - KuschelRock - Vol. 12 - 1998 - 2 CD - Sony Music - 333831 2 - SMM - 492000 2 - BMG - 07 492000-10 - Germany - 6 ˆ
Kuscheljazz - 2 CD - 2003 - Sony Music Media - 512088 2 - SMM - 5099751208822 - Germany - 7 ˆ
Kraan - Wiederhören - 4015698935721 - Fünfundvierzig 105 - Germany - 16 ˆ
Kraan - Kraan - 1972/2000 - Intercord - 7243 8 22668 2 2 - EMI / Electrola - 724382266822 - EU - 20 ˆ
Katy Perry - One On The Boys - 2008 - Virgin - 50999 242792 2 2 - CDV3051 - Capitol Records ‎– EU - 5 ˆ
Katy Perry - Prism - 2013 - Capitol Records - 0602537532322 - EU - 6 ˆ
Keith Jarrett - Expectations - 1972/91 - Columbia - COL 467902 2 - Sony - Columbia Jazz Contemporary Masters - 5099746790226 - Austria - 8 ˆ
Keith Jarrett ‎- The Köln Concert - 1975 - ECM Records ‎- ECM 1064/65 - ECM Records ‎- 810 067-2 - AAD - 042281006722 - Germany - 10 ˆ
The Knack - Serious Fun - 1991 - Charisma - Charisma - CDCUS 4 - 5012983444424 - EU - 5 ˆ
Kelly Clarkson - My December - 2007 - RCA - 88697069002 - Sony - 886970690027 - EU - 5 ˆ
Ken Tamplin - We the People - 4025235850066 - A 2 Z - Milestone Music - 7 ˆ
King - Swamp - 1989 - Virgin - CDV2577 - Virgin Records - 5012981257729 - Germany - 5 ˆ
Karat - Karat - 2003 - Galaxy - 3812122 - Galaxy Music - 8711638121228 - EU - 5 ˆ
Keane - Under The Iron Sea - 2006 - Universal Records - 9856827 - Island - 00602517133372 - Germany - 5 ˆ
The Kite - The Kite - 1992 - Bellaphon - 290-09-069 - AAD - Germany - 9 ˆ
Kings Of Leon ‎- Come Around Sundown - 2010 - RCA ‎- 88697 792262 - Sony Music Entertainment - 886977922626 - EU - 6 ˆ
Karunesh - Clours Of Light - 1989 - Nightingale Records - NGH-CD-308 - DDD - 4006370003081 - West Germany - VG+, - 5 ˆ
The Kelly Family - Festliche Stunden - 550 389-2 - Spectrum Music - 731455038927 - Germany - 9 ˆ
The KLF ‎- The White Room - 1991 - Blow Up - INT 845.549 - Misprint - 4006758455495 - Germany - 14 ˆ
Kollegah ‎- Zuhältertape (Red Light District Soundtrack) - 2005 - Selfmade Records ‎- SELF003-2 - Groove Attack - 4018939109059 - Germany - VG+, - 9 ˆ
Kitte - Oracle - 2001 - Artemis Records - 504810 9 - Epic - 5099750481097 - Sony - Austria - VG - 5 ˆ
Konnexion Balkon ‎- Salon - 2007 - Strava Productions - ADX 50701 - Andex Records - 4031917002227 - Germany - 15 ˆ
Klaus Doldinger ‎- Film Ab: Doldinger TV Und Filmthemen - 1993 - WEA ‎- 4509-91861-2 - Warner - 0745099186128 - Germany - Good - 5 ˆ
King Kong Calls - So What - 2016 - Zweiklang Music - 9008798205424 - Germany - 30 ˆ
Keith Richards And The X-Pensive Winos ‎- Live At The Hollywood Palladium - 1988 - Virgin Records America, Inc. - 0777 7 86262 2 0 - Capitol / EMI - 077778626220 - USA - 10 ˆ
Lake - Lake - I + Paradise Island - 1977 / 1979 - Renaissance Records - 1997 - RMED00123 - Sony Music Special Products ‎- A-26819 - Sony - 079892681925 - US - 2 in 1 - 20 ˆ
Lake - Ouch! - 1980 - Renaissance Records - 1998 - RMED00127 - Renaissance Records - 630428012721 - Sony Music Special Products - A-28876 - US - 10 ˆ
Lake - Lake II - 1978 - Columbia - 471969 2 - Sony - Germany - 5099747196928 - Austria - 20 ˆ
Lake - No Time For Heroes - 1982 - Trend - CD 156.182 - Austro Mechana - 9002986561828 - ADD - MCP-Records - Die Grüne Punkt - Austria - 30 ˆ
Level 42 - The Pursuit Of Accidents - 1982 - Polydor - 042281001529 - West Germany - 7 ˆ
Level 42 - Guaranteed - 1991 - RCA - 5012397505520 - BMG - Germany - 6 ˆ
Level 42 - Staring At The Sun - 1988 - Polydor - 837 247-2 - Polydor Records - 042283724723 - Germany - 5 ˆ
Laura Branigan - Touch - 1987 - Atlantic - 075678174728 - WE 851 - 781 747-2 - Germany x 2 - 10 ˆ
Laura Branigan - Branigan - Atlantic - 19289-2 (250 772) - 8 ˆ
Laura Branigan - Branigan - 1982 - Atlantic - 7567-81573-2 - Germany - 075678157325 - Warner - VG+, - 5 ˆ
Laura Branigan - Self Control - 1984 - Atlantic - 075678014727 - Germany - 9 ˆ
Laura Branigan - Self Control - 1984 - Atlantic - 7567-80147-2 - Warner - 07567801472 - Germany - 7 ˆ
Laura Branigan - Laura Branigan - 1990 - Atlantic - 7567-82086-2 - Germany - 9 ˆ
Laura Branigan - Laura Branigan - 1990 - Atlantic - 7567-82086-2 - Germany - VG - 5 ˆ
Laura Branigan - Branigan 2 - 07567800522 - Atlantic - 14 ˆ
Londonbeat - In The Blood - 1990 - RCA - BMG - 0035627481024 - Anxious ZD 74810 - Germany - 5 ˆ
Londonbeat - Harmony - 0743211106023 - BMG / RCA / Anxious - Germany - 5 ˆ
Londonbeat - Speak - 0743211245722 - RCA - 1988 - Anxious - USA - 5 ˆ
Londonbeat - Londonbeat - 008811118723 - Radioactive - RARD 11187 - 6 ˆ
Londonbeat - Back in the Hi-Life - 0828765478229 - BMG - Germany - 5 ˆ
Londonbeat - Londonbeat - 1994 x 2 CD - Anxious Records - 74321238382 - BMG - 743212383829 - RCA - UK - 6 ˆ
(Led Zeppelin) - Jimmy Page - Robert Plant - Walking Into Clarksdale - 1998 - Mercury - 731455802528 - London
(Led Zeppelin) - Jimmy Page - Robert Plant - No Quarter - 731452636225 - Fontana - VG - London - 6 ˆ
Led Zeppelin - I - 1969 / 1994 - Atlantic - 7567-82632-2 - WEA - 075678263224 - Remastered - Germany - NM - 10 ˆ
Led Zeppelin - I - 1969 - Atlantic - 240 031 - Germany - NM - 15 ˆ
Led Zeppelin - II (1969) - Atlantic - 075678152627 - Germany - NM - 9 ˆ
Led Zeppelin - III - 1970 - Atlantic - 250 002 - Germany - 075678152726 - NM-, - 9 ˆ
Led Zeppelin - IV - 075678263828 - Germany - VG - 5 ˆ
Led Zeppelin - IV - 075678263828 - Germany - NM - 8 ˆ
Led Zeppelin - IV - 075678263828 - Remastered - Germany - NM - 9 ˆ
Led Zeppelin - 1973 - Houses Of The Holy - Atlantic - 250 014 - Germany - NM - 12 ˆ
Led Zeppelin - 1976 - Presence - Swan Song - 075679243928 - Germany - VG+, - 6 ˆ
Led Zeppelin - 1976 - Presence - Swan Song - 075679243928 - Germany - NM - 9 ˆ
Led Zeppelin - 1979 - In Through The Out Door - Swan Song / WB - 075679244321 - Germany - NM - 10 ˆ
Led Zeppelin - 1975 - Physical Graffitti - 0075679244222 - Germany - 16 ˆ
Led Zeppelin - 1990 - Remasters x 2 CD - Atlantic - 075678041525 - VG - Germany - 10 ˆ
Lionel Richie London Orchestra - Endless love -The Story Of - Magnum Deluxe - 92024511 - ACUM - 4011692245118 - DDD - E.E.C. - 5 ˆ
Lionel Richie - Coming Home - 2006 - Island Def Jam - 0602517078130 - EU - 7 ˆ
Lionel Richie - Time - 1998 - Mercury - 558 518-2 - PolyGram - 731455851823 - UK - 7 ˆ
Lionel Richie - Louder Than Words - 1996 - Mercury - 532 241-2 - LBR Music - 731453224124 - PolyGram - Germany x 2 - 6 ˆ
Lionel Richie - The Commodores - Motown - The Real Thing - 731453092525 - 5 ˆ
Lionel Richie - Back To Front - 1992 - Motown Records - 530 018-2 - Motown - 731453001824 - Germany x 2 - 5 ˆ
Lionel Richie - Dancing On The Ceiling - 1985 - Motown - ZD72412 - 0035627241222 - 7 ˆ
Lionel Richie - Just For You - 2004 - Island - 0602498181195 - Germany - VG - 5 ˆ
Lionel Richie - Renaissance - 2000 - Island - 548 223-2 - Island Def Jam - 731454822329 - EU - 5 ˆ
Lionel Richie - Can't Slow Down - 1983 - Motown - 530 023-2 - PolyGram - 731453002326 - Germany - 6 ˆ
Lionel Richie - Just Go - 2009 - Island - 602517827455 - Def Jam - Germany - 6 ˆ
Lionel Richie - Lionel Richie - 1982 - Motown - 3746360072 - USA - VG - 8 ˆ
Lionel Richie ‎- Lionel Richie - 1982 - Motown - ZD72017 - MCD06007MD - Ariola / RCA - 0035627201721 - Germany - 7 ˆ
Limp Bizkit - Significant Other - 1999 - Flip - IND-90335 - Interscope - 606949033521 - EU x 2 - 5 ˆ
Limp Bizkit - New Old Songs - 2001 - Flip - 493 192-2 - Interscope - 606949319229 - EU - 6 ˆ
The Les Humphries Singers - Golden Stars - 77 581 7 - EW - 5 ˆ
The Les Humphries Singers - Spirit Of Freedom - 1992 - Pilz - Germany - 036244007321 - 7 ˆ
The Les Humphries Singers - Mama Loo - 1999 - East West - Germany - 639842902823 - 7 ˆ
The Les Humphries Singers - Mexico - FNM - 3595 - Universe - 4013659035954 - Germany - 7 ˆ
The Les Humphries Singers - Greatest Hits - 2006 - Telefunken - 3984-27879-2 - East West - 639842787925 - Germany - 6 ˆ
Lou Reed / John Cale - Songs For Drella - 075992614023 - Sire / Warner Bros - Germany - 7 ˆ
Lou Reed - Transformer - 2002 - Sony / RCA - 078636513225 - EU - 6 ˆ
Lou Reed - New Yourk - 1989 - Sire - 925 829-2 - Warner - 075992582926 - Germany - VG - 5 ˆ
Lou Reed - Magic And Loss - 1991 - SIRE - 7599-26662-2 - Warner Bros - 075992666220 - Germany - 6 ˆ
Lenny Kravitz - Are You Gonna Go My Way - 1993 - CDVUS 60 - Virgin - 077778698425 - Holland - 8 ˆ
Lenny Kravitz - Mama Said - 1991 - CDVUS 31 - Virgin Records America Inc. - 5012981773120 - USA - VG - 6 ˆ
Lenny Kravitz - Lenny Kravitz - 2001 - Virgin - 7243 8 11233 2 4 - Virgin Records America Inc. - 724381123324 - EU - 6 ˆ
Lenny Kravitz - 5 - 1998 - Virgin - CDVUS 140 - Virgin Records America Inc. - 7243 8 45605 2 2 - EU - 6 ˆ
Lenny Kravitz - Baptism - 2004 - Virgin - 7243 5 77957 2 2 - EMI - 724357795722 - EU - 6 ˆ
Lenny Kravitz - Let Love Rule - 1989 - CDVUS 10 - Virgin - 777 7 86128 2 7 - Virgin America - 0077778612827 - Holland - 6 ˆ
Lenny Kravitz - Circus - 1995 - Virgin - 7243 8 40696 2 9 - CDVUS 86 - Virgin Records America Inc. - 724384069629 - Italy - 6 ˆ
Lucio Dalla - Canzoni - 1996 - BMG - 743214006221 - Pressing Srl - 74321 40062 2 - EC - 6 ˆ
Lucio Dalla - Canzoni - 1996 - BMG - 743214006221 - Pressing Srl - 74321 40062 2 - EC - VG - 5 ˆ
Lucio Dalla - Cambio - 1990 - BMG - ZD 74761 - Pressing - 0035627476129 - Ariola - Itali - 5 ˆ
Latin Quarter - Mick And Caroline - 2009 - Cherry Red - CDMRED386 - Sony - 5013929138629 - EC - MCPS - 40 ˆ
Latin Quarter - Modern Times - 1985 - ZD 70840 - Rockin' Horse Records - 0035627084027 - RCA - Westt Germany - 30 ˆ
Louis Armstrong - The Essential Satchmo - 1992 - Music Club - 5014797290884 - MCCD 088 - MCA - EEC - 7 ˆ
Louis Armstrong - Satchmo - What A Wonderful World - 1988 - Verve - 837 786-2 - PolyGram - 042283778627 - West Germany - 6 ˆ
Linkin Park - Hybrid Theory - 2000 - Warner Bros - 9362-47755-2 - Germany - 093624775522 - 5 ˆ
Linkin Park - Reanimation - 2002 - Warner Bros - 9362-47755-2 - EU - 093624832621 - 5 ˆ
Lifehouse - Stanley - Climbfall - 2002 - Dreamworks Records - 450 377-2 - EU - 600445037724 - 5 ˆ
Lifehouse - No Name Face - 2001 - Dreamworks - 450 231-2 - SKG Music - 600445023123 - EU - 5 ˆ
Lady Gaga - Born This Way - 2011 - Streamline Records ‎- 0602527718408 - KonLive Distribution - Interscope Records - EU - 2 × CD - Deluxe Edition - 6 ˆ
Lady Gaga - The Fame - 2008 - Streamline Records ‎- 0602517913974 - KonLive Distribution - Interscope Records - EU - 6 ˆ
Lena - My Cassette Player - 2010 - Universal - 2739843 - Brainpool - 0602527398433 - Germany - 5 ˆ
Lena - Stardust - 2013 - We Love Music - 0602537333370 - Brainpool - Universal - Germany - 7 ˆ
The Lightning Seeds - Cloudcuckooland - 1990 - Ghetto Recording Company - INT 847.417 - Germany - 4006758474175 - 8 ˆ
The Lightning Seeds - Sense - 1992 - Virgin ‎- CDV 2690 - Ghetto Recording Company - 262 738 - Germany - 4006758474175 - VG - EU - 5 ˆ
Leonard Cohen - Dear Heather - 2004 - Columbia ‎– COL 514768 2 - BMG - 5099751476825 - Sony - Austria - 6 ˆ
Leonard Cohen - Various Positions - 1984 - Columbia - COL 465569 2 - Sony - 5099746556921 - Austria - 6 ˆ
Leonard Cohen - Cohen Live - 1994 - Leonard Cohen In Concert - Columbia - COL 477171 2 - Sony - 5099747717123 - Austria - 6 ˆ
Leonard Cohen - Field Commander Cohen - 2000 - Tour Of 1979 - Columbia ‎- 501225 2 - Columbia ‎- 5012252000 - Sony - 5099750122525 - Nice Price - EU - 6 ˆ
Lisa Stansfield - Real Love - 1991 - BMG ‎- 46295-2 - Arista - Club - Germany - 6 ˆ
Lisa Stansfield - Real Love - 1991 - BMG ‎- 262 300 - Arista - 4007192623006 - Germany - 6 ˆ
Lisa Stansfield - Affection - 1989 - Arista - 260 379 - BMG - 4007192603794 - Germany - 5 ˆ
Lisa Stansfield - So Natural - 1993 - Arista - 74321172312 - BMG - 743211723121 - Germany - 6 ˆ
Lisa Stansfield ‎- The Moment - 2006 - Edel Records ‎- 0171022ERE - ZTT Records - 4029758710227 - Germany - 15 ˆ
Lynyrd Skynyrd ‎- Second Helping - 1974 - MCA - MCD 01746 - MCA Records ‎- DMCL 1746 - BMG / Ariola - 5011781174625 - Germany - 6 ˆ
Lynyrd Skynyrd ‎- One More From The Road - 1977 - MCA - MCD 07006 - MCA Records ‎- DMCMDC 7006 - BMG / Ariola - 5011781700640 - Germany - VG+, - 6 ˆ
Lajos Sitas - Snowflake - 2009 - Cicco Records - B 1036 - 4023136006896 - Engel Tunes - IFPI - LU27 - 20 ˆ
Lajos Sitas - Sunray - 2010 - Cicco Records - B 1037 - 4023136006971 - Engel Tunes - IFPI - LU27 - 20 ˆ
The Lords - Shakin' All Over - 1986 - Electrola - WZ 94 204 - Holland - 14 ˆ
Lilith Laying Down - Nether Regions - 2011 - Easy Studio - 0608866579632 - New - 10 ˆ
Loveslide ‎- Sick My Duck - 1994 - D&S Recording - DSR-CD 009 - ADD - LC 7363 - GEMA - On Matrix - 58256XK1 - PANTEON281EF - SDRCD009 - Germany - 20 ˆ
Liquorice John Death - Ain't Nothin' To Get Excited About - 1998 - Repertoire Records - REP 4982 - Gazza Records - 4009910498224 - IFPI - L251 - Germany - 10 ˆ
Luca Carboni - Mondo - 1995 - RCA / BMG - 743213089621 - EC - 5 ˆ
The Land - Ixelles - 1993 - Metronome - 519 584-2 - Germany - 731451958427 - 5 ˆ
La Bouche - Sweet Dreams - The Albums - 1995 - BMG - 74321 28888 2 - Ariola - 743212888829 - EC VG+, x 2 - 5 ˆ
Lipps Inc - Funkyworld - The Best Of - 1992 - 314 512 969-2 - Casablanca - 731451296925 - USA - VG - 5 ˆ
Lovecraft - Piece Orange - 0596 CD - Gema - LC 8248 - Germany - 30 ˆ
Leviticus - Knights Of Heaven - 5014182590407 - Royal Music - RMCD 040 - 5 ˆ
Lighthouse Family - Postcards From Heaven - 1997 - Polydor - 539 516-2 - Wildcard - 731453951624 ‎- Germany - 5 ˆ
Luley - Today's Tomorrow - 2012 - AOR Heaven - AORH00072 - Soul Food - 4046661255027 - Germany - 7 ˆ
Leisure And Lifestyle - Olof Roter And Norbert Lindhorst - 1994 - Selected Sound - 5154 - Deutsche Austrophon - 4011540051540 - Germany - 30 ˆ
Lion City - Change: The Only Constant - EP - Minorfat Diner - LCMMXII - Digipack - Germany - 20 ˆ
The Levellers - A Weapon Called The Word - 1990 ‎- Intercord - IRS 979.757 - Musidisc - 4006759797570 - Germany - 6 ˆ
Manic Street Preachers - Generation Terrorists - 1992 - Columbia - 471060 2 - Sony - 5099747106026 - UK - 5 ˆ
Manic Street Preachers - Goild Against The Soul - 1993 - Columbia - 474064 2 - Sony - 5099747406423 - UK - 5 ˆ
2 CD Box - 886975863426
Manic Street Preachers - The Holy Bible - 1994 - Epic - 477421 9 - Sony Music - 5099747742194 - UK - 6 ˆ
Manic Street Preachers - Send Away The Tigers - 2007 - 88697075632 - Sony / BMG - EU - 6 ˆ
Manic Street Preachers - This Is My Truth Tell Me Yours - 1998 - Sony - 491703 9 - Epic - 5099748170391 - UK - 5 ˆ
Manic Street Preachers - Journal For Plague Lovers - 2009 - Columbia - 88697520582 - Sony Music - 886975205820 - UK - 7 ˆ
Mike Oldfield - Hergest Ridge - 1974 - Virgin - CDV 2013 - Virgin Music - 0777 7 86008 2 4 - EU - 5012981201326 - Holland - 8 ˆ
Mike Oldfield - Islands - 1987 - CDV 2466 - 0777 7 86427 2 5 - Virgin - 0077778642725 - Holland - 12 ˆ
Mike Oldfield - Islands - 1987 - CDV 2466 - Virgin - 5012981246624 - Sonopress - UK - 10 ˆ
Mike Oldfield - Crises - 1983 - Virgin - CDV 2262 - Warner Bros. - 00777 7 886424 2 8 - Holland - 6 ˆ
Mike Oldfield - Crises - 1983 - Virgin - CDV 2262 - West Germany - 8 ˆ
Mike Oldfield - Crises - 1983/2000 - Virgin - 7243 8 49380 24 - MIKECD 10 - Mike Oldfield Remastered HDCD - EU - 10 ˆ
Mike Oldfield - Amarok - 1990 - Virgin - 5012981264024 - Virgin Music - CDV 2640 - Sonopress - 7 ˆ
Mike Oldfield - Five Miles Out - 1983 - Disky - VI 863022 - EMI Uden - 0724348630223 - Holland - 6 ˆ
Mike Oldfield - Five Miles Out - 1982 - Virgin - CD VIP 114 - Virgin VIP ‎- 7243 8 39121 2 4 - EMI Swindon - 724383912124 - UK - 7 ˆ
Mike Oldfield - Five Miles Out - 1982 - Virgin - 262 325 - Sonopress - 5012981010690 - Germany - 5 ˆ
Mike Oldfield - Ommadawn - 1975 - CDV 2043 - Virgin - 5012981204327 - Matrix - Mastered By Nimbus - CDV 2043 1 : 5 - UK - 8 ˆ
Mike Oldfield - Ommadawn - 1975 - CDV 2043 - Virgin - Matrix - Nimbus - UK - 15 ˆ
Mike Oldfield - Tubular Bells II - 1992 - WEA ‎- 4509-90618-2 - Warner Music - 745099061821 - Germany - 6 ˆ
Mike Oldfield - Tubular Bells III - 1998 - WEA ‎- 3984243492 - Warner - 639842434928 - Germany - 6 ˆ
Mike Oldfield - The Royal Philharmonic Orchestra With Mike Oldfield - 1975/1986 - The Orchestral Tubular Bells - CDV 2026 - Virgin Records Ltd. - 0077778604921 - Holland - 8 ˆ
The Royal Philharmonic Orchestra With Mike Oldfield ‎- The Orchestral Tubular Bells - 1975/1986 - Virgin ‎- CDV 2026 - Virgin Records Ltd. - 5012981202620 - UK - 9 ˆ
Mike Oldfield - XXV: The Essential Mike Oldfield - 1997 - WEA - 3984 21218 2 - Warner - 639842121828 - Germany - 6 ˆ
Mike Oldfield ‎- Earth Moving - 1989 - Virgin ‎- 0777 7 86332 2 8 - Virgin Records - CDV 2610 - Holland - 6 ˆ
Mike Oldfield - Light + Shade - 2005 - 2CD - Mercury ‎- 9873810 - Universal - 602498738108 - Germany - 9 ˆ
Mike Batt - Schizophonia - 1977 - With The London Symphony Orchestra - 5099746020828 - Epic - Austria - 10 ˆ
Mike Batt - Caravans - Original Motion Pictures Score - 5099746703028 - CBS - 9 ˆ
Mike Batt - The Hunting Of The Snark - 1987 - RCA - 0035627135026 - Hörzu - PD 71350 - West Germany - 15 ˆ
Mariah Carey - Emotions - 1991 - Columbia - 5099746885120 - Sony - COL 468851 2 - Austria - 5 ˆ
Mariah Carey - Music Box - 1993 - Columbia - 5099747427022 - Sony - COL 474270 2 - Austria - 5 ˆ
Mariah Carey - #1's - Columbia - 5099749260429 - Sony - 492604 2 - Austria - 5 ˆ
Mariah Carey - Rainbow - 1999 - Columbia - 5099749506527 - Sony - COL 495065 2 - 5 ˆ
Mariah Carey - 1990 - Columbia - CK 45202 - CBS - 07464452022 - CMU P 101 - US - 5 ˆ
Mariah Carey - Daydream - 1995 - Columbia - CK 66700 - Sony - 074646670026 - US - 5 ˆ
Michael Jackson - Off The Wall - Epic - CDEPC 83468 - 10 ˆ
Michael Jackson - Off The Wall - 5099708346829 - Epic / CBS - USA - 7 ˆ
Michael Jackson - Thriller - 5099708593025 - Epic / Sony x 2 - 10 ˆ
Michael Jackson - Thriller - 2008 - 25th Anniversary Edition - 886973456620 - Epic / Legacy - 88697 34566 2 - EU
Michael Jackson - Bad - 1987 - EPC 450290 2 - Epic - 5099745029020 - Austria - 7 ˆ
Michael Jackson - Michael - 2010 - Sony - 886978286727 - Epic - EU -11 ˆ
Michael Jackson - Dangerous - Epic - EPC 465802 2 - Sony - 5099746580223 - Austria x 3 - 5 ˆ
Michael Jackson - Blood On The Floor - 5099748750020 - Epic - 6 ˆ
Michael Jackson - Invincible - 5099749517424 - 8 ˆ
Michael Jackson - HIStory - Past, Present And Future - Book I - 1995 - Epic ‎- 474709 2 - Sony - 5099747470929 - MJJ Production x 2 CD Gold - Austria - 12 ˆ
Meat Loaf - Welcome To The Neighbourhood - Virgin - Holland - 724384112127
Meat Loaf - Bat Out Of Hell - 1977 - Epic - CB 0322230 - Cleveland - Sony - Austria - 8 ˆ
Meat Loaf - Bat Out Of Hell - 1977 - Epic - EPC 463044 2 - Cleveland - 5099746304423 - Sony - Austria - 8 ˆ
Meat Loaf - Bat Out Of Hell - II - 1993 - CDV2710 - Virgin Records - 7243 8 39067 27 - Holland - 6 ˆ
Meat Loaf - Blind Before I Stop - 1986 - Arista - 4007192577415 - BMG - 257 741 - Germany - 7 ˆ
Mr. Big - Lean Into It - 7567822092 - Atlantic - Germany - 5 ˆ
Mr. Big - Bump Ahead - 1993 - Atlantic - 7567-82495-2 - WEA - 075678249525 - Germany - 5 ˆ
Metallica - Master Of Puppets - 1989 - Vertigo ‎- 838 141-2 - Phonogram - 042283814127 - Universal - Germany - 8 ˆ
Metallica - Same - 1991 - Vertigo - 510 022-2 - B.I.E.M. / Stemra - 731451002229 - France - 9 ˆ
Metallica - Kill 'em All - 1983 - Vertigo - 838 142-2 - Phonogram - 042283814226 - Germany - 8 ˆ
Metallica - ...And Justice For All - 1988 - Vertigo ‎- 836062-2 - Phonogram - 042283606227 - France - 8 ˆ
Metallica - Load - 1996 - Vertigo ‎- 532 618-2 - PolyGram - 731453261822 - Germany - 8 ˆ
Metallica - With Michael Kamen Conducting The San Francisco Symphony Orchestra ‎- 1999 - S&M x 2 CD - Vertigo ‎- 546 797-2 - Universal - 731454679725 - 9 ˆ
Manowar - The Triumph Of Steel - 1992 - Atlantic - 075678242328 - Germany
Manowar - Louder Than Hell - 720642492529 - Geffen - 8 ˆ
Manowar - Warriors Of The World - 727361671525 - Nuclear Blast - 8 ˆ
Manowar - Manowar - Into Glory Ride / Hail to England - WI 6001/CD - 10 ˆ
Manowar - Battle Hymns - 1982 - EMI / Electrola - 077779198924 - UK - 10 ˆ
Manowar - Into Glory Ride - 1983 - MCA - 720642453827 - Geffen - Germany - 8 ˆ
Milli Vanilli - All Or Nothing - 1989 - The First Album - The U.S. Remix Album - Hansa - 259 979 - BMG - 4007192599790 - Germany - 5 ˆ
Milli Vanilli - The Real Milli Vanilli - 1990 - The Moment Of Truth - The 2nd Album - Keep On Running - 260 996 - Hansa - 4007192609963 - BMG - Germany - 7 ˆ
Milli Vanilli - Girl You Know It's True - 1992 - BMG - 291 038 - Ariola Express - 4007182910383 - Germany - 5 ˆ
Madness - Divine - 0077778633129 - Virgin - CDV 2692 - EMI - 5 ˆ
Madness - Absolutely - 1980 - Virgin - 07778691723 - CDOVD 134 - UK - 7 ˆ
Matchbox 20 Twenty - More Than You Think You Are - 075679272126 - Lava - Germany - 5 ˆ
Matchbox 20 Twenty - Yourself Or Someone Like You - 075679317025 - Melisma - 5 ˆ
Midnight Oil - Blue Sky Mining - 1990 - CBS - 465653 2 - CBS Records - 5099746565329 - Austria x 3 - 6 ˆ
Midnight Oil - 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 - 1982 - CBS - 462486 2 - CBS Records - 5099746248628 - Austria - 6 ˆ
Midnight Oil - Scream In Blue - Live - 1992 - Columbia - 471453 2 - Sony - 5099747145322 - Austria - VG - 5 ˆ
Midnight Oil - Diesel And Dust - 1988 - Columbia - CK 40967 - CBS - 07464409672 - USA - 7 ˆ
Midnight Oil - Red Sails in The Sunset - 1984 - Columbia - 463083 2 - CBS - 5099746308322 - Austria x 2 - 6 ˆ
Midnight Oil - Place Without a Postcard - 1981 - Columbia - 460897 2 - Sony - 5099746089726 - Austria - 5 ˆ
Midnight Oil - Head Injuries - 1979 - CBS - 450903 2 - Sprint - 5099745090327 - Austria - 11 ˆ
Midnight Oil - Earth And Sun And Moon - 1993 - Columbia - CK 53793 - Sony - 074645379326 - USA - 6 ˆ
Midnight Oil - Earth And Sun And Moon - 1993 - Sprint - 473605 2 - Columbia - 5099747360527 - Sony - Austria - 5 ˆ
Midnight Oil - Midnight Oil - 1978 - CBS - 450902 2 - Sony - 5099745090228 - Austria - 5 ˆ
Madonna ‎- True Blue - 1986 - Sire - 925 442-2 - Warner Bros. - 07599254422 - WEA - West Germany x 2 - 7 ˆ
Madonna - Bedtime Stories - 1994 - Maverick - 9362-45767-2 - SIRE - 0093624576723 - Warner Music - Germany x 2 - 5 ˆ
Madonna - Hard Candy - 2008 - Warner Bros. - 9362-49884-9 - WEA - 093624988496 - EU - 5 ˆ
Madonna - Like a Virgin - 1984/1985 - SIRE - 7599-25181-2 - Warner Communications Company - 075992518123 - Germany - 6 ˆ
Madonna - Like a Virgin - 1984 - SIRE - 9362-47901-2 - Warner Bros. - 093624790129 - Germany - VG - 5 ˆ
Madonna - I'm Breathless - 1990 - SIRE - 7599-26209-2 - Warner Bros. - 075992620925 - Germany x 2 - 5 ˆ
Madonna - Something To Remember - 1995 - Maverick - 9362-46100-2 - Warner Bros. - 093624610021 - Germany - 5 ˆ
Madonna - Confessions On A Dance Floor - 2005 - 9362-49460-2 - Warner Bros. - 093624946021 - WEA - EU - 5 ˆ
Madonna - Erotica - 1992 - Maverick - 9362-45031-2 - SIRE - 093624503125 - Warner Bros. - Germany x 3 - 6 ˆ
Madonna - Like a Prayer - 1989 - Sire - 9 25844-2 - Warner Bros. - 075992584425 - WEA - US - 7 ˆ
Madonna - Like a Prayer - 1989 - Sire - 7599-25844-2 - Warner Bros. - 075992584425 - Teldec - Germany - 6 ˆ
Madonna - MDNA - 2012 - Interscope Records - 0602527968155 - Live Nation - 602527968155 - Germany - 10 ˆ
Madonna - Ray of Light - 1998 - Maverick - 9362-46847-2 - Warner Bros. - 093624684725 - Germany x 3 - 5 ˆ
Madonna - Music - 2000 - Maverick - 9362-47865-2 - Warner Bros. - 093624786528 - Germany - 5 ˆ
Madonna - Music - 2001 x 2 CD - Maverick ‎- 9362-48135-2 - Warner Bros. Records - 093624813521 - Special Edition - Germany - 8 ˆ
Madonna - American Life - 2003 - Maverick - 9362-48439-2 - Warner Bros. - 093624843924 - Germany - 8 ˆ
Madonna - The First Album - 1982 - SIRE -7599-23867-2 - Warner Communications Company - 075992386722 - Germany - 7 ˆ
Madonna ‎- Who's That Girl (Original Motion Picture Soundtrack) - 1987 - Sire ‎- 925 611-2 - Warner - 07599256112 - Germany - 7 ˆ
Madonna ‎- Live & Alive - Imtrat ‎- imm 40.90194 - Live In USA - 4016445010579 - Germany - 6 ˆ
Marillion - Script For A Jester's Tear - 1983 - EMI Records - 0777 7 46237 2 8 - Holland - 7 ˆ
Marillion - Script For A Jester's Tear - 1983 - EMI Records - CDP 7 46237 2 - AAD - 077774623728 - UK - 10 ˆ
Marillion - Fugazi -1984 - EMI Records - 0777 7 46027 2 3 - Holland - 7 ˆ
Marillion - Misplaced Childhood - 1985 - EMI Records - CDP 746160 2 - EMI Swindon - 077774616027 - U.K. - 6 ˆ
Marillion - Misplaced Childhood - 1985 - EMI Records - CDP 746160 2 - EMI - 077774616027 - Holland - 5 ˆ
Marillion - Holidays In Eden - 1991 - EMI Records - CDEMD 1022 - CDP 796822 2 - Holland - 6 ˆ
Marillion - Seasons End - 1989 - EMI - 0077779287727 - CDEMD 1011 - CDP 7 92877 2 - UK - 7 ˆ
Magnum - Wings of Heaven - 1988 - Polydor - 835277-2 - PolyGram - 042283527720 - W. Germany - 8 ˆ
Magnum - Chapter & Verse - 1993 - Polydor - 519 301-2 - Very Best Of - 731451930126 - UK - 7 ˆ
Magnum - The Elementh Hour - 1983 / 1990 - Castle Legends - CLC 5076 CM - Jet Records - 4010946507620 - Suisa - Germany - 10 ˆ
Manfred Mann's Earth Band - Somewhere in Afrika - 5020293200050 - COMMECD5 - England - 14 ˆ
Manfred Mann's Earth Band - Messin' - Cohesion Record - RME CD7 - 1973 - 724384187224 - 18 ˆ
Manfred Mann's Earth Band - Watch - 1978 - 4007196105881 - Bronze / Ariola - Matrix - Sonopress - 610588 C - Germany - VG. x 2 - 8 ˆ
Manfred Mann's Earth Band - Watch - 1978 - 4007196105881 - Bronze / Ariola - Matrix - Sonopress - 610588 C - Germany - 14 ˆ
Manfred Mann's Earth Band - Solar Fire - 1990 - Coheesion - COMMECD1 - UK - 5020293200012 - 16 ˆ
Manfred Mann's Earth Band - 20 Years Of - 1971-1991 - 5020293209015 - Cohesion / Bomme - England - 6 ˆ
Manfred Mann's Earth Band - Nightingales & Bombers - 1987 - CLAD 137 - Castle - 5013428781371 - Germany - 15 ˆ
Manfred Mann's Earth Band - Masque - 1987 - ( Songs And Planets ) - DIXCD 69 - 10 Records - West Germany - 9 ˆ
Manfred Mann ‎- First Hits - UN 3 032 - Universe - EEC - Germany - 7 ˆ
Manfred Mann's Earth Band - Criminal Tango - 1986 - 10 Records - DIX CD 35 - Nimbus - 5012982503528 - UK - 10 ˆ
Manfred Mann's Earth Band ‎- Blinded By The Light - 1992 - Arcade ‎- 8800068 - The Very Best Of - 4014548000688 - Germany - VG+, - 6 ˆ
Manfred Mann ‎- The Greatest Hits - 1993 - Polystar - 521 006-2 - PolyGram - 731452100627 - Germany - VG+, - 6 ˆ
Mahalia Jackson - Silent Night Holy Night - Starlife - ST 3106-2 - 6 ˆ
Mahalia Jackson & Friends - Christmas Gold - 1995 - San Juan Music Group - CHRG003 - Holland - 8712155020926 - France - VG - 5 ˆ
(Modern Talking) Thomas Anders - This Time - 2004 - Na Klar! - 82876 58913 2 - BMG - 0828765891325 - Germany - 7 ˆ
(Modern Talking) Thomas Anders - For Your Love - 1992 - Convoy - 849 879-2 - EastWest - 042284987929 - Karussell - Germany - 8 ˆ
Modern Talking - The 1 Album - 1988 - Hansa - 259 510 - Ariola / BMG - 4007192595105 - Germany - 10 ˆ
Modern Talking - Let's Talk About Love - 1985 - The 2 Album - 259 511 - Hansa - 4007192595112 - BMG/Ariola - Germany - VG - 7 ˆ
Modern Talking - In The Middle Of Nowhere - 1986 - The 4 Album - 259 512 - Hansa - 4007192595129 - Ariola - Germany - 9 ˆ
Modern Talking - In The Garden Of Venus - 1987 - The 6 Album - Hansa - 259 514 - BMG / Ariola - 4007192595143 - Germany x 2 - 11 ˆ
Modern Talking - Ready For Romance - 1986 - The 3rd Album - 259 509 - Hansa - 4007192595099 - Ariola / BMG - Germany - 9 ˆ
Modern Talking - Back For Good - 1998 - The 7 Album - 74321 57358-2 - Hansa - 743215735823 - BMG - Germany - 5 ˆ
Modern Talking - Back For Good - 1998 - The 7 Album - 74321 57358-2 - Hansa - 743215735823 - BMG - Germany - VG - 4 ˆ
Modern Talking - Alone - 1999 - The 8 Album - 74321 63801-2 - Hansa - 743216380121 - BMG - Germany x 1 + 1 R - 5 ˆ
Modern Talking - 2000 - Year Of The Dragon - The 9 Album - 648600 - BMG - Germany - 5 ˆ - R
Modern Talking - 2000 - Year Of The Dragon - The 9 Album - 74321 72298-2 - BMG - Germany - 5 ˆ
Modern Talking - America - 2001 - The 10 Album - Hansa - 74321 84428-2 - BMG - 743218442827 - Germany -1 + 1 R - 5 ˆ
Modern Talking - Victory - The 11 Album - 2002 - Hansa - 74321 92037 2 - BMG - 743219203724 - Germany - 5 ˆ
Modern Talking - Universe - 2003 - The 12 Album - Hansa - 82876 5081 5 2 - BMG - 82876 5081 5 2 8 - EU - Germany - 5 ˆ
Modern Talking ‎- Romantic Dreams - 1988 - Ariola Express - 297 105 - Gold-Serie - 297 105-200 - BMG - 4007192971053 - Germany - 6 ˆ
Modern Talking ‎- You're My Heart You're My Soul - 1999 - Ariola Express ‎- 74321 70573 2 - BMG - 743217057329 - Germany - 5 ˆ
Miles Davis - Seven Steps To Heaven - 1992 - Columbia - CK 48827 - Legacy - 07464488272 - Sony - USA - 9 ˆ
Miles Davis - Bluing - 2000 - Past Perfect Silver Line - 204377-203 - TIM Cz - 4011222043771 - Germany - 9 ˆ
Miles Davis - Feel The Groove - 2006 - Vintage Vinyl - VV002 - 2 CD Box Set - MCPS - 8717423027393 - Weton-Wesgram B.V. - EU - 12 ˆ
Miles Davis - Ascenseur Pour L'Échafaud (Lift To The Scaffold) - 1988 - Fontana - 836 305-2 - Phonogram - 042283630529 - West Germany - 6 ˆ
Miles Davis - Blue Moods - 2001 - Sony Classical - 501793 2 - Music For You - 5099750179321 - Austria - 6 ˆ
Miles Davis - Sketches Of Spain - 1967 - CBS - 460604 2 - CBS Inc. - 5099746060428 - Austria - 7 ˆ
Miles Davis - Tutu - 1985 - Warner Bros.- 7599-25490-2 - WEA - 07599254902 - Germany x 2 - 6 ˆ
Miles Davis - Bird Of Paradise - 1992 - Trace Trading - 0401342 - OMD Switzerland - 742304013422 - Holland - 5 ˆ
Muse - Origin Of Symmetry - 2001 - Universal - 589 058-2 - MuseTV - 731458905820 - Taste - Germany - 6 ˆ
Muse - The Resistance - 825646874347 - WB - 8 ˆ
Muse - Showbiz - 547 979-2 - Universal / Motor - 731454797924 - Germany - 8 ˆ
Muse - Absolution - 2003 - Motor Music - 06024 9865559 7 - Universal - 0602498655597 - Taste - Germany - 6 ˆ
M-People - Bizarre Fruit - 1998 - Deconstruction - 74321 57755 2 - BMG - 743215775522 - UK & Ireland - 5 ˆ
M-People - Bizarre Fruit II x 2 CD - 743213281728 - BMG / Deconstruction - UK - 7 ˆ
M-People - Fresco - 74321 52490 2 - EU - BMG - 743215249023 - UK x 2 - 6 ˆ
M-People - Northern Soul - 1991 - RCA - 743213250021 - DC - BMG - EC
M-People - Elegant Slumming - 1993 - RCA - 743211667821 - DC - BMG - EC
M-People - Elegant Slumming - 1993 - RCA - 25 114 8 - Deconstruction - BMG - Club Edition - UK
Matia Bazar - Massaggi Dal Vivo - 5099750768624 - BRZ 507686-2 - Holland - VG - 9 ˆ
Matia Bazar - Anime Pigre (1991) - BMG / DDD - 4007192615438 - Sony - Germany - 8 ˆ
Matia Bazar - Melancholia - 1991 - MPICD 1017 - Virgin Dischi S.r.l. - 5012984101722 - Germany - 7 ˆ
Matia Bazar - Melo - 1987 - Blou Up INT - 845.528 - CGD - 4006758455280 - Germany - 7 ˆ
Motorhead - Ace Of Spades - 1992 - BMG - 291 002 - Ariola Express - 4007182910024 - Germany
Motorhead - Ace Of Spades - 2001 - SI 648372 - Disky - 0724356483729 - France
Mireille Mathieu - In Meinem Herzen - 2007 - Sony - 886971474022 - BMG - EU
Mireille Mathieu - Wertelfolge - 1987 - Goldserie - 297 003 - Ariola Express - Germany
Mireille Mathieu - Herzlichst, Mireille - 2006 - Ariola - 82876 89943 2 - Abiline Disc - 828768994320 - Sony x 2 CD - Germany
Mick Jagger - Goddess in The Doorway - 2001 - Virgin - 724381128824 - EMI - US - 6 ˆ
Mick Jagger - Wandering Spirit - 1993 - Atlantic - 7567-82436-2 - Germany - VG - 5 ˆ
Mick Jagger - Wandering Spirit - 1993 - Atlantic - 79 305 9 - Warner - 7567-82436-2 - Germany - 6 ˆ
Mick Jagger - She's The Boss - 1985 - Atlantic - 7567-82553-2 - Warner - 075678255328 - Germany - 8 ˆ
Megadeth - Cryptic Writings - 1997 - Capitol Records - CDEST229 - 724383826223 - UK - 7 ˆ
Megadeth - Countdown To Extinction - 1992 - Capitol Records - CDP 7 98531 2 - EMI - 077779853120 - UK - 7 ˆ
Michael Bolton - The One Thing - 1993 - Columbia - COL 474355 2 - Sony - 5099747435522 - Austria - 5 ˆ
Michael Bolton - The Hunger - 1987 - Columbia - COL 460163 2 - Sony - 5099746016326 - Austria - 5 ˆ
Michael Bolton - Timeless (Classics) - 1992 - COL 472302 2 - Sony - 5099747230226 - Austria x 2 - 5 ˆ
Michael Bolton - Soul Provider - 1989 - CBS - 465343 2 - 5099746534325 - Austria - VG - 5 ˆ
Michael Bolton - Time, Love & Tenderness - 1991 - Columbia - COL 467812 2 - Sony - 5099746781224 - Austria - 5 ˆ
Mark Knopfler - Sailing To Philadelphia - 2000 - Mercury - 542 477-2 - Universal - 731454247726 - HDCD - EU - 6 ˆ
Mark Knopfler - Golden Heart - 1996 - Vertigo - 514 732-2 - Mercury - 731451473227 - HDCD - Germany - 6 ˆ
Mark Knopfler - Screenplaying - 1993 - Vertigo - 518 327-2- Phonogram - 731451832727 - France - 6 ˆ
Mark Knopfler - Chet Atkins - Neck And Neck - 1990 - Columbia - COL 467435 2 - Sony - 5099746743529 - Austria - 7 ˆ
Mark Knopfler And Emmylou Harris ‎- All The Roadrunning - 2006 - Mercury - 987 7385 - Will D. Side Ltd. - 602498773857 - Germany - 6 ˆ
Mark Knopfler - Local Hero - 1997 - Vertigo - 811 038-2 - Mercury - 042281103827 - Germany - 7 ˆ
Mark Knopfler - The Ragpicker's Dream - 2002 - Mercury - 063 292-2 - Universal - 044006329222 - Germany x 2 - 8 ˆ
The Manhattan Transfer - Offbeat Of Avenues - 1991 - Columbia - COL - 468283 2 - Sony - 5099746828325 - Austria - 6 ˆ
The Manhattan Transfer - Brasil - 1987 - Atlantic - 781 803-2 - Warner - 075678180323 - Germany - 5 ˆ
The Manhattan Transfer - Couldn't Be Hotter - 2003 - CD-83586 - Telarc - 089408358623 - Austria - Digipack - 6 ˆ
The Manhattan Transfer - Vocalese - 1985 - Atlantic - 7 81 266-2 - Warner - 07567812662 - Germany - 6 ˆ
The Manhattan Transfer - The Best Of The Manhattan Transfer - 1996 - Atlantic - 19319-2 - Warner ‎- 250 841 - Germany - 5 ˆ
Mitch Ryder - Rite Of Passage - 1994 - Line - LICD 9.01285 - Line Records - 4023290128564 - Germany - 5 ˆ
Mitch Ryder - The Beautiful Toulang Sunset - 1990 - Line - LICD 9.01000 - Line Records - 4023290100065 - West Germany - 5 ˆ
Melissa Etheridge - Yes I Am - 1993 - Island Records - 74321 16126 2 - UK - 743211612623 - England - 5 ˆ
Melissa Etheridge - Brave And Crazy - 1989 - Island Records ‎- 260 099 - Full Digital Recording - 4007192600991 - AAD - 91285-2 - Germany - 6 ˆ
Melissa Etheridge - Your Little Secret - 1995 - Island - 314-524 154-2 - Sony - 731452415424 - US - 6 ˆ
Mecano - Descanso Dominical (Hijo de la luna..) - 1986 - RCA - PD74190 - BMG - 0035627419027 - Germany - 6 ˆ
Mecano - Aidalai - 1991 - Ariola - 3181-2RL - BMG - 078635318128 - Germany - 6 ˆ
Miss Saigon ‎- The Highlights - 9002986570172 - Trend CD 157.017 - Austro Mechana - 5 ˆ
Miss Saigon ‎- Die Höhepunkte Der Stuttgarter Aufführung - 1995 - Polydor - 30 610 0 - Stella - DDD - Germany - 5 ˆ
The Mantovani Orchestra - Charmaine - 1990 - SMS 11 - A San Juan Music Production - 5020840001123 - Pickwick - England - 5 ˆ
Mantovani - A Legend Of Music - 1980 - Amberjack - 1986 - Intercord - INT 835.067 - Intercord - 724382213420 - Holland - 5 ˆ
Mantovani - The World Of Mantovani - 1995 - ZYX Music ‎- 090204454723 - ZYX 11011-2 - Germany - 2 × CD - 5 ˆ
Maroon 5 - Overexposed - 2012 - A&M - Octone Records - 0602537042784 - EU - 9 ˆ
Maroon 5 - Hands All Over - 2011 - A&M - Octone Records ‎- 0602527808055 - EU - 7 ˆ
Maroon 5 - Songs About Jane - 2003 - Octone - 82876 52353 2 - BMG - 828765235327 - EU - 5 ˆ
Maroon 5 - V - 2014 - Interscope - 0602537985050 - Universal - 222 Records - 0602537985050 - Germany - 7 ˆ
Maroon 5 - It Won’t Be Soon Before Long - 2007 - A&M - 0600753060124 - Octone Records ‎- Universal - 600753060124 - Slide-Pack - Germany - 7 ˆ
The Mission - Masque - 1992 - Vertigo - 512 121-2 - Phonogram - 731451212123 - Germany - 5 ˆ
The Mission - Neverland - 1995 - Dragnet Records - DRA 478318 2 - Sony - 5 099747 831829 - Austria - 5 ˆ
Madredeus ‎- Existir - 1990 - EMI - 7946472 - Valentim De Carvalho - Musica Ltd - 077779464722 - Holland - 6 ˆ
Madredeus - O Espírito Da Paz - 1994 - EMI - 7243 8 300462 1 - Valentim De Carvalho - 724383004621 - Holland - 5 ˆ
Madredeus - O Paraiso - 1997 - EMI - 7 243 8 23102 2 8 - Valentim De Carvalho - Holland - 6 ˆ
Madredeus - Os Dias Da Madredeus - 1988 - EMI - 0 777 7 48776 2 6 - Valentim De Carvalho - Holland - 6 ˆ
Mike & The Mechanics - Word Of Mouth - 1991 - Virgin ‎- CDV2662 - Austria - 5012981266226 - EU - 5 ˆ
Mike & The Mechanics - M6 - 1999 - Virgin ‎- CDV 2885 - Virgin Records -724384767129 - EU - 5 ˆ
Mike & The Mechanics - Living Years - 1997 - Virgin ‎- CDV2825 - Michael Rutherford - 7243 8 42828 2 0 - EU - 5 ˆ
Mezzoforte - Surprise Surprise - 1982 / 1989 - RCA - ND 74131 - Steinar Records - 0035627413124 - Germany - 8 ˆ
Michael Learns To Rock - Michael Learns To Rock - 1991 - Impact Records - 7243 7 45006 2 3 - EMI - 077774500623 - Netherlands - 5 ˆ
Magic Affair - Omen - (The Story Continues…) - 724382969822 - Holland - 1994 - CDL - 5 ˆ
Mercyful Fate - Don't Break The Oath - 1984 / 1987 - Roadrunner Records - RR 8769-2 - Stemra - 016861876920 - IFPI - L011 - The Mercyful Fate Remasters - 16 ˆ
Meredith Brooks - Blurring The Edges - 1997 - Capitol Compact Disc - 7243 8 36919 2 0 - EMI - 724383691920 - Holland - 5 ˆ
Mystery - Backwards - 1994 - Long Island - 4017987000318 - LIR 00031 - 5 ˆ
Monrose - Temptation - 2006 - Warner - Starwatch Music ‎– 8689-2-4 ‎– Cheyenne Records - 5051011868924 - Germany - 5 ˆ
Marie Serneholt - Enjoy The Ride - 2006 - Planet Six - 82876 80850 2 - EU - 5 ˆ
Marquess - Frenetica - 2007 - Warner Bros. Records - 5051442-2641-2-8 - Germany - 5 ˆ
Molotov - ¿Dónde Jugarán Las Niñas? - 1997 - Surco Records - UMD 75031 - Universal - 602557503128 - EU - 5 ˆ
Men At Work - Business As Usual - 1981 - CBS - 5099708542320 - CDCBS 85423 - (CK 37978) - Austria x 2 - 6 ˆ
Michael Stearns • Ron Sunsinger - Singing Stones - 1994 - Hearts Of Space - HS11042-2 - Fathom - HS11042-2 - US - 7 ˆ
Mystic Voices - Mystic & Gregorian - 2002 - Weltbild Music - 700372 - EU - 5 ˆ
Massappeal ‎- The Mechanic - 1991 - Forge Records - FOR 301 CD - / 469147.2 - Survival - 5413356921021 - Australia - 7 ˆ
Masaru Imada ‎- Carnival - 1992 - 99 Records ‎- 2114 - Art Union Corpor. - 1984 - Berlin - 013079211426 - Germany - 15 ˆ
Metalium - Hero Nation - Chapter Three - 2002 - Nems 289 - Nems Interprises - 779801922896 - Argentina - CD + PC Multi Media Track - 2 CD - 8 ˆ
Midnight Configuration - Parallel Worlds - 2007 ‎- NIGHT CD 055 - Nightbreed Recordings - 634479529399 - UK - 7 ˆ
Maggie Reilly - Midnight Sun - 1993 - Electrola - 7243 8 27351 2 0 - Mambo Music - Holland - 12 ˆ
Marc Cohn - Same - 1991 - Atlantic - 7567-82178-2 - WEA - 7567821782 - Germany - 6 ˆ
Mathias Claus - Jazz Dance - D.A.M. - MP3.Com - 095495527-133642 - Music Match Jukebox - Germany - 10 ˆ
The Mamas & The Papas ‎- Daydream - 1992 - The Famous Hits Of - Ariola ‎- 262 995 - MCA Records - 4007192629954 - Germany - 5 ˆ
Mink DeVille ‎- Le Chat Bleu - 1993 - Capitol Records - 0777 7 81388 2 2 - EMI France - 7813882 - 077778138822 - Holland - 20 ˆ
Morgen - Morgen - 1992 - Eva Records - EVA B20 - NR 770 - SACEM - 3347120028963 - France - 10 ˆ
Marvin Gaye - Midnight Love - 1982 - Columbia - COL 85977 2 - Sony Music - 5099708597726 - Austria - 9 ˆ
Mutabaruka - The Mystery Unfolds - 1987 M - Shanachie ‎- SH 43037 - Mutabaruka - USA - 8 ˆ
Melanie C ‎- Northern Star - 2000 - Virgin ‎- CDVZ2893 - EMI - 7243 8 50065 2 4 - EU - 5 ˆ
Marilyn Monroe - Norma Jean - The Legend - imt CD 100.029 - Vivo - Imrat - +Suisa+ - Digital Mastering - Germany - 5 ˆ
Marilyn Manson ‎- Smells Like Children - 1995 - Nothing Interscope ‎- IND-92641 - MCA - 606949264123 - E.C. - 5 ˆ
Molly Hatchet - Flirtin' With Disaster - 1979 - Epic - EK 36110 - Sony - 07464361102 - US - 17 ˆ
Marteria ‎- Zum Glück In Die Zukunft - 2010 - Four Music ‎- FOR 88697757302 - Sony - 886977573026 - EU - 8 ˆ
Master - Let's Start A War - 2002 - System Shock ‎- IR-C-185 - SPV - 4043196018523 - Germany - 10 ˆ
Mähdrescher - Seelenbegräbnis - 2006 - EP - Clearcut - Germany - 20 ˆ
Madball ‎- Set It Off - 1994 - Roadrunner Records ‎- RR 8991-2 - ASCAP - 016861899127 - EU - VG+, - 6 ˆ
Man Doki - Soulmates - 2002 - Paroli Records - 509522 2 - Analog Recording - 5099750952221 - Sony - Digipack - Germany - 8 ˆ
Mutantes - Ao Vivo - 1994 - Cast - 403.0009 - Sigla - K7 742.0108 - Manaus - Brazil - 20 ˆ
Mad Manoush ‎- Gadjo - 2005 - Lawine ‎- 82876 74208 2 - Sony - 828767420820 - BMG - Germany - 7 ˆ
Mass - Voices In The Night - 1989 - Enigma Records - CDENV522 - Virgin - 259 666-222 - Enigma - 5012983522320 - W. Germany - 13 ˆ
Marcus Løvdal Band - Marcus Løvdal Band - 2015 - Blue Mood Records ‎- BMCD6529 - Grappa - 7033662065295 - Sony - EU - 9 ˆ
Michael Stearns • Ron Sunsinger ‎- Singing Stones - 1994 - Hearts Of Space - HS11042-2 - Fathom ‎- 025041104227 - USA - 10 ˆ
Nirvana - Nevernind - 2011 - Geffen - 602527779089 - Universal - EU - 5 ˆ
Nirvana - Bleach - 1989 - Sub Pop ‎- 9878-70034-2 - Warner - 098787003420 - Germany - 18 ˆ
Nirvana - From The Muddy Banks Of The Wishkah - 1996 - Geffen ‎- GED 25105 - Geffen Records ‎- 425 105-2 - MCPS - 720642510520 - Germany - VG - 5 ˆ
Nazareth - Nazareth / Exercises - 2009 - Salvo ‎- SALVOCD030 - Union Square - 0698458813022 - (2 in 1) - UK - 14 ˆ
Nazareth - Close Enough For Rock'n'Roll / Play'n' The Game - 2010 - Salvo - SALVOCD039 - Union Square - 698458813923 - (2 in 1) - EU - VG++, - 11 ˆ
Nazareth - Greatest Hits - 1988 - Castle - CLACD149 - Castle Classic - 5013428781494 - England - 10 ˆ
Nazareth - Gold - 2003 - Retro - R2CD42-63 - Dejavu Retro Gold Collection - 076119426321 - Proper MCPS x 2 Gold CD - EEC - VG+, - 11 ˆ
Nazareth - Close Enough For Rock 'N' Roll - 1976 - A&M Records ‎- CD 3109 - Universal - EAN: 075021310926 - USA - 11 ˆ
Nazareth - Razamanaz - 1989 - Castle - CLACD173 - Castle Classic - 5013428781739 - France - 10 ˆ
Nazareth - Hair Of The Dog - 2001 - Eagle Records - EAMCD127 - Eagle Records - GAS 0000127 EAM - Eagle Records - EDL EAG 380-2 - 5034504312722 - Germany - 10 ˆ
Nazareth - Expect no Mercy - 1991 - Best Of - ELITE022CD - 5020840102226 - EU - VG+, - 6 ˆ
Nazareth - The News - 2008 - Edel Records - 0188272ERE - Hidden Track - 4029758882726 - UK - 6 ˆ
Nazareth - Road To Nowhere - 2005 - Documents ‎- 223525-203 - Membran Music - 4011222235251 - Germany - VG - 7 ˆ
Nathanael's Tree - Jesus Say's '' I Saw You'' - Gema - KM 081456 - Germany - VG - 5 ˆ
Nik Kershaw - The Essental - 2000 - Spectrum - 544 329-2 - MCA - 731454432924 - UK - 6 ˆ
Nik Kershaw - Human Racing - 1992 - BMG - 291 000 - Ariola Express - 4007182910000 - Germany - 7 ˆ
Nik Kershaw - Human Racing - 1983/84 - MCA - MCD 01892 - DMCL 1892 - MCA Records - 5011781189223 - 10 ˆ
Nik Kershaw - Wouldn’t It Be Good - 1993 - Pickwick - 5020840417726 - PWKS 4177 - England - 10 ˆ
Nick Kamen - Move Until We Fly - 1990 - WEA - 090317105925 - Germany - 6 ˆ
Nick Kamen - Whatever, Whenever - 1992 - WEA ‎- 9031-77168-2 - Warner Music - ,90317716824 - Germany - 6 ˆ
Neil Diamond - Serenade - 1974 - Columbia - CK 32919 - CBS - 07464329192 - USA - 10 ˆ
Neil Diamond - Beautiful Noise - 1976 - Columbia - COL 450452 2 - Sony - 5099745045228 - Austria x 2 - 5 ˆ
Neil Diamond - Lovescape - 1991 - Columbia - 5099746889029 - Sony - 468890 2 - Austria - 7 ˆ
Neil Diamond - Same - 4013659033684 - Falcon Neue Medien - 3368 - Germany - 5 ˆ
Neil Diamond - Melody Road - 2014 - Capitol - 0602547023919 - Germany - 7 ˆ
Neil Diamond - The Jazz Singer - 1980 - Columbia - COL 483927 2 - Sony - 5099748392725 - Austria - 7 ˆ
Neil Diamond - 12 Songs - 2005 - Columbia - 8-2876-77508-2 - Sony / BMG - 828767750828 - American - USA - 6 ˆ
Neil Diamond - Jonathan Livingston Seagull - (Original Motion Picture Sound Track) - 1973 - CBS - CDCBS 69047 - Sony - 01-069047-10 - Holland - 10 ˆ
Neil Diamond - Jonathan Livingston Seagull - (Original Motion Picture Sound Track) - 1973 - Columbia - CL 03271 5 - Sony - 467607 2 - Sony Music - CDM 0327155000 - Austria - 6 ˆ
Neil Young ‎- After The Gold Rush - 1970 - Reprise Records ‎- 7599-27243-2 - Warner - Germany - 6 ˆ
Neil Young & Crazy Horse - Life - 1987 - Geffen Records ‎- 924 154-2 - Warner - 07599241542 - Germany - 5 ˆ
Neil Young - Harvest - 1972 - Reprise Records - 7599-27239-2 - Warner Bros. - 2277-2 - Teldec - 02277-2 - Warner - 075992723923 - Germany - VG - 5 ˆ
Nickelback - The State - 1999 - Roadrunner Records - RR 8586-2 - The All Blacks B.V. - 2001 - A Roadrunner Arcade Music Company - 016861858629 - EU - 5 ˆ
Nickelback - The Long Road - 2003 - Roadrunner Records ‎- RR 8400-2 - The All Black B.V. - 016861840020 - EU - 5 ˆ
The (International) Noise Conspiracy - Armed Love - 2004 - Burning Heart Records ‎- BHR 190-2 - 7332109119028 - 5 ˆ
Nursery Crimes - What Do You Know (Anyway)? - 1990 - Rattlesnake - 4011760051023 - RAT 510 CD - Austria - 7 ˆ
Nick Cave And The Bad Seeds - Murder Ballads - 1996 - Mute Records - EAN: 5413356820423 - CD STUMM 138 - UK - 8 ˆ
Norbert Lindhorst & Olof Roter - Leisure And Lifestyle - 1994 - Selected Sound - 5154 - Gema - 4011540051540 - Germany
Nils Lofgren ‎- Shine Silently - 1995 - Spectrum - 550 750-2 - Karusell - 731455075021 - IFPI L0240 - Matrix - 550 750-2 01 + 1B - France - VG
The Nice - Intermezzo - Soundwings - 10.1021-2 - AAD - AG-6010 Kriens - E.E.C. - 5 ˆ
New Model Army - The Love Of Hopeless Causes - 5099747356223 - Epic - 7 ˆ
Non Fiction - Preface - 1991 ‎- SPV 084-76442 - Steamhammer - 4001617764428 - Grand Slam - Germany - VG+,- 5 ˆ
Nightwish ‎- Made In Hong Kong (And In Various Other Places) - 2009 - Nuclear Blast ‎- NB 1961-2 - Nuclear Blast ‎- 727361196127 - CD + DVD - EU - 10 ˆ
Neffa - Sognando Contromano - 2009 - Hermanos - 8697545592 - Sony Music ‎- 886975455928 - RCA Records - Italy - 5 ˆ
Niagara - Niagara III - 1994 - Immense Records ‎- NIC-025 - BMG / Ariola - Spain - Austria - 38 ˆ
Noiseworks ‎- Noiseworks - 1987 - Epic - EPC 451033 2 - CBS - 5099745103324 - Austria - 14 ˆ
Nat King Cole - Fantastico - Companion - AAD 6188652 - Hit Memories Collection - 5701861886523 - E.E.C. - Germany - VG - 5 ˆ
Nitty Gritty Dirt Band ‎- Stars & Stripes Forever - 1991 - BGO Records - BGOCD128 - AAD - 5017261201287 - UK - 8 ˆ
Olivia Newton-John & John Travolta - Grease - 1978 / 1991 - Original Soundtrack - 042281799822 - Polydor - 817 998-2 - France - 6 ˆ
Olivia Newton-John ‎- The Rumour - 1988 - Mercury - 834 957-2 - Phonogram - 042283495722 - PolyGram - West Germany - 7 ˆ
Orange Blue - In Love With A Dream - 2000 - Edel Records ‎- 0119962ERE - 4029758199626 - Germany - 5 ˆ
Ozzy Osbourne - Down To Earth - 2001 - Epic - 5099749847422 - Sony - EPC 498474 2 - Austria - 9 ˆ
Ozzy Osbourne - No More Tears - 2002 - Epic - EPC 502047 2 - Sony - 5099750204726 - Austria - VG+, - 7 ˆ
Osibisa - Ayiko Bia - Soundwings - 102.1078-2 - SUISA - E.E.C. - 5 ˆ
Osibisa - Ayiko Bia - 7619929134821 - Soundwings - 102.1078-2 - Switzerland - VG - 4 ˆ
Osibisa - Jambo - PS 95609 - Pop Stars - 8423834956091 - MCPS - Sonotec - Germany - 6 ˆ
Osibisa - Jambo - Soundwings - 102.1079-2 - SUISA - E.E.C. - 5 ˆ
Osibisa - The Warrior - 1991 - Point - 2620052 - Stemra - 027726200521 - Holland - 5 ˆ
Osibisa - The Warrior - Soundwings - 102.1077-2 - SUISA - E.E.C. - 5 ˆ
Osibisa - Uhuru - Soundwings - 102.1076-2 - SUISA - E.E.C. - 5 ˆ
Omega - Gammapolis - Bacillus Records - 28809007 / Bellaphon - 4003090900720 - 19 ˆ
Omega - Időrabló • Time Robber - 2002 - 5998318761728 - Hungaroton - MCDA 87617 - EU - 12 ˆ
Omega - XI - 1982/2004 - 2000 FruitGum Corp. - HCD 17747 - Australia - 9396318105029 - Russia - 250 Ðóá
Omen - Magic Affair - 724382969822 - Holland - 1994 - CDL - 5 ˆ
Ottawan - Hands Up - 839 894-2 - Karussell - 042283989429 - Germany - VG - 7 ˆ
OMD - Sugar Tax - 1991 - Virgin - CDV2648 - EMI - 5012981264826 - Austria - VG+ - 5 ˆ
OMD - Sugar Tax - 1991 - Virgin - CDV2648 - EMI - 5012981264826 - Austria - 6 ˆ
OMD - Universal - 1996 - Virgin - CDV2807 - Virgin Records - 7243 8 41978 2 7 - Italy - 6 ˆ
O Brother, Where Art Thou? (Music From The Motion Picture) - 2000 - Mercury ‎- 170 069-2 - Universal - 008817006925 - UK - 6 ˆ
Outrage - Life Until Deaf - 1995 - East West Japan ‎- AMCM-4221 - Warner Music - 0630-11668-2 - CA 851 - EW - 706301166826 - IFPI - 0574 - Matrix - 063011668-2 WME - Germany - Germany - VG+, -
Orchester Anthony Ventura ‎- Je T'Aime 2 - Traum-Melodien - 1991 - WEA ‎- 9031-75698-2 - Warner Music ‎- 090317569826 - Germany - 6 ˆ
Orchester Anthony Ventura - Je T'Aime 3 - Traum-Melodien - 1991 - WEA ‎- 9031-75699-2 - Warner Music ‎- 090317569925 -Matrix - 903175699-2 WME - Germany - 20 ˆ
Orchester Anthony Ventura - Romantic Memories - 1992 - WEA - 4509-90043-2 - Warner Music ‎- 745099004323 - Germany - 40 ˆ
One Accord - Heaven - 1997 - Janz Team Music - CD 556 835 - ADD - Germany - 9 ˆ
Oliver Shanti & Friends - Tai Chi Too - Himalaya, Magic And Spirit - 1996 - Sattva Music AG - SMA 005 CD - Gold CD - 4043241000053 - IFPI L172 - Germany - Gold CD - 11 ˆ
Oliver Shanti Project - Shaman 2 (Free Leonard Peltier Now!) - 2000 - Sattva Music ‎- SKV 015 CD - Das Tut Gut - 4014207010157 - Germany - Gold CD - 6 ˆ
Oleta Adams ‎- Circle Of One - 1990 - Fontana ‎- 848 740-2 - Phonogram - 042284874021 - France - 6 ˆ
Olof Roter And Norbert Lindhorst - Leisure And Lifestyle - 1994 - Selected Sound - 5154 - Deutsche Austrophon - 4011540051540 - Germany - 30 ˆ
Os Mutantes ‎- "A" E O "Z" - 1992 - Philips ‎- 513 316-2 - PolyGram - AAD - Brazil - 20 ˆ
Orrenmaa Band With Billy Cobham & Tower Of Power Horns - Make My Day - 2009 - TO Records ‎- TOCD3 - Nordic Notes ‎- NN031 - Manus - 8868741898244 - Finland - 9 ˆ
The Oscar Peterson Trio ‎– Night Train - 1963 - Verve Records - 821 724-2 - PolyGram - 042282172426 - West Germany - 6 ˆ
Paul Simon ‎- You're The One - 2000 - Warner Bros. ‎- 9362 47844-2 - IFPI L011 - 093624784425 - Warner Company - IFPI 05N6 - Germany - 6 ˆ
Paul Simon ‎- Songs From The Capeman - 1997 - Warner Bros. - 9362-46814-2 - Warner Company - 093624681427 - Germany x 2 - 5 ˆ
Paul Simon - The Rhythm Of The Saints - 1990 - Warner Bros. - 7599-26098-2 - MFC - WEA - 075992609821 - Germany x 2 - 6 ˆ
Paul Simon - Graceland - 1986 - Warner Bros. Records - 7599-25447-2 - WEA International - 07599254472 - Germany - 6 ˆ
Paul Simon - Paul Simon - 1972/2004 - Columbia - 88697820232 - Legacy - 886978202321 - Sony - EU - 7 ˆ
Paul Simon - So Beautiful Or So What - 2011 - Hear Music ‎- HRM-32836-00 - CD + DVD - Deluxe Limited Edition - 888072328365 - US - VG - Digipack - 10 ˆ
Paul Simon ‎- Songwriter - 2011 - 2 CD - Legacy ‎- 88697 96516 2 - Sony - 886979651623 - Slip Case + Booklet - EU - 12 ˆ
Paul Simon ‎- One Trick Pony ‎- 1977/80/2004 - Legacy - 88697932712 - Sony Music - 886979327122 - EU - 7 ˆ
Paul Simon - Paul Simon In Concert Live Rhymin' - 1974 - Warner Bros. ‎- 925 590-2 - Warner Bros. Records Inc. - 075992559027 - Germany - 15 ˆ
Simon & Garfunkel ‎- The Essential Simon & Garfunkel - 2003 - Legacy - 2 CD - 513470 2 - Columbia ‎- 513470 2 - Sony - 5099751347026 - Austria - 6 ˆ
Simon And Garfunkels - Greatest Hits - 1972 - Columbia - 5099706900320 - Sony - 5 ˆ
Simon And Garfunkels - Bridge Over Troubled Water - 1970 / 1995 - Columbia - COL 462488 2 - Sony - 5099746248826 - Austria - 7 ˆ
Simon And Garfunkels - Bridge Over Troubled Water - 1970 - Columbia - 462488 2 - Sony Music - 02-462488-10 - CDM - 5099746248826 - SBM - 8 ˆ
Simon & Garfunkel ‎- Parsley, Sage, Rosemary And Thyme - 1969 - Columbia ‎- COL 032031 2 - CD 32031 - Sony - 5099703203127 - Austria - 10 ˆ
Simon & Garfunkel ‎- Bookends - 1968 - COL - Columbia - CD 63101 - Sony - 5099706310129 - Austria - VG+, - 6 ˆ
Pussycat - Mississippi - 1987 - EMI - 077779428229 - Imperial - CDP 5207 94282 2 - Bovema - Holland - 7 ˆ
Pussycat - Mississippi - 1987 - EMI - CDP 520 7 94282 2 - Electrola - 077779428229 - Holland - 7 ˆ
Pussycat - Mississippi - 1996 - Disky - BM 871612 - EMI - 743214270325 - DCE B.V. - 0724348716125 - Netherlands - 7 ˆ
The Pretenders - Packed! - 1990 - WEA - 090317140322 - Germany
The Pretenders - Last Of The Independents - 1994 - WEA - 745099582227 - 1997 - Germany - 5 ˆ
The Pretenders - Get Close - 1986 - WEA ‎- 2292-40976-2 - Real Records - 022924097621 - Germany - 6 ˆ
Prodigy - The Fat Of The Land - 724348446527 - XL - Italy - 5 ˆ
Prodigy - The Day Is My Enemy - 2015 - Vertigo - 06025 4720769 2 - Vertigo - Take Me To The Hospital - CV - Germany - 8 ˆ
Prodigy - Music For The Justed Generation - 1994 - XL/INT 847.903 - XL Recordings - 4006758479033 - Germany x 2 - 5 ˆ
Paradise Lost - Icon - 5016583115227 - Music For Nations - 6 ˆ
Paradise Lost - One Second - 1997 - Music For Nations - 5016583122225 - CDMFN 222 - UK - 6 ˆ
Poco - Legacy - 1989 - RCA - PD90395 - BMG - 0035629039520 - Austria - 5 ˆ
Poco - Indian Summer - 1977 - MCA - MCAD - 31353 - MCA Records - 076743135323 - USA -
Poco - Pickin' Up the Pieces - 1969 - Epic - EK 66227 - Legacy - 074646622728 - Sony - US -
Poco - Ghost Town & Innamorata - 1982 / 1984 - Rhino - R2 72217 - Atlantic - 081227221720 - ATCO - 2 in 1 - USA - 12 ˆ
Peter Green Songbook - A Tribute To His Work In Two Volumes - 7044741111017 - Songbook - Seagull x 2 CD - 10 ˆ
Peter Cetera - (Chicago) - World Falling Down - 1992 - Warner Bros - 7599-26894 2 - Germany - 075992689427 - WB - 7 ˆ
Peter Cetera - (Chicago) - Solitude / Solitaire - 1986 - Warner Bros - 925 474-2 - Germany - 07599254742 - WB
Peter Cetera - (Chicago) - One More Story - 1988 - Warner Bros - 925 704-2 - Germany - 075992570428 - WB - 7 ˆ
Peter Gabriel - US - 1992 - Geffen - GEFD 24473 - Realworld - 720642447321 - USA - 9 ˆ
Peter Gabriel - US - 1992 - Virgin - PGCD 7 - Realworld - 077778645528 - England x 2 - 7 ˆ
Peter Gabriel - US - 1992 - Virgin - PGCD 7 - Realworld - 0777 7 86455 2 8 - Virgin - 263 143 - Realworld - 077778645528 - Holland x 2 - 6 ˆ
Peter Gabriel - Passion - 077778637127 - Realworld / Virgin - VG+ - 5 ˆ
Peter Gabriel - So - 2002 - Virgin - PGCDR5 - 7243 811746 2 3 - Realworld - 0724381174623 - EMI Uden - EU - 7 ˆ
Peter Gabriel - So - 1986 - Virgin - PGCD 5 - Charisma Records Limited - EAN: 0077778636625 - IFPI 152C - Matrix - 786366 2 @ 1 - 1-4-2-NL - AAD - Holland - 10 ˆ
Peter Gabriel - Shaking The Three - 1990 - Virgin - PGTVD 6 - 261 - 178 - Sixteen Golden Greats - 5012981060022 - PM 610 - UK - 6 ˆ
Peter Gabriel - Secret World Live - 2 CD - 1994 - Virgin - PGDCD 8 - Real World Records - 7243 8 39840 2 2 - Italy - 9 ˆ
Procol Harum - 1967 / 1986 - Teldec - 4001408262874 - Cube Records - 8.26287 ZR - AAD - West Germany - 30 ˆ
Procol Harum - Shine On Brightly + A Salty Dog - 1988 - Castle Communications - TFO 5 1/2 - That's Original - 5013428811252 - France - 12 ˆ
Procol Harum - Portfolio - 1988 - Chrysalis - CDP32 1744-2 - Chrysalis Records - 094632174420 - BIEM / MCPS - Matrix - MASTERED BY NIMBUS - CDP 32 1744 2 - UK -
The Pointer Sisters - Serious Slammin - 1988 - RCA - PD86562 - Planet Records - 0035628656223 - BMG - Germany - 6 ˆ
The Pointer Sisters - Energy - 1978 - RCA - ND 85091 - Planet Records - 0035628509123 - Topac - Germany - 12 ˆ
The Pointer Sisters - Hot Together - 1986 - RCA - 5609-2-R - Ariola - 07863556092 - Japan - 10 ˆ
The Pointer Sisters - Break Out - 1983 - RCA - ND 90206 - Planet Records - 035629020627 - Topac - Germany - 6 ˆ
The Pointer Sisters - Only Sisters Can Do That - 1993 - SBK Records - 0777 7 89553 2 0 - Holland - 8 ˆ
The Pointer Sisters - Contact - 1985 - RCA - PD85487 - Planet Records - 0035628548726 - Topac - Germany - 6 ˆ
The Pointer Sisters - So Excited - 1982 - RCA - ND 90255 - Planet Records - 035629025523 - Topac - Germany - 7 ˆ
The Pointer Sisters - Right Rhythm - 1990 - Motown - ZD72704 - BMG / Ariola - 0035627270420 - Topac - Germany - 7 ˆ
Patricia Kaas - Je Te Dis Vous - 1993 - Columbia - COL 473629 2 - Sony - 5099747362927 - Holland x 3 - 6 ˆ
Patricia Kaas - Dans Ma Chair - 1997 - Columbia - COL 483834 2 - Sony - 5099748383426 - Austria - 5 ˆ
Patricia Kaas - Le Mot De Passe - 1999 - Columbia - COL 494662 2 - Sony - 5099749466227 - Columbia - Austria - 5 ˆ
Patricia Kaas - Piano Bar By Patricia Kaas - 2002 - Columbia - COL 506169-5 - Sony Music - 5099750616970 - Digi - Austria - 7 ˆ
Patricia Kaas - Sexe Fort - 2003 - Columbia - COL5134072 - Sony Music - 5099751340720 - Austria - 7 ˆ
Patricia Kaas - Kabaret - 2009 - Sony Music - 88697 44805 2 - Richard Walter - 0886974480525 / Germany - 9 ˆ
Patricia Kaas - Tour De Charme - 1994 - Columbia - COL 475794 2 - Note De Blues - 5099747579424 - Holland - 6 ˆ
Patricia Kaas ‎- Tour De Charme - 1994 - Columbia ‎- COL 475794 2 - Note De Blues - 5099747579424 - Sony - Austria - 6 ˆ
Patricia Kaas - Carnets De Scène - 2 CD Box - 1991 - Columbia - COL 469180-2 - Sony - 5099746918026 - Slipcase - France - 10 ˆ
Patricia Kaas ‎- Carnets De Scène - 2 CD Box - 1991 - Columbia - COL 469180-2 - Sony - 5099746918026 - Austria - 8 ˆ
Patricia Kaas ‎- Rien Ne S'Arrête (Best Of 1987 - 2001) - Columbia ‎- COL 504356 2 - Columbia ‎- 5043562000 - Sony Music - 5099750435625 - France - 8 ˆ
Patricia Kaas - Mademoiselle Chante... - 1987 - Polydor - 837 356-2 - BSO - 042283735620 - West Germany - 6 ˆ
Patricia Kaas - Kaas Chante Piaf - 2012 - Richard Walter Entertainment - RWE0021 - Sacem - 3770001708270 - Switzerland - 6 ˆ
Paul Young - Paul Young - 1997 - East West Records - 706301861929 - Warner - EU - 9 ˆ
Paul Young - No Parlez / The Secret of Association - 2 CD Box - Columbia - 466832 9 - Sony Music - 5099746683290 - Austria - 13 ˆ
Paul Young - Other Voices - 1990 - Columbia - 466917 2 - CBS - 5099746691721 - Sony - Austria - 6 ˆ
Paul Young - Between Two Fires - 1986 - Columbia - 450150 2 - Sony Music - 5099745015023 - Austria - 6 ˆ
Paul Young - The Crossing - 1993 - CBS - 473928 2 - Columbia - 5099747392825 - Sony - Austria - 6 ˆ
Paul Young - Reflections - 1994 - Vision Music - VISCD1 - MCPS - 5029079500018 - England - 6 ˆ
Paul Young - From Time To Time - The Singles Collection - 1991 - Columbia - 468825 2 - Sony Music - 5099746882525 - Austria - 6 ˆ
Pet Shop Boys - Disco 2 - 1994 - Disky - SI 905420 - EMI - 8711539054205 - EU - VG - 5 ˆ
Pet Shop Boys - Behaviour - 1990 - Parlophone - CDP 79 4310 2 - EMI - CDPCSD 113 - Parlophone - 077779431021 - Austria x 3 - 5 ˆ
Pet Shop Boys - Release - 2002 - Parlophone - 07243 5 38598 2 4 - EMI - 0724353859824 - Sleep Case - EU x 2 - 6 ˆ
Pet Shop Boys - Yes - 2009 - Parlophone - 50999 695347 2 0 - EMI - 5099969534720 - EU - 6 ˆ
Pet Shop Boys - Very - 1993 - Capitol - 077778972129 - EMI - Electrola - Holland - 6 ˆ
Pet Shop Boys - Very - 1993 - Parlophone - 7243 8 54093 2 5 - 724385409325 - EMI - UK - 6 ˆ
Pet Shop Boys - Nightlife - 1999 - Parlophone - 7243 521857 2 6 - EMI - 724352185726 - EU - 5 ˆ
Pet Shop Boys - Nightlife - 1999 - Parlophone - 724352306428 - Limited Edition - EU - 6 ˆ
Pet Shop Boys - Bilingual - 1996 - Parlophone - 7243 4 89702 2 0 - EMI - 0724348970220 - Capitol - Holland - 5 ˆ
Pet Shop Boys - Please - 1986 - Parlophone - CDP7462712 - EMI - 077774627122 - Holland - 6 ˆ
Pet Shop Boys - Actually - 1987 - Parlophone - CDP 7 46972 2 - EMI - 077774697224 - Holland - 10 ˆ
Pet Shop Boys - Introspective - 1988 - Parlophone - CDP 7 90868 2 - EMI - 077779086825 - Holland - 9 ˆ
Pet Shop Boys - Fundamental - 2006 - Parlophon - 00946 3 62859 2 4 - EMI - 0094636285924 - EU - 6 ˆ
The Pretty Things - Debut - 1 Album - 4001617897928 - SPV - Germany - 6 ˆ
The Pretty Things - On Air - 5017644900325 - Boj CD003/BBC - UK - 8 ˆ
The Police - Out Landos d`Amour - A&M Records - 082839475327 - 6 ˆ
The Police - Reggatta de Blanc - A&M Records - 082839479226 - 6 ˆ
(Pink Floyd) - Roger Waters - The Pros And Cons Of Hitch Hiking - 1984/2000 - COL 507981 2 - Columbia - 5079812000 - Sony Music - 5099750798126 - EU - 10 ˆ
(Pink Floyd) - Roger Waters - The Pros And Cons Of Hitch Hiking - 1984 - CDP - 7 46029 2 - Harvest - EMI - Japan - 40 ˆ
(Pink Floyd) - Roger Waters - The Wall - 1990/96 - Live In Berlin x 2 CD - DDD - 846 611-2 - Mercury - 042284661126 - Phonogram - France - 12 ˆ
(Pink Floyd) - Roger Waters - Radio Kaos - 1987 - EMI Records - CDP 7 46865 2 - CD KAOS 1 - EMI - 077774686525 - Holland - 8 ˆ
(Pink Floyd) - Rick Wright - Broken China - 1996 - EMI - 7243 8 53645 2 5 - Bel Biem - 724385364525 - UK - 8 ˆ
Pink Floyd - The Piper At The Gates Of Dawn - 1994 - EMI - Original Rec. Rem. - 724383126125 - UK - 10 ˆ
Pink Floyd - The Division Bell - 1994 - EMI - United Kingdom - 7243 - 8 28984 2 9 - Pink Floyd Music - Holland x 2 - 10 ˆ
Pink Floyd - The Wall - 1979 - Harvest - CDS 7 46036 8 - UK - EMI - 077774603683 - Holland - 19 ˆ
Pink Floyd - A Momentary Lapse Of Reason - 1987 - EMI - CD EMD 1003 ‎- CDP 7 48068 2 - EMI - 077774806824 - Holland - 9 ˆ
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon - 1973 / 1992 - Harvest - CDP 7460012 - EMI Records - 0777 7 46001 2 5 - Holland - 14 ˆ
Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon - 1973 - Harvest - CDP 7 46001 2 - EMI Records - 0077774600125 - Holland x 2 - 13 ˆ
Pink Floyd - Wish You Were Here - 1994 - EMI - 7243 8 29750 2 1 - Pink Floyd Music - 724382975021 - Holland - 16 ˆ
Pink Floyd - Wish You Were Here - 1975 - Harvest - CDP 7 46035 2 - EMI - ADD - 077774603522 - England - 13 ˆ
Pink Floyd - Wish You Were Here - 1975 - Harvest - CDP 7 46035 2 - EMI - ADD - 077774603522 - England - 15 ˆ
Paul Mccartney - Paul Is Live - 1993 - Parlaphone - 7243 8 27704 2 8 - CDPCSD147 - MPL - 724382770428 - Holland x 2 - 6 ˆ
Paul Mccartney - Tug Of War - 1982 - Parlaphone - 0777 7 89266 2 7 - MPL - Holland - 16 ˆ
Paul Mccartney - In The New World - 1993 - Living Legend Records - LLRCD 215 - 4013971002153 - Multi Coloured Music - GEMA - 20 ˆ
Paul McCartney - Chaos And Creation In The Backyard - 2005 - Parlophone - 00946 338295 2 4 - EMI - 094633829824 - EU - 7 ˆ
Paul McCartney - Chaos And Creation In The Backyard - 2005 - Parlophone - 00946 337959 2 1 - EMI - 094633795921 - EU - 5 ˆ
Paul McCartney - The Fireman - 2008 - Electric Arguments - tplp1003cd - One Little Indian - 5016958104023 - Digipack - EU - 6 ˆ
Paul McCartney - Press To Play - 1986 - Parlaphone - CDP 7 46269 2 - EMI - 077774626927 - mpl - UK - 12 ˆ
Paul McCartney - Press To Play - 1986 - Parlaphone - CDP 7 46269 2 - EMI - 077774626927 - mpl - UK - VG+, - 9 ˆ
Paul Mccartney - Memory Almost Full - 2007 - Hearmusic - 888072303485 - Universal - Germany - 7 ˆ
Paul Mccartney - Flaming Pie - 1997 - EMI Uden - 7243 8 57523 2 2 - MPL - 7243857523 22 - Holland x 3 - 7 ˆ
Paul Mccartney - Off The Ground - 1993 - Capitol - CDP - 0777 7 80362 2 7 - Mpl - USA - 8 ˆ
Paul Mccartney - Off The Ground - 1993 - Parlophone - 077778036227 - Mpl - Holland - 5 ˆ
Paul Mccartney - Flowers In The Dirt - 1989 - CDP 7916532 - UK-CD PCSD 106 - Parlaphone - 0077779165322 - Mpl - W.Germany - 9 ˆ
Wings - Venus And Mars - 1975 / 1987 - Parlaphone - CDP 7 46984 2 - Mpl - 077774698429 - EMI - UK - 15 ˆ
Wings - At The Speed of Sound - 1976 / 1993 - Parlaphone - 0777 7 89140 2 0 - Mpl - EMI - 077778914020 - Holland - 15 ˆ
Paul Mc Cartney & Wings - Band Of The Run - 1973 - CDP 7 46055 2 - Parlaphone - MPL - Matrix - CDP 7 46055 2 - 3A2 - EMI - UK - 35 ˆ
Paul Mc Cartney & Wings - Band Of The Run - 1973 - CDP 7 46055 2 - Parlaphone - 077774605526 - EMI Records - W. Germany - 19 ˆ
Paul Mc Cartney - Give My Regards To Broad Street - 1984 - Parlaphone - CDP 7 46043 2 -Mpl - 0077774604321 - England - 35 ˆ
Paul Mc Cartney - Run Devil Run - 1999 - EMI Records - 7243 5 22351 2 4 - MPL - 724352235124 - Prlophone - 522 3512 - GT. Britain x 2 - 6 ˆ
Paul Mc Cartney - Tripping The Live Fantastic - Highlights! - 1990 - EMI Records - UK - CDPCSD 114 - Parlophone ‎- CDP 79 53792 - MPL - 0077779537921 - Austria - 6 ˆ
Paul Mc Cartney - Pipes Of Peace - 1994 - MPL - 0777 7 89267 2 6 - Parlophone - 077778926726 - EMI - Holland - 10 ˆ
Paul Mc Cartney - Unplugged - 1991 - Parlophone ‎- CDP 7964132 - MPL - UK-CDPCSD 116 - Parlophone - 0077779641321 - UK - 10 ˆ
Paul McCartney - Wingspan - Hits And History x 2 CD - 2001 - Parlophone - 7243 532850 2 9 - EMI - 532 8502 - MPL - 724353285029 - EU - 9 ˆ
Paul McCartney - All The Best ! - 1987 - EMI - CDPMTV 1 - Parlophone ‎- CDP 7 48507 2 - MPL - 077774850728 - UK - 7 ˆ
Patti Smith Group - Wave - 1979 - Arista - 251 139 - Germany - 4007192511396 - BMG - 10 ˆ
Patti Smith - Twelve - 2007 - Columbia - 82876872512 - BMG - 828768725122 - Sony - Digi - EU - 6 ˆ
Patti Smith - Twelve - 2007 - Columbia - 88883749272 - BMG - 888837492720 - Sony - EU - 40 ˆ
Patti Smith - Banga - 2012 - Columbia - 88697 22217 2 - Sony Music - 886972221724 - EU - 6 ˆ
Phil Collins - Going Back - 2010 - Atlantic - 075678924484 - LC00121 - EU - 6 ˆ
Phil Collins - Testify - 2002 - Copy Protected - 0927-49273-2 - WEA - Warner Bros. - 809274927323 - Germany x 2 - 6 ˆ
Phil Collins - Both Sides - 1993 - WEA - 4509-96757-2 - Warner Bros. - 745099375720 - Germany - 5 ˆ
Phil Collins ‎- ...But Seriously - 1989 - WEA ‎- 68 493 6 - Club Edition - Germany - 9 ˆ
Phil Collins - ...But Seriously - 1989 - WEA ‎- 2292-56984-2 - Warner Bros. - 022925698421 - Germany - 5 ˆ
Prince And The New Power Generation ‎- Diamonds And Pearls - 1991 - Paisley Park - 7599-25379-2, Warner Bros. - 075992537926 - Germany - 5 ˆ
Prince And The Revolution - Around The World In A Day - 1985 - Warner Bros. - 925 286-2 - Paisley Park - 07599252862 - Germany - 5 ˆ
Prince And The Revolution - Around The World In A Day - 1985 - Warner Bros. - 7599-25286-2 - Paisley Park - 07599252862 - Germany - 6 ˆ
Prince And The Revolution ‎- Purple Rain ‎- 1984 - Warner Bros. - 925 110-2 - WEA - 07599251102 - Germany - VG - 6 ˆ
Prince And The Revolution ‎- Purple Rain ‎- 1984 - Warner Bros. - 925 110-2 - WEA - 07599251102 - Germany - 10 ˆ
Prince - Graffiti Bridge - 1990 - Paisley Park ‎- 7599-27493-2 - Warner Bros. Records ‎- 075992749329 - Matrix - 759927493-2.4 RSA - Germany - 6 ˆ
Prince - The Hits 2 - 1991 - Paisley Park - 9362-45435-2 - Warner Bros. Records - 093624543527 - Germany - 5 ˆ
Panama - Time Of The Owl - 1996 - Stainless Steel Rock'n'Blues - DADC - 10562 - Gema
Panama - Purple Haze Roadsongs - 2001 - Sony - DADC - S004/2001 - Gema - 10 ˆ
Pavlov's Dog ‎- (The Adventures Of) Echo & Boo (And Assorted Small Tails) - 2010 - Rockville Music - 884860028622 - Saylor Songs - Digipack - Punch Hole - 7 ˆ
Pavlov's Dog - Pampered Menial - 1976 - Columbia - CDCOL 32480 - Sony Mucic - 5099703248029 - Austria - VG+, - 6 ˆ
Pavlov's Dog - Pampered Menial - 1976 - Columbia - CDCOL 32480 - Sony Mucic - 5099703248029 - Austria - 8 ˆ
Primal Scream - Give Out But Don't Give Up - 1994 - Creation Records ‎- 475809 2 - Sony Music - CRECD 146 - 5099747580925 - 5 ˆ
Primal Scream ‎- Screamadelica - 1991 - Intercord - INT 892.740 - CRECD 076 - Creation Records - 4006758927404 - Germany - 5 ˆ
Philip Bailey ‎- Chinese Wall - 1984 - Columbia ‎- 474682 2 - Sony - 5099747468223 - Austria - 8 ˆ
Philip Bailey - Life and Love - 1998 - Eagle Records - EDL EAG 086-2 - EAGCD027 - GAS 0000027 EAG - 5034504102729 - EC - 6 ˆ
Pantera - Official Live: 101 Proof - 1977 - EastWest Records America ‎- 7559-62068-2 - Warner - 075596206822 - Germany - VG - 5 ˆ
Pantera ‎- Cowboys From Hell - 1990 - ATCO Records ‎- 7567-91372-2 - Atlantic - 075679137227 - Germany - 6 ˆ
The Paperboys - The Road To Ellenside - 2005 - Stompy Discs ‎- SD20602 - Aviva Records - 778224206026 - Canada - VG - 5 ˆ
Los Paperboys - Callithump - 2009 - Stompy Songs ‎- 7 78224 26402 6 - Socan - 778224264026 - Canada - 10 ˆ
The Pirates - Still Shakin' - 2000 - Thunderbolt ‎- CDTB 063 - Magnum Music Group - 5099882316328 - England - 12 ˆ
The Pirates - From Calypso To Colapso - 1994 - Thunderbolt ‎- CDTB 156 - Magnum Music Group - 751848305627 - UK - 14 ˆ
Paradox - Wolfgang Schmid, Bill Bickford, Billy Cobham - 1996 - Tiptoe ‎- TIP-888 824 2 - Enja Records - EAN: 063757782421 - Germany - 10 ˆ
Paradox - The First Second - 1998 - Billy Cobham, Wolfgang Schmid, Bill Bickford - Tiptoe ‎- TIP-888 833 2 - Enja - 063757783329 - Germany - 35 ˆ
Pete Townshend - (The Who) ‎- The Iron Man (The Musical By Pete Townshend) - 1989 - Atlantic - 7 81996-2 - WEA - 0 7567-81996-2 2 - USA - 7 ˆ
The Presidents Of The United States Of America - Freaked Out And Small - 2000 - Roadrunner Records - RR 8492-2 - Music Blitz Records - 016861849221 - Holland - 5 ˆ
The Psychedelic Furs - Book Of Days - 1989 - Columbia - 465982 2 - Sony - 5099746598228 - Austria - 7 ˆ
Petra - War & Remembrance - 1990 - Star Song x 2 CD - SSD 8158-1 /-2 - Without Cardboard Box - US - 12 ˆ
Passport - Passport Control - 1997 - Warner Esp - 5015773024622 - VSOP CD 246 - Germany -
Paul Raymond Project ‎- Terms & Conditions Apply - 2013 - Hear No Evil Recordings ‎– HNEDCD005 - Cherry Red Records - 5013929 910522 - UK - 7 ˆ
Project Pitchfork - Corps D'Amour - 1995 - Candyland Entertainment ‎- SPV 076-25832 - Candyland Intertaiment - 4001617258323 - Germany - 5 ˆ
Phil Coulter - Highland Cathedral - 2000 - RCA ‎Victor - 09026 63615 2 - BMG - 090266361526 - EU x 2 - 8 ˆ
Pride & Glory ‎- Pride & Glory - 1994 - Geffen Records ‎- GED 24703 - MCA Company - 720642470329 - AAD - IFPI 0713 - Germany - 6 ˆ
Pat Metheny Group ‎- The Road To You (Recorded Live In Europe) - 1993 - Geffen - GED 24601 - MCA - 720642460122 - BMG - Germany - 30 ˆ
Panic Ensemble - Panic Ensemble - 2008 - Earsay - ES146 - Panic Ensemble - 7290012097461 - Israel - 10 ˆ
Peter Frampton ‎- Now - 2003 - SPV Recordings ‎- SPV 085-71692 CD - Framptone Records - 693723716923 - Germany - 6 ˆ
Planet P Project - 1983 - Geffen Records - GED04000 - BMG - 720640400026 - 1983 - Germany - 8 ˆ
Pentagram - Trail Blazer - 1992 - P.M.P. Records - SULH 70178 - Nuclear Blast - 4015910235011 - Germany - 9 ˆ
Pupo - Pupo 1996 - BMG - 1995 - Ariola München GmbH - 74321 31760 2 - Cosima - 743213176024 - Germany - 7 ˆ
Paul Anka - A Body Of Work - 1998 - Epic - CL 64311 4 - Sony - Austria - 7 ˆ
The Passadenas - To Whom It May Concern - CBS 4628772 - 5099746287726 - 6 ˆ
Porter Band - Helicopters - 1980 - Sonic Records - 5901844900622 - SON 6 - Poland - 10 ˆ
Paula Abdul - Forever Your Girl - 1988 - Siren Records - CD SRN 19 - Virgin - 5012983501929 - W. Germany - 5 ˆ
Phil Carmen - Bob Dylan's Dream - 1996 - Hypertension Music - HYCD 296 162 - BMG Ariola / Aris - 743 21 355 912 - Germany - 10 ˆ
Peter Liljeqvist ‎- Like Papillon - 2008 - Height Mansion ‎- DEKB8-08CD001 - Digipack - 4039967003348 - Germany - 9 ˆ
Pentangle ‎- Anniversary - 1992 - Hypertension - HYCD 200 123 - Ariola - 883 890 - Aris - BMG - Germany x 2 - 10 ˆ
Penguin Cafe Orchestra ‎- Concert Program - 1995 - Peregrina Music ‎- PM 50041 - Zopf ‎- ZOPFD 002 - Austria - 4012116500417 - Germany - 2 CD - 8 ˆ
Penguin Cafe Orchestra ‎- Preludes, Airs & Yodels - 1996 - Virgin ‎- 7243 8 42015 2 4 / AMBT15 - Holland - 6 ˆ
Penguin Cafe Orchestra ‎- Union Cafe - 1993 - Peregrina Music ‎- PM 50091 - Zopf - 4012116500912 - Germany - 10 ˆ
Quest - Circular Dreaming - 2012 - Enja Records - ENJ-9594 2 - DEA591209400 - Vaju Productions - 063757959427 - Austria - 9 ˆ
Queens Of The Stone Age ‎- Lullabies To Paralyze - 2005 - Interscope Records ‎- 0602498802960 - EU - 6 ˆ
Quincy Jones - Back On The Block - 075992602020 - Warner - Germany - 5 ˆ
Queensrÿche - Operation Mindcrime - 1988 - EMI Manhattan - CDP-7-48640-2 - Capitol - 077774698429 - UK - 5 ˆ
Queensrÿche - Rage For Order - 1986 - EMI America - CDP 7 46330 2 - Capitol - 0077774633024 - UK - 6 ˆ
Queen - Made In Heaven - 1995 - EMI - 7243 4 83554 2 3 - Parlophone - 724348355423 - Holland - UK x 2 - 5 ˆ
Queen And George Michael - Five Live - 077778941828 - Holland - VG - 5 ˆ
Queen - A Night At The Opera - 1993 - Parlophone - 077778949220 - Holland x 2 - 9 ˆ
Queen - A Day at the Races - 1993 - Parlophone - 077778949329 - Italy - 10 ˆ
Queen - Jazz - 1978 - 077774621021 - EMI - Matrix - B - 588 - CDP 7462102 A - West Germany - NM - 12 ˆ
Queen - Jazz - 1978 - Parlophone - 077778949527 - EMI - IFPI 153E - Gold CD - 1994 - EX+ - 14 ˆ
Queen - A Kind Of Magic - 077774626729 - EMI - W.Germany - 8 ˆ
Queen - A Kind Of Magic - 1985 - PM 520 - 077774626729 - EMI - CDP 7 46267 2 - Holland - 10 ˆ
Queen ‎- A Kind Of Magic - 1986 - EMI ‎- CDP 7 46267 2 - DDD - 077774626729 - Italy - 7 ˆ
Queen - I - 1973 - 077774620420 - Parlophone / EMI - CDP 7 46204 2 - UK - 9 ˆ
Queen - The Miracle - 1989 - Austria - 077779235728 - Parlophone - CDP 7923572 - 9 ˆ
Queen - The Miracle - 1989 - Parlophone - 68340 9 - Club Edition - West Germany - 29 ˆ
Queen - II - 1974 - 077774620529 - EMI - CDP 7462052 - Holland - 10 ˆ
Queen - Sheer Heart Attack - 1974 - EMI Records - CDP 7 46206 2 - AAD - 077774620628 - Holland - 12 ˆ
Queen - Sheer Heart Attack - 1974 - EMI Records - CDP 7 46206 2 - AAD - 077774620628 - West Germany - 10 ˆ
Queen - The Game - 1994 - EMI - 077778949626 - Parlophone - Holland - 10 ˆ
Queen - News Of The World - 1993 - EMI - 0777 7 89494 2 8 - Parlophone - 077778949428 - UK - 12 ˆ
Queen - News Of The World - 1993 - EMI - 0777 7 89494 2 8 - Parlophone - 077778949428 - Holland - 10 ˆ
Queen - Innuendo - 1991 - Parlophone - CDP 79 5887 2 - EMI - 077779588725 - Austria - 9 ˆ
Queen - Innuendo - 1991 - Parlophone - CDP 79 5887 2 - EMI - 077779588725 - Holland - 9 ˆ
Queen - Innuendo - 1991 - Hollywood Records - 720616102027 - HR-61020-2 - USA - 9 ˆ
Queen - Greatest Hits - 1994 - Parlophone - 077778950424 - Holland - 5 ˆ
Queen - Hot space - 1982 - EMI - CDP 7 46215 2 - MCPS - 077774621526 - West Germany - 15 ˆ
(Queen) Freddie Mercury - The Album - 1992 - Parlophone - 077778099925 - Mercury - Holland x 2 - 6 ˆ
(Queen) Freddie Mercury ‎- Solo - 2000 - Mr. Bad Guy / Barcelona / Bonus CD - 3 CD - Parlophone ‎- 7243 5 28047 2 6 - EMI ‎- 5 28047 2 6 - Mercury Songs - 724352804726 - Box Set + Slip Case - EU - 50 ˆ
Rush - Rush - 1 - 1974 - Mercury - 534 623-2 - Anthem - 0731453462328 - PolyGram - Germany - 9 ˆ
Rush - Fly By Night - 1975 - Mercury - 534 624-2 - Anthem - 0731453462427 - PolyGram - Germany - 9 ˆ
Rush - Caress Of Steel - 1975 - Mercury - 822 543-2 M-1 - PolyGram - 042282254320 - W. Germany - 9 ˆ
Rush - 2112 - 1976 - Mercury - 534 626-2 - Anthem - 0731453462625 - PolyGram - Germany - 9 ˆ
Rush - A Farewell To Kings - 1977 - Mercury - 534 628-2 - Anthem - 731453462823 - PolyGram - Germany - 10 ˆ
Rush - Hemispheres - 1978 - Mercury - 822 547-2 M-1 - PolyGram - 042282254726 - W. Germany - 9 ˆ
Rush - Permanent Waves - 1980 - Mercury - 822 548-2 M-1 - PolyGram - 042282254825 - Germany - 9 ˆ
Rush - Moving Pictures - 1981 - Mercury - 534 631-2 - Anthem - 731453463127 - PolyGram - Germany - 10 ˆ
Rush - Signals - 1982 - Mercury - 534 633-2 - Anthem - 731453463325 - PolyGram - Germany - 10 ˆ
Rush - Grace Under Pressure - 1984 - Mercury - 534 634-2 - Anthem - 0731453463424 - PolyGram - Germany - 8 ˆ
Rush - Power Windows - 1985 - Mercury - 826 098-2 M-1 - PolyGram - 042282609823 - Germany - 8 ˆ
Rush - Hold Your Fire - 1987 - Mercury - 832 464-2 Q-1 - PolyGram - 042283246423 - Germany - 8 ˆ
Rush - Presto - 1989 - Atlantic - 7567-82040-2 - Athem - 075678204029 - Warner - Germany - 9 ˆ
Rush - Roll The Bones - 1991 - Atlantic - 7567-83737-2 - Athem - 075678373725 - Warner - EU - 8 ˆ
Rush - Counterparts - 1993 - Atlantic - 82528 2 - Athem - 075678252822 - USA - 7 ˆ
Rush - Test For Echo - 1996 - Atlantic - 7567-82925-2 - Warner - 075678292521 - Germany - 7 ˆ
Rush - Vapor Trails - 2002 - Atlantic - 7567-83531-2 - Anthem - 075678353123 - Germany - 9 ˆ
Rush - Snakes & Arrows - 2007 - Atlantic - 7567-89986-8 - Anthem - 075678998683 - EU - 10 ˆ
Rainbirds - Two Faces - 042284855426 - Mercury / Phonogram - Germany
Rainbirds - Call Me Easy Say I'm Strong Love Me Way It Ain't Wrong - 042283817623 - Mercury - Germany - 5 ˆ
Rainbirds - Rainbirds - 1987 - Mercury - 042283402324 - West Germany By PDO
Rare Bird - Sympathy - 1969/70 - 1990 - Virgin Records - 0777 7 87482 2 9 - CDOVD 280 - Charisma Records - 077778748229 - Holland - 10 ˆ
Rare Bird - Sympathy - 1969/70 - 1990 - Virgin Records - CDOVD 280 - Charisma Records - 5012981028022 - Austria - 10 ˆ
Rick Springfield - Tao - 1985 - RCA - PD85370 - RCA Records - 0035628537027 - France - 5 ˆ
Rick Springfield - Venus In Overdrive - 2008 - NewDoor Records - B0011347-02 - Universal - 602517728226 - DigiPack - USA - 10 ˆ
Rick Springfield - Karma - 1999 - Platinum - 15095 9561 2 - DDD - 015095956125 - USA - 8 ˆ
Rick Springfield - Working Class Dog - 1993 - Ariola Express - 291 147 - BMG - 291 147-200 - AAD - 4007182911472 - Germany - 6 ˆ
Robbie Williams - Life Thru A Lens - 1997 - Chrysalis Records - 7243 8 21313 2 8 - EMI - 724382131328 - Holland - 5 ˆ
Robbie Williams - Escapology - 2002 - Chrysalis - 724358057928 - RW - Copy Controlled - EU - 5 ˆ
Robbie Williams - Tripping - 2005 - Chrysalis - 094634077422 - EMI - Enhanced - EU - 5 ˆ
Robbie Williams - I've Been Expecting You - 1998 - Chrysalis - 724349783720 - EU - 5 ˆ
Robbie Williams - Sing When You're Winning - 2001 - Chrysalis - 724353682620 - EU - 5 ˆ
Robbie Williams - Sing When You're Winning - 2000 - Chrysalis - 724352902422 - EMI - UK - 6 ˆ
Robbie Williams - Rudebox - 2006 - Chrysalis - 00946 3770442 4 - Music From EMI - 094637704424 - Opendisc - EU - 5 ˆ
Robbie Williams - Intensive Care - 2005 - Chrysalis - 0946 3 4182324 - EMI ‎- EU - 5 ˆ
Robbie Williams - Reality Killed The Video Star - 2009 - Virgin - 5099968775223 - CDV3064 - EU - 8 ˆ
Rondo Veneziano - Honeymoon - Luna Di Miele - 1999 - Cleo Music AG - Koch - 099923350729 - Austria - 8 ˆ
Rondo Veneziano - Magica Melodia - 1991 - Baby Records - 261 971 - 4007192619719 - BMG - Ariola - Germany - 6 ˆ
Rondo Veneziano - In Concerto - 1997 - Koch International - 33501-2 - Cleo Music - 099923350125 - Austria - 8 ˆ
Rondo Veneziano - Misteriosa Venezia - 1987 - Baby Records - 258 616 - Ariola - 4007192586165 - Germany x 2 - 6 ˆ
Rondo Veneziano - Misteriosa Venezia - 1987 - Baby Records - 258 616 - Ariola - 4007192586165 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Rondo Veneziano - The Magic Of Christmas - 2001 - BMG - 74321 85916 2 - Ariola Express - 743218591624 - Germany x 2 - 6 ˆ
Rondo Veneziano - Poesia Di Venezia - 1988 - Baby Records - 259 289-225 - BMG/Ariola - 4007192592890 - DDD - Germany x 3 - 5 ˆ
Rondo Veneziano - Il Mago Di Venezia - 1994 - 74321 23892 2 - Ariola - 743212238922 - BMG - DDD - Germany - 7 ˆ
Rondo Veneziano - Marco Polo - 1997 - Koch International - 33502-2 - Cleo Music - DDD - 099923350224 - Austria - VG - 6 ˆ
Rondo Veneziano - Marco Polo - 1997 - Koch International - 33502-2 - Cleo Music - DDD - 099923350224 - Austria - 9 ˆ
Rondo Veneziano - Venezia Romantica - 1992 - Baby Records - 74321 10930 2 - BMG - 743211093026 - Austria - 8 ˆ
Rondo Veneziano - Venezia Romantica - 1992 - Baby Records - 74321 10930 2 - BMG - 743211093026 - Austria - 10 ˆ
Rondo Veneziano - Rondo Veneziano - 1980 - Baby Records - 610 192-222 - Ariola - 4007196101920 - Germany x 2 - 6 ˆ
Rondo Veneziano - Rondo Veneziano - 1980 - Baby Records - 610 192 - Ariola - 4007196101920 - Germany - 7 ˆ
Rondo Veneziano - The Genius Of Venice - 1986 - Fanfare Records - CD RON 2 - Captain Billy Music - 5011956000223 - UK x 2 - 7 ˆ
Rondo Veneziano - Odissea Veneziana - 1985/1993 - BMG - 610 529 - Ariola - 4007196105294 - IFPI 0753 - Germany - 6 ˆ
Rondo Veneziano - Odissea Veneziana - 1985 - BMG - 610 529-222 - Ariola - 4007196105294 - Germany - 6 ˆ
Rondo Veneziano - Odissea Veneziana - 1985 - Baby Records - BMG - 610 529-222 - Ariola - 4007196105294 - Germany - 7 ˆ
Rondo Veneziano - Odissea Veneziana - 1985 - Baby Records - BMG - 610 529-222 - Ariola - 4007196105294 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Rondo Veneziano - Via Dell'amore - 1990 - Baby Records - BMG - 743215074625 - Ariola - EU - 8 ˆ
Rondo Veneziano - Via Dell'amore - 1990 - Baby Records - 74321 50746 2 - BMG - Ariola - EU - 8 ˆ
Rondo Veneziano - Stagioni Di Venezia - 1993 - BMG - 74321 13489 2 - Ariola - 743211348928 - DDD - Germany - 8 ˆ
Rondo Veneziano - Visioni Di Venezia - 1989 - Baby Records - BMG - 4007192102136 - Ariola - Germany - 7 ˆ
Rondo Veneziano - Preludio All' Amore - 1996 - Ariola Express ‎- 74321 40878 2 - BMG - Germany - VG+, - 5 ˆ
Rondo Veneziano - Preludio All' Amore - 1996 - Ariola Express ‎- 74321 40878 2 - BMG - 743214087824 - Germany - 6 ˆ
Rondo Veneziano - Fantasia Veneziana - 1986 - BMG / Ariola - 4007192578665 - Germany - 7 ˆ
Rondo Veneziano - Back 2 Back - 1995 - Concerto Futurissimo / Scaramucce - 74321 29147 2 - Ariola - 743212914726 - BMG - EC - 10 ˆ
Rondo Veneziano - Masterpieces - 2 CD - 2005 - BMG - 82876 681 31 2 - Ariola Express - 828766813128 - EU - 10 ˆ
Rondo Veneziano - Concerto Futurissimo - 1984 - Baby Records - 610 535-222 - Ariola - 4007196105355 - Sonopress - Germany - 6 ˆ
Rondo Veneziano - Concerto Futurissimo - 1984 - Baby Records - 610 535-222 - Ariola - 4007196105355 - Disctronics - Germany - 8 ˆ
Rondo Veneziano - Scaramucce - 1982 - BMG - 610 193 - Ariola - 4007196101937 - Germany - 5 ˆ
Rondo Veneziano - The Genius Of - Vivaldi / Mozart / Beethoven - 1990 - CDFM514302 - Baby Records - Italy x 3 CD - VG - 10 ˆ
Rondo Veneziano - Musica ... Fantasia - 1990 - Baby Records - 261 075 - BMG - 4007192610754 - Ariola - Germany - VG+, - 6 ˆ
Rondo Veneziano - Musica ... Fantasia - 1990 - Baby Records - 261 075 - BMG - 4007192610754 - Ariola - Germany x 2 - 8 ˆ
Rondo Veneziano - Concerto Per Bethoven - 1990 - BMG - 74321 15933 2 - Ariola - 743211593328 - Germany - 7 ˆ
Rondo Veneziano - Concerto Per Mozart - 1990 - Baby Records - 261 362 - BMG - 4007192613625 - Ariola - Germany - 9 ˆ
Rondo Veneziano - The Genius Of Venice - 1986 - Fanfare Records - CD RON 2 - Captain Bill's Music - 5011956000223 - UK x 2 - 7 ˆ
Rondo' Veneziano - Venezia 2000 - 1983/1993 - Ariola ‎- 610 299 - BMG - 4007196102996 - Germany - 7 ˆ
Rondo Veneziano - Fantasia Classica - 1990/1997 - BMG - 74321 50747 2 - Ariola - 743215074724 - EU - 5 ˆ
Rod Stewart - Atlantic Crossing - 1975 - Warner Bros. - 7599-27331-2 - WEA - Germany - 9 ˆ
Rod Stewart - Blondes Have More Fun - 1978 - Warner Bros. - 9273762 - Teldec - 075992737623 - Germany - 10 ˆ
Rod Stewart - Every Beat Of My Heart - 1986 - Warner Bros. - 925446-2 - WEA - 07599254462 - UK - 6 ˆ
Rod Stewart - Every Picture Tells A Story - 1971/1984 - Mercury - 822 385-2 - PolyGram - 4228223852 - W. Germany - 7 ˆ
Rod Stewart - Out Of Order - 1988 - Warner Bros. - 925 684-2 - WEA - 075992568425 - Germany - 7 ˆ
Rod Stewart - A Spanner In The Works - 1995 - Warner Bros. - 9362-45867-2 - WEA - 093624586722 - Germany - 5 ˆ
Rod Stewart - Lead Vocalist - 1993 - Warner Bros. - 9362-45258-2 - WEA - 093624525820 - Germany - 5 ˆ
Rod Stewart - Vagabond Heart - 1989 - Warner Bros. - 7599-26598-2 - WEA - 093624586722 - Germany x 2 - 5 ˆ
Rod Stewart - If We Fall In Love Tonight - 1996 - Warner Bros. - 36390 3 - WEA - 9362-46460-2 - Stiefel - 9362464602 - Germany - 5 ˆ
Rod Stewart - Human - 2001 - Atlantic - 7567-83411-2 - Warner Bros. - 075678341120 - Germany x 2 - 6 ˆ
Rod Stewart - The Very Best Of - 1998 - Mercury - 558 873-2 - Polygram - 731455887327 - Germany - 5 ˆ
Rod Stewart ‎- Camouflage - 1984 - Warner Bros. Records - 7599-25095-2 - WEA - 07599250952 - Germany - 5 ˆ
Rod Stewart ‎- A Night On The Town - 1976 - Warner Bros. Records ‎- 7599-27339-2 - Teldec - 7599273392 - Germany - 7 ˆ
Rod Stewart ‎- Collection Vol 1 - WE 865 - 3 CD Set - 075992679022 - Germany + Slipcase x 3 in Jewel Case
1 - Atlantic Crossing - 1975 - Warner Bros. - 7599-27331-2 - Teldec - 075992733120 - Germany - 10 ˆ
2 - Camouflage - 1984 - Warner Bros. - 7599-25095-2 - Teldec - 07599250952 - Germany - 10 ˆ
3 - Foot Loose & Fancy Free - 1977 - Warner Bros. - 7599-27323-2 - Teldec - 075992732321 - Germany - 10 ˆ
Rod Stewart ‎- As Time Goes By... The Great American Songbook Vol. II - 2003 - J Records ‎- 82876 56836 2 - BMG - 828765683623 - Stiefel Entertainment - EU - 6 ˆ
Rod Stewart ‎- As Time Goes By... The Great American Songbook Vol. III - 2004 - J Records ‎- 82876 64499 2 - BMG - 828766449921 - Stiefel Entertainment - EU - 6 ˆ
Rod Stewart ‎- As Time Goes By... The Great American Songbook Vol. IV - 2005 - J Records ‎- 82876 71810 2 - BMG - 828767181028 - Stiefel Entertainment - EU - 6 ˆ
Rod Stewart ‎- Unplugged ...And Seated - 1993 - With Ronnie Wood ‎- 9362-45289-2 - Warner Bros. Records ‎- 093624528920 - Germany - 6 ˆ
Rod Stewart - When We Were the New Boys - Warner Bros. - 9362-46792-2 - Stiefel Intertaiment - 093624679226 - Germany - VG+, - 5 ˆ
The Rolling Stones ‎- Forty Licks - 2002 - Rolling Stones Records x 2 CD - ABKCO - 724359310121 - Virgin - Universal - DECCA - Holland - 8 ˆ
The Rolling Stones - Steel Wheels - 1989 - Virgin - 7243 8 39647 2 7 - Virgin ‎- CDV 2742 - Rolling Stones Records - 724383964727 - Holland - 6 ˆ
The Rolling Stones - Steel Wheels - 1989 - Rolling Stones Records - 465752 2 - Sony Music - 5099746575229 - Austria - 9 ˆ
The Rolling Stones - A Bigger Bang - Abiggerband - 2005 - EMI Music - 0094633799424 - Netherlands - 8 ˆ
The Rolling Sones - Their Satanic Majestic Request - 1967/1986 - London - 820 129-2 - Adkco - 042282012920 - Germany - 8 ˆ
The Rolling Stones - Black And Blue - 1976 - Rolling Stones Records - 450203 2 - CBS - 5099745020324 - Austria - VG - 6 ˆ
The Rolling Stones - Little By Little - 1990 - BRS 84273 - 5708985842732 - EEC - 12 ˆ
The Rolling Stones - Get Off Of My Cloud - 1990 - BRS 84272 - UK - 15 ˆ
The Rolling Stones - Heart Of Stone - 1994 - UN 4 013 - Universe - Germany - 10 ˆ
The Rolling Stones - No Security - 1998 - Rolling Stones Records - 7243 8 46740 2 1 - Virgin - EU - 8 ˆ
The Rolling Stones - The Versions - 400.934 - Version 02 -
The Rolling Stones - Stripped - 1995 - Virgin - CDV2801 - Virgin Records - 7243 8 41040 2 3 - Trax/Quick Time - 724384104023 - Holland - 6 ˆ
(Rolling Stones) Mick Jagger - SuperHeavy - 2011 - &M Records - 2778868 - Universal - 602527788685 - EU - Germany - 6 ˆ
(Rolling Stones) Keith Richards And The X-Pensive Winos ‎- Live At The Hollywood Palladium - 1988 - Virgin Records America, Inc. - 0777 7 86262 2 0 - Capitol / EMI - 077778626220 - USA - 10 ˆ
(Rolling Stones) Mick Jagger - Goddess in The Doorway - 2001 - Virgin - 724381128824 - EMI - US - 6 ˆ
(Rolling Stones) Mick Jagger - Wandering Spirit - 1993 - Atlantic - 79 305 9 - Warner - 7567-82436-2 - Germany - 6 ˆ
(Rolling Stones) Mick Jagger - Wandering Spirit - 1993 - Atlantic - 7567-82436-2 - Germany - VG - 5 ˆ
(Rolling Stones) Mick Jagger - She's The Boss - 1985 - Atlantic - 7567-82553-2 - Warner - 075678255328 - Germany - 8 ˆ
Russ Ballard - Russ Ballard - 1984 - EMI ‎- CDP 538-7 91663 2 - EMI Electrola - 077779166329 - Capitol - Germany - 8 ˆ
Russ Ballard - Russ Ballard - 1974 - Epic - ESCA 5301 - Jasrac - 4988010530129 - Sony Music - Epic Nice Price Line - Japan - 20 ˆ
Richard Marx - Repeat Offender - 1989 - Capitol - CDP-7-90380-2 - EMI - 077779038022 - USA - 7 ˆ
Richard Marx - Paid Vacation - 1993 - Capitol - 0777 7 89729 2 1 - EMI - Holland - 6 ˆ
Richard Marx - Rush Street - 1991 - Capitol - CDP 7 95874 2 - EMI - 077779587421 - Holland - 6 ˆ
Richard Marx - Richard Marx - 1987 - Manhattan Records - CDP 7 46760 2 - Capitol - 077774676021 - DIDX 1484 - UK - 7 ˆ
Richard Marx - Flesh And Bone - 1997 - Capitol - 7243 8 56151 2 2 - EMI - Holland - 6 ˆ
Rainbow - Stranger In Us All - 1995 - RCA - 743213033723 - BMG - IFPI 0704 - 12 ˆ
Ritchie Blackmore's Rainbow - Stranger in Us All - 1995 - RCA - 74321303372 - BMG - IFPI 0788 - EC - 11 ˆ
Ritchie Blackmore's Rainbow - Stranger In Us All - 1995 - RCA - 74321303372 - BMG - IFPI 0730 - VG - E.C - 6 ˆ
Rainbow - Down To Earth - 042282370525 - Polydor - W. Germany - By PDO - NM - 12 ˆ
Rainbow - Down To Earth - 042282370525 - Polydor - W. Germany - By PDO - VG - 9 ˆ
Rainbow - Straight Between The Eyes - 731454736626 - Polydor - IFPI - 34 - 9 ˆ
Rainbow - Bent Out Of Shape - 731454736725 - Polydor - Germany By Universal M & L - Remasters - EU - 10 ˆ
Rainbow - Rainbow - Rising - 0731454736121 - Polydor - IFPI - LV 27- Eu - 10 ˆ
Rainbow - Ritchie Blackmore's Rainbow - 0731454736022 - Polydor - IFPI - 01 CE - EU - 9 ˆ
Rainbow - Difficult to Cure - 731454736527 - Polydor - IFPI - 01L9 - EU - 11 ˆ
Rainbow - Long Live Rock'n'Roll - 731454736329 - Polydor - 547363-2 - EU x 2 - 8 ˆ
Rainbow - Long Live Rock'n'Roll - 042282509024 - Polydor - 825 090-2 - W-Germany - 10 ˆ
Roxette - Tourism - 1991/92 - EMI - 7999292 - EMI Swenska - 077779992928 - Austria - 6 ˆ
Roxette - Room Service - 2001 - EMI - 7243 5320432 7 - Roxette Records - 724353204327 - EU - 5 ˆ
Roxette - Joyride - 1986/1991 - EMI - CDP 79 6048 2 - Austria - 077779604821 - EMI Svenska x 2 - 6 ˆ
Roxette - Look Sharp - 1988 - EMI - 7910982 - Parlophon - 077779109821 - Svenska - 6 ˆ
Roxette - Look Sharp - 1988 - EMI - 7910982 - Parlophon - 077779109821 - Holland - 6 ˆ
Roxette - Crash ! Boom ! Bang ! - 1994 - 7213 8 28727 2 6 - EMI Svenska - 724382872726 - Holland - 6 ˆ
Roxette - Charm School - 2011 - Capitol - 50999 071427 2 7 - EMI - 5099907142727 - EU - 9 ˆ
Roxette - Have A Nice Day - 1999 - EMI - 7243 4 98853 2 5 - Roxette RecordING - 724349885325 - EU - 6 ˆ
Roxette - Hits (A Collection Of Their 20 Greatest Songs!) - 2006 - Capitol Records - 0946 3 67978 2 3 - Roxette Recordings - 8 ˆ
Roy Orbison - Blue Bayou - 1989 - CBS - 465139 2 - Austria - 5099746513924 - Germany - 5 ˆ
Roy Orbison - Mystery Girl - 1989 - Virgin - 5012981257620 - CDV 2576 - Germany - 6 ˆ
Roger Waters - The Pros And Cons Of Hitch Hiking - 1984/2000 - COL 507981 2 - Columbia - 5079812000 - Sony Music - 5099750798126 - EU - 10 ˆ
Roger Waters - The Pros And Cons Of Hitch Hiking - 1984 - CDP 7 46029 2 - Harvest - EMI - Japan - 40 ˆ
Roger Waters - The Wall - 1990/96 - Live In Berlin x 2 CD - DDD - 846 611-2 - Mercury - 042284661126 - Phonogram - France - 12 ˆ
Roger Waters - Radio Kaos - 1987 - EMI Records - CDP 7 46865 2 - CD KAOS 1 - EMI - 077774686525 - Holland - 8 ˆ
Rick Wright - Broken China - 1996 - EMI - 7243 8 53645 2 5 - Bel Biem - 724385364525 - UK - 8 ˆ
The Rubettes - Original Albums 1 & 2 - Wear Its 'At / We Can Do It - 5024070221269 - Dice Records - 28 ˆ
The Rubettes - Original Albums 3 & 4 - Rubettes / Sign Of The Times - 5024070221276 - Dice Records - 35 ˆ
The Rubettes - Original Albums 5 & 6 - Baby I Know / Sometime In Oldchurch - 5024070221283 - Dice - 35 ˆ
The Rubettes - Original Albums 7 & 8 - Still Unwinding / Shangri 'La - 5024070221290 - Dice Records - 37 ˆ
The Rubettes - The Best Of - 042284389624 - Polydor - 7 ˆ
Roxy Music - Flesh + Blood - 1980 - Virgin - EGCD 46 - EG Records - 077778640622 - Holland - 7 ˆ
Roxy Music - Avalon - 1982 - EG - 0777 7 86374 2 4 - EGCD 50 - Virgin - 5012985305020 - EG Music - UK - VG+, - 7 ˆ
Roxy Music - Manifesto - 1979 - Virgin - 257951 - EGCD 38 - EG - 5012985303828 - Austria - VG+, - 5 ˆ
Roxy Music - For Your Pleasure - 1973 - HDCD - ROXYCD2 - Virgin Records - 7243 8 47449 2 - Virgin EG - 724384744922 - EU - 7 ˆ
Rick Astley - Whenever You Need Somebody - 1987 - RCA ‎- PD 71529 - PWL ‎- 0035627152924 - W. Germany - 5 ˆ
Rick Astley - Body & Soul - 1993 - RCA - 74321156332 - BMG - Germany - 5 ˆ
Rick Astley - Hold Me Your Arms - 1988 - RCA - PD 71932 - BMG - 035627193224 - W. Germany x 2 - 5 ˆ
Rick Astley - Free - 1991 - RCA - PD 74896 - BMG / Ariola - 035627489624 - Germany x 2 - 5 ˆ
Rick Astley - Portrait - 2005 - RCA - 82876734312 - Sony / BMG - 0828767343129 - UK - 5 ˆ
The Real Thing - The Heart Rock Concert At The Philharmonic - 5020214611927 - Tring - JHD119 - EEC - 5 ˆ
The Real Thing - You To Me Are Everything - 4038912196364 - Road Classics - RC 9636 - EEC - 5 ˆ
Ray Charles - The Gold Collection 40 Classic Performances - Retro - R2CD . 40-05 - Proper - Gold - 076119400529 - EEC - 12 ˆ
Ray Charles ‎- Would You Believe ? - 1990 - Warner Bros. Records ‎- 7599-26343-2 - WEA - 075992634328 - Germany - 5 ˆ
Ray Charles ‎- Original Recordings - 1995 - World Pop Songs - Popular Music - PCCD 062 - 8711539660611 - T.K.O. - 5 ˆ
Ray Charles - Ray (Original Motion Picture Soundtrack) - 2004 - Rhino Records - 8122-76540-2 - Atlantic - 8122-76540-2 - Warner - EU - 6 ˆ
Raymond Lefevre - Et Son Orchestre - Demonstration - 1982 - Barclay - 810 021-2 - Sacem - 042281002120 - Germany - 9 ˆ
Raymond Lefevre - Et Son Orchestre - Digital Parade - 1983 - Barclay ‎- 823 787-2 ME - Metronome - 042282378729 - PolyGram - W. Germany - 14 ˆ
Renaissance - Novella - 1977 - Sire Records ‎- 7599-26516-2 - Warner - 075992651622 - Germany - 8 ˆ
Renaissance - Illusion - 1971/1995 - Repertoire - REP 4513-WY - Wade Circle - 4009910451328 - Germany - 7 ˆ
Renaissance - Renaissance - 1969/1995 - Repertoire - REP 4512-WY - Wade Circle - 4009910451229 - Germany - 9 ˆ
Runrig - Once In A Lifetime (Live) - 1988 - Chrysalis ‎- CDP 32 1695 2 - Chrysalis - 0946 321695 2 5 - EMI - 094632169525 - UK - 6 ˆ
Runrig - Searchlight - 1989 - Chrysalis - CDP 32 1713 2 - MCPS - 094632171320 - UK - VG+, - 5 ˆ
Runrig ‎- The Big Wheel - 1991 - Chrysalis ‎- CCD 1858 - MCPS - 094632185822 - UK - VG+, - 5 ˆ
Runrig ‎- Transmitting Live - 1994 - Chrysalis ‎- 7243 8 31614 2 3 - EMI - 724383161423 - Holland - 5 ˆ
Runrig - Day Of Days - The 30th Anniversary Concert - 2004 - Ridge Records - COL 516008 2 - Columbia ‎- 5160082000 - Sony - 5099751600824 - Austria - 6 ˆ
Runrig ‎- 30 Year Journey (The Best) - 2005 - Columbia ‎- COL 519855-2 - Sony - 5198552000 - Ridge Records - 5099751985525 - Germany - 8 ˆ
The Rockingbirds - The Rockingbirds - 1992 - Heavenly - HVNLP 2CD - Columbia - 5099747192821 - Austria - 6 ˆ
Rammstein - Sehnsucht - 731453730427 - Motor
Roots - Roots - 1996 - Ruf Records Catalog 1996 - Germany - RR 9001 - Austria - 6 ˆ
Rockmaninov - Dreamality - 1996 - The Groove - USA - 8 ˆ - New
Rihanna - Talk That Talk - 2011 - Def Jam Recordings - 602527878409 - SRP Records - EU - 5 ˆ
Raggasonic ‎– Raggasonic - 1995 - Source - 7243 8 40934 2 6 - Virgin France - EMI - 724384093426 - Holland - 6 ˆ
Rory Gallagher - Etched In Blue - 1997 - Camden - 74321 627972 - BMG - F:BM830 - Capo - UK - 6 ˆ
Rick Wakeman - Aspirant Sunrise - 1991 - Sattva Music - 4014207010256 - SKV 025 CD - Germany x 2 - 5 ˆ
Ringo Star - Ringo Rama - 2003 - Koch Records - 238 429-2 - MCPS - 099923842927 - EU - 6 ˆ
Radiohead - Kid A - 2000 - Parlophone - 7243 5 27753 2 3 - EU - 6 ˆ
Ramones ‎- Mondo Bizarro - 1998 - Chrysalis ‎- 0946 3 21960 2 6 - Matrix - 3219602 A 51 A2 - IFPI - 2501 - Radioactive Records - 094632196026 - Italy -
Robert Miles - Dreamland - 1996 - Urban - 533 002-2 - Motor - 731453300224 - Germany - 5 ˆ
Right Said Fred - UP - 1992 - Blow Up - INT 845.555 - TUG Records - 4006758455556 - Germany - 5 ˆ
Ralfondrums.de - Interosseus - 2004 - Studio K5 - 4023136001211 - EU - 5 ˆ
Ry Cooder ‎- Crossroads - Original Motion Picture Soundtrack - 1986 - Warner Bros. Records ‎- 9 25399-2 - WEA - 075992539920 - USA - 6 ˆ
Revolverheld ‎- Revolverheld - 2005 - BMG ‎- 82876 79033 2 - Sony Music Entertainment - 82876 79033 2 - Voll:Kontakt ‎- 82876 79033 2 - Germany
Robin Gibb - Magnet - 2003 - SPV - 085-71472 CD - SPV Recordings - 693723714721 - Germany - 6 ˆ
Run-D.M.C. - King Of Rock - 1985 - Profile Records ‎- FILECD 205 - Warner Chappell - 5018515020524 - England - 15 ˆ
Red Hot Chili Peppers ‎- Blood Sugar Sex Magik - 1991 - Warner Bros. - 7599-26681-2 - WEA - 075992668125 - Germany - 5 ˆ
Rim Banna & Henrik Koitzsch - This Was Not My Story - 2006 - Un Mundo Mejor - 5709283749723 - EU - 10 ˆ
Ralf Illenberger's Circle - Heart And Beat - 1989 - Biber Records - 66411 - Vollton Musik - 4003037664111 - Germany - 6 ˆ
The Rembrands - 1990 - ATCO Records - 7567-91412-2 YS - Warner - 075679141224 - Germany - VG - 5 ˆ
The Rembrands - 1990 - ATCO Records - 7567-91412-2 YS - Warner - 075679141224 - Germany - 7 ˆ
Ricchi E Poveri ‎- Mamma Maria - 1986 - Ariola Express ‎- 297 094 - BMG - 297 094-200 - Gold-Serie - 4007192970940 - Germany - 50 ˆ
Starship - Love Among The Cannibals - 1989 - RCA - PD90387 - BMG - 0035629038721 - Germany - 9 ˆ
Starship - No protection - 1987 - RCA - PD86413 - BMG - 0035628641328 - Germany - 8 ˆ
Spandau Ballet - Heart Like A Sky - 1989 - CBS - 5099746331825 - UK - G - 5 ˆ
Spandau Ballet - Parade - 1996 - Disky - 0724348700520 - DC 870052 - Holland - 5 ˆ
Simon & Garfunkel ‎- The Essential Simon & Garfunkel - 2003 - Legacy - 2 CD - 513470 2 - Columbia ‎- 513470 2 - Sony - 5099751347026 - Austria - 6 ˆ
Simon And Garfunkels - Greatest Hits - 1972 - Columbia - 5099706900320 - Sony - 5 ˆ
Simon And Garfunkels - Bridge Over Troubled Water - 1970 / 1995 - Columbia - COL 462488 2 - Sony - 5099746248826 - Austria - 7 ˆ
Simon And Garfunkels - Bridge Over Troubled Water - 1970 - Columbia - 462488 2 - Sony Music - 02-462488-10 - CDM - 5099746248826 - SBM - 8 ˆ
Simon & Garfunkel ‎- Parsley, Sage, Rosemary And Thyme - 1969 - Columbia ‎- COL 032031 2 - CD 32031 - Sony - 5099703203127 - Austria - 10 ˆ
Simon & Garfunkel ‎- Bookends - 1968 - COL - Columbia - CD 63101 - Sony - 5099706310129 - Austria - VG+, - 6 ˆ
Saragossa Band - Das Super Za Za Zabadak - 1986 - Ariola Express - 352 900-225 - BMG - 4007193529000 - Germany - 7 ˆ
Saragossa Band - Zabadak - 1991 - Die Superparty Mit Der Saragossa Band - 290 824 - Ariola Express - 4007182908243 - BMG - Germany - 7 ˆ
Saragossa Band - Zabadak - 1991 - Die Superparty Mit Der Saragossa Band - 290 824-200 - Ariola Express - 4007182908243 - BMG - Germany - 5 ˆ
Saragossa Band - Agadou - 1997 - Ariola Express - 74321 47528 2 - BMG - 743214752821 - ANR - Germany - 10 ˆ
Saragossa Band - Agadou - 1981 - Ariola - 256 570-217 - BMG - 4007192565702 - Germany - 8 ˆ
Saragossa Band - Big Bamboo - 1997 - Ariola - 74321 45611 2 - BMG - 743214561126 - Germany - 9 ˆ
Saragossa Band - Fly Away - 1997 - Ariola - 74321 50983 2 - BMG - 743215098324 - Germany - 9 ˆ
Saragossa Band - Coconut Groove - 1993 - Polydor - 519 721-2 - Scom - 743215098324 - Germany - 6 ˆ
Saragossa Band - Party With Saragossa Band - 1991 - ZYX 55002-2 - Bernhard Mikulski - 090204034994 - Germany - VG - 6 ˆ
Sky - Vol 2 - 1992 - Success - 22620CD - Elap Music - 5708574326209 - Made In E.E.C. - 5 ˆ
Sky - Vol 3 - Elap Music - 5708574360326 - Success - Made In E.E.C. - 5 ˆ
Sky - " Cadmium... " - 1983 - Ariola - 610 103-222 - Western Germany - 50 ˆ
Saga - 20/20 - 4029759077107 - EAR / Edel - Germany - 6 ˆ
Saga - 20/20 - E.A.R. Music - 2012 - 0207710ERE - Edel - 4029759077107 - Germany - 11 ˆ
Saga - Full Circle - 1999 - SPV - SPV 085-21462 CD - Steamhammer - 4001617214626 - Germany - 10 ˆ
Saga - Images At Twilight - 1987 / 1994 - Polydor - 825 254-2 - Ariola - 042282525420 - Germany - 9 ˆ
Saga - House Of Cards - 2001 - SPV - SPV 085-72162 CD - Steamhammer - 40071617721629 - Germany - 9 ˆ
Saga - Silent Knight - 1987 - Bonaire - 258 162 - Ariola - 4007192581627 - Germany - 10 ˆ
Saga - The Security Of Illusion - 1993 - Polydor - 517 391-2 - B.H. Communications - 731451739125 - Germany - 5 ˆ
Saga - In Transit - 1982 - Polydor - 800 100-2 - Polydor GmbH - 042280010027 - Germany - 7 ˆ
Saga - The Beginner's Guide To Throwing Shapes - 1989 - Bonaire - 260 367 - 222 - BMG - 4007192603671 - Ariola - Germany - 7 ˆ
Saga - Wildest Dreams - 1987 - Polydor - 523 579-2 - Zaruma N.V. - 0731452357922 - Germany x 2 - 7 ˆ
Saga - Wildest Dreams - 1987 - Bon Aire - 258 602 - Zaruma N.V. - 4007192586028 - Germany - 8 ˆ
Saga - Worls Apart - 1981 / 1994 - Polydor - 821 479-2 - Polydor GmbH - 042282147929 - Germany - 9 ˆ
Saga - Steel Umbrellas - 1994 - Polydor - 523 054-2 - Black Hole Publishing - 731452305428 - Germany x 2 - 7 ˆ
Supertramp - Crisis? What Chrisis? - 1975 - A&M Records - 394 560-2 - Audio Master Series Plus - 082839456029 - West Germany - 7 ˆ
Supertramp - Even In The Quietest Moments... - A&M Records - 394 634-2 - 082839463423 - France - 7 ˆ
Supertramp - Famous Last Words - 1982 - A&M Records - 393 732-2 - Audio Master Series Plus - 082839373227 - West Germany - 9 ˆ
Supertramp - Breakfast In America - 1979 - A&M Records - 493 349-2 - Universal - 606949334925 - EU - 9 ˆ
Supertramp - Breakfast in America - 1979 - A&M Records - 393 708-2 - Audio Master Series Plus - 082839370820 - PolyGram - France - 10 ˆ
Supertramp - Breakfast in America - 1979 - A&M Records - 393 708-2 - Audio Master Series Plus - 082839370820 - PolyGram - West Germany - 8 ˆ
Supertramp - Crime Of The Centure - 1974 - A&M Records - 393 647-2 - Audio Master Series Plus - 082839364720 - West Germany x 2 - 8 ˆ
Supertramp - Brother Where You Bound - 1985 - A&M Records - 395 014-2 - Audio Master Series Plus - 082839501422 - West Germany - 9 ˆ
Supertramp - Some Things Never Change - 1997 - EMI 100 - 8 56183 2 - Chrysalis - 724385618321 - Holland - 7 ˆ
Supertramp ‎- Live '88 - 1988 - A&M Records ‎- 396 982-2 - Polygram - 082839698221 - W. Germany - 19 ˆ
Sailor - Street Lamp - 743211171625 - RCA / BMG - 6 ˆ
Sailor - Sailor - (1991) - 0035627499623 - RCA / BMG - Germany - 5 ˆ
Styx - The Grand Illusion - 1977 - 075021322325 - A&M Records - CD 3223 / AM+ - USA - 9 ˆ
Styx - Equinox - 1975 / 1987 - A&M Records - 075021321724 - AAD - CD 3217 - USA - 9 ˆ
Styx - Edge of the Century - 1990 - A & M Records - 082839532723 - Germany - 6 ˆ
Styx - Cornerstone - 1979 - A&M 393 239-2 - AM+ - A&M Records - 082839323925 - W.Germany x 2 - 8 ˆ
Styx - Kilroy Was Here - 1983 - 07502137342 - A&M Records - CD 3734 - USA
Styx - Paradise Theatre - 1980 - A&M Records - 082839324021 - W. Germany - 9 ˆ
Sting - The Soul Cages - 1991 - Digipak - 75021 6405 2 - A&M Records - 075021640528 - USA - 5 ˆ
Sting - Brand New Day - 1999 - A&M Records - 490 451 2 - Universal - 606949045128 - UN 900 - EU - 5 ˆ
Sting - The Dream Of The Blue Turtles - 1985 - A&M Records - 082839375023 Audio Master Plus Series - Virgin - A & M 393 750-2 - West Germany x 2 - 5 ˆ
Sting - ...Nothing Like The Sun - 1987 - A&M Records - 393912-2 - POL 900 - 08283939122 - West Germany - 5 ˆ
Sting - ...Nothing Like The Sun - 1987 - A&M Records - CD 6402 / DX 2163 - 075021640221 - Canada - 10 ˆ
Sting - Ten Summoner's Tales - 1993 - A&M Records - 540 075-2 - Universal - 731454007528 - POL 900 - EU - 5 ˆ
Status Quo - Pictures Of Matchstick Men - 1995 - Spectrum - 550727-2 - Karussell - 731455072723 - Germany - 11 ˆ
Status Quo - Perfect Remedy - Vertigo - 842 098-2 - Phonogram - 042284209823 - W.Germany - 6 ˆ
Status Quo - Famous In The Last Century - 2000 - Universal - D32247 - Festival Mushroom Group - 9399603224724 - Australia - 5 ˆ
Status Quo - Famous In The Last Century - 601215781427 - Universal - Germany - 5 ˆ
Status Quo - Ain't Complaining - 1988 - Vertigo - 834 604-2 - Phonogram - 042283460423 - W.Germany - 8 ˆ
Status Quo - Rockin ' All Over The World - 1977 / 1990 - Vertigo - 848 173-2 - Phonogram - Germany - 9 ˆ
Status Quo - In The Army Now - 1986 - Vertigo - 830 049-2 - Phonogram - 042283004924 - W. Germany - 5 ˆ
Status Quo - Thirsty Work - 1994 - Polydor - 523 607-2 - Warner - 0731452360724 - Germany - 5 ˆ
Status Quo - Under The Influence - 1999 - Eagle Records ‎– EDL EAG 153-2 - EAGCD076 - Eagle Records - 5034504107625 - EC - 5 ˆ
Status Quo - Don't Stop - 1996 - Polygram TV ‎– 531 035-2 - Ackolde Ltd. - 731453103528 - Germany - 5 ˆ
Status Quo - Best Of - Stars Club - Universal - 0600753135235 - Germany - 5 ˆ
Slade - Nobody`s Fools - 1975/76 - Polydor - 849 183-2 - 042284918329 - Noddy Holder / Jim Lea Music Ltd. - Germany - 19 ˆ
Slade - Slayed? - 1972/1991 - Polydor - 849 180-2 - Noddy Holder / Jim Lea Music Ltd. - 042284918022 - Germany - 12 ˆ
Slade - In Flame - 1974/1991 - Polydor - 849 182-2 - Noddy Holder / Jim Lea Music Ltd. - 042284918220 - Germany x 2 - 10 ˆ
Slade - In Flame - 1974/1991 - Polydor - 849 182-2 - Noddy Holder / Jim Lea Music Ltd. - 042284918220 - Germany - VG+, - 8 ˆ
Slade - New Borrowed And Blue - 042284918121 - Polydor - UK - 11 ˆ
Slade - Till Deaf Do Us Part - 1981/1993 - Castle Classic - CLACD 377 - RCA - 5017615637724 - Castle Communication - EEC - 11 ˆ
Slade - Till Deaf Do Us Part - 1981 - Ariola - 290 587 - BMG - 4007192905874 - Codeco - 290 587-201 - Germany - 9 ˆ
Slade - You Boys Make Big Noize - 1987/1993 - Castle - CLAD 379 - Castle Communication - 5017615637922 - E.E.C. - 11 ˆ
Slade - Amazing Kamikaze Syndrome - 1983 - RCA - ND74342 - BMG - 035627434228 - Germany - 9 ˆ
Slade - Crackers - 1985/1993 - Castle - CCSCD 401 - Castle Communication - 5017615940121 - E.E.C. - 10 ˆ
Slade II - Wild Nites - 1999 - Experience ‎- EXP 057 - Prestige Records - 8712155049491 - Netherlands x 2 - 20 ˆ
Slade - Beginnings / Play It Loud - 2006 - Salvo - SALVOCD001 - Union Square Music - 69458810120 - UK - 2 in 1 - 11 ˆ
Slade - Wall Of Hits - 1991 - Polydor - 511 612-2 - Perseverance - 731451161223 - France - 8 ˆ
Slade - Sladest - 1973 / 1993 - Polydor - 837 103-2 - Noddy Holder / Jim Lea Music Ltd. - 042283710320 - Germany - 11 ˆ
Slade - Old New Borrowed And Blue - 1974/1991 - Polydor - 849 181-2 - Noddy Holder / Jim Lea Music Ltd. - 042284918121 - Germany - 10 ˆ
Schiller - Leben - 0602498656464 - Polydor / Island / Universal x 2 CD - Digipack - 12 ˆ
Schiller - Weltreise - 731458909125 - Polydor / Zeitgast / Universal - Germany
Sandra - Ten on One - 258 530-222 - Virgin - 077778696629 - Sonopress - 258 / 530 D - Germany x 2 - 10 ˆ
Sandra - Paintings In Yellow - 260 518-222 - Virgin - 3268442605185 - Sonopress - 260518 B x 2 - 10 ˆ
Sandra - Back to Life - 5099969662027 - Virgin / EMI - New - 14 ˆ
Sandra - Fading Shades - 1995 - Virgin - CDVIR 37 - PM 520 - Virgin Records - 0724384058623 - Holland x 3 - 6 ˆ
Sandra - Close To Seven - 1992 - Virgin - CD 262 576 / CDVIR 13 - PM 527 - 5012981957629 - Sonopress - 262 576 A - Germany x 2 - 6 ˆ
Sandra - Stay in Touch x 2 CDs - 5099901597325 - Virgin / EMI - 17 ˆ
Sandra - Mirrors - 077778696520 - Virgin / EMI Uden - 5 ˆ
Sandra - Wheel of Time - Virgin - 724381196823 - 11 ˆ
Sandra - The Art of Love - 094638538721 - Virgin / EMI - EU - 12 ˆ
Sandra - Into A Secret Land - 259 371-222 - Virgin - Sonopress - 259 371 A - 9 ˆ
Sandra - My Favorites - Virgin - 724381196823 - IFPI LO46 - EMI Uden 8472722 x 2 CD- 13 ˆ
Scorpions - Blackout - 1982 - EMI - CDP 7 46732 2 - Harvest - 077774673228 - Breeze Music - UK - VG - 10 ˆ
Scorpions - Humanity Hour I - 2007 - Sony - 88697 08798 2 - BMG - 886970879826 - RCA - CD + DVD - Digipack - Germany - 11 ˆ
Scorpions - Deadly Sting - 1995 - Breeze Music - 7243 8 32242 2 7 - EMI - 724383224227 - Electrola - Holland - VG+, - 6 ˆ
Scorpions - Born To Touch Your Feelings - 1995 - RCA - 74321 27304 2 - BMG - 743212730425 - Ariola - Germany - VG - 8 ˆ
Scorpions & Berliner Philharmoniker - Moment Of Glory - 2000 - EMI - 7243 5 57019 2 3 - EMI Records - 724355701923 - EU - 9 ˆ
Scorpions - Animal Magnetism - 1980 - Mercury - 314 534 785-2 - PolyGram - 0731453478527 - USA - 10 ˆ
Scorpions - Lovedrive - 1979 - Mercury - 314 534 784-2 - PolyGram - 731453478428 - USA - 10 ˆ
Scorpions ‎- Lovedrive - 1979/2001 - EMI ‎- 7243 5 35153 2 4 - Breeze Music - Electrola - EU - 8 ˆ
Scorpions - Unbreakable - 2004 - BMG - 82876 56088 2 - Ariola - 0828765608824 - Germany - 7 ˆ
Scorpions - Pure Instinct - 1996 - EastWest - 0630-14524-2 - Warner - 706301452424 - Germany x 5 - 6 ˆ
Scorpions - Savage Amusement - 1988 - Harvest - 7 46704 2 - EMI / Electrola - 077774670425 - Breeze Music - UK - 18 ˆ
Scorpions - Crazy World - 1990 - Mercury - 846 908-2 - PolyGram Records - 042284690829 - Phonogram - Germany x 3 - 5 ˆ
Scorpions - Face The Heat - 1993 - Mercury - 518 280-2 - PolyGram - 0731451828027 - France - 7 ˆ
Scorpions - Sting In The Tail - 2010 - Sony Music - 88697 59330 2 - Columbia Music SevenOne - 0886975933020 - Germany - 7 ˆ
Scorpions - Love at First Sting - 1984 - Mercury - 314 534 787-2 - PolyGram - 0731453478725 - USA - 11 ˆ
Scorpions - Wind Of Changes - 1990 - Mercury - 878 833-2 - PolyGram - 042287883327 - Germany - Single - 3 ˆ
Scorpions - Wind Of Changes - 2002 - Mercury - 586 531-2 - Universal - 731458653127 - Classic Bites - UK - 20 ˆ
Scorpions - Eye II Eye - 1999 - EastWest - 3984-26830-2 - Warner - 639842683029 - Germany - 20 ˆ
Scorpions - Still Loving You - 1992 - Breeze Music - CDP 568-7 98732 2 - Harvest - 077779873227 - Electrola- 1C 568 7 98732 2 - Holland - 7 ˆ
Scorpions & Berliner Philharmoniker - Moment Of Glory - 2000 - EMI - 5 57019 2 - EMI Records ‎- 7243 5 57019 2 3 - EU - 10 ˆ
Santana - Santana 3 - 1971 - Columbia - 467389 2 - CBS - 32058 - Sony Music - 5099703205824 - Austria - 8 ˆ
Santana - Freedom - 1987 - CBS - 462523 2 - Columbia - 5099746252328 - Sony - Austria - 7 ˆ
Santana - Freedom - 1987 - Columbia - 462523 2 - CBS - 5099746252328 - Sony - 4625232003 - Austria - 7 ˆ
Santana - Shango - 1982 - Columbia - 474760 2 - Sony Music - 5099747476020 - Sacem - Austria - 9 ˆ
Santana - Beyond Appearances - 1985 - Columbia - CK 39527 - CBS Inc. - 07464395272 - Canada - 8 ˆ
Santana - Caravanserai - 1972 - CBS - CDCBS 65299 - Holland - 5099747468520 - Austria - 8 ˆ
Santana - Abraxas - 1970 / 1998 - Columbia - CL 03271 3 - Legacy - 0327130 - Sony - 7 ˆ
Santana - Borboletta - 1974 - Columbia - 474685 2 - Sony Music - 07464395272 - Austria - 8 ˆ
Santana - Inner Secrets - 1978 - CBS - CDCBS - 86075 - Sony Inc. Japan - Holland - 9 ˆ
Santana - Supernatural - 1999 - Arista - 07822 19080 2 - BMG - 078221908023 - EU - 6 ˆ
Santana - Shaman - 2002 - Arista - 74321959382 - BMG - 7432195993825 - Badlink - EU - 6 ˆ
Santana - Amigos - 1976 - Columbia - CD 32476 - Sony - 5099703247626 - Austria - 8 ˆ
Santana - Zebop! - 1983 - Columbia - CD 84946 - Sony - 5099747779022 - Austria - 14 ˆ
Santana - Marathon - 1979 - CBS - CDCBS - 86098 - Holland - 5099708609825 - Japan - 12 ˆ
Santana - Salsa, Samba & Santana - 1991 - Columbia - 467769 2 - Memory Pop Shop - Family Shop - 5099746776923 - Sony - Austria - 8 ˆ
Carlos Santana & Mahavishnu John McLaughlin - Love Devotion Surrender - 1973 - Columbia - 468871 2 - Sony - Austria - 9 ˆ
Carlos Santana - As The Years Go By - MLLCD 1312 - Acclaim - 114255-D1-1129-2 - Disctronics - USA - 8 ˆ
Smokie - Pass It Around - 1975 - Ariola - 261 030 - BMG - 4007192610303 - Germany x 3 - 6 ˆ
Smokie - Midnight Cafe - 4007192610310 - Ariola - 12 ˆ
Smokie - Celebration - Emi / Electrola - 0724383098323 - 5 ˆ
Smokie - The World And Elsewhere - 4001617658628 x 2 - 8 ˆ
Smokie - Bright Lights & Back Alleys - 4007192610280 - 261028-217 - BMG / Ariola, IFPI - RV 20 - 8 ˆ
Smokie - Changing All The Time - 1990 - BMG - 261 029 - Ariola - 4007192610297 - Germany - 6 ˆ
Smokie - Hit Collection - 2007 - Sony Music - 88697 08973 2 - BMG - 886970897327 - Germany - 5 ˆ
Smokie - The Best Of Smokie - 1990 - Eurostar - France - 5014469524552 - 4 ˆ
Smokie - Burnin' Ambition - 1993 - Electrola - 7243 8 27461 2 6 - EMI - Powel Brothers - 724382746126 - Holland - 8 ˆ
Smokie - The Other Side Of The Road - 2000 - BMG ‎- 74321 72971 2 - Ariola - Germany - 14 ˆ
Smokie - Bright Lights And Back Alleys / The Montrreux Album - 743212595321 - BMG / Ariola - 2 CD - 12 ˆ
Smokie - Wild Horses - The Nashville Album - 1998 - CMC Records - 4935362 - EMI - 724349353626 - Holland - 11 ˆ
Smokie - Greatest Hits x 3 CDs - Eurotrend - CD 141.011/012/013 - Austro Mechana - 9002986123606 - Austria - 10 ˆ
Smokie - Greatest Hits Live - 1989 - Polydor - 839 706-2 - PolyGram - 042283970625 - France - 5 ˆ
Smokie - Solid Ground - 2016 - Sony Music - 88875129572 - Digi - 888751295728 - Germany - 9 ˆ
Smokie - From Smokie With Love - 1995 - Columbia - COL 481181 2 - Sony - 5099748118127 - Germany - 5 ˆ
Smokie ‎- Whose Are These Boots - 1990 - Polygram ‎- 843 714-2 - Polydor - 042284371421 - West Germany - VG - 12 ˆ
Smokie ‎- The Very Best Of - CMC Home Entertainment ‎- 5216502 - Elap Music - 0724352165025 - EMI - Denmark - 6 ˆ
Smokie - Light a Candle - The Christmas Album - 1996 - CMC Records - CMCD 92012 - Koch International - 4020629920127 - Denmark - 9 ˆ
Steve Howe - Portraits Of Bob Dylan - 1999 - Purple Pyramid - 741157060027 - CLP0600-2 - USA - 10 ˆ
Steve Howe / Paul Satin - Voyagers - 1995 - CMC 7503 - CMC International - 060768750326 - USA - 6 ˆ
Steve Howe - Turbulence - 1991 - Relativity - RR 9233 2 - Roadrunner - 016861923327 - Germany - 7 ˆ
Steve Howe - Natural Timbre - 2005 - Documents - 223170-205 - Eagle Rock - 4011222231703 - Noble Price - Germany - 11 ˆ
Steve Howe - Not Necessarily Acoustic - 1995 - RPM Records - CSA 104 - Thunderbird - 5022911104665 - IFPI - 8783 - UK - VG - 12 ˆ
Samanta Fox - Touch Me - 1986 - Jive - CHIP 39 - Zomba - 5013705003929 - Austria x 2 - 6 ˆ
Samanta Fox - I Wanna Have Some Fun - 1988 - Jive - 8.26906 - Zomba - 022924461828 - Warner - W.Germany - 6 ˆ
Samantha Fox - Samantha Fox - 1983/1987 - Teldec - 8.26531 - Jive - 4001408265318 - Germany - 6 ˆ
Samantha Fox - Just One Night - 1991 - Jive - 1357-2-J - BMG - Zomba - 012414135728 - USA - 8 ˆ
Spin Doctors - Pocket Full Of Kryptonite - 1992 - Epic - EPC 468250 9 - Sony - 5099746825096 - Austria - 6 ˆ
Spin Doctors - You've Got To Believe In Something - 1996 - Epic - EPC 483817 2 - Sacem - 5099748381729 - Sony - Austria - 6 ˆ
Spin Doctors - Turn It Upside Down - 1994 - Epic - EPC 476886 2 - Sacem - 5099747688621 - Sony - Austria - 6 ˆ
Simple Red - Men And Women - 1987 - 2292-42071-2 - EastWest - 022924207129 - WEA - Germany - 6 ˆ
Simple Red - Life - 1995 - EastWest - 0630-12069-2 - Warner - 706301206928 - Germany - 6 ˆ
Simple Red - Stars -1991 - EastWest - 9031-75284-2 - Warner - 090317528427 - Germany - 6 ˆ
Simple Red - A New Flame - 1989 - WEA - 2292-44689-2 - EastWest - 022924468926 - Germany - 6 ˆ
Simply Red - Blue - 1996 - 3984230972 - EastWest - 639842309721 - Germany - 6 ˆ
Simply Red - Love And The Russian Winter - 1999 - 3984299422 - Warner - 939842994224 - EastWest - Germany - 6 ˆ
Simply Red - Simplified - 2005 - Simplyred.com - 602498749746 - Universal - Germany - 7 ˆ
Simply Red - Picture Book - 1985 - East West - 9031-76993-2 - Warner - 090317699325 - Germany - 6 ˆ
Simply Red - Stay - 2007 - Universal - 1727337 - Simplyred.com - 0602517273375 - Argentina - 7 ˆ
Simply Red ‎- It's Only Love - 2000 - EastWest ‎- 8573-85729-2 - Warner Strategic Marketing - 685738572922 - Germany - 5 ˆ
Simple Minds - Neon Lights / Cry x 2 CD - 2008 - Eagle Recordss - EDGCD388 - GAS 0000388 EDG - 5034504138827 - Germany - 9 ˆ
Simple Minds - Néapolis - 1998 - Chrysalis - 7243 4 93712 2 4 - EMI - 724349371224 - EU - 6 ˆ
Simple Minds - Once Upon A Time - 1985 - Virgin ‎- CDV 2364 - Nimbus - 5012981236427 - UK - 10 ˆ
Stratovarius - Elysium - 2011 - Ear Music - 0206215ERE - Edel - 4029759062158 - Germany - 8 ˆ
Stratovarius - Under Flaming Winter Skies - 2012 - (Live In Tampere - The Jörg Michael Farewell Tour) - 0207551ERE - Ear Music - 4029759075516 - Germany - 14 ˆ
Stratovarius - Elements Pt.1 - 2003 - Nuclear Blast ‎- NB 1037-0 - Nuclear Blast ‎– 27361 10370 - Box Set - Limited Edition - 727361103705 - Germany - 10 ˆ
Skunk Anansie - Paranoid & Sunburnt - 1995 - Virgin - 840911 2 - One Little Indian - 724384091125 - Holland x 2 - 5 ˆ
Skunk Anansie - Stoosh - 1996 - Virgin - 842258 2 - One Little Indian - 724384225827 - EU - 5 ˆ
Sarah Brightman - Fly - 1995 - EastWest - 0630-13270-2 - Warner Music Group Company - 706301327029 - Germany - 6 ˆ
Sarah Brightman - Eden - 1998 - EastWest - 3984-25492-2 - Warner Music Group Company - 706301327029 - Germany - 7 ˆ
Sarah Brightman - Timeless - 1997 - EastWest - 0630-19066-2 - Warner Music Group Company - 706301906620 - Germany - 5 ˆ
Sam Brown - April Moon - 1990 - A&M Records - 397036-2 - 082839703628 - West GermanyPolydor / PolyGram - West Germany - 5 ˆ
Sam Brown - Stop - 1988 - A&M Records - 395195-2 - Audio Master Plus Series - 0082839519526 - West Germany - 6 ˆ
Sade - Love Deluxe - 1992 - Epic - 4726 2 - Sony - 5099747262623 - UK - VG+, - 5 ˆ
Sade - Diamond Life - 1984 - Epic - 481178 2 - Sony - 5099748117823 - Austria - 5 ˆ
Sade - Diamond Life - 1985 - Portrait - RK 39581 - CBS - 07464395812 - USA - 6 ˆ
Sade - Stronger Than Pride - 1988 - EPC 460497 2 - CBS - 5099746049720 - Switzerland - 6 ˆ
Sade - Stronger Than Pride - 5099750059722 - Epic / Sony - 6 ˆ
Sade - Soldier Of Love - 2010 - Epic - 88697638812 - Sony Music - 0886976388126 - IFPI L551 - RCA - 9 ˆ
Sade - Soldier Of Love - 2010 - Epic - 88697638812 - Sony Music - IFPI 941 S - RCA - EU - 9 ˆ
Sade - Lovers Rock - 2000 - Epic - 500766 2 - Sony - 5099750076620 - UK - 5 ˆ
Sade - Promise - 1985 - Epic - 465575 2 - CBS - 5099746557522 - Austria - 5 ˆ
Sade - Promise - 2000 - Epic - 500596 2 - Sony - 5099750059623 - Epic - EU - 6 ˆ
Steve Hackett - Voyage of the Acolyte - 1975 - Virgin - CASCD 1111 - Virgin Records - 5012984511125 - ADD - MASTERED BY NIMBUS · UK - 10 ˆ
Steve Hackett - Genesis Revisited Snapper Classics - 1996/2003 - SDPCD126 -, Digipack - 636551612623 - UK - 9 ˆ
Steve Hackett - Defector - 2005 - EMI - 00946 337209 2 3 - Virgin - CDSCDR 4018 - Charisma - 094633720923 - Slip Case - EU - 8 ˆ
SOS Band - One Of Many Nights - 082836400322 - Tabu - Germany x 2 - 7 ˆ
SOS Band - Diamonds In The Raw - 5099746073527 - Tabu / CBS - Austria - 6 ˆ
SOS Band - Sands Of Time - 5099746094621 - Tabu / CBS - Austria x 2 - 8 ˆ
System Of A Down - Hypnotize - CD / DVD - Double Side - 82876726122 - Sony / BMG - American Columbia - 7 ˆ
System Of A Down - 1998 - Columbia - COL 491209 2 - American Recordings - 5099749120921 - Sony - Austria - 7 ˆ
System Of A Down - Toxicity - 2001 - Columbia - 501534 2 - Sony - 5099750153420 - American Recordings -
Savage Garden - 1997 - Columbia - Col 487161 2 - Sony - 5099748716125 - Austria - 5 ˆ
Savage Garden - 1999 - Affirmation - Columbia - Col 494935 2 - Sony - 5099749493520 - Austria - 5 ˆ
Sens Unik - Les Portes Du Temps - Unik Records - UR 1 CD 1993 - Suisa - 7619924130019 - Switzerland - 5 ˆ
Sens Unik - Le VIème Sens - 1991 - Unik Records - UR 19 CD - 7619954361537 - Sound Service - Suisa - Switzerland - 5 ˆ
Sens Unik - Tribulations - 1996 - Unik Records - UR 23 CD - 7619954366778 - Sound Service - Suisa - Switzerland - 5 ˆ
Sens Unik - Chromatic - 1994 - Unik Records - UR 8 CD - 7619954349122 - Sound Service - Suisa - Switzerland - 5 ˆ
The Sensational Alex Harvey Band - Framed - 1973 / 1992 - Vertigo - 512 815-2 - Phonogram - 042251281524 - Germany -
The Sensational Alex Harvey Band - Next - 1973 / 1992 - Vertigo - 512 769-2 - Phonogram - 042251276926 - Germany - 10
Seal - Seal - 1991 - ZTT Records - 9031-74557-2 - Warner - 09031745572 - Germany - 5 ˆ
Seal - Seal 4 - 1990 - ZTT Records - 9031-74557-2 - Germany - 5 ˆ
Seal - System - 2007 - Warner Bros. - 9362-49930-9 - EU x 2 - 5 ˆ
Seal - Seal 2 - 1994 - ZTT Records - 4509-96256-2 - Germany - 5 ˆ
Seal - Human Being - 1998 - Warner Bros. - 9362-46828-2 - Germany - 5 ˆ
Seal - Soul - 2008 - Warner Bros. - 9362 4982 46 - US x 2 - 5 ˆ
Sarah Connor - Soulicious - 2007 - X-cell Records - 1730075 - Universal - 602517300750 - EU - 8 ˆ
Sarah Connor - Unbelievable - 2002 - X-cell Records - 509 892 9 - Sacem - 5099750989296 - Austria - 8 ˆ
Spice Girls - Spiceworld - 1997 - Virgin - CDV 2850 - Virgin Records - 7243 8 45111 2 8 - EMI - 724384511128 - Holland - 5 ˆ
Spice Girls - Spice - 1996 - Virgin - CDV 2812 - Virgin Records - 7243 8 42174 2 6 - EMI - 724384217426 - Holland x 2 - 5 ˆ
Scooter - Sheffield - 2000 - Sheffield Tunes - 011051-2 STU - Loop Dance Constructions - 4029758105122 - Germany - 5 ˆ
Scooter - ...And The Beat Goes On! - 1995 - Club Tools ‎- 0060962CLU - Club Tools ‎- CLU 6096-2 - 782124609627 - Germany - 5 ˆ
Suzanne Vega ‎- Days Of Open Hand - 1990 - A&M Records - 395 293-2 - Polydor/PolyGram - 082839529327 - W. Germany x 2 - 10 ˆ
Suzanne Vega ‎- Nine Objects Of Desire -1996 - A&M Records - 540 583 2 - Polydor/PolyGram - 731454058322 - Germany x 2 - 6 ˆ
Suzanne Vega ‎- 99.9F° - 1992 - A&M Records ‎- 540 012-2 - AAD - 0731454001229 - Germany - 20 ˆ
Suzanne Vega ‎- 99.9F°- 1992 - A&M Records ‎- 540 012-2 - AAD - 0731454001229 - Made In France by PMDC - 8 ˆ
Suzanne Vega ‎- Cracking - 1992 - That's Life ‎- TL 930023 - High Quality Edition - 5450162930236 - Germany - 10 ˆ
Suzanne Vega ‎- Suzanne Vega ‎- 1985 - A&M Records - 395072-2 - Audio Master Plus Series - CD 5072 - ADD - 082839507226 - West Germany - 6 ˆ
Stevie Wonder ‎- Characters - 1987 - Motown - ZD72001 - Ariola - 0035627200120 - BMG - Germany x 2 - 6 ˆ
Stevie Wonder ‎- Song Review - A Greatest Hits Collection - 1996 - Motown ‎- 530 757-2 - Motown Records - 731453075726 - Germany - 6 ˆ
Stabbing Westward ‎- Stabbing Westward - 2001 - Koch Records - 333942 - Austro Mechana - 099923339427 - Austria - 6 ˆ
Stabbing Westward ‎- Ungod - 1994 - Columbia - COL 475735 2 - Sony Music - 5099747573521 - Austria - 6 ˆ
Sheryl Crow ‎- Tuesday Night Music Club - 1993 - A&M Records ‎- 540 126-2--18 - AAD - 731454012621 - IFPI 0777 - UK - 8 ˆ
Sheryl Crow ‎- Tuesday Night Music Club - 1993 - A&M Records ‎- 540 126-2--18 - AAD - 731454012621 - Germany - 5 ˆ
Sheryl Crow ‎- Sheryl Crow ‎- 1996 - A&M Records - 540 529 2 - A&M Records Inc - 731454059220 - Germany - 6 ˆ
Sheryl Crow - C'mon, C'mon - 2002 - A&M Records - 493 261-2 - UMG - 606949326128 - Germany - VG+, - 5
Sheryl Crow - Wildflower - 2005 - A&M Records - 0602498848005 - Universal - 602498848005 - Germany - 8 ˆ IFPI 0757
Steve Skaith Band - Imaginary Friend - 2007 - Pläne ‎- 88943 - Plaene Records - 4260108922024 - Germany - 15 ˆ
Steve Skaith Band ‎- Mexile - 2003 - Pläne - 88885 - BMG - 743765157328 - Aris-CD - 765 157 32 - Germany - 10 ˆ
Steve Skaith Band ‎- Empires & Us - 2005 - Pläne - 88914 - Pläne Records - 828766852721 - Germany - 10 ˆ
Shania Twain - The Woman In Me - 1995 - Mercury - 314-522 886-2 - PolyGram - 731452288622 - USA - 6 ˆ
Shania Twain ‎- Come On Over - 1997 - Mercury ‎- 314-536 003-2 - PolyGram - 731453600324 - USA - 6 ˆ
Spirit - Feedback - Epic - CB 741 - 5099747794124 - EPC 477941-2 - Sony - 8 ˆ
Splash - 1991 - WEA - 9031-74810-2 - Warner - 090317481021 - Germany - 5 ˆ
Spyro Gyra - Got The Magic - 019341143925 - Windham Hill Group - USA - VG - 9 ˆ
Sahara - Orphaned Land - 727361692827 - Nuclear Blast (Intercord) - 10 ˆ
Supermax - World of Today - 1977 / 1987 - Atlantic - 250 423 - Warner - WEA Music - Germany - 9 ˆ
Southside Johnny & The Asbury Jukes - Havin' A Party With Southside Johnny - Epic - 1979 - EK 36246 - CBS - 07464362462 - USA - 6 ˆ
Sweet - The Best Of The - 9002986578369 - Eurotrend CD 157.836 - Spain VG - 5 ˆ
Sweetmouth Featuring Brian Kennedy ‎- Goodbye To Songtown - 1991 - RCA ‎- PD 74971 - BMG - 0035627497124 - Germany - 5 ˆ
Splitfire - The Coast Is Clear - 1999 - Pork Pie - EFA CD 05632-2 - Booking Capital Music - 0718750563224 - VG - 6 ˆ
Sean Paul - Dutty Rock - 07567-83690-25 - VP/Atlantic - 5 ˆ
Stephen Caudel - With Tim Panting - Scaramouche - 4013284053019 - Boulevard - EC - 5 ˆ
Small Faces - Lazy Sunday - 101.1001-2 - Soundwings - 7619929132421 - Austria - 5 ˆ
Sex Pistols - Kiss Thiss - 1992 - Virgin - 077778648925 - Holland - VG - 6 ˆ
SuperHeavy - 2011 - &M Records - 2778868 - Universal - 602527788685 - EU - Germany - 6 ˆ
Suzi Quatro - Best Of The 70's - 2000 - Disky - SI 990302 - EU - 0724389903027 - Netherlands - 6 ˆ
Sniff 'n' the Tears - Fickle Heart - 1978 / 1991 - Blow Up - 4006758455549 - INT 845.554 - Germany x 2 - 8 ˆ
Shocking Blue - Venus - CD 27200286 B - Zounds - 4010427200286 - Phono - Germany - 6 ˆ
Sparks - Gratuitous Sax & Senseless Violins - 1994 - Logic Records - 74321232672 - LOCCD 12 - BMG - 743212326727 - 7 ˆ
Sékou The Ambassador - D.i.a.s.p.o.r.a. - 2001 - Epic - EPC 503040 2 - Germany - 5 ˆ
Swing Out Sister - Kaleidoscope World - 1989 - Fontana - 838 293-2 - Phonogram - West Germany - 5 ˆ
Soraya - On Nights Like This - 1996 - Records ‎- 529 000-2 - PolyGram - 731452900029 - France - 5 ˆ
South Park - Bigger, Longer & Uncut - Music From And Inspired By The Motion Picture - 1999 - Atlantic ‎- 7567-83199-2 - EU - 5 ˆ
Saxon - A Collection Of Metal - 1996 - EMI Gold - 7243 8 53590 2 6 - CD GOLD 1055 - EMI Gold - UK - 5 ˆ
The Sons Of Champlin - Follow Your Heart - 2002 - Acadia - ACA 8032 - Evangeline - 805772803220 - UK - 10 ˆ
Silverchair - Frogstomp - 1995 - Murmur ‎- 480340 2 - Sony - 5099748034021 - Austria - 5 ˆ
Scatman John - Scatman's World - 1995 - RCA - 74321 28994 2 - BMG - 743212899429 - Ariola - Iceberg - Germany - 5 ˆ
Solarstar - Hello - 2004 - Marzipan - 04001 - Uti Music - 4042564011456 - Alive - Germany
Sweetmouth Featuring Brian Kennedy - Goodbye To Songtown - 1991 - RCA ‎- PD 74971 - BMG - 0035627497124 - Germany - 5 ˆ
Stray Cats - Back To The Alley - The Best Of The Stray Cats - 1990 - Arista ‎- 260 963 - BMG - 4007192609635 - West Germany - VG - 8 ˆ
Spooky Tooth - The Mirror - 1974 / 1980 - Line Records ‎- LICD 9.00090 - MLCD - 1994 - Manufactured By Pallas Group Diepholz - Germany - 30 ˆ
Souchon - C'Est Déjà Ça - 1993 - Virgin - Sauf Le Zebre - 724383917822 - Holland - 5 ˆ
S.O.S. United ‎- SOS United - 1989 - EMI Electrola - CDF 670 497 - Switzerland - VG+, - 6 ˆ
Stan Getz - Apasionado - 1990 - A&M Records ‎- 395297-2 - Polydor/PolyGram - 082839529723 - Germany - 7 ˆ
Shirley Bassey ‎- 'S Wonderful - 1994 - Laserlight - 16 111 - Delta Music - 4006408161110 - Germany - 5 ˆ
Serge Jaroff Und Der Don Kosaken Chor - Sehnsucht - Die schönsten Lieder aus Russland x 2 CD - Polydor - 0096 631/2 - Germany - 10 ˆ
Showaddywaddy ‎- Castle Masters Collection - 1990 - Castle Communications ‎- CMC 3027 - SUISA - 4010946302720 - Holland - 6 ˆ
Soul Asylum - Grave Dancers Union - 1992 - Columbia ‎- COL 472253 2 - Sony - 5099747225321 - Austria - 5 ˆ
Soul Asylum - Grave Dancers Union - 1998 - Columbia ‎- 472253 9 - Sony - 5099747225390 - Austria - 6 ˆ
Shallow Talks - Menopause - 1995 - Scheintot 002 - GEMA - Germany - 10 ˆ
Stone Sour ‎- Audio Secrecy - 2010 - Roadrunner Records ‎- RR 7870-2 - EU - 6 ˆ
Stanley Clarke - East River Drive - 1993 - Epic - EPC 473797 2 - Sony Music - 5099747379727 - Austria - 6 ˆ
The Sisters Of Mercy - Floodland - 1987 - Merciful Release - 242 246-2 - WEA - 022924224621 - Germany - 8 ˆ
Spirit 'n' Jazz - Where Are You? - 2010 - JARO 8097-2 - D|H Records - 4006180809729 - Germany - 7 ˆ
Seba Kaapstad - Tagore's - 2016 - Jazznarts Records - JnA 7516 - SP-Siffling - 4260089371040 - Digipack - Germany - 7 ˆ
Sinitta ‎- The Hit-Album - 1987 - Chic - 8.26724 - Teldec - 4001408267244 - Germany - 8 ˆ
Steve Thorne - Crimes & Reasons - 2012 - Giant Electric Pea ‎- GEPCD1042 - MCPS - 5026297010428 - Digipack - UK - 9 ˆ
Sally Oldfield - Instincts - 1988 - CBS - 463007 2 - CBS Inc. - 5099746300722 - Germany - 9 ˆ
Sepultura ‎- Dante XXI - 2006 - Steamhammer ‎- SPV 99812 CD - Join Us! - 693723998121 - Digipak - Germany - 6 ˆ
Sodom ‎- 2 Originals Of Sodom (Persecution Mania / In The Sign Of Evil / Obsessed By Cruelty) - 2000 - Steamhammer ‎- SPV 310-21970 - Join Us! - 4001617219706 + Slip Case - Germany - 16 ˆ
Sick Of It All - Scratch The Surface - 1994 - EastWest Records America ‎- 7567-92422-2 - Warner - 075679242228 - Germany - 6 ˆ
Samy Deluxe ‎- Dis Wo Ich Herkomm - 2009 - EMI - 50999 6 97317 2 3 - Capitol - Germany - 5 ˆ
Slipknot - Vol.3 (the Subliminal Verses) - 2004 - Roadrunner Records - RR 8388-2 - The All Blacks U.S.A. -016861838829 - USA - 6 ˆ
Sagrado Coração Da Terra ‎- Grande Espírito - 1994 - Sonhos & Sons ‎- SSCD007 - Brazil - 15 ˆ
Steve Gibbons Band ‎- Street Parade - 1981 - RCA - 74321 14090 2 - BMG - 743211409025 - Germany - VG+, - 12 ˆ
Shawn Phillips - No Category - 2004 - Universal ‎- SBCD 54 - Fat Jack Records ‎- FJ 001N - Philipsongs - 798576364021 - US - 7 ˆ
Survivor - The Very Best Of Survivor - 1986 - Scotti Bros. Records - INT 847.322 - Intercord - 4006758473222 - W. Germany - 15 ˆ
S.O.L. - Some Other Language - 1995 - Columbia ‎- 481174 2 - Sony Music - 12-481174-10 - CDC - 5099748117427 - Germany - 5 ˆ
Steelwing - Lord Of The Wasteland - 2010 - NoiseArt Records - NARCD002 - Austromechana - 885470000459 + Sleep Case - Austria - 10 ˆ
Thomas Anders (Modern Talking) - This Time - 0828765891325 - BMG / Nklar! - 7 ˆ
Thomas Anders (Modern Talking) - For Your Love - 1992 - Convoy - 849 879-2 - EastWest - 042284987929 - Karussell - Germany - 8 ˆ
Tom Waits - Swordfishtrombones (1983) - 4007192557745 - Ariola / Eurodisc - Germany - 7 ˆ
Tom Waits - Blue Valentine - 1978 - Elektra - 7559-60533-2 - WEA - 075596053327 - Germany x 2 - 7 ˆ
Tom Waits ‎- Small Change - 1976 - Asylum Records ‎- 7559-60612-2 - Elektra - 075596061223 - Warner - Germany - VG - 5 ˆ
Take That - Everything Changes - 1993 - RCA - 35 120 5 - BMG - 743211692625 - Germany - 5 ˆ
Take That - Beautiful World - 2006 - Polydor - 171 584-2 - Universal - 602517158429 - EU - Germany - 6 ˆ
Take That - The Circus - 2008 - Polydor - 179 199-0 - Universal - 602517919907 - Super Jewelcase - EU - 6 ˆ
Take That - Nobody Else - RCA - 88697044272 - Sony - 886970442725 - BMG - EU - 6 ˆ - New
Ten Years After ‎- Undead - 1968 - Deram ‎- 820 533-2 - London Records ‎- 820 533-2 RT - Decca - 8.26661 ZR - 042282053329 - W. Germany - 9 ˆ
Ten Years After - Undead - 1968 - Deram - 820533-2 RT- IFPI 0119 - Decca Record Ltd. - 042282053329 - West Germany - 10 ˆ
Ten Years After - Goin' Home - 1975 - Chrysalis ‎- 1C 538-3 21077 2 - EMI / Electrola - 094632107725 - Holland - 9 ˆ
Tangerine Dream - Exit - 1981/1995 - Virgin Records - 7243 8 40519 2 1 - TAND13 - SBM - 724384051921 - Holland - 7 ˆ
Tangerine Dream - Tangram - 1980/1995 - Virgin Records - 7243 8 40263 25 - SBM - 724384026325 - Holland - 9 ˆ
Todd Rundgren - ( Utopia) - Runt / Hermit Of Mink Hollow x 2 CD - 1971/78 - 1988 - Castle Communications ‎- TFO 3/1 - TF0 3/2 - Bearsville Records - 5013428111277 - France - VG - 8 ˆ
Todd Rundgren - ( Utopia) - Faithful / Initiation x 2 CDs - 1975/76 - 1988 - Castle Communications - TFO 16/1 - TFO 16/2 - Warner - 5013428270165 - France - VG - 8 ˆ
Todd Rundgren ‎- A Wizard, A True Star - 1973 / 1999 - Essential ‎- ESM CD 673 - Castle - 5017615867329 - England - 7 ˆ
(Todd Rundgren) - Utopia - Swing To The Right - 1982 / 1999 - Essential ‎- ESM CD 759 - Bearsville ‎- 5017615875928 - England - 8 ˆ
(Todd Rundgren) - Utopia - Deface The Music - 1980 - Rhino Records - 8122-70873-2 - Bearsville Records - 081227087326 - Germany - 20 ˆ
The Three Degrees - Greatest Hits - 1979 - Epic - 5099746318826 - EPC 463188 2 - Holland - 5 ˆ
The Three Degrees - Tie U Up - 1994 - Selected Sound Carrier - CD 1421.2014-2 - Music Reflexion - 7619929104329 - Czech - 6 ˆ
Three Dog Night - One - 1968 - MCA Records - 254 961-2 - MCAD 31045 - WCC - 022925496126 - Germany - 12 ˆ
Three Dog Night - 1972 - Seven Separate Fools - 076743133923 - MCA - USA - 12 ˆ
Three Dog Night ‎- Cyan - 1987 - MCA Records ‎- 076743136627 - MCAD-31366 - USA - 45 ˆ
(Three Dog Night ) Chuck Negron - Am I Still in Your Heart - 1996 - Viceroy - 34 560-423 - Semaphore - 4013859345600 - Germany - 5 ˆ
Tony Carey - For You - 1989 - Metronome - 841 328-2 - Freizeit Revue Music - West Germany - 7 ˆ
Tony Carey - Bedtime Story - 1987 - Der Joker - Teldec - 8.26500 ZP - ADD - 4001408265004 - W. Germany by PDO - 20 ˆ
Tony Carey - The Long Road - 1992 - East West - 9031-77029-2 ZP - Time Warner Company - 090317702926 - Germany - 14 ˆ
Tony Carey - The Long Road - 1992 - East West - 9031-77029-2 ZP - Time Warner Company - 090317702926 - Germany - VG+, - 10 ˆ
Tony Carey - The Story So Far - 1989 - Teldec - 2292-46078-2 ZR - Warner - ADD - 022924607820 - Germany - 7 ˆ
Tony Carey - Planet P Project - 1983 - Geffen Records - GED04000 - BMG - 720640400026 - 1983 - Germany - 8 ˆ
Tom Jones - The Lead And How To Swing It - Zit / Intercope / Atlantic - Germany - 5 ˆ
Tom Jones - Reload - 1999 - Gut Records - 5033197093024 - V2 - VVR1009302 - Benilux x 2 - 5 ˆ
Tom Jones - The Very Best Of x 2 CD - 0724389932423 - Disky - EU - 5 ˆ
Tom Jones - The Tiger - 685738311620 x 2 CD - WB - Germany - 5 ˆ
Tom Jones - Kiss - 5020214612122 - JHD 121 - EEC - Jive - 5 ˆ
Tom Jones - Touch My Heart - 1994 - Wise 009 - Wise Buy - 8711539620080 - France - 6 ˆ
Tom Jones - This Is.... The Ultimate Hit Collection 1965 - 1988 - Repertoire - 4009910450826 - REP 4508 - Germany - 10 ˆ
Tom Jones - Mr. Jones - 2002 - V2 - VVR1021078 - Sony - 5033197210780 - EU - 5 ˆ
Tom Jones - Selection Of Tom Jones - 1997 - Gold Sound - DCD-801 - Gold CDs - 2 CD - DE LUXE - OSA - Promo Sound AG - Germany - 15 ˆ
Toto - The Seventh One - 5099746064525 - CBS - Austria - 6 ˆ
Toto - Hydra - 1979 - Columbia - 5099703222227 - Sony - COL 32222 - New - 11 ˆ
Toto - Tambu - 1995 - Columbia - 5099748120229 - Sony - 481202 2 - - 8 ˆ
Toto - Toto IV - 1982 - Sony - 468331 2 - Columbia - 5099745008827 - Austria - 6 ˆ
Toto - Fahrenheit - 1986 - Columbia - COL 463087 2 - Sony - 5099746308728 - Austria - 8 ˆ
Toto - Fahrenheit - 1986 - CBS - CDCBS 57091 - Japan - 5099705709122 - Holland - VG - 7 ˆ
Toto - Isolation - 1984 - CBS - 462494 2 - CBS - 5099746064525 - Austria - 7 ˆ
Toto - Through The Looking Glass - 2002 - CMC - 5414572 - EMI - 0724354145728 - EU - 20 ˆ
Tears For Fears - Raoul And Kings Or Spain - 5099748098221 - Epic - Sony - 6 ˆ
Tears For Fears - Elemental - 1993 - Mercury - 514875-2 - Phonogram - 731451487521 - Germany - 6 ˆ
Tears For Fears - Elemental - 1993 - Mercury - 514875-2 - Phonogram - 731451487521 - Australia - 10 ˆ
Tears For Fears - 1985 - Songs From The Big Chair - 824 300-2 - Phonogram - 042282430021 - PolyGram - W. Germany - 8 ˆ
Tanita Tikaram - Ancient Heart - 1991 - WEA - 2292-43877-2 - EastWest - 022924387722 - Germany - 6 ˆ
Tanita Tikaram - The Sweet Keeper - 1990 - WEA - 9031-70800-2 - EastWest - 090317080024 - Germany - 6 ˆ
Tina Turner - Wildest Dreams - 1996 - Parlophone Records - 7243 8 37684 2 4 - EMI Global - UK - 6 ˆ
Tina Turner - Wildest Dreams - 1996 - Parlophone - 7243 4 83738 2 3 - EMI Global Ltd. - 724348373823 - Holland - 7 ˆ
Tina Turner - Private Dancer - 1984 - Capitol - CDP 7 46041 2 - Except - Japan - VG+, - 9 ˆ
Tina Turner - Break Every Rule - 1986 - Capitol - CDP 746323 2 - EMI - 077774632324 - DDD - Germany - 6 ˆ
Tina Turner - Foreign Affair - 1989 - Capitol - CDP 7 91873 2 - RDM - 5099979187329 - USA - 5 ˆ
Tina Turner - Foreign Affair - 1989 - Capitol - CDP 7 91873 2 - RDM - 5099979187329 - Austria - 5 ˆ
Tina Turner - Foreign Affair - 1989 - Capitol Compact Disc - 65555 5 - Club Edition - Austria - VG+, - 6 ˆ
Tina Turner - Twenty Four Seven - 1999 - EMI Records - 7243 5 23180 2 5 - Palophone - 0724352318025 - EU x 2 - 5 ˆ
Tina Turner - Acid Queen -1996 - Disky - DC 870502 - EMI - 0724348705020 - Holland - 9 ˆ
Tina Turner - What's Love Got To Do With It - 1993 - Parlophone - 0777 7 89486 2 9 - Holland x 2 - 6 ˆ
Tina Turner ‎- Tina Turner - 1996 - Experience - EXP001 - 8712155032547 - Holland - 10 ˆ
Tina Turner ‎- Simply The Best - 1991 - Capitol - CDP 79 6630 2 - RDM - 0077779663026 - Holland - 6 ˆ
Tina Turner ‎- Keeps On Rockin' - 2007 - Eurotrend ‎- CD 142.016 - Austro Mechana - 9002986420163 - EU - Austria - 6 ˆ
Talk Talk - The Colour Of Spring - EMI - CDP 7462282 - 5 ˆ
Talk Talk - Natural History - 0077779397624 - Parlophone - CDPCSD 109 - 5 ˆ
Talk Talk - Spirit Of Eden - 077774697729 - Parlophone - UK - CDPCSD 105 x 2 - 5 ˆ
Talk Talk - It`s My Life - 724385679728 - EMI - 5 ˆ
Talk Talk - The Party's Over - 1982 - EMI Records - CDP 7 463662 - AAD - 077774636629 - UK - 7 ˆ
Travis - The Man Who - 1999 - Sony - 4946242000 - Independiente - ISOM 9CD - 5099749462427 - UK x 2 - 6 ˆ
Travis - The Invisible Band - 2001 - ISM - 503050 2 - Independiente - 5099750305027 - Austria - 5 ˆ
Travis - 12 Memories - 2003 - Independiente - ISM 512761 2 - Sony Music - 5099751276128 - Austria - 5 ˆ
Travis ‎- The Boy With No Name - 2007 - Independiente ‎- 88697079622 - Sony BMG Music Entertainment - 886970796224 - EU - 6 ˆ
Tracy Chapman - Tracy Chapman - 1988 - Elektra - 960 774-2 - Asylam Records - 075596077422 - USA - 6 ˆ
Tracy Chapman - New Beginning - 1995 - Elektra - 7559-61850-2 - WEA - 075596185028 - Germany - 6 ˆ
Tracy Chapman - Matters Of The Heart - 1992 - Elektra - 9 61215-2 - WEA - 075596121521 - Germany - 8 ˆ
Tony Christie - This Is Your Day - 1996 - INT 845.281 - Intercord - 724348438829 - Sat.1 - Holland - 9 ˆ
Tony Christie ‎- My Life... Is This The Way To Amarillo - 2005 - White Records - 82876 71597 2 - White Records - 828767159720 - Sony / BMG - EU - 9 ˆ
Tony Christie ‎- In Love Again - 1993 - White Records - 74321 15936 2 - Freizeit Revue - 743211593625 - BMG - Germany - VG - 5 ˆ
Tori Amos - Under The Pink - 1994 - WEA - 7567-82567-2 - East West - 075678256721 - EU - 5 ˆ
Tori Amos - Little Earthquakes - 1992 - EastWest - 7567-82358-2 - WEA - 075678235825 - Germany - 6 ˆ
Tori Amos - Boys For Pele - 1996 - EastWest - 7567-80659-2 - WEA - 35945 5 - Club Edition - Germany - 5 ˆ
Tori Amos - American Doll Posse - 2007 - Epic - 82876861402 - Sony - 828768614020 - BMG - EU - 7 ˆ
Tori Amos ‎- Silent All These Years - 1992 / 1994 - Living Legend Records ‎- LLRCD 245 - Germany - 5 ˆ
Triumvirat ‎- Spartacus - 1975 / 2002 - EMI ‎Elektrola - 7243 5 35163 2 1 - Harvest - 724353516321 - Holland - 10 ˆ
Triumvirat ‎- Pompeii - 1977 / 2002 - EMI ‎Elektrola - 7243 5 35165 2 9 - Harvest - 724353516529 - Holland - 10 ˆ
Toto Cutugno - Insieme: 1992 - EMI - 1990 - Number Two S.r.l. - 077779487127 - UK - 9 ˆ
Toto Cutugno - Per Amore O Per Gioco - 1986 - RCA - 259 827-217 - Baby Records - 4007192598274 - Ariola - Germany - 17 ˆ
Toto Cutugno - L'Italiano - 3 CD Box Set - 2001 - Trilogie - 205899-349 - TIM The International Music Company - 4011222058997 - Germany - 16 ˆ
Tracy Bohnam - The Burdens Of Being Upright - 1996 - Island - 314-524 187-2 - PolyGram - 731452418722 - USA - 5 ˆ
Tiamat - Wildnoney - 1994 - Century Media - 77080-2 - Germany - 7277017708028 - 6 ˆ
Trace Balin - Out Of The Blue - 1991 - Dayspring - 014182442140 - DAYCD 4214 - UK - 5 ˆ
Thikman - The Formula - 1986 - Island - 4007192577231 - CID 9840 - RC 650 - Germany - 5 ˆ
TLC - CrazySexyCool - 1994 - La Face - 73008-26009-2 - Ansta Records - 730082600927 - USA - 5 ˆ
Trip - Trip - 1972/2015 - Zeitgeist - ZGCD9103 - AEPI - 4753314910317 - 10 ˆ
The Three Tenors In Concert - 1994 - (Carreras, Domingo, Pavarotti) - 745099620028 - Teldec - Germany - 5 ˆ
Taco - Puttin' On The Ritz - 1990 - Karussell ‎- 843 155-2 - BIEM STEMRA - 042284315524 - West Germany - 25 ˆ
Tic Tac Toe - Tic Tac Toe - 1996 - RCA ‎- 74321 31375 2 - BMG - 743213137520 - Ariola - Germany - 5 ˆ
Tara Family Band - ``A Taste off...`` - 1999 - Sacem - KDG FR OBER001 - SDRM - Germany - 5 ˆ
Tiffany - 1987 - Same - MCA Records - 255 162-2 - DMCF 3415 - Warner - 02292551622 - Germany - 5 ˆ
Tim Finn - Tim Finn - 1989 - Capitol - CDP 7 48735 2 - Capitol Records - 077774873529 - West Germany - 5 ˆ
Thunder - Back Street Symphony - 1990 - EMI - CDP 7 93614 2 - EMI Records - 0077779361427 - UK - 7 ˆ
Ten Sharp - Under The Water Line - 5099746845124 - Columbia - Sony - Holland - 5 ˆ
Toploader - Onka's Big Moka - 2000 - Sony - 5099749478091 - Soho Square - 494780 9 - UK - 5 ˆ
Timbaland - Timbaland Presents Shock Value - 2007 - Blackground Records ‎– 0602517266056 - Interscope Records - 602517266056 - Mosley Music Group - EU - 5 ˆ
Tamam Shud ‎- Goolutionites And The Real People - 2005 - Radioactive - RRCD097 - UK - 827010009720 - 30 ˆ
Tokio Hotel - Zimmer 483 - 2007 - Island Records - 172 309-3 - Universal Music Domestic Division - 0602517230934 - All Media, Limited Edition, Digipak - CD + DVD - EU - 10 ˆ
Third Ear Band - Alchemy / Elements - 2004 - Gott Discs - GOTTCD010 - AAD - 1969 / 1970 - EMI - 881881001023 - UK x 2 CD - 16 ˆ Technotronic - Pump Up The Jam - 1989 - BCM Records ‎- 50376 - EMI - 4005934503760 - Germany - 5 ˆ
TossThe Feathers - Columbus Eclipse - 1993 - MMR CD 401 - Magnetic Music - 4017677204019 - CDTTF 13192 - Germany - 5 ˆ
Terence Trent D'Arby ‎- Terence Trent D'Arby's Neither Fish Nor Flesh: A Soundtrack Of Love, Faith, Hope, And Destruction - 1989 - CBS - 465809 2 - UK - 5099746580926 - Austria - 5 ˆ
Terence Trent D'Arby ‎- Introducing The Hardline According To Terence Trent D'Arby - 1987 - Columbia - COL - 450911 2 - Sony - 5099745091126 - Austria - 5 ˆ
Taj Mahal ‎- Giant Step & De Ole Folks At Home - 1969 / 1998 - Rewind - 491692 2 - Columbia - 5099749169227 - Sony - EU - VG - 7 ˆ
Therion - Theli - 1996 - Nuclear Blast - NB 179-2 - EastWest ‎- 27361 61792 - Germany - 9 ˆ
Traveling Wilburys - Vol. 3 - 1990 - Wilbury Records ‎- 7599-26324-2 - Warner Bros. Records - 075992632423 - Germany - 6 ˆ
Twelfth Day - The Devil Makes Three - 2016 - Tasal Records ‎- TR002 - Scott Hope - 0799439098282 - Digipack - Germany - 8 ˆ
Die Toten Hosen - Ein Kleines Bisschen Horrorschau - 1988 - Totenkopf ‎- TOT 64 - Virgin - 259 313-222 - Germany - 5 ˆ
Terror - The Damned, The Shamed - 2008 - Century Media ‎- CM 9977942 + Slip Case - 5051099779426 - Germany - 8 ˆ
Trivium ‎- Shogun - 2008 - Roadrunner Records - RR 7985-8 - CD + DVD - 016861798581 - Germany - 10 ˆ
Tenacious D - Tenacious D - 2002 - Epic - EPC 507735 2 - Epic ‎- 5077352000 - Sony Music - 5099750773529 - Austria - VG+, - 5 ˆ
Tom Petty And The Heartbreakers ‎- Into The Great Wide Open - 1991 - MCA Records ‎- MCD 10317 - MCAD 10317 - BMG/Ariola - 008811031725 - Germany - 5 ˆ
Taylor Dayne - Tell It To My Heart - 1987 - Arista - Bertelsmann Club - 18 503 3 - Club Edition - Topac - AAD - BMG - Germany - 9 ˆ
Tangle Edge ‎- Eulogy - 1992 - Demi Monde - DMCD 1029 - Nimbus - 5017046102921 - UK - 15 ˆ
Tal Bachman - Tal Bachman - 1999 - Columbia ‎- 491970 2 - Sony - 5099749197022 - Austria - 5 ˆ
Travis & Fripp - Thread - 2008 - Panegyric ‎- gyrcd001 - Galileo - 633367771827 - UK - 8 ˆ
Tamas Laboratorium - Fractal Dance - 1992 - Innovative Communication - IC 720.167 - IC/Digit Music - 4002587201678 - Germany - 14 ˆ
Toni Childs ‎- Union - 1988 - A&M Records ‎- 395175-2 - AAD - 082839517522 - Germany - 6 ˆ
Tony Esposito ‎- Tony Esposito - 1997 - LaserLight Digital ‎- 12 992 - Delta Music - 4006408129929 - Germany - 14 ˆ
UFO - Unidentified Flying Object - 1998 - Wise Buy - WB 885952 - MCPS - 0724348859525 - EU - 6 ˆ
UFO - Walk On Water - 1997 - Eagle Records - EAGCD009 - GAS 0000009 EAG - 5034504100923 - EC - 7 ˆ
UB 40 - Promises And Lies - 1993 - DEPCD 15 - Virgin - 0777 7 88229 2 9 - Fernscan - 077778822929 - Holland x 2 - 5 ˆ
UB 40 - Labour Of Love II - 1989 - DEP International - DEPCD 14 - Virgin Records - 5012981991425 - EU - x 2 - 5 ˆ
UB 40 ‎- Guns In The Ghetto - 1997 - DEP International - DEPCD16 - Virgin ‎- 7243 8 44402 2 0 - Holland - 5 ˆ
UB 40 - Same - 1988 - Virgin - DEP CD 13 - DEP International - 5012981801328 - Germany - 6 ˆ
UB 40 - Labour Of Love - I - 1991 - Virgin ‎- 0777 7 86412 2 3 - DEP International - DEP CD5 - 5012981005023 - Holland - VG - 5 ˆ
Utopia - Swing To The Right - 1982 / 1999 - Essential ‎- ESM CD 759 - Bearsville ‎- 5017615875928 - England - 8 ˆ
Utopia - Deface The Music - 1980 - Rhino Records - 8122-70873-2 - Bearsville Records - 081227087326 - Germany - 20 ˆ
Uriah Heep - Abominog - 1986 - Castle Communication - 5013428781104 - Bronze Records - CLACD 110 - UK x 2 - 20 ˆ
Uriah Heep - Echoes In The Dark - 1991 - ELITE020CD - Elite - 5020840102028 - UK - 10 ˆ
Uriah Heep - Sweet Freedom - 5013428781838 - Castle - CLACD 183 - England - 12 ˆ
Uriah Heep - Sea Of Light - 4001617769522 - SPV 085-76952 - 8 ˆ
Uriah Heep - The Magician's Birthday - Essental - 5027615833927 - 8 ˆ
Uriah Heep - Salisbury - 5017615831726 - Castle - 10 ˆ
Uriah Heep - Return to Fantasy - 5013428781753 - 12 ˆ
Uriah Heep - Demons & Wizards - 5017615831924 - Essental / Castle - 12 ˆ
Uriah Heep - Look at Yourself - 4010946510729 - Castle - CLC 5107 - Germany - 12 ˆ
Uriah Heep - Look at Yourself - 4010946510729 - Castle - CLC 5107 - Germany - VG - 8 ˆ
Uriah Heep - The Best Of x 2 CD - 1995 - ESS CD 288 - FM Records - 5017615828825 - Castle - England
Ultravox - Ingenuity - 604388500222 - Puzzle - Austria - 5 ˆ
Ultravox - Ingenuity - 724382246923 - Intercord - INT 845232 - 5 ˆ
Ultravox - Monument - 094632145222 - Chrysalis / Emi - UK - 7 ˆ
Ultravox - Monument - 724383837021 - Emi - UK - 8 ˆ
Ultravox - Vienna - 094632129628 - Chrysalis - Holland - 7 ˆ
Ultravox - Revelation (1993) - 4009880309827 - DSB - Edel - Germany - 7 ˆ
Ultravox - U-Vox (1986) - 4007192579341 - Chrysalis - Germany x 2 - 7 ˆ
U2 - War -1983 - Island - 90067-2 - CID 112 - BMG - 262 051 - Ariola - 4007192620517 - Germany - 5 ˆ
U2 - The Unforgettable Fire -1984 - Island - 822 898-2 - IMCD 236 - Island Masters - 042282289827 - UK - 5 ˆ
U2 ‎- Rattle And Hum - 1988 - Island Records ‎- CID U27 - Island ‎- 842 299-2 - France - 042284229920 - 5 ˆ
U2 ‎- The Joshua Tree - 1987 - Island - 258 219 - Ariola - CID U26 - RCA - 4007192582198 - Germany x 2 - 6 ˆ
U2 ‎- Zooropa - 1993 - Island - 74321 15371 2 - PolyGram - 743211537124 - Germany - 6 ˆ
U2 ‎- Under A Blood Red Sky (Live) - 1983 - Island Records - 610 559 - Ariola / BMG - CID113 - Topac - 4007196105591 - Germany - 5 ˆ
U96 - Club Bizarre - 1995 - Guppy - 527 219-2 - Germany By PMDC - 731452721921 - IFPI 01D9 - Germany - 5 ˆ
Uncle Kracker - Double Wide - 2000 - Lava / Atlantic - 7567-83279-2 - Germany - 5 ˆ
Umberto Tozzi - Ti Amo / Seine Grössten Erfolge - 1990 - CGD - 022924484728 - Germany - 8 ˆ
Umberto Tozzi - Il Grido - 1996 - EW - 0630 14615-2 - CGO - 706301461525 - Germany - 9 ˆ
Umberto Tozzi - Superstar - 0602527498850 - EU - 9 ˆ
Umberto Tozzi - Equivocando - 1994 - DDD / Ticket - 745099563127 - NM - Germany - 6 ˆ
Umberto Tozzi - Gli Altri Siamo Noi - 1991 - CGD - 090317383927 - Germany - 8 ˆ
Umberto Tozzi - Le Mie Canzoni - 1991 - CGD - 9031-75645-2 YS - 090317564524 - Germany - 7 ˆ
U.D.O. - Mean Machine - 1989 - RCA - PD 71994 - BMG - 0035627199424 - Ariola - Germany - VG - 7 ˆ
U.D.O. - Time Bomb - 1991 - RCA - PD 74953 - BMG - 0035627495328 - Ariola - Germany - 10 ˆ
U.D.O. - Animal House - 1987 - RCA - PD 71552 - BMG - RC 650 - Ariola - 0035627155222 - Germany - VG - 6 ˆ
Udo Lindenberg - Desperado - 1991 - Convoy - 849 848-2 - Germany - 042284984829 - 8 ˆ
Udo Lindenberg - Benjamin - 1993 - Polydor - 521 133-2 - Germany - 731452113320 - 10 ˆ
Udo Lindenberg - Kosmos - 1995 - Polydor - 35 649 3 - Germany - 15 ˆ
Udo Lindenberg - Zeitmaschine - 1998 - Polydor - 559 298-2 - Germany - 731455929829 - 20 ˆ
Udo Lindenberg - Gustav - Polydor - 1991 - Germany - 511 236-2 - 731451123627 - 6 ˆ
Udo Lindenberg - CasaNova - 1988 - Polydor - 837 683-2 Y - West Germany - 042283768321 - 8 ˆ
Udo Lindenberg - Riskante Spiele - 1993 - East West - 4509-92724-2 - Germany - 745099272428 - Europe - 7 ˆ
Udo Lindenberg - Gänsehaut - 1988 - Polydor - 835 982-2 - Polystar - 042283598225 - Germany x 2 - 7 ˆ
Udo Lindenberg - Panik-Panther - 2000 - Polydor - 517 142-2 - Germany - 731451714221 - 6 ˆ
Udo Lindenberg - Ich Will Dich Haben - 847 946-2 - Polydor - 042284794626 - Germany - 7 ˆ
Udo Lindenberg - Hut Ab! Hommage An Udo Lindenberg - 1994 - Polydor ‎- 523 550-2 - Polydor - 731452355027 - Germany - 6 ˆ
Union - The Blue Room - 1999 - Eagle Rock Entertainment ‎- 5015-2 - Splitfire Records - 670211501520 - US - 6 ˆ
Up With People ‎- Rhythm Of The World - 1991 - Up With People! Records ‎- 1291 - SABAM ‎- 08-025998-10 - ASCAP - Austria - 6 ˆ
Uncle Kracker - Double Wide - 2000 - Atlantic ‎- 7567-83279-2 - Lava - Atlantic ‎- 075678327926 - Warner - Germany - 5 ˆ
Unheilig ‎– Grosse Freiheit - 2010 - Vertigo ‎- 00602527318158 - Universal - 0602527318158 - Germany - 5 ˆ
Vampire Weekend - Contra - 2010 - XL Recordings ‎- XLCD429 - Vampire Weekend - 634904042929 - EU - 5 ˆ
The Verve - Urban Hymns - 1997 - Hut - CD HUT 45 - Virgin - 724384491321 - Holland x 2 - 5 ˆ
Vixen - Rev it Up - 1990 - EMI - 0077779292325 - USA - CDP 7 92923 2 - Holland - 8 ˆ
Virgin Steel - Visions Of Eden - 2006 - T&T - TT00652 - Sanctuary - 5050159606528 - EU - 7 ˆ
Vengaboys - The Party Album ! - 1998 - Urban - 559 792-2 - Violent Music - 731455979220 - Germany x 2 - 5 ˆ
Vengaboys - The Platinum Album - 20009 - Violent Music - 7243 5241890 9 - EMI / Electrola - 724352418909 - Germany - VG - 5 ˆ
Visage - The Damned Don't Cry - 2000 - Spectrum Music - 544 381-2 - Universal - 73145448124 - UK - 6 ˆ
Visage - Visage - 1980 - Polydor - 800 029-2 - Germany - 10 ˆ
Van Halen - Van Halen - 1978 - Warner Bros. - 7599-27320-2 - Warner Bros. Records - 075992732024 - Germany - 7 ˆ
Van Halen - II - 1979 - Warner Bros. - 7599-27391-2 - Warner Bros. Records - 07599273912 - Germany - 7 ˆ
Van Halen - Diver Down - 1982 - Warner Bros. - 7599-23677-2 - WEA - 075992367721 - Germany - 7 ˆ
Van Halen - Diver Down - 1982 - Warner Bros. - 3677-2 - Europe - 257 003 - WEA - Germany - 9 ˆ
Van Halen - 1984 - WEA - 1983 - Warner Bros. - 923 985-2 - Warner Bros. Records - 075992398527 - WB - Germany - 7 ˆ
Van Halen - 5150 - 1986 - Warner Bros. - 7599-25394-2 - Teldec - 075992539425 - Germany x 2 - 7 ˆ
Van Halen - QU812 - Warner Bros. - 1988 - Warner Bros. Records - 7599257322 - WEA - 075992573221 - Germany - 7 ˆ
Van Halen - For Unlawful Carnal Knowledge - 1991 - Warner Bros. - 7599-26594-2 - WEA - 075992659420 - Germany - 7 ˆ
Van Halen - Balance - 1995 - Warner Bros. - 9362-45760-2 - Warner Bros. Records - 093624576020 - Germany - 6 ˆ
Van Halen - Balance - 1995 - Warner Bros. - 9 45760-2 - Warner Bros. Records - D 106394 - BMG - USA - 15 ˆ
Van Halen - Women and Children First - 1980 - Warner Bros. - 923 415-2 - Teldec - 07599234152 - Germany - 9 ˆ
Van Halen - Fair Warning - 1981 - Warner Bros. - 923 540-2 - Teldec - 075992354028 - Germany - 9 ˆ
Van Halen - A Different Kind Of Truth - 2012 - Interscope Records - 0602527935270 - Germany x 2 - 8 ˆ
The Victim's Ball - Romanzo Gotico - 2010 - TVB0002 - IMPLANT 2914 - SO10666 - 0793573402592 - Australia
The Victim's Ball - Same - 2009 - TVB0001 - IMPLANT 2059 - SO8723 - 884502161588 - Australia
Viktor Lazlo - Back to Front - 1996 - EastWest - 0630 14169-2 - SACEM - 706301416921 - Germany - 8 ˆ
Viktor Lazlo - My Delicious Poisons - 1991 - Polydor - 849 472-2 - I.O.M. for Sorts B.V. - 042284947220 - Germany x 2 - 6 ˆ
Victor Lazlo - Hot & Soul - 1989 - Polydor - 837 921-2 Y - ADD - 042283792128 - Germany - 6 ˆ
Victor Lazlo - Victor Lazlo - 1987 - Polydor - 832 147-2 Y - PolyGram - 042283214729 - West Germany - 5 ˆ
Victor Lazlo - She! - Polydor - 827 958-2 - PolyGram - 042282795823 - UK - 8 ˆ
Vangelis - 1990 - Reprise - 1999 - East West - 3984298282 - Warner - 639842982825 - Germany - 5 ˆ
Vangelis - Blade Runner - 1982 - Full Moon - 2292-50002-2 - WEA - 022925000224 - Warner - Germany - 12 ˆ
Vangelis - Voices - 1995 - East West - 0630 12786 2 - Warner - 706301278628 - Germany - 10 ˆ
Vangelis - Voices - 706301278628 - East West - Germany - VG - 6 ˆ
Vangelis - Genius - 1999 - Newsound 2000 - NEW213 - MCPS - 5035462222139 - UK - 8 ˆ
Vangelis - Portrats - 1996 - Polydor - 531 151-2 - Deutsche Grammophon - 731453115125 - W. Germany - 5 ˆ
Vangelis - China - 1983 - Polydor - 813653-2 YH - PolyGram - 042281365324 - West Germany - 9 ˆ
Vangelis - Opera Savagee - 1979 - Polydor - 829 663-2 - Spheric B.V. - 042282966322 - France - 10 ˆ
Vangelis - Direct - 1988 - Arista - 259 149 - BMG - 4007192591497 - Warner - Germany- 5 ˆ
Vangelis - 1492 - Conquest Of Paradise - 1992 - EastWest - 4509-91014-2 - Warner - 745099101428 - Germany x 2 - 5 ˆ
Vangelis - The City - 1990 - East West - 9031-73026-2 - WEA - 090317302621 - Germany - 7 ˆ
Vangelis - El Greco - 1998 - EastWest - 3984 25107-2 - Warner - 639842510721 - Germany - 9 ˆ
Vangelis - Alexander - 2004 - Sony Classical - SK 93610 - Sony Music Soundtrax - 5099709361029 - Austria - 10 ˆ
Vangelis - Spiral - 1977 - RCA - ND70568 - BMG / Ariola - 0035627056826 - Topac - Germany - 6 ˆ
Vangelis - Albedo 0.39 - 1975 - RCA - ND74208 - BMG / Ariola - 0035627420825 - Topac - Germany - 6 ˆ
Vangelis - Beaubourg - 1978 - RCA - ND70010 - BMG / Ariola - 0035627001024 - Topac - Germany - 7 ˆ
Vangelis - Albedo 0 39 / Spiral / Beaubourg x 3 CDs - 743214657928 - BMG / Ariola - Germany - 16 ˆ
Vangelis - Chariots Of Fire - 1973 - Polydor - 800 020-2 - 3PolyGram - 259180002022 - West Germany - 6 ˆ
Vangelis - Heaven and Hell - 1975 - RCA - ND71148 - BMG / Ariola - 0035627114823 - Tapac - Germany - 9 ˆ
Vangelis - Oceanic - 1996 - East West - 0630 16761 2 - Warner - 706301676127 - Germany - 10 ˆ
Vangelis - L'Apocalypse Des Animaux - 1973 - Polydor - 831 503-2 - Spheric B.V. - 042283150324 - West Germany - 10 ˆ
Vangelis - Antarctica - Soundtrack - 1983 - Polydor - 815 732-2 - PolyGram - 042281573224 - France - 8 ˆ
Vangelis - Mythodea - 2001 - Sony Classical - SK 89191 - Sony Music - 5099708919122 - Austria - 10 ˆ
Vangelis - Soil Festivities - 1984 - Polydor - 823 396-2 - Spheric B.V. - 042282339621 - AAD - France - 10 ˆ
Vangelis - Mask - 1985 - Polydor - 825 245-2 YH - Spheric B.V. - 042282524522 - AAD - Germany - 12 ˆ
Vangelis - Themes - 1989 - Polydor - 839518-2 - AAD - 042283951822 - UK - 8 ˆ
Vangelis ‎- La Fete Sauvage - 1992 - CAM ‎- CSE 067 - Cam's Soundtrack Encyclopedia - Italy - 15 ˆ
Vangelis - Gift... - 1996 - Camden ‎- 74321 393372 - BMG - 743213933726 - EC - 6 ˆ
Vangelis ‎- The Dragon / Hypothesis - 9418158039341 - Platinum Music - VPSP-803934 - Monaco - 20 ˆ
Jon & Vangelis - The Friends Of Mr. Cairo - 1981 - Polydor - 800 021-2 - PolyGram - 042280002121 - West Germany - 8 ˆ
Jon & Vangelis - Best Of Jon & Vangelis - 1984 - Polydor - 821 929-2 - Spheric B.V. - 042282192929 - West Germany - 5 ˆ
Jon And Vangelis - Short Stories - 042280002725 - Polydor - 800 027-2 - West Germany - 7 ˆ
Vaya Con Dios - Same - 1988 - Ariola - 259 400 - BMG - 4007192594009 - Germany x 2 - 5 ˆ
Vaya Con Dios - Night Owls - 1990 - Ariola - 200.600 - BMG - 4007192606009 - Germany x 3 - 5 ˆ
Vaya Con Dios - Roots and Wings - 1995 - Ariola - 74321 307132 - BMG - 743213071329 - Belgium - 5 ˆ
Vaya Con Dios - Time Flies - 1992 - Ariola - 74321 108962 - BMG - 743211089623 - Germany - 5 ˆ
Village People - Macho Man - 731453217027 - Casablanca / Polygram - USA - 8 ˆ
Village People - Renaissance - 4009880374924 - Edelton - 8 ˆ
Village People - Sex Over the Phone - 4009880375129 - Edelton - 12 ˆ
Van Morrison - T.B. Sheets - 1973 - Columbia - 467827 2 - Sony Music - EAN: 5099746782726 - Austria - 10 ˆ
Vanessa-Mae ‎- Choreography - 2004 - Sony Classical - SK 90895 - Sony Music - 5099709089527 - Austria - 5 ˆ
Various - The Bodyguard (Original Soundtrack Album) - 1992 - Whitney Houston - 07822 18699 2 - Arista / BMG - 078221869928 - Germany - 5 ˆ
Various - 9½ Weeks - Original Motion Picture Soundtrack - 1986 - Capitol Records - CDP 7 46722 2 - Holland - 5 ˆ
Various - Flower Power & Woodstock Generation x 4 CD - Universe - 44027 - Germany - 20 ˆ
Various - Music Around The World - Ireland - 9002986528296 - Euro Trend - CD 152.829 - Austro Mechana - 5 ˆ
Various - The Very Best Of Irish Music And Ballads - 5019396135628 - ARC Music - EUCD 1356 - Germany - 5 ˆ
Various - Women's World - 2007 - ATOPO 014 - 4260043130393 - Irene Cara, Bonnie Bianco, Tina Charles, Amii Stewart, Sabrina - 5 ˆ
Various - Future Trance Vol. 29 - Polystar - 2005 - Universal - 060249823892 (9) - Germany - VG-, - 3 ˆ
Various - Future Trance Vol. 31 - Polystar - 2005 - Universal - 060249828285 (4) - Germany - VG - 3 ˆ
Various - Future Trance Vol. 32 - Polystar - 2005 - Universal - 060249830592 (8) - Germany - VG - 4 ˆ
Various - Future Trance - The Best Of Future Trance - Polystar - 2005 - Universal - 060249848111 (0) - Germany - NM - 9 ˆ
Various - American Pie: The Wedding - Music From The Motion Picture - 2003 - Universal Records - 0602498076798 - UMG - EU - 5 ˆ
Various - The Fast And The Furious: Tokyo Drift - Original Motion Picture Soundtrack - 2006 - Universal Motown - 0602517009974 - EU - 5 ˆ
Various - Honey (Music From & Inspired By The Motion Picture) - 2003 - Elektra - 7559-62925-2 - Universal - 075596292528 - EU - 5 ˆ
Various - Music From And Inspired By Get Rich Or Die Tryin' The Motion Picture - 2005 - G Unit - 0602498866030 - Interscope Records - EU - 5 ˆ
Various - Dreamgirls: Music From The Motion Picture - 2006 - Columbia - 88697 04103 2 - Sony Urban Music Soundtrax - Music World Music - BMG - 2 CD - Deluxe Edition - Digipak - EU - 8 ˆ
Various - Ich Zahl' Nicht Mehr! - 1992 - Steamhammer - SPV 035-76512 - Germany - 5 ˆ
Various - The Art Of Sysyphus - Extra Berlin - Vol. 1 - 2007 - Eclipsed - Sysyphus Verlag - Germany - 7 ˆ
Various - The Art Of Sysyphus - Extra - Vol. 2 - 2009 - Eclipsed - Germany - 10 ˆ
Various - The Art Of Sysyphus Vol. 6 - 2001 - The Journey Through Time And Space - Sysy CD 2001-6 UG - GEMA - 20 ˆ
Various - The Art Of Sysyphus Vol. 7 - 2001 - Sysyphus Records ‎- Sysy CD 2001 -7 UG - WWW.goodlife records.de - 246 - GEMA - 30 ˆ
Various - The Art Of Sysyphus Vol. 8 - 2001 - Sysyphus Records - WWW.goodlife records.de - 258 - GEMA - 9 ˆ
Various - The Art Of Sysyphus Vol. 9 - 2001 - Sysyphus Records ‎- 08380AM8 - Panteone GS Muenchen 089 - 4399930 - GEMA - 20 ˆ
Various - The Art Of Sysyphus Vol. 10 - Eclipsed - 6/2001 - Sysyphus Records ‎- 08405AM6 - Panteone GS Muenchen 089 - 4399930 - GEMA - 20 ˆ
Various ‎- The Art Of Sysyphus Vol. 11 - 2002 - Sysyphus Records - T.A.O.S. - panteon GS - Muenchen 089 - 4399930 - GEMA - 08426AM5 - Germany
Various ‎- The Art Of Sysyphus - Vol. 12 - 2002 - 08438AM3 - Panteone GS Muenchen 089 - 4399930 - GEMA - 10 ˆ
Various ‎- The Art Of Sysyphus - Extra "Cover-Songs" - 2009 - Eclipsed - 53515632/eclipsed03 09 21 - Sysyphus Records - 10 ˆ
Various ‎- South Park - Bigger, Longer & Uncut - Music From And Inspired By The Motion Picture - 1999 - Atlantic ‎- 7567-83199-2 - EU - 5 ˆ
Various - Music From Time And Space Vol. 8 - 2004 - Sysyphus Verlag - 10049AM0 - Germany - 9 ˆ
Various ‎- Music From And Inspired By Get Rich Or Die Tryin' The Motion Picture - 2005 - G Unit - 0602498866030 - Interscope Records - Germany - 5 ˆ
Various - Avalon: Celtic Dreams - 1998 - Gruppo Futura ‎- CDAV 001/98 - Italy - 10 ˆ
Various ‎- Songs From & Inspired By The Film "Four Weddings & A Funeral" - 1994 - Vertigo ‎- 516 751-2 - Phonogram - 731451675126 - London - UK - 5 ˆ
Various ‎- Grease (The Original Soundtrack From The Motion Picture) - 1978 / 1998 - Polydor - 044 041-2 - PolyGram - 044004404129 - Germany - 5 ˆ
Various ‎- Between Father Sky And Mother Earth - 1995 - Narada ‎- ND-63915 - Narada Media - 083616391526 - USA
Various ‎- O Brother, Where Art Thou? (Music From The Motion Picture) - 2000 - Mercury ‎- 170 069-2 - Universal - 008817006925 - UK - 6 ˆ
Various ‎- Simply Classical Chillout - Simply - 2004 - SIMPLYCD003 - Union Square Music - SIMPLYCD003 - Box Set 4 CD + Box - EAN : 698458240323 - UK - 10 ˆ
Various ‎- Concert For George - 2003 - WSM ‎- 8122 74546 2 - Warner Strategic Marketing - 2 CD Jewelcase in A Cardboard Slipcase - 081227454623 - Germany - 20 ˆ
Various ‎- Best Of Disco - 1992 - Polystar - 515 856-2 - PolyGram - 731451585623 - Germany - 5 ˆ
Various ‎- Dreamgirls: Music From The Motion Picture x 2 CD - 2006 - Columbia - 88697 04103 2 - Sony - Deluxe Edition - Digipak - EU - 6 ˆ
Various - Metal Ballads - Metal Ballads - 1 - 1988 - RCA ‎- PD 71922 - Topac - 0035627192227 - Germany - 8 ˆ
Various ‎- KuschelRock - KuschelRock - Vol. 1 - 1987 - CBS - 460520 2 - Grammofoonplaten B.V. - 5099746052027 - Austria - 8 ˆ
Various ‎- KuschelRock - KuschelRock - Vol. 2 - 1987 - CBS - 460521 2 - Grammofoonplaten B.V. - 5099746052126 - Austria - 7 ˆ
Various ‎- KuschelRock - KuschelRock - Vol. 3 - 1989 - 2 CD - CBS - 465948 2 - WEA - 5099746594824 - Fat Box - Austria - 6 ˆ
Various ‎- KuschelRock - KuschelRock - Vol. 4 - 1990 - 2 CD - CBS - 467475 2 - WEA - 5099746747527 - Fat Box - Austria - 6 ˆ
Various ‎- KuschelRock - KuschelRock - Vol. 5 - 1991 - 2 CD - CBS - 469001 2 - Sony - 5099746900120 - Austria - 6 ˆ
Various ‎- KuschelRock - KuschelRock - Vol. 6 - 1992 - 2 CD - Columbia - 472444 2 - Sony - 5099747244421 - Fat Box - Austria - 6 ˆ
Various ‎- KuschelRock - KuschelRock - Vol. 10 - 1996 - 2 CD - Sony Music - 484000 2 - SMM - 5099748400024 - Germany - 6 ˆ
Various ‎- KuschelRock - KuschelRock - Vol. 11 - 1997 - 2 CD - Sony Music - 487444 2 - SMM - 5099748744425 - Germany - 6 ˆ
Various ‎- KuschelRock - KuschelRock - Vol. 12 - 1998 - 2 CD - Sony Music - 333831 2 - SMM - 492000 2 - BMG - 07 492000-10 - Germany - 6 ˆ
Various ‎- Kuscheljazz - 2 CD - 2003 - Sony Music Media - 512088 2 - SMM - 5099751208822 - Germany - 7 ˆ
Various ‎- Various Assets - Not For Sale: Red Bull Music Academy Madrid 2011 - Red Bull Music Academy - 2012 - 2 CD - Germany
Various ‎- Hut Ab! Hommage An Udo Lindenberg - 1994 - Polydor ‎- 523 550-2 - Polydor - 731452355027 - Germany - 6 ˆ
Various ‎- Solid Metal 2 - 1993 - Stardust ‎- STACD 076 (M) - Gold CD - 5018482807623 - UK - VG+, - 6 ˆ
Various ‎- Black Mark Attack Volume II - 1998 - Black Mark Production ‎- BMCD 130 - EAN: 4012743013021 - Germany - VG+, - 5 ˆ
Various ‎- Power Of Metal - Second Attack - 1998 - Noise Records ‎- N 0289-2 - Modern Music - 4006030028928 - Germany - VG - 5 ˆ
Various ‎- Sister Act - Whoop! - Music From The Original Motion Picture Soundtrack - 1992 - Hollywood Records ‎- HR-61334-2 - Universal - 720616133427 - Canada - 6 ˆ
Various ‎- Blues After Midnight / For Lovers Only x 2 CD - 1992 - Nixa - 802.3004-2 - The Sound Wings Music Collection - 7619929048029 - E.E.C. - 10 ˆ
Womack & Womack - Conscience - 1988 - Island - 259 139 - 4th & Broadway - BMG - 4007192591398 - Ariola - Germany - 5 ˆ
Whitney Houston - Whitney Houston - 1985 - Arista - 610 359 - BMG Records - 4007196103597 - Germany - 5 ˆ
Whitney Houston - Whitney - 1987 - Arista - 258 141 - BMG Records - 4007192581412 - Germany - 5 ˆ
Whitney Houston - Just Whitney... - 2002 - Arista - 7432197784 2 - BMG - 0743219778420 - EU - 6 ˆ
Whitney Houston - I'M Your Baby Tonight - 1990 - Arista - 261 039 - BMG Records - 4007192610396 - Germany - 6 ˆ
Whitney Houston - My Love Is Your Love - 1998 - Arista - 07822 19037 2 - BMG Records - 078221903721 - EU x 2 - 5 ˆ
Whitney Houston - I Look To You - 2009 - Arista - 88697580202 - Sony Music - 886975802029 - RCA/JIVE - EU - 7 ˆ
Whitney Houston - One Wish - 2003 - The Holiday Album - 82876 56782 2 - Arista - 0828765678223 - BMG Records - EU - 7 ˆ
Whitney Houston - Live & Alive - Imtrat ‎- imm 40.90220 - PR-Records - 4016445010876 - Germany - 6 ˆ
Whitney Houston - The Preacher's Wife - 1996 - Original Soundtrack Album - 74321 44125 2 - Arista - 743214412527 - BMG - EC - 7 ˆ
Whitney Houston - The Bodyguard (Original Soundtrack Album) - 1992 - Arista - 07822 18699 2 - BMG - 078221869928 - Germany - 5 ˆ
Wilson Phillips - Wilson Phillips - 1997 - SBK Records - 7 93745 2 - EMI - SBKCD 5 - ADD - 077779374526 - W. Germany - 5 ˆ
Wet Wet Wet - End Of Part One - 731452249524 - The Precious Organisation - London - 5 ˆ
Wet Wet Wet - Holding Back The River - 042284201124 - The Precious Organisation - London - 5 ˆ
Wolfmather - Wolfmather - 2006 - Modular - 0602498776841 - Modular Recordings - 602498776841 - Germany - 5 ˆ
Wham! - The Final - 5099708868123 - Epic - 1986 - Japan - 8 ˆ
Wham! - The Final - 1986 - Epic - CD 88681 - Sony Music - 5099708868123 - Austria - 6 ˆ
Wham! - Make It Big - 1984 - Epic - 465576 2 - CBS - 5099746557621 - Epic - Austria - 5 ˆ
White Lion - Big Game - 1989 - Atlantic - 781 969-2 - Loud Proud - 075678196928 - Germany - 7 ˆ
White Lion - Mane Attraction - 1991/2003 - Atlantic - 7567-82193-2 - Loud Proud - 07567821932 - Germany - 6 ˆ
White Lion - Pride -1987 - Atlantic - 81768-2 - Warner - 075678176821 - WEA - USA - 7 ˆ
The Who - Odds & Sods - 1998 - Polydor - 539 791-2 - PolyGram - 731453979123 - Germany - 6 ˆ
The Who - Quadrophenia - 1996 - Polydor - 531 971-2 - AAD - 731453197121 - Polydor UK - Fet Box - Without Booklet - 2 CD - 8 ˆ
The Who ‎- Tommy - Original Soundtrack Recording - 1975/1993 - Polydor ‎- 841 121-2 - The Robert Stigwood Organisation Ltd. - 042284112123 - Germany - 2 CD - 14 ˆ
(The Who) ‎- Pete Townshend - The Iron Man (The Musical By Pete Townshend) - 1989 - Atlantic - 7 81996-2 - WEA - 0 7567-81996-2 2 - US - 7 ˆ
Wax - American English - 1987 - RCA - PD 71430 - Germany - 0035627143021 - 8 ˆ
Wax - Files - 1997 - CNR Music - 5300225 - Dome Records - 8714221002256 - Holland - 18 ˆ
Wax - A Hundred Thousand In Fresh Notes - 1989 - RCA - PD 74182 - BMG - 0035627418228 - Germany - 9 ˆ
Whitesnake - Slide It in - 1984/1988 - EMI - CDP 7 90306 2 - EMI Records - 077779030620 - Holland x 2 - 10 ˆ
Whitesnake - Come An' Get It - 1981/1988 - EMI - CDP 7 90305 2 - Sunburst Records - 077779030521 - W. Germany - 12 ˆ
Whitesnake - Saints & Sinners - 1982 - EMI - CDP 7 46725 2 - Fame - CD-FA 3177 - Sunburst Records - 7777467252 - UK - 8 ˆ
Whitesnake - Slip Of The Tongue - 1989 - Geffen - 9 24249-2 - Warner - DIDX 005887 - David Geffen Company - 075992424929 - USA - 8 ˆ
Whitesnake - Ready An' Willing- 1980 - EMI - 0777 7 52054 2 8 - Sunburst Records - UK - 10 ˆ
Whitesnake - Slip Of The Tongue - 1989 - Geffen - 9 24249-2 - Warner - 075992424929 - USA - 7 ˆ
Whitesnake - Slip Of The Tongue - 1989 - CDP 7 93537 2 - EMI Records - 0077779353729 - Austria - 6 ˆ
Whitesnake - Whitesnake - 1987 - Geffen - GEFD 24099 - MCA - 07599240992 - Canada - 8 ˆ
Wings - Venus And Mars - 077774698429 - CDP 746984 2 - Parlaphone / Mpl - 15 ˆ
Wings - At The Speed of Sound - 077778914020 - Parlaphone / Mpl - EMI - Holland - 15 ˆ
War & Eric Burdon‎ - Love Is All Around - 1976 / 1993 - ARG Records - 7 4321 30743 2 - BMG - 743213074320 - IFPI 8769 - EC. - 20 ˆ
War - Youngblood - 1978 / 1996 - ARG Records - 743213073521 - BMG - EC - 25 ˆ
War - Peace Sign - 081227170622 - Avenue Records - VG - 10 ˆ
Wang Chung - Mosaic - 1986 - Geffen - GED 24115 - MCA - 720642411520 - Germany - 6 ˆ
Wide Scope - Into The Light - 1996 - Rockwerk Records - MSM VF 961021 - Germany - 15 ˆ
Wide Scope - Out of the Dark - 1994 - Ohrwaschl Records - OWR05 - Rockwerk Records - Germany - 20 ˆ
Wide Scope - No need to Hurry - 2007 - Rockwerk Records - 4260040380579 - DDD - Germany - 20 ˆ
Wide Scope - Wide Scope - Rockin' Arabia - 2000 - Rockwerk Records - (on CD - EP 10929a) - Germany - 20 ˆ
Wide Scope - Alive! - 1998 - (on CD - EP 10254 Panteon 00672AA3) - Germany - 25 ˆ
The Wheel - The Wheel - 2011 - Wheel Music - WM1 - 4024572504229 - Connecting Music - 10 ˆ
Wheatus - 2000 - Columbia - COL 499605 2 - Sony - 5099749960527 - Austria - 5 ˆ
Whitecross ‎- In The Kingdom - 1991 - Star Song - SSD8183 - Star Song Communications - 014182481835 - England - 10 ˆ
Wishful Thinking - Wishful Thinking - 1979 - Global Records And Tapes - 259 311 - BMG / Ariola - 4007192593118 - Germany - 7 ˆ
Wargasm - Ugly - 1993 - Massacre Records ‎- MASS CD 020 - Intercord - 4013971110209 - Germany - 8 ˆ
Woody Guthrie - Ramblin' Round - 2000 - Recall - 2cd ‎- SMDCD311 - Snapper Music - 636551431125 - UK - 8 ˆ
Wodka Cola ‎- Wodka Cola - 1987/88 - Cole Porter - BR 15 002 CD - Bayer Records - ADD - Germany - 10 ˆ
The White Stripes - Get Behind Me Satan - 2005 - XL Recordings ‎- XLCD 191 - Third Man Records - 634904019129 - EU - 6 ˆ
Wang Shanti, Hsun Wang ‎- Purity - 1994 - Sattva Music ‎- SKV 002 CD - EC & GAS - 4014207010027 - Germany - Gold CD - 6 ˆ
Xzibit ‎- At The Speed Of Life - 1996 - Loud Records ‎- 4976722000 - Epic - EPC 497672 2 - Sony - 5099749767225 - EU - 5 ˆ
Yazoo - You And Me Both - 1983 - Mute Records - Int 846.806 - Intercord - 4006758468068 - West Germany - 6 ˆ
Yngwie J. Malmsteen - Trial By Fire - 1989 - Live In Leningrad - 839 726-2 - Polydor - 042283972629 - Polygram - VG - 5 ˆ
Yngwie J. Malmsteen's Rising Force - Odyssey - 1988 - Polydor - 835 451-2 - Polygram - 042283545120 - Germany - 9 ˆ
Yngwie J. Malmsteen's Rising Force - Marching Out - 1985 - Polydor - 825 733-2 - PolyGram - 042282573322 - West Germany - VG - 7 ˆ
Yngwie J. Malmsteen - Trilogy - 1986 - Polydor - 831 073-2 - PolyGram - 042283107328 - Germany x 2 - 7 ˆ
Yngwie Malmsteen - Fire and Ice - 1992 - Elektra - 7559-61137-2 - Warner - 075596113724 - Germany x 2 - 7 ˆ
Yngwie Malmsteen - The Seventh Singn - 1994 - CDMFN 158 - Music For Nations - UK & Europe - 9 ˆ
Yngwie Malmsteen - Eclipse - 1990 - Polydor - 843 361-2 - PolyGram - 042284336123 - Germany - 7 ˆ
Yes - Tales From Topographic Oceans - 1973 - Atlantic - 7567-81325-2 - Warner - 075678132520 - Germany - 14 ˆ
Yes - Union - 1991 - Arista - 261 558 - Ariola - 4007192615582 - BMG - Germany - 7 ˆ
Yes - Union - 1991 - Arista - ARCD-8643 - Bertelsman - 7822186432 - USA - 8 ˆ
Yes - 90125 - 1983 - Atco - 7567-90125-2 - Atlantic - 07567901252 - Warner - Germany x 2 - 10 ˆ
Yes - 90125 - 07567901252 - Atco - Germany - VG - 7 ˆ
Yes - Big Generator - 1989 - Atco - 790 522-2 - Atlantic - 075679052223 - Germany - 7 ˆ
Yes - Time And A Word - 1970 - Atlantic - 7567826812 - Warner - 075678268120 - WME - IFPI - L 011 - Germany - 9 ˆ
Yes - The Yes Album - 1971 - Atlantic - 7567-81530-2 - Warner - 075678153020 - Germany x 2 - 9 ˆ
Yes - Talk - 1994 - Victory - 828 489-2 - London - 042282848925 - Germany - 8 ˆ
Yes - Drama - 1980 - Atlantic - 7567-82685-2 - Warner - 075678268526 - Germany - 8 ˆ
Yes - Drama - (Expanded & Remastered) - 1980 / 2004 - Elektra - 8122-73795-2 - Rhino - 0081227379520 - WEA - EU - 12 ˆ
Yes - Going For The One - 1977 - Atlantic - 7567-82670-2 - Warner - 075678267024 - Germany - 6 ˆ
Yes - Going For The One - 1977 - Atlantic - 7567-81510-2 - Warner - Germany - 8 ˆ
Yes - Yes - 1969 - Atlantic - 7567-82680-2 - Warner - 075678268021 - Germany - 9 ˆ
Yes - Fragile - 1972 - Atlantic - 7567-82667-2 - Warner - 075678266720 - Remastered from Original Tapes - Germany - 10 ˆ
Yes - Tormato - 1978 - Atlantic - 7567-82671-2 - Warner - 075678267123 x 2 - Germany - 7 ˆ
Yes - Relayer - 1974 - Atlantic - 7567-82664-2 - Warner - 075678266423 - Germany - 11 ˆ
Yes - Close To The Edge - 1972 - Atlantic - 7567-81532-2 - Warner - 075678153228 - Germany - 8 ˆ
Yello - Flag - 1988 - Fontana - 836 426-2 - Phonogram - 042283642621 - W. Germany x 2 - 6 ˆ
Yello - Zebra - 1994 - Mercury - 522 496-2 - Phonogram - 0731452249623 - Germany - 7 ˆ
Yello - Stella - 1985 - Vertigo - 822 820-2 Q - Phonogram - 042282282026 - Germany - 7 ˆ
Yello - You Gotta Say Yes To Another Excess - 1983 - Vertigo - 812 166-2 - Phonogram - 042281216626 - Germany - 7 ˆ
Yello - You Gotta Say Yes To Another Excess - 1983 - Vertigo - 812 166-2 - Phonogram - 042281216626 - Germany - VG - 5 ˆ
Yello - Claro Que Si - 1981 - Vertigo - 818 340-2 Q - Phonogram - 042281834028 - Germany - 7 ˆ
Yello - One Second - 1987 - Mercury - 830 956-2 - Phonogram - 042283095625 - France - 8 ˆ
Yello - Solid Pleasure - 1980 - Vertigo - 818 339-2 Q - Phonogram - 042281833922 - W. Germany - 7 ˆ
Yello - Motion Picture - 1999 - Mercury - 546 706-2 - Universal - 0731454670623 - Germany - 10 ˆ
Yello - Essential - 1992 - Mercury - 512 390-2 - Phonogram - 731451239021 - Germany - 8 ˆ
Yello - Toy - 2016 - Polydor - 0602547821607 - Universal - Germany - 10 ˆ
Yello ‎- Baby - 1991 - Mercury ‎- 848 791-2 - Phonogram - 042284879125 - Germany - 10 ˆ
Zion - Thunder From The Mountain - 1989 - Image Records - 24U-00002 - ADD - 720597000428 - USA - VG - 25 ˆ
Zap Mama - Zap Mama - 1991 - Crammed Discs - 5410377203020 - CRAW 3 CD - CramWorld - DADO Austria - 6 ˆ
Zucchero Fornaciari - Rispetto - 1986 - Polydor - 042282930125 - Polygram - Dischi - 829 301-2 - Germany - VG+, - 6 ˆ
Zucchero Sugar Fornaciari - Spirito DiVino - Stray Cat In A Mad Dog City - 1995 - Polydor - 36 099 0 - PolyGram - Germany - 6 ˆ
Zucchero Sugar Fornaciari - Spirito DiVino - Stray Cat In A Mad Dog City - 1995 - Polydor - 527 785-2 - PolyGram - 731452778529 - Germany - VG+ - 5 ˆ
Zucchero - Zucchero - 1991 - Polydor - 731451196225 - London - 511 962.2 - France by PMDC - 5 ˆ
Zucchero Sugar Fornaciari - The Best Of - 1997 - Greatest Hits - 539 308-2 - Polydor - 731453930827 - PolyGram - UK - 5 ˆ
Zucchero - Zucchero & Co. - 2004 - Polydor - 9819980 - Universal - 0602498199800 - EU - Germany - VG+, - 75 ˆ
Zucchero - La Sesion Cubana - 2012 - Universal - 0602537222100 - EU - VG+, - 6 ˆ
Zz Top - Mescalero - 2003 - RCA - 82876 - BMG 51654-2 - A Lone Wolf Productions - 828765165426 - EU - 9 ˆ
Zz Top - XXX - 1999 - RCA - 74321 69372 2 - BMG - 743216937226 - Lone Wolf Productions - EU - 8 ˆ
Zz Top - Rio Grande Mud - 1972 - Warner Bros. - 7599-27380-2 - Warner Bros.Records - 075992738026 - Germany x 2 - 7 ˆ
Zz Top - Degüello - 1979 - Warner Bros. - 7599-27400-2 - A Lone Wolf Productions - 075992740029 - Germany - 8 ˆ
Zz Top - Afterburner - 1985 - Warner Bros. - 7599-25342-2 - A Lone Wolf Productions - 075992534222 - Germany - 8 ˆ
Zz Top - Fandango - 2006 - Warner Bros. - 8122-78965-2 - Warner Bros.Records - 081227896522 - EU - New - 10 ˆ
Zz Top - Rhythmeen - 1996 - RCA - 74321 394662 - A Lone Wolf Productions - 743213946627 - EC x 2 - 6 ˆ
Zz Top - Tejas - 1976 - Warner Bros. - 7599-27383-2 - Warner Bros. - 075992738323 - A Lone Wolf Productions - Germany - 8 ˆ
Zz Top - El Loco - 1981 - Warner Bros. - 7599-23593-2 - A Lone Wolf Productions - 075992359320 - Germany - 8 ˆ
Zz Top - Tres Hombres - 1973 - Warner Bros. - 7599-27381-2 - 075992738125 - Warner Bros. Records - Germany x 2 - 7 ˆ
Zz Top - Eliminator - 1983 - Warner Bros. - 7599-23774-2 - A Lone Wolf Productions - 07599237742 - Germany - 8 ˆ
ZZ Top - Antenna - 1994 - RCA - 74321182602 - BMG - 743211826020 - A Lone Wolf Productions - UK - 10 ˆ
Zz Top - First Album - Warner Bros. - 7599-27379-2 - Warner Bros Records - 075992737920 - Germany - 7 ˆ
Zz Top - Recycler - 1990 - Warner Bros. - 7599-26265-2 - US - 075992626521 - Germany x 2 - 6 ˆ
Zz Top - Deguello / Eliminator / Afterburner x 3 CD -The Triple Album Collection - 081227974022 - WB - VG - 11 ˆ
Zz Top - Greatest Hits - 1992 - Warner Bros. ‎- 759-26846-2 - Warner Bros. Records - 075992684620 - Germany - 6 ˆ
The Zombies ‎- The Return Of The Zombies - 1990 - RCA ‎- PD 74505 - BMG - 0035627450525 - Ariola Hamburg GmbH - Germany - VG - 6 ˆ
The Zombies - As Far As I Can See..... - 2004 - Go! Entertainment - REDHCD3 - Matrix - Made in The UK By Disctronics - 5037300240428 - VG - 8 ˆ

Îòñûëêà 1 & 4 CD = 500 ðóá ( äî 500 ãð ) - Áåç Íîìåðà (Track)
Îòñûëêà 1 & 4 CD = 750 Ðóá ( äî 500 ãð ) - ñ Íîìåðîì (Track)
Îòñûëêà 8 & 9 CD = (äî 1 Êã) - 750 Ðóá - Áåç Íîìåðà (Track)
Îòñûëêà 8 & 9 CD = (äî 1 Êã) - 900 Ðóá - ñ Íîìåðîì (Track)
Îòñûëêà 18 & 20 CD = äî 1 Êã) ñ Íîìåðîì (Track) - 20 ˆ èëè (1800 ðóá)
Îòñûëêà èç Ãåðìàíèè
Áåç Êîðîáîê - îòñûëàåòñÿ áîëüøå, òàê êàê ó Ïîñûëêè çàìåòíî óìåíüøàåòñÿ Âåñ - áåç ïëàñòèêà
   
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà Ñäåëàòü ñòàðòîâîé Êîíòàêòû Ïîæåðòâîâàíèÿ  íà÷àëî
Copyright © 1999-2019 Beatles.ru.
Ïðè ëþáîì èñïîëüçîâàíèè ìàòåðèàëîâ ñàéòà ññûëêà îáÿçàòåëüíà.


ßíäåêñ.Ìåòðèêà